Kelet-Magyarország, 1993. szeptember (53. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

2. oldal Indítótárcsa körtével 3. oldal Szabolcsi építők dollárért irrnwt ' 3. oldal Bizonytalan biztonság Vajon mikor indul a legközelebbi strandjárat? Haaasztosi Pál felvétele j Bonn Németország Keresztény- demokrata Uniójának (CDU) szóvivője kedden Bonnban bejelentette, hogy az unió elnökének, Helmut Kohlnak a vezetésével CDU-kiildöttség vesz részt az Európai Demokratikus Unió (EDU) szeptember el­sejétől 3-áig tartó budapesti értekezletén. A konferencia fő témája ezúttal az európai egység, a jövendő biztonság- politika és az összeurópai környezetvédelem lesz. Kairó Kairóba érkezett kedd haj­nalban Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke, hogy a szervezete és Izrael között létrejött megállapodásról tárgyaljon az egyiptomi ve­zetőkkel. Előzőleg Szanaa- ban Ah Abdallah Szaleh je­meni elnökkel és a jemeni látogatáson levő Jimmy Car­ter volt amerikai elnökkel ta­lálkozott. Ungvár Beregszászban tartotta alakuló ülését a Megyei Történelmi-Honismereti Bródy András Társaság, amely mindenekelőtt azt a célt tűzi maga elé, hogy őriz­ze és ápolja a vidék nemzeti­kulturális hagyományait, ta­nulmányozza az itt élő nem­zetiségek néprajzát és fol­klórművészetét, Kárpátalja történelmét, és almanacho- kat, kalendáriumokat, mono­gráfiákat és honismereti jel­legű anyagokat jelentessen meg. Róma A volt Jugoszlávia terüle­téről származott az a háborús fegyverekből álló arzenál, amelyre a dél-olaszországi Lecce közelében, Nardóban bukkant kedden virradóra az olasz csendőrség egy bün­tetett előéletű személy házá­ban. Nagy mennyiségű rob­banóanyagon kívül harcko­csielhárító bombákat, Kalas- nyikovokat, • géppuskákat, kézigránátokat és egyéb, harctéren használt eszközö­ket találtak a hatóságok. Szarajevó A kelet-boszniai Gorazde környékén, az ENSZ bizton­sági övezetben keddre vir­radóra újabb harcok robban­tak ki. A szerb tüzérség tá­madása következtében kedd reggelig legkevesebb három személy életét vesztette, sok a súlyos sebesült. Kedden az éhező Mostart is tüzérséggel lőtték a szemben állók. Országgyűlés tm A legfőbb ügyésznek a kormány és ezen belül az igazságügy-miniszter alá rendelése a magyar közjogi hagyományhoz való vissza­térést jelentené, és megfe­lelne a nyugat-európai mo­dellnek. Ezt Balsai István igazságügy-miniszter jelen­tette ki a parlamentben az ügyészségi törvényjavaslat expozéjában. A szakminisz­ter felügyeleti joga a legfőbb ügyésznek adott utasítási jogban öltene testet. Az el­lenzéki pártok vezérszó­nokai nem tartották elfogad­hatónak a kormány javas­latát. Az Országgyűlés ezu­tán megkezdte a területfej­lesztési támogatás irányel­veiről és a kedvezményezett területek besorolásának fel­tételrendszeréről szóló or­szággyűlési határozati ja­vaslat általános vitáját. A gazdasági átalakulás során elmélyültek az elmaradott térségek, az egyoldalú ipari és mezőgazdasági körzetek gazdasági és szerkezeti problémái, növekvő hát­rányt jelent az infrastruktu­rális elmaradottság. A legsú­lyosabb azon térségek hely­zete, ahol a történelmi el­maradottság és a válság- övezeteket jellemző súlyos munkanélküliség találkozik. A gazdaság regionális folya­matai azt mutatják, hogy a gazdaság és a külső környe­zet átalakulása, a szocialista ipar leépülése, a mezőgaz­dasági nagyüzemi szerve­zetek csődje, a keleti piacok elvesztése az északkeleti or­szágrészt hatványozottan sújtja. Itt a legnagyobb ará­nyú a munkanélküliség, a gazdálkodó szervezetek ösz- szességében veszteségesek. Nem született megálla­podás a közalkalmazottak 1994. évi béremelésének fi­nanszírozási módjáról a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának (KIÉT) ülésén, mivel az önkormányzatok és a kor­mány eltérően értelmezték a június 23-ai ülésen elfoga­dottakat. Magyarországon egyedül­álló, a cukorbeteg és liszt­érzékeny