Kelet-Magyarország, 1975. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-01 / 1. szám

3nrvTf Évfolyam, i. szäm ÄRAr 1 FORTNT 1975. JANUAR 1, SZERDA UJ KV KÜSZÖBÉN írta: dr. Tar Imre, a megyei pártbizottság első titkára E gy szokatlanul nehéz, több munkát, verejtéket, nagy áldoza. tokát kívánó, de egészében mégis eredményekben gazdag esztendőt hagytunk magunk mögött 1974-ben. Szabolcs- Szatmár megye dolgozó népe jóleső érzéssel állapíthatja meg, hogy munkája meghozta gyümölcsét. A megye ipara, mezőgazda­sága dinamikusan fejlődött, gyarapodott lakosságunk műveltsége, javultak élet- és munkakörülményei. Megyénkben újabb ipari üzemek kezdték meg a termelő- munkát, az iparban egy év alatt megtermelt érték meghaladta a tizenegymilliárdot. Ami számunkra ettől is többet jelent: # mun­kásosztály újabb ezrekkel növekedett. E mögött a számszerű nö­vekedés mögött felfedezhetjük a minőségi változást. A munkások befolyása, a munkáséletforma tömegessé vált. Pártunk politikája nyomán megyei pártbizottságunk egész tevékenysége arra irányult, hogy kifejezze a munkásság érdekeit, határozataink a munkáspo- litika jobb megértését és gyakorlati alkalmazását szolgálták. Elmondhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár párt-, társadalmi és ól. lami szerveiben, szervezeteiben lényegesen erősödött a munkás­szemlélet, növekedett a munkások aránya a legkülönbözőbb tes­tületekben. Sikerült elérni, hogy a párt és a munkásosztály kap­csolata szorosabbá váljék. A rendkívül kedvezőtlen időjárás ellenére is sikerült betakarí­tani a mezőgazdaságban a termést. A szövetkezeti parasztság áldozatos munkája és a munkások, katonák, diákok nemes segí­tőkészsége következtében falvainkban elvégezhették a legfonto­sabb őszi mezőgazdasági munkálatokat. Ez is bizonyítja: pártunk agrár- és szövetkezeti politikáját az élet igazolta. Szövetkezeti pa­rasztságunk magáénak vallia és megvalósítja az MSZMP kipró- oolt, her,és politikaiját, üj értékeit <*4 száká.ak alakultak' Ki me­gyénk falvaiban: a közösségért érzett felelősség és a kollektivitás számos más formája. A mezőgazdaságban is végbemenő forra­dalmi változások nyomán a termelőmunka is könnyebbé vált A tudomány, a technika újabb eredményeinek alkalmazásával köny- nyebb lett az élet a falun, s változott a gondolkodás. Mindinkább teret hódít a szocialista módon élni, dolgozni, tanulni jelszó. Ez is jelzi, hogy termelőszövetkezeti parasztságunk természete mind jobban közeledik az ipari munkásságéhoz. A két alapvető osztály munkájának jellege, jövedelme is egyre inkább kiegyen­lítődik, s csökkennek a műveltségben! különbségek is. Jelentős mértékben változtak az életskörülményemk. Megyei pártbizottságunk célkitűzései helyesen segítették a terület lakói életszínvonalának gyorsabb javítását. Nagy eredményként köny­veljük el, hogy a személyes jövedelmek jobban kapcsolódtak a végzett munkához, s a különböző Intézkedések nyomán a jövedel­mek közelítettek az országos szinthez is. Bár még nem kielégítő, de javult az anyagi és az erkölcsi ösztönzés párhuzamossága. M egyénk nagy ütemű fejlődésének is köszönhető, hogy ked­vezően változott a közgondolkodás. A lakosság túlnyomó többsége helyesli és cselekvőén támogatja pártunk poli­tikáját, egyetért szocialista céljainkkal, megnövekedőit munka- és alkotókedvvel dolgozunk. Javult a munkafegyelem, széles körűvé vált a szocialista munkaverseny-mozgalom. Pártunk XI. kongresi- szusa és hazánk felszabadulása 30. évfordulójának tiszteletére so­ha nem tapasztalt lelkesedéssel bontakoztak ki a jobb munka ér­dekében tett felajánlások. Ipari dolgozóink több, mint háromne­gyed része dolgozik lendületesen vállalása teljesítéséért. A mun­kások, parasztok és az értelmiségiek tízezrei segítettek