A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1983 (24. évfolyam, 1-4. szám)

1983-02-01 / 1. szám

2 élő fiatalok számára készült nyelvtanfolyam leckéit Dr.Theész János átdolozta angol nyelv­­területen való használatra is. Az első 12 lecke máris rendelkezésre áll az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália magyar újságjainak, olyan fiataloknak, akik angol nyelvterületen élnek és ott járnak iskolába. Az argentínai Magyar Hírlap szerkesztői minden térítés nélkül hajlan­dók átadni közlésre a nyelvtanfolyam eddig megjelent, illetve átdolgozott leckéit, majd később a továbbiakat is. Az igényléseket a következő címre kérjük küldeni: Ing.E.Forrás, Caracas, 1050, Apartado 50.674 Venezuella. A Magyar Hírlap cime J.Alvarez, 1792, Buenos Aires, Argentina. ISMERTETŐ A MAGYAR TÖRTÉNELMI KUTATÓ TÁRSASÁG KIADVÁNYAIRÓL! Szerkesztőségünkben megrendelhetők a második világháború előtt és alatt titkosan kezelt bizalmas és ez ideig kiadatlan államfői okmányok, miniszteri jelentések, feljegyzések, levelezések és titkos tanácskozások naplói: A Szálasi Koronatanács titkos ülésének miniszteri beszámolói 194 5 február havában. $ 12.00 Nyilvántartások, feljegyzések, jelentések az 1945 évi Németországba való kitelepítéssel kapcsolatban. $6.50 Dr. báró Kemény Gábor külügyminiszter tanulmánya "A Magyar külpolitika Hungarista útja" címen. $3.50 vitéz Csetkey László vezérkari ezds. "Az 1944 októberi események és az összeomlás elöesté­­lyén. $ 11.00 Usztyinov marsall, szovjet honvédelmi miniszter beszédét ismertetik a hazai lapok s főleg azokat a részleteket emelik ki, melyekben a Szovjetunió fökatonája a Vörös Hadsereg védelmi jellegét hangsúlyozta! Usztyinov többször is elmondta, hogy a Szovjetunió békeszeretö ország és kizárólag védelmi célokra tart hadsereget. Minden gyerek tudja. Moszkva az utolsó évtizedben a világ legerősebb fegyveres erejét építette ki. melynek létszáma és felszerelése sokszorosa annak, amit az ország védelme és biztonsága megkíván. Kivel szeretné Usztyinov marsall elhitetni azt a dajkamesét, hogy a szovjet békét akar??.., /FMH? ERŐSÍTSD A MOZGALMAT ! LÉGY A MOZGALOM HARCOS TAGJA ! NÉHÁNY SORBAN Múlt ev december 18-án szép és bensőséges karácsonyi ünnepélyt rendeztünk a Passaic,NJ református templom alatti teremben. Immár hu­szonnegyedszer gyultak meg a lövészek kará­csonyfáján a gyertyák. A kivonuló lövészek parancsnoka. Tőke György löv.tiszt paran­csára tisztelgésre lendült kezük a himnusz é­­neklésekor. Utánna felkérte Vasvári Zoltán lövész törzstisztet a karácsonyfa-gyújtó be­széd megtartására. Ezután került sor a nyári tábor alatt a vizs­gán megfeleltek előléptetésére és az elért löe­­redmények alapján az érmek kiosztására, majd a fa alatt lévő ajándékok kiosztására. A szülő­ket és vendégeinket megvendégeltük es barát­ságos beszélgetésben még sokáig együtt vol­tunk. Kérjük támogassanak bennünket anyagiakkal hogy legalább a postaköltséget könnyebben tud­juk fedezni és sűrűbben tudhassuk tájékozta­tónkat megjelentetni. Az ujesztendöben minden magyar honfitár­sunknak szabadságot hozó boldog újévet kívá­nunk. Kérjük tollforgató barátainkat ha közérdekű mondanivalójuk van, akkor küldjék el nekünk legalább egy gépelt oldal terjedelemben. # Egy fájdalmas évforduló: 40 évvel ezelőtt, 1943 januárjában történt a doni tragédia, ami­kor a kegyetlen orosz télben, a Don-kanyari szovjet áttörésnél megsemmisült az egész 2. ma­gyar hadsereg nagy része; elesett, megfagyott, fogságba került közel kétszázezer katona. A magyar hősi halottakra, a hadifogságban el­pusztultakra nem gondol ma otthon senki és az ö emlékükre nem rendeznek gyászünnepsége­ket. Értük még a harang sem szól. Legalább mi, a szabadföldön élő életben maradt bajtársak és honfitársak GONDOLJUNK, EMLÉKEZZÜNK RÁJUK KEGYELETTEL ! Boldizsár Iván, a magyar kulturális élet egyik legtehetségesebb, de messze legjellemte­­lenebb alakja most töltötte be a hetvenet. Eb­ből az alkalomból az Elnöki Tanács a Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zász­lórendjével tüntette ki. Vajon büszke-e erre a kitüntetésre a kanyargós életutú és zavaros­­múltú hajdani piarista diák? És van-e bátor - sága tukörbenézni ?. .. /FMH/

Next

/
Thumbnails
Contents