Kelet-Magyarország, 1975. március (32. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

5 xxxn. trroLTAM. il szám ARA: 80 FILLER ím március i, szombat Szakszervezeti vezetők konferenciája Genf ken 'Pénteken Gcnfben e Nem­zetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ultramodern palotájá. ban megnyílt az európai or. azágok szakszervezeti vezető. to«k második konferenciája. A kétnapos értekezletre Albánia kivételével, vala­mennyi európai ország szer. vezeti munkásai elküldték képviselőiket, míg a spanyol dolgozókat, akárcsak az első genfi találkozón, az illegális munkásbizottságok képvise­lik. A három nemzetközi központ, a Szakszervezeti Vi­lágszövetség, a Szabad Szak- szervezetek Nemzetközi Szö­vetsége és a Munka Világ- szövetsége megfigyelővel vesz részt á konferencián. A tanácskozás napirendjén a munka humanizálásával, a dolgozók egészségének védel­mévél összefüggő kérdések szerepelnek. Az ILO kor­mányzó tanácsának európai munkavállaló tagjaiból, a Szovjetunió, Nagy-Britannia, az NSZK és Norvégia képvi­selőiből álló előkészítő bi- aotiság a vita alapjául két Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa csütörtökön folytatta a ciprusi kérdés vitáját, majd kellő egyetértés és ál­talános elfogadható hatá- rozattérvezet híján megha­tározatlan időre elnapolta ülését Az eddigi viták során ki­kristályosodott néhány véle­mény, amelyek munkaok­mányokba öltöttek testet. A ciprusi küldöttség által fel­vázolt dokumentum javasol­ja, hogy a Biztonsági Ta­nács követelje az ENSZ határozatainak végrehajtá­sát, különösen az idegen csapatok Ciprusról történő mielőbbi kivpnását és vala­mennyi menekültnek szülő­helyére való visszatérését. Phnom Penh-i katonai for­rásokból származó értesülés szerint a Lón Nol-reasim csapatai péntekre virradó éj­szaka újabb két stratégiai ponton szenvedtek érzékeny vereséget a népi felszabadító erőktől. Kemény ütközet «jtán és légierejük tömeges bevetése ellenére fel kellett adniuk Tuol Leapnál levő erődített állásukat, amely a Pochen tong légitámaszpont és egyben a főváros repülő­tér legfontosabb védelmi ál­lását jelentette, Phnom Penhtől északra pedig el­vesztették a Mekong keleti partján levő Prek Luongot. prak Luang elfoglalása pádig dokumentumot dolgozott ki, valamint két nyilatkozatot terjesztett a részvevők elé, amelyek a tanácskozás vé­geztével elfogadásra kerül­hetnek. Megnyitó beszédében Gerd Muhr, az ILO munkástagoza­tának elnöke, a Német Szak­szervezet} Szövetség (DGB) alelnöke' üdvözölte a részve­vőket. A délelőtti felszólalók, szám szerint kilencen, köz­tük Wladyslaw Kruczek, a Lengyel Szakszervezeti Szö­vetség Központi Tanácsának elnöke, M. Misev, a Bolgár Szakszervezetek Központi Tanácsának elnöke és M. Spiljak, a Jugoszláv Szak- szervezeti Szövetség Közpon­ti Tanácsának elnöke, egya­ránt rámutattak a napiren­den szereplő kérdések fon­tosságára. Hangsúlyozták az európai szakszervezetek kö­zötti párbeszéd jelentőségét. E dialógus pozitív eredményei — mint mondották — megfe­lelnek az Európában és az egész világon kialakult eny­hülés folyamatának. Ciprus ezenkívül javasol­ja, hogy a Biztonsági Ta­nács nevezzen ki saját kebeléből egy tárgyalócso­portot, amely közvetlenül részt venne a válság meg­oldására irányuló tárgyalá­sokon. Törökország és NATO-körök azonban he­vesen ellenzik ezt a javas­latot. A BT ciprusi vitájában a 15 résztvevő állam közül 11-nek képviselője szólalt fel. Túlnyomó többségük kiállt a Ciprusi Köztársaság függetlensége, szuverenitása és területi sérthetetlensége mellett és támogatta a Ma- kariosz elnök vezette törvé­nyes kormányt. azt jelenti, hogy a népi erők közelebb hozhatják tüzérsé­güket az ostromlott főváros­hoz. Pénteken Nyíregyházán ülést tartott a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság. El­sőként a Szabolcs-Szatmár megyében lévő múzeumok tevékenységéről, a muzeális értékek védelméről készí­tett összefoglaló jelentést, majd az Ültetvénytervező és Szaporítóanyag Forgal­mazó Vállalat kelet-ma­gyarországi területi köz­Az Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott Az Elnöki Tanács módosí­totta a múzeális emlékek vé_ delmérŐl szóló 1963. évi 9. számú törvényerejű rende­letet. Az új rendelkezések ér­telmében a földben, a vizek medrében, vagy máshol rej­lő, illetőleg az onnan előke­rülő múzeális vagy műemléki értékű tárgyak, nemzeti kin­csek az állam tulajdonát ké­pezik, így az állami szocialis­ta tulajdont megillető véde­lemben részesülnek. Az ása­tásokon kívül az építkezések­nél, földmunkáknál, stb. fel­tárt múzeális értékeket a helyi tanácsnál be kell jelen­teni. A múzeális érték fel­fedezője és bejelentője a tárgy jelentőségétől és érté­kétől függően elismerésben részesül. Az Elnöki Tanács , «után bírákat mentett fel és Válasz, tott meg, valamint egyéb ügyeket