Kelet-Magyarország, 1974. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

I. otdai KEttT-MAÖTARORSZÁe I MTI. Ja-noár S. Genfben folytatódnak az egyiptomi — izraeli tárgyalások GENF: Közép-európai idő szerint 18 órakor a genfi Nemzetek Palotájában ismét összeültek az egyiptomi és az izraeli katonai szakértők, hogy harmadízben tanács­kozzanak fegyveres erőik szétválasztásáról. Az egyiptomi küldöttséget Taha El-Magbud dandártá­bornok, az izraelit pedig Mordechai Gur vezérőrnagy vezeti. A tanácskozáson En- sio Siilasvuo tábornok, a Kö­zel-Keleten állomásozó ENSZ-csapatok főparancs­noka elnököl­A tanácskozás 2 óra 50 per­cig tartott, közös közleményt nem adtak ki róla. MOSZKVA: „A lényeg az, hogy Izrael milyen politikát folytat ezután. Feltétlenül oda kell figyelnie a nemzet­déséról tárgyal majd­Ú;abb terrorhullám Chilében Az argentin fővárosba ér­kezett szemtanuk beszámolói szerint a chilei légierő egyik osztaga Santdagóban rajta­ütésszerű akciót hajtott vég­re az egyetemi pszichiátriai klinika ellen és letartóztatta dr. Adres Barelu igazgatót. Az ellene felhozott vád az, hogy állítólag „szélsőségese­ket rejtegetett”. A katonák a klinika több dolgozóját is őrizetbe vették, köztük Ma­ria Montanez és Antanio Vud orvosokat. A foglyokat elektromos sokkolással és más módszerekkel vallatják. A légierő osztaga behatolt az egyetem orvosi karára is A fővárost támadják a kambodzsai népi erők A külkereskedelem intézkedései m lökés világpiac árhatásainak csökkentésére A kambodzsai nemzeti egységfront 1973. december 29-én azzal a felhívással for­dult Pnóm Penh polgári la­kosaihoz és az ott levő kül­földi állampolgárokhoz, hogy mielőbb telepedjenek át az ország felszabadított öveze­tébe, vagy hagyják el a vá­rost — közölte kedden a khmer hazafiak hírügynök­sége. A kambodzsai nép és nem­zeti felszabadító fegyveres erői minden irányból heve­közi közvélemény követelé­seire, teljesítenie kell az ENSZ határozatait, minde­nekelőtt a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i ismert határozatát” — írja az Iz­vesztyija szerdai számában a lap beiruti tudósítója. A hétfői izraeli parlamenti választásokat kommentálva, a tudósító beiruti lapokat idézve rámutat: „Izraelt megmételyezte a militariz- mus rákos daganata”. Ez a társadalom gazdasági szférá­jában a legnyilvánvalóbb. Ha Izrael lakosságát az Egyesült Államokéhoz ha­sonlítjuk, az a megdöbbentő kép tárul elénk, hogy az egy főre jutó hadikiadások ará­nya Izraelben körülbelül két sen támadják Phnom Penht. az árulók utolsó búvóhelyét — mutat rá a felhívás és azt tanácsolja a fővárosban élő kambodzsai polgári szemé­lyeknek és külföldieknek, hogy életük és javaik meg­mentése érdekében távozza­nak onnan, vagy ha <»z nem áll módjukban, akkot tart­sák magukat távol a Phnom Penh-i katonai célpontoktól, az árulók hivatali székhe­lyüktől, villáitól és palotái­tól. és félszer magasabb az Egye­sült Államokénál. Jellemző — folytatja a tu­dósító —, hogy mind a mun­káspárti koalíció, mind pedig a szélsőjobboldali Likud az ország hadigazdaságának fejlesztéséért, vagyis a ka­landor, területszerző politika folytatásáért száll síkra. SAN CLEMENTE: Kissin­ger amerikai külügyminisz­ter Washingtonban pénteken fogadja Dajan izraeli had­ügyminisztert, — jelentették be a San Clemente-i Fehér házbai}. A szóvivő közlése szerint a két politikus az egyiptomi és az izraeli csa­patok szétválasztásának kér­ség kormányzása idején va­lamennyien politikai felfor­gató tevékenységet folytat­tak. A TASZSZ hírügynökség az AFP-re