Kelet-Magyarország, 1974. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

XXXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÄRA: 80 FILLER 19 74. JANUÁR 3, CSÜTÖRTÖK LAFPWtr »ÄWÄtJtABafc» Védőgát, közmű, intézmények (3. oidtJJ A jövő heti rádió- és tv-műsor (4. oW«l)' 1 otótanácsadó (7. oldal) Így kezdődött 1074 a nyíregyházi üzemekben Konzervgyári export — Januárban véget ér a dohánvbcváltás UAFE: rajt leltár után — 1800 pár pluszcipő az első napon Elhangzott 1974. ja­nuár 1-én a rádióban és a televízióban. Tisztelt honfitársaim! A hagyományokhoz illően elbúcsúztattuk az óévet, és köszöntjük az újat. > Az óesztendőnek búcsút mondva. visszaemlékeztünk az eltelt 365 napra, és elgon. dolkodtunk, hogy mit is hoz számunkra ez az újabb 12 hónap! Mérleget készítet­tünk végzett munkánkról, hogy felkészültebben láthas­sunk idei teendőinkhez. Az országos számvetést elkészítette és az új felada­tokat kimunkálta pártunk Központi Bizottságának no­vemberi tanácskozása, vala­mint országgyűlésünk de­cemberi ülésszaka. A jól végzett munka tuda. fával nézhetünk vissza 1973. ra. amelynek során népünk a fizikai és szellemi munka minden területén becsülettel helytállt. Jó eredményei zártuk ötévest tervünknek harmadik évét a nemzeti jövedelem, az ipari és a me­zőgazdasági termelés szintje, a munka termelékenységé­nek alakulása meghaladja a tervezettet., és felülmúlja várakozásainkat. Gazdasági eredményeink lehetővé tet­ték az életszínvonal — első. sorban a nagyüzemi mun. kásság életszínvonala — gyorsabb ütemű emelését, a lakásviszonyok javulását, az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás bővülését. Népünk teljesítménye! ki­állják az összehasonlítást a fejlettebb országokéval is. A szocialista országokból ér­kező barátaink és a Világ minden tájáról ide, látogatók is tanúsítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gond­talan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar korszerűsí­tésének problémáival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, nagyarányú száj- és körömfájás által okozott kárral kellett megküzde- nünk. Társadalmunk életét mégis a kiegyensúlyozottság és a biztonságérzet jellemzi nincsenek politikai kitérők é6 nem fenyeget bennünket E tőkés vilá^eazdaság egé­szét megrázó pénzügyi és energiaválság, az utói nem érhető áremelkedés és a az eddiginél több család jut­hasson lakáshoz hogy köny- nyebb legyen a nagycsaládo­sok sorsa és a dolgozó nők helyzete, hogy gyermekeink é'ete mind tartalmasabb le­gyen. Azért, hogy joDban boldoguljunk, gyümölcsöz- tetnük kell a szocialista de­mokráciában, milliók tevé­keny részvételében. társa­dalmunk egyre erősödő szo­cialista jellegében rejlő ' le­hetőségeket. Az óesztendőt búcsúztatva elmondhatjuk: 1973-ban is adva volt számunkra a leg­fontosabb. a teremtő, az al­kotó munkához szükséges béke. Megvalósul az a nagy­szabású, világméretű béke- program. amelyet a Szov­jetunió Kommunista Pártjá­nak XXIV. kongresszusa dolgozott ki: előbbre jutot­tunk a két világrendszer kapcsolatainak rendezésében, a nemzetközi helyzet alap­vető normalizálásában. A Szovjetunió és a testvéri szocialista országok együttes erőfeszítései nyomán — a békés egymás mellett élés elve alapján — kezdenek ki. bontakozni az európai biz­tonsági rendszer körvonalai. Hazánk mindenkor cse­lekvőén kivette részét a szo­cialista közösség külpoliti­kai tevékenységéből a bé­kéért folyó harcból. Lehető­ségeinkhez mérten, a jövő­ben is mindent megteszünk a béke zálogának,, e «tos’ iizmus erőinek tömörítésé­ért. egységének megszilárdí­tásáért. Kedves barátaim! Hagyomány, hogy az új év első napja a jókívánságoké. Magam is csatlakozom eh­hez a jó szokáshoz. Szívből kívánom. hogy kísérje siker és szerencse -épünk minden jószándékú törekvését. Kívánom, . hogy boldogul­jon és szeretettel gondoljon a szülőhazára minden be­csületes, a