Kelet-Magyarország, 1974. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

KXX1 ÉVFOLYAM. 86. SZÁM ARA: 80 FILLER 1974. FEBRUAR I, PÉNTEK LAPUNK TARTALMÁBÓL* Középiskola a sínek birodalmában (3 oldal) Az élelmiszer- gazdaság gépgyártása (4 oldal)' Szociálpolitika Tiszabercelen (5 oldali Magyar—NDK tárgyalások Budapesten A két küldöttséget Fock Jenő és Horst Sindermann vezeti Fock Jenőnek, a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökének meghívásá­ra csütörtökön hivatalos, ba­ráti látogatásra hazánkba ér­kezett Horst Sindermann, a Német Demokratikus Köz­társaság minisztertanácsá­nak elnöke. Horst Sinder­mann kíséretében van Wolf­gang Rotlefuss miniszterel­nök-helyettes és " Herbert Krolikowski külügyminisz­ter-helyettes. I A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő, a kormány elnöke üdvözölte. Jelen volt dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter, Karakas László munkaügyi miniszter, Baczoni Jenő külkereskede­lemügyi minisztériumi ál­lamtitkár. Légen Imre ál­lamtitkár, az Országos Víz­ügyi Hivatal elnöke, Marjai József külügyminisztérium! államtitkár, dr. Orbán László művelődésügyi minisztériu­mi államtitkár, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a kormány Tájékoztatási Hivatalának e’nöke, dr. Perjési László, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága (Folytatás a 8. oldalon) Képünkön: a Ferihegyi repülőtéren mány elnöke fogadja a vendéget. Fock Jenő, a kor­Ölési tartott a Minisztertanács A kormány megtárgyalta a Magyar Tudományos Akadé­mia főtitkárának a termé­szettudományi kutatások helyzetéről szóló jelentését. Hazánkban ma már 20 kuta­tóintézet, 197 egvetemi tan­szék és két további kutató­hely foglalkozik természet­tudományi kutatásokkal. A kutatók mindinkább részt vállalnak a gyakorlati kér­dések megoldásában, amit többek között az is mutat, hogy az utóbbi években meg­növekedett a hasznosított szabadalmak, valamint a szerződéses munkák száma. A természettudományi kuta­tások további fejlődését ne­hezíti ma még a kutatási te­matika szétaprózottsága, va­lamint az, hogy a kutatóin­tézetek munkája között nincs megfelelő összhang és együtt­működés. A természettudo­mányi kutatások eredménye­it így elsősorban az egyes ágazatokon belül használják fel, s csak kisebb mértékben az orvos-, az agrár- és a műszáki tudományokban. A kormány a jelentést elfo­gadta és úgy döntött, hogy arról tájékoztatni kell az ér­dekelt kutatóintézetek dol­gozóit. s a tanszékeken mű­ködő tudományos kutatókat. A Minisztertanács tanácsi hivatalának elnöke javasla­tot tett a kormánynak a he­lyi címerek, zászlók alkotá­sának és használatának, va­lamint a díszpolgári cím adományozásának szabályo­zására. A kormány a javas­latot elfogadta a helyi kez­deményezések alapján ki­José Marti-érdemrenddel tüntették ki az SZKP főtitkárát L. I. Brezsnyev kubai programja Leonyid Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárát — mint már jelentettük — Szerdán Havannában a Jósé Marti érdemrenddel tüntették ki. A kitüntetést Os- valdo Dorticos, a Kubai Köztársaság elnöke nyújtotta át a főtitkárnak. Ez alkalomból mondott be­szédében Dorticos megállapí­totta, hogy Leonyid Brezs­nyev, a kubai forradalom győzelmének első napjaitól a kubai nép hű barátja. — Az önök pártja, élén a lenini központi bizottsággal, és a szovjet állam — mond­ta a szónok — igen nagy te­kintélyt vívott ki nemzet­közi szintéren. A függetlensé­gükért küzdő népek — min­den rágalmazó kiagyalás el­lenére — biztosak abban, hogy a Szovjetunió, amely óriási politikai, ideológiai, gazdasági és katonai poten­ciállal rendelkezik, a szoci­alista közösség országaival együtt megváltoztatta a nem- zeközi erőviszonyokat. A ku­bai forradalom — a gazdag Eősi hagyományokat