hivatkozva ismer­tette Augusto Pinochet tá­bornoknak, a chilei junta vezetőjének újévi nyilatko­zatát. Pinochet ismét támad­ta a chilei hazafiakat és ki­jelentette, hogy a junta nem szándékozik enyhíteni a népi egység megdöntött kormá­nyát támogató személyek el­leni megtorlásokat. A haza­fiakat a tábornoki „a társa­dalmi rend ellensége”-ként emlegette. A kambodzsai népi felsza­badító erők 1973. december 21-től 29-ig tíz ellenséges ál­lást pusztítottak el, a Lón Nol- rezsim 940 katonáját tették harcképtelenné és nagy mennyiségű hadfelszerelést zsákmányoltak az 1„ a 4. és az 5. számú közlekedési fő­útvonal mentén, valamint Phnom Penh főváros környé­kén — közölte az AKI, a ha­zafiak hírügynöksége. Áruforgalmunk kétharma­dát a szocialista országokkal bonyolítjuk le, ezért népgaz­daságunk kevésbé van kitéve a tőkés piaci helyzet szélső­ségeinek, jóllehet e világpia­ci hatásoktól népgazdaságun­kat sem lehet elszigetelni. Somogyi Lajos, az MTI fő­munkatársa a Külkereske­delmi Minisztériumban tájé­koztatást kért arról, hogy a tőkés világpiaci árak emel­kedései milyen mértékben hat a magyar külkereskede­lemre. s milyen intézkedé­sekkel csökkentik e kedve­zőtlen hatásokat. Mint a minisztériumban el­mondták, a tőkés országok belső inflációjának gyorsulá­sa, valutáris bizonytalansága, az olajválság, számos fontos alapanyag hiánya minden eddiginél nagyobb áremelke­dést idézett elő a világpia­con. A világpiaci árszínvo­nal összevont mérésére ál­talánosan használt Reuter nyersanyagindex szerint az árak 1973 eleje óta mintegy 80 százalékkal emelkedtek. A rézárak egy év alatt meg­duplázódtak, a gyapot és a nyersgumi is kétszer annyiba kerül, mint az előző év ele­jén, a rizs tonnája jelenleg 800 dollár az egy évvel ez­előtti 270 dollárral szemben, a búza tavaly januári ton­nánkénti 96 dolláros ára az év végére 172 dollárra .ug­rott. A kakaóbab jelenleg 1200 dollárba kerül tonnán­ként, 450 dollárral drágább, mint egy évvel korábban, A növényi fehérjetakarmányok ára 1973 utolsó hónapjaiban némileg csökkent ugyan, de a szójababot még mindig 210—220 dollárért árusítják tonnánként a tavaly januári 160—170 dollárral szemben. Óriási mértékben drágultak az energiahordozók. Egy-egv tonna gázolaj most már csak 180 dollárért kapható, pedig az ár tavaly január­ban még 37 dollár volt. Emelkedett a cukor, a kávé, a citrom, s egész sor más fontos cikk ára. Külkereskedelmi vállala­taink jobb piackutató mun­kával és megfelelő kereske­delempolitikával igyekez­nek csökkenteni az árak erős emelkedésének hatásait. Árszemponbból a lehető leg­kedvezőbb időpontban igye­keznek megkötni külkereske­delmi szerződéseiket, hosz- szabb időre előre megvásá­rolnak olyan árucikkellet, amelyekre csak később lesz ugyan szükség, de áruk vár­hatóan tovább emelkedik. A minisztérium támogatja azt a módszert is, hogy a felhasználók rendeléseinek összevonásával egy-egy alka­lommal nagyobb 'mennyiségű árut vásárol tlak külföldön, mert. ezzel bizonyos enged­ményeket érhetnek el. A he­lyes piackutató munka segít­ségével vállalataink újabb beszerzési forrásokat is igye­keznek feltárni, ahol kedve­zőbb áron vásárolhatják meg a különböző terméke­ket. Az intézkedések ellené­re a nem szocialista orszá­gokból szárnia/.