haladást támo­gató magyar, bárhova vetet­te is a sors. Külön szeretettel és meg becsüléssel köszöntőm test véreinket, a szocializmust építő népeket. Boldog és békés új esz­tendőt kívánok önöknek, zész népünknek, minden barátunknak! Elmúlt egy eseményekben gazdag esztendő. A tava­lyi naptárakat újak váltot­ták fel, s az ünnepek után megkezdődtek a hétközna­pok is. Folytatódik az a munka, melynek eredmé­nyeitől függ, hogy miként ünnepiünk 1974-ben. v Teljesen zökkenőmentes volt a kezdet az új év első munkanapján a Nyíregyházi Konzervgyárban. A zavarta­lan munka egyik döntő fel­tétele volt. hogy a gyár — éves feladatát jelentősen túl­teljesítve — a tervezett 4íj5 millió forint helyett 520 mil­lió forinttal zárta az óévet. Jutott idő a gépek karban­tartására és előkészítésére, az ünnepek utáni zökkenőmen­tes indulás előkészítésére. Lényegében folytatták ott, ahol decemberben abbahagy­ták; újrakezdődött a dzsem, befőtt és sűrítmény gyártása. Megkezdődött a kiszállítás is. Sűrítmény indult vagonté­telben már az új év első munkanapján a Német. Szö­vetségi Köztársaságba, befőt­te* szállítottak a Szovjet unióba es a Német Demok­ratikus Köztársaságba. A kétezerhatszáz embert fog­lalkoztató Nyíregyházi Kon­zervgyár az idén is biztos „kenyeret” jelent dolgozói­nak, hiszen az elmúlt év fel­adatainak ilyen mérvű túl­teljesítése után is biztosítja a termelés növelését. A vál­lalt és tervezett termelési ér­ték ez évben már eléri az 540 millió forintot. Ott folytatják a munkát, ahol abbahagyták a Nyíregy­házi Dohányfermentáló Vál­lalat üzemeiben is. A bevál­tásnál itt is nagy előnyt je­lent a műit évi igyekezet, mert a termelt mennyiség­nek már csak mintegy 15— 20 százaléka van kinn. Ha ezt a tempót tartják, már ja­nuárban befejezhetik a be­váltást. A korábbi években ez még februárban is javá­ban. tartott. Folyamatosan végzik a dohány fermentálá­sát és a szállítást, a beérke­ző diszpozíciók szerint kül­földre, vagy a hazai gyárak­nak. Az év első munkanap­ján — mintegy tizenöt va- gonnyi mennyiséget — a ha­zai dohánygyáraknak szállí­tottak el. Termelésre eddig több, mint 11 000 hektárra kötöttek szerződést. Bár az előirányzatot ezzel némileg túl" is teljesítették, a hevesi kivételével, még ez évben is kötnek szerződést, egészen február végéig. Leltározással kezdődött az új év első munkanapja a Hajtómű és Festőberendezé­sek Gyára nyíregyházi gyár­egységében. A termelő mun­ka január harmadikén kez­dődik, de teljes erővel, mert az elmúlt évi 365 millió fo­rintnyi árbevételi eredményt az idén 700 millióra kell nö­velni. Ennek a duplájára emelt munkának a zömét to­vábbra is a ZIL autógyár részére készülő konvejorok, illetve a Rosztovi Kombájn­gyárnak gyártott festőberen­dezések és konvejorok képe­zik. Az év első késztermé­keit már január 10-én útnak indítják, s utána is folya­matos szállítással kel' eleget tenni a megrendelésnek. Leg­főbb gondjuk most az, hogy a meglehetősen nagy terme­lésfelfutáshoz biztosított lét­számnövelést is végrehajt­sák. A megnövekedett fel­adatok elvégzéséhez ugyanis mintegy száz, jól kvalifikált Nem csak tiszta lappal, ha­nem jelentős előnnyel kezd­tek munkához az új év első munkanapján a nyíregyházi Szabolcs cipőgyárban, hiszen az éves terv határidő előtti teljesítése után, már decem­berben a 74-es munkán dol­goztak. Az idei első munka­napon így már mintegy 1800 pár kész cipő került le a szalagról. Ez már része an­nak a tízezer párás tételnek, amelyet a Szovjetunió részé­re szállítanak. A másik sza­lagon pedig a belkereskede­lem, részére készülnek a ci­pők a 74. évi második félévi kollekciónak megfelelően. A zavartalan átmenetet első­sorban annak köszönhetik, hogy az eloredolgozás követ­keztében csökkent a múlt évi anyagkészlet, s jgy elő­szállítást fogadhattak de­cemberben. Ez év első mun­kanapján minden műszakban rövid termelési tanácskozást