újjáélesz­tő nép műve — a modern világ jelenlegi változásai­nak egyik leglelkesítőbb pél­dája. — Az ön személyében — fordult Dorticos a kitünte­tetthez — népünk, amely el­érte a politikai ön­tudat magas színvona­lát. és megőrizte magá­ban a hősi harcok forró lel­kesedését, a nagy szovjet népnek és Lenin dicső párt­jának adja meg a tiszteletet Az ön ragyogó és tartalmas beszéde, amelyet tegnap a Forradalom téren a sarló és kalapácsos zászlók, valamint a mi csillagunkkal ékesített lobogók alatt összegyűlt ha­talmas tömeg hallgatott Vteg nagy figyelemmel, örök­re emlékezetes marad szá­munkra. Válaszbeszédében Brezs­nyev kijelentette: „A Szovjetuniót és Kubát egyesítő barátság fejlődését és elmélyülését a Szovjet­unió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a szov­jet állam mindig lankadat­lan fi faelemmel fogja kísér­ni. A magam részéről min­dent megteszek, hogy hozzá­járuljak ehhez a nemes ügyhöz. A kitüntetést a Szovjetunió és a szocialista Kuba közt létestült szilárd, őszinte barátság és meg­bonthatatlan testvériség jel­képeként fogadom.” Az SZKP KB főtitkára megállapította, hogy általá­ban a kommunistáknak, köztük a szocialista országok vezetőinek jellemző vonása, hogy minden felmerülő kér­dést a dolgozó e-’ber szem­pontjából közelítenek meg. — Amikor — mondotta — mi a politikai bizottságban és a kormányban számos fontos kérdést tekintünk át, döntéseket hozunk velük kapcsolatban, mindenekelőtt abból indulunk ki. hogy mi­lyen jelentőségűek lesznek ezek a döntések a dolgozók széles tömegeire. — Ennek a célnak van alá­rendelve egész pártunk és kormányunk külpolitikai te­vékenysége is. A tartós bé­ke, a nyugodt alkotómunka, a holnapi napba vetett hit — ez az, amit mindennél akarnak a varosa. Osvaldo Dorticos kubai köztársasági elnök (balról) a Jósé Marti érdemrenddel tüntette ki Leonyid Brezsnyevet, az SZKP KB főtitkárát. (Kelet-Magyarország telefotó) tokban és falvainkban élő emberek milliói. — Minden külpolitikai erőfeszítésünk arra irányul hogy biztosítsuk a tartós bé­két, megbízhatóan megvéd- jük mindazt, amit a nép al­kotott és alkotni szándéko­zik. — Mindez természetesen nemcsak a Szovjetunióra vonatkozik. Ez az önök or­szágának, a többi testvéri szocialista országnak és kommunista ártjaiknak po­litikája is. Éppen ezért ómfc magukat annyira közelálló­nak egymáshoz, ezért egye­síti őket ilyen szoros, meg­bonthatatlan barátság. Min­denki egyért — egy minden­kiért: ez a nemes szabály teljességgel alkalmazható a szocialista országok közti kapcsolatokra. A barátság megkétszerezi erőinket. Ba­rátságunk közelebb hozza annak a nagy célnak a meg­valósítását, amelyért pártja­ink küzdenek. Nincs szebb (MyWütlaitblMl bontakozó gyakorlatot sza­bályozva a Minisztertanács úgy döntött, hogy a városok haladó hagyományai és mai arculatuk kifejezésére a jö­vőben jelképként címert al­kothatnak és használhatnak, és azt zászlón is alkalmaz­hatják. Ez azonban nem érinti az ország címerének használatát, az állami eljá­rások során még azzal együtt sem használható. A kor­mány hozzájárult továbbá ahhoz, hogy a városi taná­csok a megörökítésre méltó tettekért és tevékenységér! díszpolgári címet adomá. nyozhassanak. A kormány az egészség­ügyi miniszter előterjeszté­sére. miután a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa az orvostovábbképző intéze­tet az elmúlt év végén egye­temi jellegű felsőoktatásö intézménnyé nyilvánította, dr. Farádi Lászlót, az intézet főigazgatóját a rektori te­endők ellátásával bízta meg, A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt (MTI) FEBRUAR 4—15 Szabolcsi tsz-elnökök továbbképzése Termelőszövetkezeti elnö­kök részére rendez két tur­nusban egyhetes bentlakásos tanfolyamot a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztálya a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán február 4 és 15 között. A közö6 gazdaságok elnökei gazdasági és kulturális té­májú előadásokon és kon­zultációkon vesznek reszt. A mezőgazdasági szakem­bereik részletes tájékoztatást kapnak a különböző szakte­rületek legfrissebb esemé­nyeiről, legújabb eredmé­nyeiről. A tanfolyamon je­lentős helyet kapnak a gaz­daságirányítás új rendsze­rének továbbfejlesztésével, a mezőgazdasági termelés in­tenzív fejlesztésével kapcso­latos kérdések. Szó lesz az iparsaerű állattartás, a kü­lönböző termelési rendsze­rek, a komplex gépesítés, a szakemberképzés és tovább­képzés, valamint az üzem- szervezés és vezetés felada­tairól. A tanfolyam első napján mindkét turnusnál az ünne­pélyes megnyitó után dr. P. Szabó Gyula, a megyei ta­nács elnökhelyettese tart elő­adást, a „Mezőgazdasági termelőszövetkezetek 1974. ért feladatairól”. Ezt köve­tően Gyúró Imre, megyei ta­nácselnök-helyettes besaéi megyénk kultúrpolitikai te­vékenységének fő feladatai­ról. A második napon Laub István, a megyei pártíbizott. ság osztályvezető helyettese az üzem- és munkaszervezés időszerű tennivalóit ismerte­ti. Azutái) kerül sor dr. Ko­vács Imrének, a .MÉM ter­melésfejlesztési főosztályve. zetőjének előadására a kor­szerű termelési rendszerek alkalmazásának tapasztala­tairól, feladatairól. Megbeszélik a tanfolya­mon a mezőgazdasági ter­melőszövetkezetek törvénye« működésének tapasztalatait, a felügyeleti vizsgálatok ész­revételeit. Napirendre kerül a termelőszövetkezeti káder- és személyzeti munka hely­zete és fejlesztése. A négyed ik napon értéke»« ]ik a közös gazdaságok számviteli tevékenységét é* a továbbfejlesztés lehetősé­gét. Ismertető hangzik el a Bevételi Hivatal által vég­zett vizsgálat megállapítá­sairól. Ezen a napon hangzik még él ,,A hitelpolitika sze­repe «5 feladata a nagyüze­mi gazdálkodás segítségé­ben* című előadás. A tan. folyam záró napján a me­gye párt- és tanácsi vezető! konzultációs megbeszélésen találkoznak a termelőszövet­kezetek elnökeivel. Tél a mezőgazdaságban Jól halad az almafák Folynak * zárszámadások megyénk mezőgazdasági ter­melőszövetkezeteiben. A tag­ság és a vezetőség számba ve­szi az elért eredményeket, elemzi azokat a tényezőket, melyek az elmúlt év folya­mán hátrányosan befolyásol­ták a gazdálkodást. Mindent összevetve megállapíthatjuk hogy eredményes esztendőt zártak megyénk közös gaz­daságai. Az évvégi számve­tésről a figyelem lassan a szántóföldekre irányul, ahol meg kell teremteni az 1974-es esztendő termelési feltételeit. A téli munkák zöme az almáskertekben van. A kü­lönböző almatermő terület­tel rendelkező közös gazda­ságok ezekben a hetekben munkaerőik zömét az almás- kertekben foglalkoztatják. Közelítenek a metszési mun­kák feléhez. Az enyhe időjá­rás is a kertészeket segíti. Jelentős területen végez­tek az Ő6zi kalászosok télvé­gi íejttágyazasá‘*afc a wasá­metszése roemaményi járásban példáié több mint hétezerháromszá* hektáron. De jól használtál) ki a megye többi területein ifl az időjárás olyan szakaszait, amikor lehetett műtr ágy áz­ni. Szorgos munka folyik a ter­melőszövetkezetek gépműhe­lyeiben. A javításokkal kel­lő ütemben haladnak, mivei ebben az esztendőben alkat­részhiány sem zavarta a téU erő- és munkagép javítást, Az ütemet ennek ellenére fo­kozni kell, mivel számítani lehet a korai kitavaszodás­ra. Köztudott, hogy a kora» beállt őszi fagyok kivetettél) az ekét a földből. így az el­múlt év végén jelentős volt az elmaradás az őszi mély­szántásban. Ezt csak úgy le­het behozni és az egyéb ta­vaszi munkákat időben vé­gezni, ha az erő- és munkagé­pek kijavítva várják a ta­vaszt, és az alkalmas idő be­álltával azonnal munkába

Next

/
Thumbnails
Contents