ó magyar im­port árszínvonala tavaly mintegy 15 százalékkal ma­gasabb volt az 1972. évinél, ezen belül az energiahordo­zók, különféle élelmiszeripa­ri anyagok, élelmiszerek ára 40—45 százalékkal emelke­dett. Természetesen nemcsak az importcikkek, hanem a Ma­gyarországról a nem szocia­lista országokba exportált termékek á'lagos árszínvo­nala is növekedett, jóllehet kisebb mértékben, hiszen exportcikkeink között kevé6 az olyan tennék, amelynek az ára olyan nagymértékben nőtt, mint az energiahordo­zóké és a különböző alap­anyagoké. Lehetőségeiket azonban a magyar külkeres­kedelmi vállalatok is igye­keznek kihasználni. A ko. rábbiaknál jóval magasabb áron sikerült elhelyezniük olyan magyar exporttermé­keket, mint a feketefém­hengereit áruk. az alumíni­um, különféle élelmiszerek, élőállatok. Exportterméke­ink árszínvonala 12—14 szá­zalékkal volt magasabb 1973-ban, az előző évinél, nem érte tehát el az import­cikkek árának 15 százalékos növekedését. S mi várható 1974-re? A tőkésországok gazdasá­gának változásaira prognó­zist készíteni még kiegyen­súlyozottabb viszonyok kö­zött sem könnyű, most pe­dig különösen nehéz felmér­ni a tőkés világpiaci helyzet várható alakulását. Sok bi­zonytalansági tényezőt rejt Szerdán, tizenhárom nap­pal a Carrero Blanco spa­nyol miniszterelnök ellen el­követett bombamerénylet után, Madridban letette a hivatali esküt Carlos Arias, az újonnan kinevezett mi­niszterelnök. A 65 esztendős Arias az 1936—39-es polgárháború magoban az energíavalsáiSi egyes áruk hiánya. Minden* képpen szinte kizártnak tart. ; hatjuk azonban, hogy a tő- !j kés piac jelenlegi magaa i| ánszintje visszatérjen a más. || fél. két évvel ezelőtti szín­vonalra. A világpiaci árak okozta veszteségek mérsék. iésére a magyar külkereske­delem továbbra is élni kí­ván az úgynevezett taktikai , vásárlásokkal, vagyis kedve- | zőbb időpontban hosszabb időszakra is megvásá. i rol különféle cikkeket. Ehhez megfelelő hitelke. retek is rendelkezésre állnak. Ugyanakkor a külke. reskedelmi vállalataink to­vábbi erőfeszítéseket tesz- J nek hogy a magyar export- termékeket a lehető legjobb áron értékesítsék. Az ipari vállalatok munkája is jelen­tős mértékben segítheti ma. gasabb exportárak elérését. Jobb minőségű, versenyké­pes szállítási határidőkre vállalt exporttal lényegesen javíthatjuk értékesítési lehe­tőségeinket. Mint ismeretes, az import­árak emelkedésének hatása, itól az állami költségvetés jórészt megkíméli a lakos­ságot, a felhasználókat. Er­re a célra az állam 197.3.ban 5,3 milliárd forintot fordí­tott. 1974-re pedig ennek kétszeresét irányozza elő. Ezen intézkedések nélkül a fogyasztói árak 1974-ben legalább 6—7 százalékkal emelkednének. Az állam köz. beavatkozása teszi lehetővé tehát, hogy a világpiaci ár­emelkedések ellenére a fo­gyasztói árak emelkedése idén 2 százalékon belül ma­rad. A szocialista országokkal folytatott külkereskedelem árai a jelenlegi ötéves terv. időszak során alapvetően változatlanok, s az — mivel a forgálom döntő részét ezek­kel az országokkal bonyolít­juk le — nagymértékben mérsékli- a világpiaci árfo­lyamatok hatásait a mar gyár gazdasági életre. (MTT) óta az első polgári minisz­terelnök. Carrero kormányá­ban belügyminiszter volt, azt megelőzően pedig a biztonsá­gi szolgálat vezetője és Mad­rid polgármestere. Az új miniszterelnök hír szerint két napon belül beje­lenti az általa alakítandó kormány összetételét Az úf spanyol miniszterelnök eskütétele 54. Százharminc ember nagyon sok ahhoz, hogy elegendő lenne a közönséges hallgatás. Dicsekvés, kétség, aljasság, szósza tyárság, és még ezernyi más örök embe­ri hajlamból egyetlen is ele­gendő lett volna a kudarc­hoz, mielőtt még tettre kerül a sor. Tisztek nélkül, szabályzat nélkül bizonyította katonai erényeit a század. Tüzetesen, hibátlan konspirációval eezeíték