az őszi munka gyors befejezésében, a bölcsődék és óvodák és más köz­hasznú létesítmények építésén társadalmi munkában. Sok tény bizonyítja, hogy megyénkben az elmúlt év során to­vább növekedett a marxista—leninista műveltség iránti érdeklődés. Mélyült a szocialista hazafiság, a szocializmust építő népekkel való bensőséges, testvéri kapcsolat. Lakosságunk világosan látja, hogy további fejlődésünk alapja a proletár nemzetköziség és a Szovjetunióval való testvéri együttműködés erősítése. Az 1974-es esztendő egyik nagy eredményének tartjuk, hogy fejlődött megyénkben a közéleti aktivitás. A lakó- és munkahe­lyeken mind hatékonyabban érvényesült a demokratizmus. Hasz­nosan segítették ennek a folyamatnak a kibontakozását a külön­böző fórumok, a dolgozók tájékoztatásának sok formája. Megnövekedett anyagi lehetőségeinkkel élve sikerült tovább javítani a közművelődés és közoktatás hálózatát. Uj óvodák, álta­lános és középiskolák népesültek be, különböző területeken segí­tettük a fizikai dolgozók iskoláztatását. Párttagságunk, de dolgo­zóink szélesebb körében is élénk érdeklődést váltott ki a közmű­velődésről és a közoktatásról szóló határozatok vitája. Sikerült ráirányítani a társadalom figyelmét arra, hogy a szo­cialista életmód kérdéscsoportja kerüljön párt- és társadalmi munkánk középpontjába. A z 1974-es év a párt soron következő kongresszusára való készülődés jegyében telt el. Megyénk kongresszusi felké­szülésének nagy állomása volt Kádár János elvtársnak a múlt év márciusában Szabolcs-Szaímárban tett látogatása. Meg­erősített minket az a beszéd, amely a „nyíregyházi beszéd" néven került az ország és a világ fókuszába. A párt első titkára itteni-lá­togatása során fejtette ki, hogy megyénk óriási változásai öröm mel 'öttenek el mindenkit ebben az országban, hiszen ez a fejlő dés szocialista fejlődés. Ahhoz, hogy ezt az utat megtehettük, so' e-ő'eszítés, céltudatosság, anyagi eszköz és sok minden más ke’ lett. „Saját benyomásaimat összegezve elmondhatom — mondta Kádár elvtárs — nagy örömmel láttam a megyének az utóbbi év­tizedben minden téren érzékelhető jelentős fejlődését Valóban szocialista fejlődés ez! Mert nemcsak gépeket, traktorokat, töm­lőkészítő masinákat, hanem formálódó, társadalmi öntudattal ren­delkező embereket is jelent az, hogy szocialista építés. És ez talán mindennél fontosabb, mert a köz ügyei iránt érdeklődő, odaadó rendes embert nem lehet valutáért kapni, mint mondjuk gépeket... A szabolcsiak büszkék lehetnek elért eredményeikre. Ugyanakkor ezek az eredmények ennek megfelelő kötelezettsége­ket is hárítanak Szabolcs-Szatmár megyei pártszervezeteinkre, a kommunistákra és minden dolgozónkra..." Elmondhatjuk: az elmúlt esztendőben sokat tettünk azért, hogy ezeket a feladatokat az eddiginél is jobban végezzék el a szabol­csi pártszervezetek. Nagy gondot fordítottunk arra, hogy pártunk az országnak e területén is egészségesen fejlődjön, hogy mind jobban betöltse vezető szerepét, hogy erősödjön egysége és tö­megkapcsolata. Úgy vélem, joggal elmondhatjuk: munkánk nem volt hiábavaló. Eredményes erőfeszítéseket tettünk azért, hogy megvalósuljon pártunk politikája, hogy szervezetileg is erősödjön a párt, hogy tartalmasabb legyen a munka a pártszervezetekben. Most, a beszámoló taggyűlések után elmondhatjuk, hogy me­gyénk kommunistái jó! összegezték az elmúlt év és az eltelt négy esztendő eredményeit. Átfogó képet adtak arról, hogyan teljesí­tették a X. kongresszuson meghatározott feladatokat. A kommu­nisták e taggyűléseken reálisan vették számba az eredményeket, határozták meg a holnap tennivalóit, azokat a munkahelyi és la­kóhelyi feladatokat, amelyek nemcsak a kommunistákat, de min­denkit érintenek. Ezek a taggyűlések azt