Kelet-Magyarország, 1975. október (32. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-01 / 230. szám

Elutazott F. A. Ahmed indiai államelnök Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke kedden hivata­lában fogadta B. Castillát, a Kubai Köztársaság miniszter­elnök-helyettesét, a magyar— kubai gazdasági és műszaki­tudományos együttműködési bizottság kubai tagozatának elnökét. A szívélyes, baráti eszmecserén részt vett dr. Sze­kér Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese, az együttmí- ködési bizottság magyar tago­zatának elnöke, Tordai Jenő külkereskedelmi miniszter- helyettes, a tagozat elnökhe­lyettese, valamint H. Rod­riguez Lompart, az együttmű­ködési bizottság kubai tagoza­tának elnökhelyettese. Jelen volt Floreal Chomon, Kuba budapesti nagykövete is. Hazautazott Budapestről a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége Kedden elutazott Budapest­ről a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának küldöttsége, amely a magyar országgyűlés meghívására hivatalos, baráti látogatást tett hazánkban. A küldöttséget Pjotr Mironovics Maserov, az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának póttagja, a Legfelsőbb Tanács elnöksé­gének tagja, a Belorusz Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának első titkára ve­zette. A delegáció tagja volt Konsztantyin Nyikolajevics Rudnyev, a szövetségi tanács tagja, automatizálási és mű­szergyártási miniszter, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagja; Mihail Vaszilje- vics Pasov, a szövetségi ta­nács tagja, a kereskedelmi, közellátási és közszolgáltatási bizottság tagja, a < munkáskül­döttek Dnyepropetrovszki Te­rületi Tanácsa Végrehajtó Bi­zottságának elnöke, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja; Akbar Kaszimovics Atahodzsajev, a szövetségi tanács tagja, a köz­oktatási, tudományos és kul­turális bizottság tagja, a sza- markandi „Aliséra Navoj” ál­lami egyetem rektora; Szvet­lána Artyemovna Atajan, a nemzetiségi tanács tagja, a kereskedelmi, közellátási és közszolgáltatási bizottság tag­ja, a jereváni lámpagyár gép­beállító szakmunkásnője; Jaan Antonovics Tinuvere, a nemzetiségi tanács tagja, a közellátási bizottság tagja, az Észt Szovjet Szocialista Köz­társaság „Hellenurme” kolho­zának elnöke, az Észt Kom­munista Párt Központi bi­zottságának tagja. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Apró Antal, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke, Inokai János és Péter János, az országgyűlés alelnöke, Ne­meslaki Tivadar kohó- és gép­ipari miniszter, valamint Marjai József külügyi állam­titkár búcsúztatta. Ott volt az országgyűlés számos tisztség- viselője, továbbá V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe és B. P. Ivanov vezér- ezredes, a hazánkban ideigle­nesen állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka. Kedden délelőtt — a tár- alások befejeztével — el­ázott Magyarországról Fakh- ruddin Ali Ahmed, az Indiai köztársaság elnöke és felesé­ge, aki Losonczi Pálnak, a Népköztársaság Elnöki Taná­csa elnökének meghívására hivatalos látogatást tett Ma­gyarországon. Az indiai ál­lamelnökkel együtt elutazott kísérete is. Budapesti tárgyalásairól közös közleményt adtak ki. A szívélyesség, a barátság és a kölcsönös megértés légkö­rében széles körű és átfogó tárgyalásokra került sor a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke és az Indiai Köztársaság elnöke kö­zött a kétoldalú, valamint a kölcsönös érdeklődésre szá­mot tartó nemzetközi kérdé­sekről. Fakhruddin Ali Ahmed, In­dia köztársasági elnöke köszö­netét fejezte ki azért a meleg vendégszeretetért, amiben ő és kíséretének tagjai