Kelet-Magyarország, 1975. február (32. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-01 / 27. szám

SEXXÍI. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM ÄRA: 80 FILLÉR 1975. FEBRUÁR % SZOMBAT LAPUNK TARTALMAM! Ellenőrzés és takarékosság a oldat Halók a telelőben (5. oldat Hét végi sportműsor (9. oldali Könyvhőnap Február IcSzel évtizedé mór a mezőgazdasági köny­vek. kiadványok hónapja. Hasznos hagyományt foly­tatónk az idén is, amikor február elsejével kezdetét ves?i az élelmiszer-gazdaság irodalmának seregszemléje. Ma Szolnokon dr. Dimény Imre, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter ün­nepi beszédével országos nyitánya lesz a szakkönyvek propagandájának, terjesz­tésének. A mezőgazdasági üzemek­ben ezekben a napokban is­mertetik a múlt évi gazdál­kodás mérlegét. A zárszám­adás adataiban kimondat­lanul is ott van a szaktudás mennyisége, ki milyen szak­értelemmel tevékenykedett a növényápolótól a főmező- ejazdászig, a raktárostól a főkönyvelőig. Ahol jobban hasznosítják a korszerű tu­dományok eredményeit, ahol Jobban párosítják a helvi le­hetősségekkel, ott jobban boldogultak, a kedvezőtlen időiárás ellenére is gazda­godtak. . Aoáink ideiében úqy haj­tották a lovat, az ökröt, mint akár egy századdal előtte. Ma már az a traktoros, aki- húsz éw&l ezelőtt lót kezel­te és vezetUra Hoffer-trak- tort, - ha azóta nem tanul* — a léakonrli'-ionnlt veze*n fülkéiű 150-?00 lóerős né­peket talán el sem tudná in­dítani. Az a ravümnlrsker- tész, aki néhány évtizede méssrel. rézaáiieca! és kén­nel védekezett, most tucat speciális növényvédő szerrel kénytelen deleozni. A változás, a korszerűbb mea Jelenése mér nem is évtize­dekkel. hanem néhány év­vel mérhető felgyorsult éle­tünkben. Ä párt jé agrárpolitikája S nyomán, a megfelelő köz-1 gazdasági környezetben, az j ©rtyagi, műszaki bázissal J egvütt fejlődő tudomány al-1 feolmazása hozta art a nagy- J szerű eredményt, amit a | magyar mezőgazdaság az utóbbi években produkált. Aj további sikerek elérésének j Is egyik alapvető feltétele az I élelmiszer-gazdaságban dol­gozók szakmai felkészülé­seinek megfelelő szintje. A tanfolyamokkal, szervezett továbbképzéssel nem old­ható meg a gyors fejlődés­sel való lépéstartás. Ezt csak a szakkönyvek, folyó­iratok rendszeres tanulmá­nyozásával lehet elérni. Egész évre jó tanács, de most a szakkönyvek hónap­jában különösen megszívle­lendő: a korszerű gépe«' mellet* minden nagyüzem­ben álljon ott a korszerű szakkönyvtár is. Könyvkiadó sunk erre fel is készült. Csu­pán az idei könyvhónapra 42 művet több mint 400 eze' példányban jelentet meg. Cs. 6. Megvitatta a kongresszusi irányelveket a megyei pártbizottság Pénteken Nyíregyházán ülést tartott az MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei Bizottsága. A tanácskozáson — amelyen részt vett Fehér Lajos, a Politikai Bi­zottság tagja — a XI. kongresszus irány­elveit vitatták meg. Az ülésen dr. Tar Imre, a megyei párt- bizottság első titkára tartott yitaindítót. Elmondotta: a megye párttagsága a Köz­ponti Bizottságtól kapott bizalomnak megfelelően felelősséggel, nagy aktivi­tással és hozzáértéssel vett részt a XI. kongresszus dokumentumainak vitájá­ban. A pártcsoport-értekezletek és tag­gyűlések tapasztalatai alapján hangsú­lyozta, hogy a megye kommunistái egyetértenek az irányelvekkel, cselek­vőén támogatják a párt politikáját és aktívan dolgoznak annak megvalósítása érdekében. Az elhangzott