igazolták, hogy a kommunisták fele­lősségével készülünk a párt nagy eseményére, a márciusban sorra kerülő kongresszusra. Egyetértés és bizalom, a holnapért való fo­kozott tenniakarás jellemezte ezeket-a tanácskozásokat. Az őszinte, bátor, a valóságot hűen tükröző hang, — amely ezeket a taggyűléseket jellemezte — mutatja, hogy megyénk kom­munistái egész lakosságunk képviseletében szóltak, határozták meg a főbb tennivalókat. Ez jóleső érzéssel tölthet el bennünket, s erőt ad ahhoz, hogy a járási-városi, majd a megyei pártértekezletek is hasonlóan, nagy felelősséggel végezzék munkájukat, készítsék fel területük lakosságát a jobb, a hatékonyabb, a takarékosabb munkára.-j j esztendő küszöbéhez érkeztünk. Az elmúlt év szorgalmas,' becsületes tevékenysége jó alapot ad a bizakodásra. Si­került megalapozni az 1975-ös esztendőt, amelynek fel­adatai — mert nem akarunk a megye fejlődésében törést a jövő­ben sem — nagyobbak lesznek mint egy évvel korábban. Megyei pártbizottságunk a közeli napokban tárgyalja meg a* új esztendő fontosabb gazdaságpolitikai célkitűzéseit. Annak tudatában dolgoztuk ki az idei célokat, hogy ez az esztendő a negyedik ötéves tervünk utolsó éve. Jó megalapozott­ságától és pontos megvalósításától sokban függ tehát, hogy mi­lyen lesz az új ötéves tervünk indítása. Világosan látjuk, hogy ha ebben az évben is tartani akarjuk a fejlődés korábbi ütemét, ahhoz fokozott tervszerűség, hatékony­ság, jobb minőségű termékek előállítása, a munkaidő és a gépek jobb kihasználása, a népgazdaság érdekelnek messzemenő fi­gyelembe vétele szükséges. Nem várunk ebben az évben sem csodákat, de azt igen, hogy a megye gazdasági életében meglévő jelentős tartalékokat minden munkahelyen tárják fel és hasznosít­sák. Bőségesen vannak még lehetőségeink a munka- és üzemszer. vezés, a termelési szerkezet területén. Rajtunk a sor, hogy fegyel­mezettebb, okosabb munkával végre tudjuk hajtom szép tervein­ket Ezen az úton tudunk előbbre lépni az iparban, tudunk új mun­kahelyeket teremteni, lehet megépíteni a tervezett lakásokat, csökkenthetjük Szabolcs-Szatmár megye feszítő gondjait. A me­gye mezőgazdaságában is nagyok a jobb munka tartalékai. A falvak népétől azt várja ez ország, hogy az igényeknek megfele­lően növeljék a cukorrépa, a burgonya, a zöldség, a dohány és a napraforgó vetésterületét. Itt is nagyok a tartalékok: a jobb üzem- és munkaszervezés, a mezőgazdasági üzemek koncentrációja, a termőföld ésszerű hasznosítása és nem utolsósorban a termelő­szövetkezeti tagság nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülése. A dolgozó parasztságtól azt kérjük, hogy időben és jó minő- ségben végezze munkáját. Csak így leszünk képesek az elmúlt év időjárásának következményeit csökkenteni, a lakosság életszínvo­nalát szinten tartani. Ebben az esztendőben lakások ezreivel, új óvodákkal, álta* ló-nos iskolai tantermekkel, tanyai és középiskolás kollégiumokká!, új kórházi ágyakkal, üzletekkel, újabb közművesített községekkel gazdagodunk, megyénk minden területén tovább javulnak az élet és a munka feltételei. Rajtunk, munkánk eredményén nem utolsó­sorban múlik, hogy a terveket teljesítsük, túlteljesítsük. 1» * őst, amikor az új év küszöbén a megyei pártbizottság ne- ,▼1 vében megköszönöm azt a lelkes, odaadó munkát, ame­lyet megyénk dolgozó népe 1974-ben végzett, azt kérem, hogy megyénk lakossága aktív munkával, konkrét tettekkel vegyen -észt idei fe'adatoink megvo'ósításában is. Készüljünk méltókép­pen a pártkongresszusra és hazánk felszabadulása harmincadik f-vfordulójára. Ennek a jegyében kívánok Szabolcs-Szatmár me­gye valamennyi lakosának jó, munkában és eredményekben gai- dag, boldog,, új esztendőt. ELEK EMII: FOTOMONTAZS.

Next

/
Thumbnails
Contents