magyar- országi tartózkodásuk alatt részesültek. Egyben indiai lá­togatásra szóló meghívást adott át Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének és feleségének, akik a meghívást köszönettel elfogadták. AZ ELSŐ NYOLC HÓNAPBAN 210 millió terven felül A következő tervidőszakban kétmilliárdos termelést terveznek megyénk ipari szövetkezetei Kedden délelőtt Nyíregyhá­zán megyénk negyvenhárom ipari szövetkezetének elnöke és műszaki vezetője vitatta meg a KISZÖV elnökségének az időszerű gazdasági tenni­valókról és az ötödik ötéves terv előkészítéséről tartott tá­jékoztatóját. Czimbalmos István, a KI­SZÖV elnöke a többi között elmondta, hogy 1975 első nyolc hónapjában 27,5 száza­lékkal, azaz 210 millióval ter­meltek többet megyénk ipari szövetkezetei, mint az elmúlt év azonos időszakában. Ezen belül a késztermék és javítás 32, az építőipari termelés 18,9, az egy főre jutó termelékeny­ség pedig 20 százalékkal nőtt. A szövetkezeti iparban dol­gozók összlétszáma ma már meghaladja a tizennégyezret. A tájékoztató a továbbiak­ban a javító-szolgáltató tevé­kenységgel, a bérgazdálkodás­sal, az árképzés kialakításá­val foglalkozott. Ismertette a megyei tanács végrehajtó bi­zottságának az állami törvé­nyességi felügyelet gyakorlá­sáról készült jelentését, az ab­ból adódó feladatokat, majd a megyei pártbizottság legutób­bi ülésének az üzemi és a szö­vetkezeti demokráciával kap­csolatos határozatáról szólt. Az ötödik ötéves terv előké­szítésével kapcsolatban a KISZÖV-elnökség célkitűzé­seit ismertette az előadó. El­mondotta többek között: 1976 és 1980 között a jelenlegi más­fél milliárd helyett kétmil­liárdos termelést terveznek a szabolcsi ipari szövetkezetek. A tájékoztatót vita követte. A második napirendi pont­jaként értékelték a XI. pártkongresszus tiszteletére indított második versenysza­kasz féléves eredményeit. En­nek alapján oklevél- és tárgy- jutalomban részesült tizen­egy szövetkezet vezetője. (d. gy.) Hz ifjúsági olvasótáborok a HNF megyei elnöksége ülésének napirendjén Kedden ülést tartott a Ha­zafias Népfront megyei el­nöksége Nyíregyházán. Az el­nökségi ülés napirendjén sze­repelt a megyében rendezett ifjúsági olvasótáborok tapasz­talatairól szóló jelentés. 1975-ben négy táborozáson vettek részt olyan fiatalok, akik számára az olvasótábor a könyvhöz, a képzőművé­szetekhez és általában a kul­túrához való közelebb kerü­lést jelentette. Költők, írók, festők, zeneművészek láto­gattak közéjük, beszélgetések, viták gazdagították a részt­Dz Országos Béketanács elnökségének tiltakozása a spanyol hazafiak kivégzése miatt Az Országos Béketanács el­nöksége mély felháborodással fogadta a spanyol fasiszta vér­bíróság ítéletét az öt hazafi halálraítéléséről. A halálos ítéletek végrehajtását a ha­ladó emberiség ellen elköve­tett olyan bűnténynek tekint­jük, amelyért a fasiszta hó­héroknak felelniük kell a spanyol nép, s az egész em­beriség előtt. A francoista re­zsim a barbár gyilkosságok­kal, amelyekkel korábbi gaz­tetteit tovább tetézte, nem tudja megállítani a történe­lem kerekét. Mélységesen el­ítéljük a spanyol fasiszták újabb bűntettét, és követeljük valamennyi politikai fogoly azonnali szabadon bocsátását. A magyar béketanács elnök­sége teljés szolidaritásáról biztosítja a spanyol hazafia­kat, akik a fasizmus megdön­téséért, a demokrácia helyre- állításáért és az emberi jo­gok érvényesüléséért harcol­nak Spanyolországban. Meg­győződésünk, hogy a spanyol haladó erők egysége, össze­fogása, közös harca győzni fog, és véget vet a hosszú idő óta tartó fasiszta terrornak. vevők ismereteit. A jelentés megállapítja, hogy az olvasó­táborok előkészítése ha nem is zökkenőmentes, de az elő­ző