Néplap, 1954. december (11. évfolyam, 280-309. szám)

1954-12-01 / 285. szám

«EPlfP 195-í december 1, szerda PÁRTÉPÍTÉS Ä p ért oktatási év első eredményei a tiszaiak! Járásban Pártoktatásunk legfonto­sabb feladata, hogy az el­méletet a párt széles töme­geinek kincsévé tegye, hogy az elmélet a széles dolgozó tömegeket átfogó, szocializmust építő anyagi erővé váljék. Ez pártunk életének, népi demokrá­ciánk fejlődésének új sza­kaszában azt követeli meg főiünk, hogy világosan megmagyarázzuk egész dol­gozó népünknek nagyszerű, új politikai és gazdasági feladatainkat. Ebben az oktatási évben a III. pártkongresszus ha­tároztalak rendszeres ta­nulmányozásával, a propa­gandamunka eszközeivel világosabbá kell tenni száz­ezrek előtt a párt céljait, eszmeileg felfegyverezni a pártmunkásokat, hogy mi­nél nagyobb tömegeket tudjanak mozgósítani a feladatok megvalósítására. Járásunk pártszervezetei­nek vezetőségei az elmúlt évi tapasztalatokból tanul­va, az 1954—55. évi párt­oktatási év előkészítését sokkal nagyobb gonddal, felelősségérzetük tudatában körültekintőbben végték el, mint az elmúlt években. A pártszervezetek többségé­ben megalakították az elő­készítő bizottságokat. A tiszavasvéri Alkaloida bizottsága minden párttag­gal elbeszélgetett a tanulás Jelentőségéről, melynek eredménye, hogy a párttag­ság 61 százaléka részt vesz a pártoktatásban. A járási VB. a pártokta­tás előkészítésével kapcso­latos kérdéseket szeptem­ber hó utolján VB. ülésen vitatta meg és határozatot hozott a hiányosságok meg­szüntetésére. A VB. hatá­rozatát valamennyi párt- szervezetnek megküldtük és ennek alapján a pártveze­tőségek vezetőségi üléseken beszélték meg az oktatás­sal kapcsolatos további fel­adatokat. — A vezetőségi ülésekre azokat a propa­gandistákat is meghívták, akik a pártszervezetüknél politikai oktatást vezetnek. Ezeken a vezetőségi ülése­ken a propagandisták meg­kapták a hozzájuk beosz­tott hallgatók névsorát, hogy ők is elbeszélgethes­senek hallgatóikkal, mégis merjék őket és egyben se­gítséget nyújtsanak a tan­anyagok időben való meg­rendeléséhez a pártszerve zeteknek. Az október havi taggyű­léseken a pártvezetőségek beszámolói foglalkoztak az oktatás jelentőségével, a párttagság előtt névszerint ismertették, hogy az ön­kéntesség elve alapján kik vesznek részt pártoktatás­ban. A taggyűlések vitája nyomán egyes pártszerve­zeteknél, mint a tiszavas- vári Alkaloida, vagy a ti- szavasvári állami gazdaság alapszervezeténél, több párttag utólag jelentkezett politikai oktatásra. Alapszervezeteink vezető­ségének túlnyomó része fel­ismerte, hogy a propagan­disták helyes kiválasztása a pártoktatás sikerének alap­vető feltétele. Igyekeztek megfelelő propagandistákat állítani az iskolák élére. — Járásunk székhelyén, októ­ber 12-én a propagandis­ták részére tapasztalatcse­re-értekezletet tartottunk, ahol a 36 propagandista közül 28-an jelentek meg. Többen elmondották, hogy a partveze tőségek állandó kapcsolatot tartanak és így egymást segítve biztosítja«: a hallgatók felkészülését. A járási párt-végrehajtó bizottság tagjai és munka­társai rendszeresen foglal­koznak a propagandisták­kal. Segítjük