Kelet-Magyarország, 1974. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-01 / 178. szám

XXXI. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1974. AUGUSZTUS 1, CSÜTÖRTÖK ( Hazánkba látogat az afrikai Sierra Leone-i államfő, dr. Siaka Stevens köztársasági elnök, hogy viszonozza Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének tavaly őszi hivatalos látogatását. Személyében a mai Afrika egyik legérdekesebb személyiségét látjuk vendégül, aki határozott belpolitikájá­val és haladó, el nem kötelezett külpolitikájával mindinkább felkéltette a világ közvéleményének érdeklődését és a fel- szabadulásért, a gazdasági megerősödésért küzdő afrikai né­pek elismerését. Losonczi Pál tavalyi látogatása alkalmából a Sierra Leone-i sajtó méltatta annak jelentőségét, hogy ő az első államfő, aki országukba látogat. A magyar államfőt és kísé­retét a Sierra Leone-i nép mindenütt nagy lelkesedéssel fo­gadta. A tárgyalásokon megállapították, hogy a két ország mélységesen egyetért az ENSZ alapokmányának rendelkezé­seivel, a béke és biztonság ügyének támogatásával, a gyar­mati rendszer, a fajüldözés maradványainak felszámolásá­val. A két ország kapcsolatai az elrriúlt évek során a kölcsö­nös érdekek alapján bővültek. (Sierra Leone exportjának 65 százalékát az ott bányászott gyémánt jelenti, további tíz százalékát a vasérc, és bíznak a molibdén-, platina- és krómércbányák feltárásában.) A bányászatban dr. Siaka Stevens határozottan, állami közbeavatkozással serkenti a fejlődést. Most Magyarország és Sierra Leone gazdasági kapcsolatainak erősödésére számíthatunk. ' Semmi kétségünk, hogy kedves vendégünk látogatása megerősíti a tavaly kialakult személyes kapcsolatot hazánk vezető politikusaival. Dr. Siaka Stevens, aki élvezi az afri­kai, harmadik világhoz tartozó országok bizalmát és megbe­csülését, s aki a világ nagy nemzetközi kérdéseiben a miénk­hez oly közeli nézeteket vall — maga mondta egy nyilatko­zatában, hogy külpolitikájának alapja: nyitás mindenfelé. Magyarország népe hasonlóképpen — nyitott szívvel, ba­rátsággal köszönti magas rangú vendégét. Tiltakozások a chilei hadbíróság törvénytelen ítéletei ellen A XI. pártkongresszus tiszteletére Határidő előtt befejezik az építkezést % Javul Nyíregyháza vízellátása — Uj vasúti telep — MOM-gyáregység, szervizállomás Az építőiparban is, akár csak a mezőgazdaságban, gondot okozott az idei nyár időjárása. A Kelet-magyar­országi Közmű- és Mély­építő Vállalatnál csupán jú­niusban 14 százalékos lema­radást okozott a zivataros, esős idő. De a munkások pótolták a termeléskiesést. Többletmunkával, a mun­kára alkalmas idő maximá­lis kihasználásával. Mert éppen ezt vállalták a KE- MÉV dolgozói, amikor a pártkongresszus tiszteletére kibontakozott munkaver­senyhez csatlakoztak: több­letmunkát, az egyébként is feszes határidejű, de fontos építkezések határidő előtti átadását. Ezekkel az idei 460 millió forint értékű építés- szerelési termelési tervüket 480 millió forintra módosí­tották. Most, az első féléves tervteljesítés, a munkaver- senyválfalás, a felajánlások értékelése közben elmond­hatják; vállalásaikat idő­arányosan teljesítették, több építkezésen túlteljesítették. Méltán nagy közfigyelem — és nem kisebb elismerés — kísérte a megyeszékhely ivóvízellátási gondjain eny­hítő Vízmű II. építkezését. A generálkivitelező: a KE- MÉV. A Vízmű II. tervezett határideje 