ki a szökési tervet. Még azt is kiszagolták jó előre, mikor marad tisztek nélkül a század. Előkészüle­teikről semmi nem árulko­dott. mert a részfeltételek biztosítása egybeesett a kö­telező napi foglalkozásokkal. Még az is az önszorgalom bizonyítéka volt, hogy május huszonnyolcadikén ebéd után, ezen a nyárias meleg vasárnapon fürödni vitték a század lovait a Dny esztel' vi­zéhez. A pihent, fürdéstől felfris­sült lovakkal visszatértek a laktanyába. Ahogy a tisztek sürgetésére tanulták és oly sokszor gyakorolták, gyorsan és alar-san felkészültek a hosszú menetelésre. A leg­nagyobb elővigyázatossággal megtöltötték táskájukat éles lőszerrel, nyűtt ruháikat, erősen használt puskáikat hibátlanra cserélték. Maguk­nak élelmet és egyéb szüksé­ges útravalót, a lovaknak pe­dig takarmányt málháztak. Óvakodtak azonban attól, hogy magukkal vigyék dísz- egyenruhájukat, vagy a szá­zad pénztárát. Már sorakozón fogta a kantárszárat a százharminc huszár, épp nyeregbe akartak szállni, amikor váratlanul visszatért a laktanyába Fiath Pompejusz ifjú hadnagy. Nem akart hinni a szemé­nek. A fülének se, amikor közölte vele megmásíthatat­lan szándékát a legénység. Til­takozott.. fenyegetőzött, mire elvették fegyverét. A málhás szekerek egyikére kényszerí­tették, így hozták magukkal gondos őrizettel. Sötét este volt, amikor el­indultak. Pompás rendben, huszárokhoz méltó parádéval hagyták el a laktanyát. A ki­vonuláshoz illő dallam szólt a trombitából. A Lenkey-huszárok szá­moltak a szökés gyors felfe­dezésével. Nem is kívántak többet, csak egy órányi előnyt. Gyorsan, a legcseké­lyebb zavar nélkül átúsztat­tak a sötét Dnyeszteren, Még egy szénaszál sem veszett a folyóba. Arra is volt gond­juk, hogy Fiath Pompejusz hadnagyot kényelmes ladik­kal vigyék át a túlsó partra. Enyhén délnyugatnak tart­va siettek, ahogy csak tud­tak a májusi éjszakában. El­tökélték, ha üldözőik beérik őket, .fegyveresen szállnak szembe velük. Rendesen, ahogy harci helyzetben szo­kás, elő. és utóvédekről, il­letve oldalbiztosítókról gon­doskodtak. Fiath hadnagyra már nem kellett vigyázniuk, önként lovagolt velük. Óva­tosan elkerülték Sztaniszlaut. s a hazai föld felé közeledők csalhatatlan szimatát követ­ve az volt a tervük, hogy Kő­rösmező irányában kaptatnak fel a Kárpátokra. Lenke.v János leszerelési kérelmét elutasították. Ren­delkezési állományba helyez­ték, ami annyit jelentett, hogy felettesei kénye-kedve szerint várakoznia kellett to­vábbi sorsára Sztaniszlau- ban. Sok jóra nem számítha­tott. Lényegében leváltottnak tekinthette magát, efelől te­hát bizonyos lehetett. Annál kevésbé mondhatta ugyanezt a jövőjéről. Ama május huszonnyolca- dikai vasárnapon barátjával, Orsich hadnaggyal vacsorá­zott késő este, amikor híréi hozták százada távozásának Nyomban átlátta, azért is őt tehetik felelőssé Az eset pél­dátlanul súlyos volt A, leg­okosabbnak azt vélte Lenkey, ha percnyi késedelem nélkül fölkeresi a dandárparancsno­kot és jelenti a szökést, noha de facto nem volt már a szá­zad parancsnoka. Arról hall­gatnak a föl jegy zések, hogy a kérdéses időben hol tartóz­kodott Festetich kapitány, a megbízott parancsnok. Éjszakai álmából ébredt Kalliany dandártábornok. Ijedelme ellenére gyorsan kellett határozni. Annyit azonban megértett, hogy az önkényesen hazatartó század mindenre elszánhatta magát, a fegyveres harctól sem ri­adna vissza, tehát gyermek­beszéd lenne a haditörvé­nyekkel Ijesztgetni őket. Oko­sabbnak vélte a tábornok, ha büntetlenséget ígér megbá­nás esetére. Ez is gyermeki elgondolás