vélemények azt bizo­nyítják, hogy a Szabolcs-Szatmár me­gyei kommunisták egyetértenek abban: az irányelvek tárgyilagosan értékelik az elért eredményeket, helyesen jelölik meg a legfontosabb feladatokat. Megelé­gedéssel szóltak arról, hogy a X. kong­resszus határozatai a megyében is meg­valósultak. A négy és fél éves fejlődés üteme itt az országosnál is gyorsabb volt. A végrehajtott iparfejlesztés ered­ményeként az ipari termelés értéke ma már meghaladja a mezőgazdaságét. Ez kedvezően változtatta meg a lakosság élet- és munkakörülményeit, kulturális és szociális viszonyait. A megye dolgozói támogatják, hogy az irányelvek a további előrehaladás fel­tételeként a szocialista viszonyok fej­lesztését, a munkásosztály vezető szere­pének szilárdítását, a munkás-paraszt szövetség erősítését, a szocialista demok­ratizmus szélesítését tűzi célul. A me­gye kommunistái ezért helyeslik, hogy tovább kell javítani a munkások és a termelőszövetkezeti tagok élet- és mun­kakörülményeit. Több figyelmet és tá­mogatást érdemelnének az ingázók és családtagjaik is. A megye dolgozói cselekvőén támo­gatják a termelőkapacitások jobb ki­használására, az ésszerű takarékosság­ra, a mezőgazdaságban az iparszerű ter­melés elterjesztésére irányuló törekvé­seket. Egyetértenek azzal, hogy a párt a főváros és a megyék kiegyensúlyozott fejlődésére törekszik. Továbbra is indo­koltnak tartják a kedvezőtlen feltételek között működő mezőgazdasági termelő- szövetkezetek megkülönböztetett támo­gatását. A lakosság egyetértésével és megnyugvásával találkoztak a megyé­ben az irányelvek szociálpolitikai cél­kitűzései, de hangsúlyozták; megkülön­böztetett figyelmet szükséges fordítani a nagycsaládosok helyzetének további javítására. A referátumot kővető széles körű vi­tában felszólalt Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Bánóczi Gyula, a nyíregyházi járási pártbizott­ság első titkára, Bíró László, a Nyíregy­házi Városi Tanács elnöke, Szilágyi Jó­zsef, a KISZ megyei bizottságának első titkára, Kanda Pál, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának vezető titkára, Gu­lyás Emilné dr., a Hazafias Népfront megyei bizottságának titkára, FI agy Mi- hályné, a baktalórántházi Dózsa Tsz párttitkára, Beretvás Dezső nyugdíjas, Maczkó Gábor, a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár termelési főosztályának vezetője, Székely György, a kállósemjé- ni Uj Élet Tsz elnöke és Kopka János, a Kelet-Magyarország főszerkesztője. A vitában elhangzottakat dr. Tar Imre foglalta össze. A Szabolcs-Szatmár me­gyei pártbizottság állásfoglalásában ki­mondta: egyetért a kongresszusi irány­elvekkel, a megfogalmazott célokkal és feladatokkal. A megye kommunistáinak észrevételeit és javaslatait eljuttatják a párt Központi Bizottságához. Genf: SALT-íárgyalások Képűnkön: Siemjonov, a szovjet küldöttség vezetője üdvözli az amerikai küldöttség ve­zetőjét. Tudósításunk a lap második oldalán. (Kelet-Mag yarország telefotoj Az Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott Az Elnöki Tanács megvi­tatta az állampolgársági, va­lamint az egyéni kegyelmi ügyekkel kapcsolatos 1974. évi tevékenységét. Megálla­pította, hogy az ügyeket elő­készítő szervek az Elnöki Ta­nács iránymutatásait figyel lembe véve végezték munká­jukat. A hozott döntések hozzájárultak a szocialista törvényesség további erősíté­séhez. Az Elnöki Tanács ezután bírákat mentett fel és válasz­tott meg, végül egyéb ügye­ket