1975. december 13, amelyet ma már úgy neveznek: a teljes üzembe­helyezés dátuma. Gyakorla­tilag fél év alatt készültek el azzal a nagy munkával, amellyel lehetővé válik a nyírtelek—belegrádi kutak vize egy részének közvetlen, — ideiglenes — betáplálása a városi hálózatba. Julius 25-én megindították a nagy nyomású szivattyúkat, s „elindult” a belegrádi víz a 20 kilométer hosszú cső­hálózaton Nyíregyháza hatá­rába, a városi vízvezeték csatlakozási pontjáig. Ezek­ben a napokban már ■ az osztrák import szűrőberen­dezéseket szerelik a belegrá­di telepen. Jellemző a mun­katempóra : úgy beszélnek ezekről a gépi berendezé­sekről, hogy késtek, pedig ugyancsak határidő előtt ér­keztek a hónap utolsó nap­ján. A mi építőink előbb fo­gadni tudták volna! Min­denképpen nagy eredmény, hogy a víz a fővezetékben van, hiszen a szűrők szere­lése idején elvégezhető a hosszú csőkígyó tisztítása, többszöri átmosása. Ha si­kerül eleget tenni az egész­ségügyi előírásoknak, akkor augusztus 20-án, illetve az­után napi 5 ezer köbméter vízzel javul a város ivóvíz- ellátása. A MÁV nyíregyházi Pá­lyafenntartási és Villamos­vontatási telepe 140 millió forintos, több évig készülő nagyberuházás. A kongresz- szusi murikaversenyben vál­lalták, a mintegy 30, külön­böző rendeltetésű építmény­ből álló két összefüggő te­lep határidő előtti átadását. Erre szocialista szerződést is kötöttek a beruházóval. A viUamosvontatási telep átadásának 1975. december 15 a tervezett határideje. A KEMÉV 1975. november 7-e tiszteletére adja át. A pá­lyafenntartási telepet eredeti­leg 1975. augusztus 31-i be­fejezési határidővel tervez­ték. A szocialista szerződés­ben ez is módosult: jövő év május 1-éni átadják. Nagyon jól halad az építkezés, idő­arányosan túlteljesítették ezt a vállalást. E két új létesít­mény üzembe állására tehát biztosan számíthat a MÁV már a következő ötéves terv első hónapjaiban. Hasonlóan jók az ered­mények a VAGÉP Tünde utcai telepe, illetve szerviz­állomása építkezésének fini­sében. A 13 milliós beruhá­zás 1974. szeptember 30-ra vállalt átadását teljesítik annak ellenére, hogy a be­ruházó utólag, már az építés ideje alatt a szociális épü­letre emeletráépítést kért. Pontosan tartották a határ­időt a MOM mátészalkai szemüveglencse gyárának üzemcsarnoka építésénél. Ez év július 30-a után azonnal megkezdődhetett a gépi be­rendezések technológiai sze­relése. Az építők megtették a magukét, hogy az új üzem a tervek szerint kezdhesse meg a termelőmunkát. A sóstói napközis tábor szennyvízcsatornázása so­ron kívüli munkaként ke­rült a versenyfelajánlások közé, mert e közmű nélkül nem engedélyezték a mű­ködését. Szóltunk róla. hogy a tábor nincs Kihasználva. Olvasták ezt az építők is és kérdezték: „ezért hajtottunk mi szombatokon és vasárna­pokon is?” Ugyancsak nem szerepelt az éves tervükben a nyíregyházi megyei kór­ház 42 ágyas szülészeti pa­vilonjának építése. Májusban vállalták, hogy december 22-én átadják úgy, hogy már csak be kell rendezni. Jú­nius 3-án kezdték a mun­kát és már tető alatt van az egyszintes épület. Az építkezésen dolgozó brigá­dok most azt fontolgatják, hogyan lehetne november 7-e tiszteletére átadni ezt, a párt népességpolitikai hatá­rozata nyomán, soronkívül kapott fontos létesítményt. K. E. Befejezés előtt az etilénvezeték építése Véget ért az V. megyei ifjúgárda-szemle A magyar közvélemény­ben széleskörű tiltakozást