volt, dehát így történt. Megparancsolta Len- keynek, tüzön-vizen át érje utói a századot és szép szóval bírja visszatérésre a huszá­rokat. Lenkey nyergeit és végig­vágtázta a rövid éjszakát, Habzó lóval, hajnalban rájuk talált Nadworna alatt ábrá­itól itatta lovait a század. Fel- f üggesztett prancsnokuk a tábornok óhaja szerint rábe­szélésre fogta a szót, emle­gette a bán tatlanságot is, ám ezek a legények túlságosan értették, honnan szöktek meg, túlságosan látták, mennyit ér a tábornok úr üzenete. Vá­laszképpen felszólították Len keyt, kövesse példájukat. Ez esetben a szeretett parancs nokot tisztelik benne, éppen úgy, mint korábban, ám ha ellenkezik, fogolyként viszik magukkal tovább. Ezek után lehet-e kérdéses, mit válasszon a kapitány? Akarhatott-e bármely huszár gyorsabban hazatérni a szü­lőföldre, mint ő, akit a lelki­ismeretével ellentétes szol­gálatra próbáltak kényszerí­teni Kelet-Galiciában? Tisz­tában volt döntése lehetsé­ges következményeivel. Tud­ta, automatikusan felidézi maga ellen a hadbírósági el­járást. Átvette a parancsnokságot, sorakoztatta századát és jelt adott az indulásra: — Irány Magyarország! Folytatták az erőltetett me­netet. Délután elérték a ha­tárt, este hatkor pedig belo­vagoltak Kőrösmezőre. Hu­szonegy óra leforgása alatt százharminc kilométert ha­gyott maga mögött a század. Azt hitték, elérték az ígéret földjét. Sikerült leráznioli a büntetés rémét. Csak Lenkey János nem hitte. Amikor más­nap, kedden, május har- mincadikán Máramarosszi- getre érkeztek, a parancsnok elővigyázatosan a vármegye oltalmába ajánlotta száza­dát. ★ Aki céltudatosan készül nagy szerepre, az fokozato­san hozzá edződik a lelki te­herviseléshez, és aztan, ha al­kata is szerencsés, birja a magas próbatételeket. Min denre számított, a távoli hely­őrség névtelen huszárkapi­tánya, csak arra nem, hogy néhány nap alatt az országos politikai izgalmak közép-; pontjába kerül. Egyrészt í szűnni nem akaró ünneplés, mindenütt, ahol magyarok laknak, másrészt az újdonsült kormány kínos zavara. Mi­közben Máramaros várme­gye és Eger városa felhí­vással fordult az ország köz­véleményéhez a Lenkey-hu­szárok védelmében, addig a budai hadügyminisztérium a büntetés módozatát fontol­gatta. Lenkey János és századá­nak valamennyi katonája kényszerű vesztegléssel vár­ta sorsát Máramarosszige- ten. A parancsnoknak volt ideje felmérni azt a bonyo­dalomhalmazt, amelyet okoz­tak. Kelet-Galiciában mind­össze annyit tudott a honi helyzetről, hogy független magyar kormány alakult és csak az uralkodó maradt kö­zös Ausztriával. Honnan ért­hette volna az új államjogi helyzetből következő osztó­dási komplikációkat, a ku­lisszák mögötti ádáz huza­vonákat. ö csak a szolgálat­hoz értett, csak a hadsereg sablonrendszerében igazo­dott el, de itt sem tovább, mint ameddig a csapattiszte^ hatásköre és érdeklődése ter­jedhet. A katonáskodás és a politika találkozási pontja oly messze volt tőle, mint Bécs Kelet-Galiciától. (Folytatjufel és több diákot letartóztattak. A szemtanúk elmondották, hogy Santiagoban 90 asszony sínylődik börtönben „terror­cselekmények véghezvitelé­nek” vádjával­A Ya'című, Buenos Aires­ben megjelenő hetilap érte­sülése szerint a chilei kato­nai rezsim munkaügyi mi­nisztérium^ engedélyezte az új „szakszervezeti egyesülés” megalapítását. A vezetést a junta a csalás és kábító­szer üzérkedés miatt több­szörösen büntetett Vences lao Moreno nevű kalandorra bízta. A „testület” vezető­ségének tagjai a népi egy­Gerenctir Miklót?

Next

/
Thumbnails
Contents