őket az egyes elvi és módszertani kérdé-, sek megoldásában. A pro­pagandisták jól felkészül­nek a szemináriumokra. — Pl. Dobin János elvtárs, a tiszaeszlári pártszervezet propagandistája, Szilágyi István elvtárs, a tiszavas- vári téglagyár pártszerve­zetének propagandistája és Rajcsányi Pál elvtárs, a ti- szavasvári alapszervezet propagandistája minden kérdéshez hozzászólt és népi demokráciánk 10 éves fejlődését a helyi eredmé­nyek tükrében mutat­ták be. November 2-án járásunk területén a politikai isko­lák és az SzKP. történet tanfolyamai 29 helyen be­indultak, 3 helyen pedig a november 2-át követő na­pokon tartották meg az első foglalkozást. Egyes pártszervezeteknél (tisza- vasvári gépállomás, Alka­loida, hajózsilip, stb.) mind­össze egy-két elvtárs hi­ányzott. A tiszadobi terü­leti pártszervezetnél az SzKP. történet tanfolya­mán, melyen Boros Mik­lós elvtái's a propagandista, mind megjelentek a hall­gatók. Boros elvtárs már a szeminárium megkezdése előtt gondoskodott falitáb­láról és grafikonszerűen ábrázolta népi demokrá­ciánk 10 éves fejlődését. Az elkövetkezendő idők­ben a pártszervezetek veze­tőségeivel közösen tovább növeljük az érdeklődést a pártoktatás iránt, a VB. tagjai és munkatársai sze­mélyesen beszélgetnek el azokkal a propagandisták­kal, akik a propagandista szemináriumon nem jelen­nek meg. Járásunk területén is létrehozzuk az elméleti ta­nácsadót, hogy ezzel is se­gítsük a pártoktatás szín­vonalának emelését. Valamennyi propagandis­tával állandó kapcsolatot tartunk, elvi és módszer­tani segítséget adunk a tanuláshoz. Az oktatási bi­zottság tagjaival rendsze­resen megbeszélést tar­tunk. A vitás kérdéseket tisztázzuk, hogy a szemi­náriumokon az oktatási bi­zottság tagjai minél több segítséget tudjanak adni. A pártoktatás mellett segít­jük a DISZ-oktatás és a DISZ politikai iskolákat a helyszínen ellenőrizzük. Alexa Sándor, a tiszalöki járási párt vb. munkatársa. A nyíregyházi fűtőház dolgozói december 21-re befejezik évi tervüket A napokban a debreceni orvosi műszergyár fel­hívást intézett az ország dolgozóihoz, hogy december j 21-re, az ideiglenes kormány alakulásának tíz éves ; évfordulójának tiszteletére fejezzék be 1954. évi tér- j vüket. A felhívást örömmel vették a nyíregyházi fűtő­ház dolgozói. A műszaki kocsiszolgálatnál Papácsi Aladár főművezető és a hozzá beosztott dolgozók vállalták, hogy december 15-re befejezik 1954. évi tér-j vüket. A kocsijavító műhely dolgozói Hegyi Mihály i csoportvezető vezetésével szintén december 15-re vál­lalták évi tervük befejezését, és december 21-ig terven felül egy vasúti kocsi kijavítását vállalták. A fiók­műhely dolgozói december 21-ig terven felül még egy mozdony időszakos javítását végzik el. A mozdonyszemélyzet 1154 tonna szénmegtakarí­tást vállalt december 21-re. Ebből már eddig 856 tonna szenet takarítottak meg. A fűtőházi dolgozók 1954. évi tervüket december 21-re teljes egészében teljesítik. Ertsey László. Kitaiétorok Ezzel a furcsa szóval Jonathan Swift: „Gulliver utazásai munkájában ta­lálkozunk. A kitalátorok elképesztő terven törik a fejüket. Ízelítőül hadd idézzünk szóról-szóra a regényből: „Láttam