gyermekek elhe­lyezésére is alkalmas óvodát adtak át kedden Rákospa­lotán. Az óvoda megnyitása nagy segítséget jelent a cu­korbeteg gyermekek szü­leinek, akik eddig egyáltalán nem, vagy csak 1-2 órára tudták az óvodai elhelyezést megoldani. Több szabolcsi áru Ausztriába Vállalják az osztrák és a magyar üzleti partnerek közvetítését is Nyíregyháza (KM - N. L.) — Kedden Nyíregyházán tárgyalt dr. Josef Schwarz, Ausztria budapesti nagykö­vetségének kereskedelmi ta­nácsosa. Megyénk, illetve Nyíregyháza gazdasági, ke­reskedelmi helyzetéről tá­jékoztatta őt Medgyesi Jó­zsef, a megyei önkormány­zat elnöke és Felbermann Endre, Nyíregyháza alpol­gármestere. Az osztrák kereskedelmi ta­nácsos megyénk gazdasági, kereskedelmi szakemberei­nek, vállalkozóinak tartott tá­jékoztatót a két ország gazda­sági kapcsolatainak helyze­téről és az üzleti kapcsolatok lehetőségeiről. A tájékoztató előtt dr. Jakab Imre, az Észak-Alföldi Gaz­Bővül az inkubátorház Nyíregyháza (KM) — Au­gusztusban elkezdődött a nyír­egyházi inkubátorház bőví­tése. A volt szovjet laktanya utolsó lepusztult épületében nem újabb műhelyeket, hanem 200 négyzetméteres kiállító- csarnokot, 100 négyzetméte­res konferenciatermet és iro­dákat alakítanak ki. Mint Zsuk István igazgató elmondta, az új épület egyben a Primon Alapítvány céljait is szolgálja, hiszen abban mező- gazdasági tanácsadást, konfe­renciával egybekötött termék- bemutatót, ötletbörzét tervez­nek. Ezenkívül az alapítvány tanfolyamait és továbbképzé­seit is itt fogja tartani. Emellett a kiállítócsamokban havonta változó szakkiállítást fognak kialakítani, ahol különböző cégek, vállalkozók terméke­iket, újdonságaikat mutathat­ják be. Az épületegyüttes jó lehetőséget nyújt a megye- székhely testvérvárosai üzlet­embereinek bemutatkozására is. Amennyiben a hiányzó for­rásokhoz hozzájut az inkubá­torház, december 15-én meg­tarthatják az átadást. wmamm 3. oldal Szárszói zárszó dasági Kamara megyei szer­vezetének irodavezetője álta­lános tájékoztatót tartott az osztrák szakembernek, s to­vábbította megyénk vállalko­zóinak, gazdasági szakembe­reinek kéréseit. Dr. Josef Schwarz többek között elmondta, hazájának a második legnagyobb kereske­delmi partnere Magyarország. A hagyományosan jó kapcso­latok tovább fejlesztésére van lehetőség, hiszen az utóbbi néhány évben az osztrákok egymilliárd dollárt fektettek be hazánkban. Az új vámsza­bályoknak köszönhetően 1988 végétől különösen megnőtt az árucsere-forgalom a két or­szág között. Kétezerig folya­matosan tovább csökkentik a vámtételeket a két ország kö­zött. Már ez év október 1-től Csenger (KM - T. K.) — Mától a sorkatonák helyett is hivatásos határőrök teljesí­tenek szolgálatot a csengeti kirendeltséghez tartozó 40 kilométernyi államhatáron. Mindezt ünnepi állománygyű­lésen ismertette a tisztekkel, tiszthelyettesekkel és a kör­nyékbeli települések polgár- mestereivel Seres József ezre­des, a Nyírbátori Határőr Igaz­gatóság vezetője tegnap. Az államhatár védelme új elemekkel gazdagodott a rend­szerváltás óta, s ezeknek a ma­gas szintű követelményeknek nem lehet az évente váltakozó sorállományú katonákkal ele­get tenni. A határ őrizete mel­lett a határőrök megakadá­lyozzák a jogellenes belépést, könnyebb lesz az ipari termé­kek exportálása, illetve impor­tálása. A mezőgazdasági jel­legű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is kedvezően érintheti, hogy 1994-ben Magyarország a mostaninál 30 százalékkal több mezőgazdasági termé­ket szállíthat Ausztriába. Az Ausztriában fontos szerepet betöltő kereskedelmi kamara és a nagykövetség vállalja az osztrák és a magyar üzleti partnerek közvetítését. Tájékoztatója végén a keres­kedelmi tanácsos válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Egye­bek közt elmondta, bizonyos feltételek mellett szabolcsi al­ma is exportálható Ausztriába, de az ottani szabályok, törvé­nyek védik