éveknél eredményesebb volt; a tartalmi munkával kapcsolatos legjobb tapaszta­lat pedig az, hogy „mind a négy táborban sokat beszél­gettek, vitatkoztak... minden­napi életünkről, gondjainkról, hogy aztán eljussanak a köny­vekhez, melyek élményt, em­berséget, eligazítást nyújta­nak”. A mozgalom továbbfejlesz­tése érdekében az elnökség meghatározta a jövő évi fela­datokat. Három intézményi szervezésű, három termelő­szövetkezeti és három válla­lati tábor szervezését java­solják 1976-ban. Emellett bő­víteni szükséges azoknak a járásoknak a körét, melyek vállalják egy-egy tábor teljes megszervezését, ellátását. A szakszervezetek segítségével be kell kapcsolni a mozga­lomba az üdülővel rendelke­ző vállalatokat, és a szakmun­kástanulói táborok megszer­vezéséről is gondoskodni kell a jövő évtől. A népfront megyei elnöksé­ge ezután az 1975—76. évi őszi-téli tömegpolitikai tevé­kenység megyei tervéről tár­gyalt. XXXII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1975. október 1, szerda Befejeződtek a magyar— indiai tárgyalások gL Múzeumi hónap M úzeumok, műemlékek, Képtárak, gyűjtemé­nyek messze földről csalogatják az emberiség, a kultúra, a történelem évezre­dei iránt érdeklődőt, a tudóst, a gyűjtőt, az egyszerű turis­tát, a művészetbarátot. A haj­dani magángyűjtemények közkinccsé váltak, a sokféle összegyűjtött értéket múzeum mok szerint szakosították, s . nem egy olyan világhírű be­mutatóról tudunk, ahol a sorban állók órákig várnak, míg bejuthatnak a régmúlt­ról valló termekbe. Hazánkban évek óta visz- szatérő hagyomány, hogy ok­tóberben nagyobb nyilvános­ságot kapnak a múzeumok, gazdag, színes, a közönség legszélesebb érdeklődési kö­rére számító programokkal készülnek az egyhónapos ren­dezvénysorozatra. Megyénk múzeumi és mű­emléki rendezvénysorozatát idén ünnepélyes keretek kö­zött, október 1-én Nyírbátor­ban nyitják meg. Raszler Károly Kossuth-díjas fes­tőművés:: l Kiss N-gy Ar.d rás Kossuth-díjas szobrász- művész gyűjteményes kiállí­tásának megnyitója előtt Aszalós Endre, a Kulturális Minisztérium főosztályvezető­helyettese hívja fel a közön­ség figyelmét a múzeumi szakemberek törekvéseire, azokra a rendezvényekre, amelyekkel azt a célt szol­gálják, hogy a múzeumok fa­lai kitáguljanak, a gyűjtemé­nyek valóban közkinccsé vál­janak. Példák sorát említhet­nénk, hogyan próbálták már eddig is megvalósítani ezeket a törekvéseket. Rendhagyó irodalom és történelem órá­kat tartanak múzeumokban, alkotószobákat rendeznek be művészeknek, de ezt a célt szolgálják a kisebb-nagyobb kollektívák, brigádok, klu­bok múzeumi sétái is. E hónapban a nyíregyhá­zi Jósa András, a nyírbá­tori Báthori István és a vajai Vay Ádám múzeumok vállal­ják a legnagyobb részt a mú­zeumok közművelődési funk­cióinak megvalósításában. Kiállítások, tudományos ren­dezvények, történelmi em­lékülések, műemlékvédelmi aeszámolók követik egymást. Jelentős eseménynek számít a néprajzzal foglalkozó mú- :eológusok szakmai-ideoló­giai országos továbbképzése, amelynek három napon át a nyíregyházi múzeum ad ott­hont. A rendezvények ezúttal is a hagyományos pá­lyázati értékeléssel fe­jeződnek be; azoknak a gyűj­tő és feldolgozó munkáját néltatják, akik szabad ide­jükben vállalkoznak egy- egy település történetének, Környezetük nyelvjárási és aépszokási hagyományainak aiegörökítésére, múltuiik és alakuló, formálódó jelenünk kutatására. B. E. I dési bizottság ötödik ülésszaka. A Parlament I I delegációs termében kedden délután írta alá a záróokmányt dr. Szekér Gyula és B. Castilla minisiterelnök-helyettes, a bizottság két társ- I elftöke. (Kelet-Magyarország telefoto) Lázár György fogadta B. Castillát

Next

/
Thumbnails
Contents