váltottak ki a chilei terror­hadjárat legutóbbi fejlemé­nyei, a légierő hadbíróságá­nak törvénytelen és gyaláza­tos ítéletei. A magyar társa­dalom felháborodását tol­mácsolva, különböző magyar szervezetek Pinochet tábor­nokhoz és Jose Berdichewski katonai bíróhoz tiltakozó táviratot intéztek. A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa és a magyar szolidaritási bizottság távira­ta hangsúlyozza: a hazaáru­lás vádja és a halálos ítélet Carlos Lazora, a szocialista párt tagjára, valamint három társára, a súlyos büntetések kiszabása a légierő tisztjei­re, polgári személyekre — A KISZ Központi Bizott­ságának mezőgazdasági if­júsági tanácsa és a megyei KISZ-bizottság mezőgazda­ság; ifjúsági tanácsa augusz­tus 3-án és 4-én Nagykálló- ban rendezi meg az orszá­gos tanyai ifjúsági napo­kat. A nagyszabású rendez­vényre 2-án érkeznek a fiatalok, akiket a Ságvári Endre kollégiumban helyez­nek el. Az ünnepélyes megnyi­tóra szombat reggel 9 óra­kor kerül sor — beszédet azokra, akik hűségesen szol­gálták Salvador Allende al­kotmányos kormányát: újabb arcátlan kihívás. A reakciós junta nem számol azzal, hogy kegyetlenkedései to­vább fokozzák minden jó­szándékú és haladó erő együttérzését és rokonszen- vét Chile sokat szenvedett népével. Közvéleményünk nevében a leghatározottab­ban követeljük, hogy az igazi vétkesek, a chilei nemzet vé­reskezű hóhérai hagyjanak fel a bűnös és jóvátehetetlen erőszakkal. Követeljük az alapvető emberi jogok biz­tosítását, és a legelemibb emberi méltóságot bemocs­mond Csepelyi Tamás, a megyei párt vb-tagja, a nagykállói járási pártbi­zottság első titkára. Ezt kö­vetően honvédelmi és sport versenyekre kerül sor, majd a tanyai KISZ-szervezetek időszerű feladatairól tart előadást Csernussi Endre, a KISZ megyei bizottságának titkára. Szekció üléseken a város környéki és a városok­tól távoli tanyák fiataljainak tennivalóit vitatják meg, majd a tanyai ifjúsági klubvezetők tapasztalatcse­Szabolcs-Szatmárban két nagy vezeték építése folyik az idén. Az egyik, a Testvé­riség gázvezeték, amelyet szovjet szerelők építenek, s az idén elkészül a vezeték első, Leninvárosig húzódó szakasza. A másik vezeték Leninvárostól, az olefinmű­től indul ki, s a Szovjetunió­ban, az ukrajnai Lvov mel­lett van a végállomása. En­nek a vezetéknek a kivitele­zője a siófoki Kőolajvezeték Építő Vállalat. Az etilénvezeték és a gáz­vezeték azonos nyomvona­lon halad. A csőfektetést a szakemberek már az ország­határig elvégezték, jelenleg az utak és vasutak alatti kereszteződéseket készítik. Ezzel a munkával is jól ha­rére ülnek össze. Délután a tanyai fiatalok életét és munkáját bemutató kiállí­tást tekintik meg a résztve­vők. Vasárnap tíz órakor ifjú­sági nagygyűlést tartanak, amelynek előadója Csáky Csaba, a KISZ KB osztály- vezetője, a mezőgazdasági ifjúsági tanács főtitkára lesz. Délután vers- és prózamondó verseny következik, a ver­senyek eredményhirdetése után kulturális záró műsort rendeznek. ladnak, a tervek szerint au­gusztus közepére Vásárosna- ményig jutnak el. Utána a Tisza túlsó oldalán, a hatá­rig 13 út, vagy csatornake­resztezést készítenek el még augusztusban. Az elkészült vezeték tisz­títását ezután kezdik meg. Mivel az etilén igen kényes a szennyeződésekre, a vízre — a szovjet vegyigyárban műanyagot, polietilént ké­szítenek a gázból—, ezért a vezeték tisztítása igen nagy felelősséget, körültekintést