egy tudóst, aki jeget próbált hamvaszta­ni puskapor-készítés cél­jából ... Összeakadtam egy páratlanul ötletgaz­dag építésszel, aki a ház­építés terén egészen for­radalmi jellegű újításokat dolgozott ki, amennyiben szerinte a tetőzettel kell kezdeni a dolgot és onnan haladni lefelé lépésről- lépésre, egészen a pin­céig ... Egy lángelme azt akarta elérni, hogy bizo­nyos ásványi, növényi és egyéb gyanta-szerű anya­gok külső alkalmazásával megakadályozza a gyapjú növését két fiatal bárány­ka hátán. Igen vérmes reményei voltak, biztosít­va mindnyájunkat, hogy alig pár éven belül sike­rül majd az egész király­ságban a csupasz birkák fajtáját mindenütt kite­nyészteni.” Amint láthatjuk, párat­lanul hasznosak és ötlete­sek voltak Sift ldtaláto- rainak tervei, kísérletei. Érdemesek arra, hogy most, a regény megjele­nése után jó 280 évvel is foglalkozzunk velük, soha el nem múló emléket ál­lítva munkásságuknak. Mindezt csak azért je­gyezzük meg, mert bebi­zonyosodott: kitalátorok nemcsak Swift XVIII. századbeli regényében vannak, hanem ma is él­nek az Egyesült Államok­ban. Hír érkezett ugyanis a tengerentúlról: Michi­gan államban nagy sikert arattak a tudomány em­berei azzal, hogy kite­nyésztették a vad pisztrán­got. A közönséges piszt­ráng ellen ugyanis az volt a kifogás, hogy nagyon könnyű kihalászni. Minden remény meg­van arra, hogy a halá­szok, horgászok haló po­raikban is áldják a kuta­tók nevét... A Néplap postájából TÓTKE ALL bi FERENC, a Nyíregyházi Útfenntartó Vállalat üb. elnöke arról számolt be levelében, hogy Nagy Kálmán sztahano­vista a vállalat vitkai üt­őre háromszor egymás után teljesítette a sztahanovista szintet. A „Kiváló Dolgozó”- jelvényt a tanácsválasztás napján kapta meg. ■fr MAKLÁRI PÁL, a víz­muepító és kútkarbantartó vállalat üb. elnökhelyet­tese megírta, hogy a válla­lat éiüzem lett. Tervüket állandóan túlteljesítik. 61 darab fúrásos kútfelújítást és 206 darab közepes fel­újítást végeztek, ami mint- tegy 171 ezer ember ivóvíz ellátásának megjavítását jelentette. Az árvízsujtotta területen 19 darab felújí­tást, 21 darab Nerton-kutat és 7 darab új kutat létesí­tettek. Még ez év végéig biztosítják, hogy a megye területén újabb 9 kútfúró berendezés fog működni. BERENCSI GÉZA, a 92-es autóközlekedési vál­lalat dolgozója közölte, hogy a vállalat kisvárdai főnök­ségének dolgozói 1954. évi bevételi tervüket novem­ber 17-ig 102 százalékban, kilométer tervüket pedig 96.5 százalékban teljesítet­ték. Ezek között van Mo­ritz Sándor, Antolik Gyula, Kiss István, Balogh Gábor, Kulcsár László és Faragó István gépkocsivezető is. A gépkocsivezetők között Mó­ricz Sándor, a kalauzok kö­zött pedig Mezei Józsefné jár élen. RÜLL SÁNDOR, a kis- várdai Vulkán igazgatója többek között ezt írta: „A temperöntödében megren­dezett minta műszaki hét nem hozta meg a várt ered­ményeket. A felszínre ke­rült hibák ismeretében át­szervezést hajtottunk vég­re. Új művezetőt állítot­tunk be a magkészítéshez és egy kohómernököt he­lyeztünk a temperöntöde másik műszakjához. Meg­beszéltük azokat az intéz­kedéseket, amelyek az ön­töde munkájának további javulását fogják eredmé­nyezni. Megadjuk