tárgyalt (MTI) Fogadás az NDK nagy­követségén A Német Demokratikus Köztársaság nemzeti néphad­serege megalakulásának 19. évfordulója alkalmából Heinz Barthel ezredes, az NDK bu­dapesti nagykövetségének ka­tonai és légügyi attaséja pén­teken fogadást adott a nagy. követségen. A fogadáson meg­jelent Pacsek József vezér­őrnagy, honvédelmi minisz. terhelyettes, Rácz Sándor, az MSZMP KB közigazgatási és adminisztratív osztályának vezetője, a Magyar Néphad sereg tábornoki és parancs­noki karának sok tagja, a társfegyveres testületek töbt vezető beosztású munkatársa Részt vett a fogadáson a budapesti diplomáciai képvi­seletek több vezetője, katonai és légügyi attaséja. Ott volt V. K. Andrjuscsenko altábor­nagy, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erői fő- parancsnokának magyaror. szági képviselője, valamint az ideiglenesen hazánkban állo­másozó szovjet déli hadsereg- csoport parancsnokságának több magas rangú képviselő­je. pontjának kétéves munká­ját értékelő előterjesztést vitatták meg. Ezt követően a járási és városi népi ellen­őrzési bizottságok elmúlt évi munkáját értékelték, majd a vetőmagtermelés, forgalmazás és ellátás hely­zetének ellenőrzésére, va­lamint a népesedéspolitikai határozat végrehajtásának vizsgálatára készített prog­ramot hagyták jóvá. Elnapolta a ciprusi kérdés vitáját a Biztonsági Tanács KAMBODZSA A népi felszabadító erők sikeres akciói A megyei NEB ülése Bárdi Piroska betanító Sipos Erzsébet munkáját segíti « Uj gyár Szabolcsban Újabb gyárral gazda­godott Szabolcs-Szat­már. Az Egyesült Izzó­lámpa- és Villamossági RT Kisvárdán a MEZO- GÉP-telep helyén gyár- egységet létesített. En­nek megfelelően már megtörténtek az első lé­pések. A telepítés első fázisában 150 kisvárdai és környékbeli lány,, asszony tanulja a lám­pagyártás fogásait. A tervek szerint az új gyáregységben ez év őszén máf'Télezer mun­kásnőt fognak foglal­koztatni, amely jelentő­sen segíti megoldani a város és környékiek foglalkoztatási gondjait, Költségvetésre 71, fejlesztésre 80 millió az idén Kisvárdán © • Jlést tartott a városi tanács A tanáé* 1973. évi gaz­dálkodási tervét tárgyalta meg február 28-án, pénte- ttan délelőtt tartott ülésén a Kisvárdal Városi Tanács Az ez évi költségvetés összege meghaladja a 71 millió forintot, amit gazda­sági, kommunális, szoci­ális, egészségügyi, kulturá­lis és egyéb célokra; fenn­tartásra, felújításra és kor­szerűsítésre költenek. Ennél nagyobb a tanács idei, az új létesítmények építésére for­dítható fejlesztési alapja, több mint 80 millió forint, s ebből 10 millió forint a társadalmi munkával meg­valósításra kerülő fejlesz­tések értéke. A fejlesztési alap 1975. évi kiadásainak tervezésekor a IV. ötéves tervre meghatározott céljaik megvalósítását tartották el­sőrendű feladatnak. így a rendelkezésre álló pénz na­gyobb részét a folyamatban lévő beruházások befejezé­sére fordítják. A több mint 80 milliós fejlesztési alap 67 százaléka a lakosság kom­munális ellátásának továb­bi Javítását szolgálja. Nagyobb részben célcso­portos lakásépítésre és az ehhez kapcsolódó közmű­vek, a szolgáltatóház építé­sére használják fel a kis­várdai tanács idei fejlesztési alapjához adott 28 milliós állami támogatást, hiszen 26 és fél millió forintot költe­nek ezekre a beruházásokra- Jelentős összeget, 10 millió forintot fordítanak a társu­lati alapon épülő szenny­vízcsatorna-hálózat építke­zés támogatására, és továb­bi háromnegyed milliót a Váci Mihály utcai víz- és csa­tornahálózat elkészítésére. Az új mentőállomás, vala­mint egy 56 méteres úszó­medence építése 4—4 mil­lió forintba kerül. Az Idén adják át rendeltetésének a nyolckádas tisztasági für­dőt és szaunát a városban, amelynek befejezésére kö­zel háromnegyed millió fpnntot fordítanak. Kisvár­dán ebben az évben több mint száz lakást adnak át, és augusztusban befejezik egy száz személyes óvoda építéséi Kittével sövek­•züt az általános Iskolai! napközis tantermek száma. A Vár előtti nádasrész kisajátításával lehetővé válik e terület hétvégi pihenő­hellyé történő átalakítása. A munkák zömét társadal­mi munkában kívánják el­végezni, s hasonló módon a lovaspálya bővítését, ren­dezését és a fürdő területé­nek parkosítását is. A városi tanács intézmé­nyei és üzemei számára ta­karékossági Intézkedési tan­vet dolgozott ki. Ennek vég­rehajtása várhatóan 2 millió forint megtakarítást ered­ményez. Az 1975. évi gazdálko­dási tervet a tanács jóvá­hagyta. * Ülést tartott február 2»» án, pénteken délelőtt a Má­tészalkai Városi Tanács Vég­rehajtó Bizottsága. A ta­nács március havi ülésének előkészítésével foglalkoztak* majd megvitatták a Krasz- na Lakásépítő- és Fenntartó Szövetkezet tevékenységéi Kovács Mária és Varga Mária aa autólámpák égőspiráljait tekercseli * *•- ------ »4*. • ? -I

Next

/
Thumbnails
Contents