tárgyalt. (MTI) Nyíregyháza Iz MTU elnökségi közoktatási bizottsága és az Oktatási Minisztérium tanácskozása Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főisko­lán január 31-én megkezdő­dött a Magyar Tudományos Akadémia elnökségi közokta­tási bizottsága és az Oktatá­si Minisztérium tanácskozása. A háromnapos program meg­nyitó rendezvényén dr. Po- linszky Károly oktatási mi­niszter, illetve dr. Szentágo- thai János, a Magyar Tudo­mányos Akadémia alelnöke vezetésével akadémikusok, minisztériumi főosztályveze­tők, akadémiai és miniszteri vezető tisztségviselők kezd téli meg a tanácskozást oktatás­ügyünk egyes kérdéseiről. A főiskola nevében dr. Margócsy József főigazgató köszöntötte a vendégeket^ majd előadás és vita hang­zott el Az 1978-as közoktatási reform tantervi vázlatainak és óraterv-javaslatainak prob­lémái címmel. A tanácskozás résztvevői este a főiskola ok­tatóival találkoztak. A prog­ram szombat reggel folytató­dik. Hétfőn nyitják a pedagógiai heteket Az idén hetedik alkalom­mal rendezik meg a pedagó­giai továbbképzés, szakmai és neveléspolitikai tájéko­zottság erősítését szolgáló pedagógiai heteket. Eddig a megyeszékhely pedagógu­sainak rendezvényeként ke­rült sor minden év február­jában a nyíregyházi pedagó­giai hetekre. Az idén széle­sedett megyei pedógiai he­tekké az egy hónapig tartó rendezvénysorozat, melynek megnyitójára február 3-án délelőtt 9 órakor kerül sor a megyei művelődési központ nagytermében. A szakmai előadások a ne­velés valamennyi területét felölelik. Különösen nagy szerepet kap az egységes művelődéspolitika — a köz­oktatás és a közművelődés — értelmezése és megvaló­sítása. Előadás és konzultá­ció hangzik el a nevelőtes­tületi egységről, az oktatás korszerűsítésének pszicho­lógiai kérdéseiről, a pálya­érdeklődés kialakításáról, a felnőttképzésről, időszertS didaktikai kérdésekről, az úttörőszakkörök munkájá­ról, az anyanyelvi nevelés­ről, az orosz nyelv progra­mozásának lehetőségeiről« több aktuális pedagógiai­módszertani kérdésről. A Kossuth Lajos Tudó-' mányegyetem pszichológiai tanszékének és a nyíregyhá­zi tanárképző főiskola tan­székeinek tanárai tartják az előadások többségét. Sor ke­rül köznevelési ankétra, szü­lők fórumára, iskolai hang­versenyre is. Nyíregyházára kívül Mátészalkán, Nyírbá­torban és Kisvárdán tarta­nak a pedagógiai hetek so­rán szakmai előadásokat« konzultációkat. Nyírbátor­ban megrendezik a hónap végén az audiovizuális be­mutatót is. Az iskolák a ha­gyományokhoz híven nyílt napokat tartanak, hogy a szülők jobban megismerjék az iskola belső életét, fel«; adatait. A kommunista pártok düsseldorfi találkozója Az európai kapitalista or­szágok kommunista és mun­káspártjai 1975 januárjában * megtartott konferenciáján hozott határozatoknak meg­felelően Düsseldorfban, a Német Kommunista Párt vezetőségének székházában megrendezték Franciaor­szág, Olaszország, Spanyol- ország, Törökország és a Német Szövetségi Köztár­saság kommunista pártjai képviselőinek találkozóját Mint az Unsere Zeit, a Német Kommunista Párt lapja közli, a találkozó an­nak a nemzetközi értekez­letnek az előkészítését szol­gálja, amelyen az európai kapitalista országok kom­munista és munkáspártjai megvitatják majd a „kapi­talista országok autóipará­ban jelentkező válság, a munkásosztály harca és a kommunista pártok helyze­te” kérdéseit. Ezt a találko­zót ez év február 28. és március 1. között tártjáig Düsseldorfban.

Next

/
Thumbnails
Contents