a segít­séget a mérnököknek, mű­szakiaknak, hogy a tem­peröntöde is teljesíthesse tervét. Más üzemrészeink terv teljesítésével nincs baj. Komoly javulás van a szür­ke öntödében, ahol Szabó István főművezető vezeté­sével teljesítik tervüket az öntödei munkások. Csök­ken a selejt is. Az év hát­ralévő részében további át­szervezéssel, a munka meg­javításával fogjuk biztosí­tani tervünk teljesítését.” * ILLÉS JÓZSEF, a «mun­kaerőtartalékck hivatala 110 számú ipari tanulóin­tézetének igazgatója arról ír levelében, hogy az inté­zet versenyre hívta ki az ország összes traktoros, gépészképző intézetét. Töb­bek között az alábbi ver­senypontok teljesítéséért indítottak harcot. Az inté­zet tanulói a tanévet 3.5' átlaggal fogják befejezni., A szemléltető oktatás al-i kalmazásának fokozásával' és a korrepetálások rend­szeres megtartásával segí­tik a tanulókat, hogy szak­mai tantárgyakból legalább közepes eredménnyel vizs­gázzanak. Tavasszal a kö­zeli tsz-ek földjein szak­szerű talajművelést fognak végezni. Az újfshérSói állami gazdaság példásan teljesítette silőzási tervét Az Észak-Tiszántúli Igaz­gatóság értékelése szerint a silőzási tervteljesítésben szép eredményt ért el az új- fehértói és nyírtassi állami gazdaság. Mind a két gaz­daság 115 százalékra telje­sítette tervét. Tiszáváári. Nagyecsed. Barabás, Tisza- szalka és Dombrád n köze­pesen teljesítő gazdaságok Az újkenéz! népfront-bizottság tervei Üjkenéz neve valószínűleg különös azok számára, akik sohasem jártak arra. Gon­dolják: ha már Újkenéz van, akkor Ókenéznek is kell lenni. Van is. Nem messze a községtől áll még néhány ház. Ott volt a múlt század derekán a község. A szeszélyes Tisza azonban nem hagyott bpkét a falu­nak, többször kiöntötte, mint az ürgét. Aztán elso­dorták habjai a vályogfala­kat. így kezdték meg épi- teni az új községet egy par­tos részen, ahová a Tisza nem tud felkapaszkodni. Kiépült az új község. A felszabadulás után pedig ki is csinosodott, megfiatalo­dott. A romos házakat rend­behozták, 46 új gyönyörű házat építettek. Az utcákat villanyoszlopokkal, feszes huzalokkal látták el, és az­tán kigyult a ragyogó fény. Szinte új élet kezdődött a községben. Postahivatali, községi tanácsot kapott Új­kenéz. Nagy változás tör­tént a község életében. Ta­lán ennek tudható be, hogy elfeledkeztek egy-egy égető problémáról. Olajért, da­ráért a szomszéd községbe Tornyospálcára kell járni. Apró dolgoknak látszanak mindezek, mégis nagy sző, ha figyelembe vesszük, hogy a község minden há­zában van sertés, -vagy ba­romfi. Mennyi idő, fáradság veszett kárba, míg a szom­széd községeket járták az emberek! Sok gyűlés volt, ahol eze­ket a sérelmeket elmondták az emberek. Elhangzott és minden maradt a régiben. Október 7-én alakult meg a Hazafias Népfront helyi bizottsága. A kenéziek is­mét beszéltek régi kívánsá­gaikról. A népfront-bizott­ság tagjai pedig máris a megoldást javasolták. Nagy erő a Hazafias Nép­front. Sok becsületes, hazá­ját szerető ember szövi ter­veit benne, teszi össze vé­leményét. Nem volt daráló és lett. A Hazafias Nép­front megkereste azt az em­bert a községben, aki ért a géphez. Ez az ember Szikora