tartottak, ahol ismertették az ez évi feladatokat. A terv az idén 480 ezer pár lábbe­li, s ennek a mennyiségnek hatvan százaléka van • máris szerződéssel lekötve. Bár a gyár munkaerőellátása biz­tosított . jó jelnek . tartják, hogy az év első munkanapja felvétellel kezdődött, égy szakmunkás jelentkezett munkára. T. Á. Január 2-án, délelőtt 278 községi népfrontvezető, vá­rosi és járási népfronttitkár részvételével háromnapos téli tanfolyam kezdődött a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán. A részvevőket dr. P. Szabó Gyula, a Hazafias Népfront megyei elnöke kö­szöntötte, s szólt a tanfo­lyam céljáról tematikájáról. Megjelent a tanfo­lyam megnyitóján Gulyás Emilné dr., a Hazafias Nép­front megyei titkára és Koncz Károly, a megyei pártbizottság osztályvezetője. Délelőtt előadás hangzott el a nemzetközi helyzetről, a nyomukban járó munkanél­küliség mind ijesztőbb ré­me. Számunkra nem volt .kiemelkedő” .különleges esz­tendő. Munkás hétköznapok váltották egymást, a munka éve volt. Munkánknak köszönhet­jük. hogy kedvezőek a félté- telek nemzetünk felemelke. dését szolgáló terveink meg­valósításához. Elmondhat­juk. hogy sikeresen munkál­kodunk pártunk X. kong­resszusa határozatának vég­rehajtásán: a szocializmus magasabb szinten történő építésén. Lelkesítő alkotó program ez munkásosztályunk, pa­rasztságunk. értelmiségünk egész népünk számára. A naevohF feladatokhoz na­gyobb erővel kell hozzálát nunk Mindanyiunk közös erőf?s ítésével elégíthetjük ki az egyén, a család, a kis és a nagy közösség igényeit. Továbbra is csak szorgalmas munkával érhetjük ét, bogy Az elmúlt esztendőt úgy fogja számontartani az em­beriség, mint a . békéért küzdő erők nagy győzelmei­nek évét. Oly hosszú szen­vedés. hősi küzdelem és pusztítás után a vietnami nép győzelmével, az ameri­kai csapatok kivonulásával véget ért Délkelet-Ázsiában a jelen történelem hosszú és véres háborúja. És úgy tű­nik, hogy egy újabb na­gyon súlvos az egész világ békéjét fenyegető válság után. a Közel-Keleten is le­hetőség nyílt a békés rende­zés előkészítésére. Szállianak most gondola­tink a világ azon táiaira ahol a néoeknek még to­vább kell folytatniok küz- ielmüket szabadságukért. függetlenségükért. Köszönt­ek az elnvomói ellen har­coló chilei néoet KflsT*"ték 7 gyarmati elnvomás ellen 'arcoló szabadságharcosokat 'Ö6zörriük az öt vi'ágrész- hen küzdő haladó erőket Nemcsak hisszük hanem meg is vagyunk győződve hogy a társadalmi haladás törvényszerű folyamatát fel­tartóztatni csak ideig-óráig lehet, megállítani pedig so­hasem. A Vörös Október Ruhagyár nyíregyházi gyárában 1974 első munkanapján export- ,/állításra készülő cikkeken dolgoznak. Az egyik szalagon az NSZK-nak gyártott korat- ron nadrágok futnak, ezek január 8-án kerülnek elszállításra. A másik szalag holland. divatnadrágokat készít és ugyanekkor kerültek munkába a Szovjetunió megrendelésére | készülő öltönyök is. Képünk az egyik munkaszalagot mutatja. külpolitikáról, a VIII. Ma­gyar Békekongresszusról és a békeerők moszkvai világ, kongresszusáról. Az előadó dr. Molnár Béla. a Hazafias Népfront Országos Tanácsá. nak titkára volt. Délután Gulyás Emilné dr., a nép. front megyei titkára tartott előadást a községi és városi népfrontbizottságok munka- módszereinek továbbfej. lesztésérőL Az előadásokat konzultációk követték. Ma délelőtt népgazdasá. gunk helyzetéről, a népgaz. dasági és területi tervezés időszerű feladatairól dr. Szabó Kálmán, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Gazdaságpolitikai Társadal­mi Bizottságának elnöke számol be. Dr. Tar Imre, a megyei pártbizottság első titkára „A szocialista nem. zeti egységről, a muri ' ik szerepéről, feladatairól a népfrantmozgalomban” cím. mel tart előadást a info. ly-am részvevőinek. Losonczi Pál újévi köszöntője Népfronfvezetők téli tanfolyama Nyíregyházán

Next

/
Thumbnails
Contents