igényel. A vizes nyomáspró­bák után tíznél többször hí­vatják át nitrogénnel a ve­zetéket, hogy minden szeny- nyeződéstől mentes legyen. A tisztítás után az egyes szakaszokat elzáró tolózárak, szerelvények építésére kerül sor, de mindezzel együtt még az idén teljesen befejeződik az etilénvezeték építése, melyen több, mint 300 sze­relő dolgozik. Az építésveze­tőség dolgozói segítenék a Testvériség gázvezeték építé­sében is, mintegy 70-en dol­goznak a hegesztő báziste­lepeken. Az etilénvezeték építői fo­lyamatos munkarendben dolgoznak, a jó időt kihasz­nálva. (Az esős időben ugyanis a vízzel telt árokba nem lehetett a csöveket el­helyezni.) A minőséget je­lenti, hogy a 300 milliméter átmérőjű vezetéken minden hegesztést külön röntgeneznek hiszen semmiféle szivárgás, vagy gyengébb minőség nem megengedett a biztonsági elő­írások miatt. L. B. Díszszemlével zárult szer­dán délután Rakamazon az V. megyei ifjúgárda-szemle. A négynapos eseménysoro­zat versenyekkel kezdődött vasárnap Kisvárdán. Először alaki és menetdalverseny volt — az első helyet Nyír­egyháza város első csapata szerezte meg. A lövészetben és a futásban — mely vasár­nap délután zajlott le — egyaránt a vásárosnaményi járás csapata lett az első. Ezután következett a fő szám: a harci túra — kerék­párral. Kisvárdáról Domb- rád felé indultak. Ügy ter­vezték, hogy Cigándnál kel­nek át a Tiszán, a víz azon­ban közbeszólt, a komp nem jár. Az első napi taposást meg kellett toldani körülbe­lül 30 kilométerrel — Gáva- vencsellőn verték fel a sát­rakat. Hétfőn ismét nyereg­be szállt a kétszázharminc fiatal — akiknek jelentős ré­sze lány volt! —, hogy Sáros­patak felé vegyék az utat. Innen Rudabányácskára kari- káztak — ott volt a második napi sátorozás. Kedden: irány Tolcsva. Itt eltértek és leküzdhetetlennek látszó lejtőkön-emelkedőkön tapos­ták a pedálokat. Űjhuta, a Flórika-forrás, csodálatos fenyvesek — aztán vissza Tolcsvára, a sátrakhoz. Ez a nap volt a legnehezebb — , egyöntetű a vélemény. Az erő azonban reggelre ismét teljes volt — az utolsó, mint­egy 30 kilométeres szakaszt délre megtették. A tíz ifjú- gárda-szakasz sorra begurult a rakamazi sportpályára, ahol ebéd után a záróün ín­ségre került sor. Az ünnepélyen ismét egyenruhában sorakoztak fel a fiatalok. Az' elnökségben helyet foglaltak a megyei pártbizottság, a megyei KISZ-bizottság, a megyei polgári védelmi parancsnok­ság és a fegyveres erők kép­viselői, részt vett az ünnep­ségen az Ifjú Gárda orszá­gos parancsnoka Csorai Fe­renc is. Csernussi Endre, a megyei KISZ-bizottság tit­kára üdvözölte a fiatalokat,' megköszönte a lelkes és fe­gyelmezett részvételt. Ezután kiosztották a versenyeken elért helyezésekért járó di­jakat, okleveleket. A harci túra során állomá­sokon mentek át az ifjúgár­disták. Elméleti és gyakorla­ti feladatokat kellett megol­daniuk. Az itt elért eredmé­nye alapján Nyíregyháza vá­ros első csapata bizonyult a legjobbnak. Majd kihirdet­ték a végeredményt az össze- sitett pontszámok alapján. A szemle legjobb ifjúgárda- szakasza: Nyíregyháza város első csapata, amely azonos a nyíregyházi gumigyár ifjú­munkás-szakaszával. i A díjkiosztás után ja sza­kaszok díszmenetben vonul­tak el az emelvény előtt. (t. 0* (Folytatás a 2. oldalon) Szombaton és vasárnap Nagykállóban Országos tanyai ifjúsági napok t > Köszöntjük Sierra Leone államfőjét

Next

/
Thumbnails
Contents