László. Nagyon megörült a megbízatásnak. Megígérte, ha az ég alól is. de kerít darálót. A szom­szédos községeket bejárta, vett egy motort. Majd da­ráló-alkatrészeket szerzett és egyhamar sikerült bein­dítani a gépet. Második hete működik a] daráló, nem. kell már a szomszéd községbe menni egy pár kiló, vagy egy pár zsák daráért. Ott van hely­ben a daráló, pillanatok alatt késá a dara. Az olajat is átviszik Kenézre. Azért sem kell Tornyospálcára menni. Van azonban a községnek egy igen nagy problémája. Kevés a szántóföld. Egy-egy hold jut átlagosan egy-egy újkenézi lakosra. Ez a kevés is teremhetne többet. Erről sem feledkezett meg a népfront helyi bizottsága. Ez nem is csoda, hisz a legbecsületesebb dolgozó pa­rasztokat választották a bi­zottságba. Még az ősz fo­lyamán sikerült. 87 mázsa nemesített őszibúza vetőma­got szerezni. Gondoskodtak nemesített vetőburgonyáról is. A bizottság tagjai beszél­tek a dolgozó parasztokkal a műtrágya jelentőségéről. A községben szerzett pél­dákkal érveltek a műtrá­gya alkalmazása mellett. 1200 mázsa pétisót megren­deltek a tavaszi fejtrágyá­záshoz. A Hazafias Népfront bi­zottságának mindennél na­gyobb terve is van. A köz­ség határának lelke a mo- rotva. A legjobb, a legter­mékenyebb föld, mely 230 holdat tesz ki. Ha viszont kiönt a Tisza, elárasztja vi­zével a morotvát és nem te­rem semmit. Mikor a Tisza nem csap ki medréből és kiszárad a morotva, olyan termést takarítanak be a dolgozó parasztok, ott egy holdról, mint a határ más részén termő 2-3 hold föld­ről. A Hazafias Népfront helyi bizottsága felvette a kapcsolatot a népfront me­gyei irodájával. Ha nem egy-két napon, vagy hóna­pon belül, de elérkezik az idő, amikor egy csatorna szeli keresztül a morotvát és többé nem lesz megállása a víznek, a dús, termékeny föld bőven ontja majd a termést. Nagy terveket készített a népfront helyi bizottsága. Nagyok, de megvalósítha­tók, mert úgy akarják mindannyian a községben, akik szeretik ezt a hazát és természetesen úgy akarja a megye minden dolgozója, hogy 230 hold föld termé­sét ne a víz, hanem az emberek élvezzék. között sorakoznak; Az ér­tékelés idején 10—15 száza­lék hiányzót még a tervük teljesítéséhez. A csaholci állami gazdaság viszont no­vember 15-ig csupán 44 százalékra teljesítette ter­vét. Csaholc nemcsak me­gyénkben az utolsó, ranom az egész Észak-Tiszántúlon, Rejtvény — hivatalból A tegnapi postával sok érdekes levél érkezett szer­kesztőségünkbe. Ezek kö­zül az érdekes levelek kö­zül egy különösen meg­ragadta a figyelmünket. — „Rendőrség vásárosnamc- nyi kapitánysága“ — ez volt a boríték felső részé­re pecsételve. A bal alsó sarokba pedig — ahogyan szokás — oda volt nyomva kék festékkel: „Hivatal­ból, dijátalányozva.“ Ami­kor aztán felbontottuk a levelet, csodálkozva vettük észre, hogy abban mind­össze — egy rejtvény meg­fejtés volt „Maroda Ilona, vásárosnaményi Járási Osztály” aláírással. Rejtvénymegfejtés —hi­vatalból, dijátalányozva. Furcsa módja ez a takaré­kosságnak. <B. I.) Az Állami Faluszínház holnap Csengerben, hol­napután Porcsalmán ven­dégszerepei Csiztnarek Má­tyás „Bujócska” című víg­játékával.

Next

/
Thumbnails
Contents