az osztrák gyü­mölcstermelők érdekeit és ezt tudomásul kell venni. ellenőrzik a határrendet, igaz­gatás- és idegenrendészeti, a határ rendjével összefüggés­ben államigazgatási tevékeny­séget folytatnak. Az egykori vasfüggönyhöz hasonló őrzés a múlté, ám a zöldhatáron, különösen a csengeri szakaszon, igen sok afrikai, ázsiai, balkáni és ro­mán állampolgár keresi az ígé­ret földjét nálunk vagy még nyugatabbra. Az ember, a fegyver, de még a sugárzó anyag csempészete is új kihívás elé állítja a ha­tárőröket, akik közt jó néhány most beöltözött tiszthelyet­tes kezdi meg szolgálatát Tom­sks Sándor százados irányí­tása alatt a csengeri kirendelt­ségen. A legfrissebb Suli kezdés Nyíregyháza (KM - K. J.) — Jóllehet az évnyitót egyik-másik oktatási intéz­ményben már a múlt hét vé­gén, illetve e hét első két napján megtartották, az 1993/94-es tanév hivatalos kezdete mégiscsak a mai nap, azaz szeptember 1 -je. Megyeszerte megnyílnak az iskolák kapui, beindul a „verkli”, amit szakszerűen és illendőképpen az oktató­nevelő munka tíz hónapos folyamatának szoktunk ne­vezni. Az első félév 1994, január 31-ig tart, a második (eltekintve a kivételektől) június 10-én fejeződik te. Közben azért lesz alkalom pihenőkre is. A téli szünet kezdőnapja december 18, a végső pedig január 2. A tavaszi szünet pedig április 1-jétől április 8-ig tart. Az alap- és középfokú oktatási és nevelési intézmények mindezeken túl a tanévben — kifejezetten pedagógiai célzatú felhasználásra — tíz tanítás nélküli munkana­pot vehetnek igénybe. Portugálok megyénkben Nyíregyháza (KM) — Portugál szociális munká­sok delegációja vendéges­kedik néhány napja Nyír­egyházán, az Egészségügyi Főiskolán. A 13 fős csopor­tot Maria Teresa Avila, a Portugál Szociális Munká­sok Szervezetének elnöke vezeti. Előzőleg a debre­ceni nemzetközi szegény­ség konferencián vettek részt, onnan utaztak Nyír­egyházára, tapasztalatcse­rére az itteni kollégákhoz. Különösen azért tartják fontosnak a magyarországi kapcsolatot, mert a közép- kelet-európai országok kö­zül elsőként hazánkban kezdték el a szociális mun­kások képzését. A vendégek itt-tartózko- dásuk alatt a várossal és megyénkkel ismerkednek, s természetesen szociális és ifjúsági otthonokba is ellá­togatnak, illetve tájékozód­nak a főiskolán a szociális- munkás-képzésről. Profik a határon Munkában a csengeri hivatásos határőrök Balázs Attila felvétele Az áfa növekszik, nem a jegy ára a MÁV-nál Debrecen (KM - R. J.) — Amit eddig csak az előzetes híresztelésekből tudott az uta­zóközönség, az szeptember 1- ére bekövetkezett: emelte díj­tételeit a MÁV. A tarifaválto­zásról lapunkat Vitai Józsefné a Keleti Üzletigazgatóság sze­mélyfuvarozási osztályvezető­je tájékoztatta. Elmondása szerint az árvál­tozásban csupán az áfa-kulcs hatról tíz százalékra történő emelésének különbözetét ér­vényesíti a MÁV, ami a gya­korlatban 3,8 százalékos nö­vekedést jelent. Ugyanakkor az augusztus 31-ig elővételben váltott, il­letve régi áron kiadott menet­jegyek érvénytartamukon be­lül díjemelés nélkül érvénye­sek. Az áremelés előtt keletbé­lyegzés nélkül kiadott menet­jegyeket — beleértve a válla­latok által váltott, „V” jelzés­sel felülbélyegzetteket is — az állomási pénztáraknál vissza­térítik. Az átváltás esetleges elmu­lasztása esetén, aki ilyennel utazik, szeptember 15-éig a vonaton pótdíj fizetése nélkül válthat jegyet a jegyvizsgáló­tól. Az árváltozás mértékének érzékeltetése végett közöljük néhány távolság összehason­lító árát. Ezek szerint a tel­jesárú menetdíj egy útra 50 kilométeren (Nyíregyháza- -Debrecen, Mátészalka-Nyír- egyháza) 120 Ft-ról 126 Ft-ra, 240 kilométeren (Nyíregyhá- za-Budapest) 768 Ft-ról 798 Ft-ra, 300 kilométeren (Máté- szalka-Budapest) 816 Ft-ról 848 Ft-ra emelkedett. L. évfolyam, 203. szám Ára: 15,40 forint 1993. szeptember 1., szerda ————I—»»—I1I.1— I - WJ«—™——n—J

Next

/
Thumbnails
Contents