Néplap, 1954. december (11. évfolyam, 280-309. szám)

1954-12-01 / 285. szám

<VU(iL7 erfrle (áriát tqtjes ülj etek ■ XI. évfolyam, 285. szám /VISA A inai száuilmii ; Az újkcaézi népfront-bízottság tervei (2. oldal.) Molotov elvtárs nyilatkozata az európai béke és biz­tonság kérdésével foglalkozó moszkvai értekezle­ten (3. oldal.) Az Elnöki Tanács határozatai a tanácsülések előké­szítéséről, összehívásáról és tanácskozásának rend­jéről (3. oldal.) 50 I lIXiJí 1954 december 1, szerda Szorgos munka — fő zárszámadás Nem sok idő telt el azóta, hogy be­fejeződött a Béke-Világtanács stockholmi ülésszaka, s a többivel együtt visszatért hazájába a magyar küldöttség is. A ma­gyar nép azóta újabb békeköveteket in­dított útnak: menjenek el Moszkvába és képviseljék dolgozó népünk véleményét u z európai országok tanácskozásán. A békéről tanácskozunk, mert a mi szép alkotó munkánkhoz úgy kell a béke, mint az érő gyümölcsnek a nap- lény * a virágnak a hajnali harmat. Ott kell lennünk mindenütt, ahol a békéről van szó. Szavunkkal, tettünkkel kell megerősítenünk napról-napra, hogy el vagyunk szánva a béke, a szabadság, az építőmunka megvédésére. Ott volnánk akkor is a moszkvai ér­tekezleten, ha messze tőlünk, a világ el­lenkező sarkában fenyegetné veszély a békét. Kétszeresen ott kell hát lennünk most, amikor közvetlenül ránk leselkedik a háború réme, amikor ugyanazoknak a kezét kell lefognunk, akik tizenöt és negyven évvel ezelőtt lángba borították a világot, s felmérhetetlen kárt okoztak v magyar nemzetnek is. Ugyan ki tudná elfelejteni a pince mélyén rettegésben eltöltött órákat, na­pokat, heteket! Ki tudná elfelejteni azt az időt, amikor levegőbe repült Nyíregy­háza gőzmalma, vasútállomása, villany­telepe, amikor gépfegyvergolyók ko­pogtak a háztetőkön és akna robbant az udvarokon! Ki felejtheti el a háborúban meghalt és nyomorékká sebesült hozzá- Urtofcókat, a morál, a közbiztonság pusz­tulását! Ezt kaptuk „ajándékba” 10—15 év­vel ezelőtt Hitleréktől, a háború meg­szállottjaitól, s most, évtized múltán is­mét vannak olyanok, akik szívesen át­nyújtanák ezt az ajándékot a magyar népnek. Hetek óta Európaszerte erről cikkeznek az újságok. Az európai vé­delmi közösség párizsi elutasítását nem követte a nemzetközi helyzet további enyhülése. Londonban és Párizsban úgy egyeztek meg a nyugati hatalmak, hogy felállítják Nyugat-Németországban a hitleri örökséget, a Wehrmachtot, ismét fegyvert adnak a tegnapi támadók ke­zébe. Honnan ez a merészség? Honnan ez a struccpolitika? Hát nem látják az ál­lamvezetők Londonban és Párizsban, hogy a keblükön melengetett mérgeskí­gyó a következő pillanatban kész őket is megmarni? Vagy nem volt elég Párizs megszállása, London bombázása 1941 és 45 között? Londonban a televíziós rádió elé engedik Kesselringet, Hitler tábornokát és ő gátlás nélkül kijelenti: sajnálja, hogy annak idején nem szán­hatták meg Angliát. Hát nem ellenkezik a józan gondolkozással, hogy ilyen em­bereket szabadlábon tartanak, s magas katonai pozícióba helyeznek? Ne keressünk józan gondolkozást eb­ben a táborban. Churchill pár nappal ez­előtt már saját tíz év előtti mesterke­déseit is leleplezte azzal, hogy kijelen­tette: még mielőtt a második világháború véget ért volna, táviratban utasította Montgomeryt, hogy gondosan gyűjtse össze és raktározza el a német fegyve­reket, hogy azokat ismét szét lehessen osztani a német katonáknak, akikkel Anglia „esetleg majd” együttműködik a Szovjetunió ellen. Ez a kijelentés éppen elég annak j megmagyarázásához, hogy miért ragasz- 1 kodnak a nyugati hatalmak tíz köröm- j mel Nyugat-Németország felfegyverzésé- j hez, a hitlerista tábornokokhoz, mért vál- j lalják azt a kockázatot, hogy a felfegy- j vérzett Nyugat-Németország rátörhessen ; saját országukra is. Nagyobb ezekben az i „államvezetőkben” a szabadság gyűlö­lete, mint az aggódás saját népük bé-1 kéjéért. I Sok kijelentés, sok békeszólam el- j hangzott már a nyugati fővárosokban, j Sokszor olvastuk, hogy ezek az országok j készek a megegyezésre, a nemzetközi | problémák békés rendezésére. Ezek azon-j ban nagyrészt csak szavak, üres frázi-1 sok voltak. A tettek mást mutatnak: azt;f hogy homlokegyenest ellenkező a hiva- j talos kormánypolitika­A Szovjetunió annak tudatában, ! hogy a háború minden nép számára I pusztulást, szegénységet, gyászt hoz- — i újra konkrét javaslatokat tesz a béke j védelmére. Az elmúlt hónapban is jegy- ! zékben hívta fel minden európai állam j és az Amerikai Egyesült Államok fi- j gyeimét, hogy összeurópai értekezleten j kellene tisztázni a vitás nemzetközi problémákat. Nyugatnak újra színt kel­lett vallania. Szavakkal nem mondták ki az elutasítást, de lényegében színt vallottak. „Nincs idő az értekezlet előké­szítésére” — mondták, feledve, hogy már 9 hónapja ismeretes a Szovjetunió terve az összeurópai kollektív biztonsági rend­szerről, s négy hónapja múlt, hogy az európai értekezlet megtartását először javasolta a Szovjetunió. Kifogásnak azon­ban jó: „Nincs idő.” S kifogásnak az is jó — amit szintén a nyugatiak állítanak, —' hogy előbb ratifikálni kell a londoni és párizsi egyezményeket, csak azután lehet tárgyalni Európa kollektív bizton­ságáról. Mintha azt mondanák: előbb tüzet kell csinálni, aztán gondoskodni a lűz eloltásáról.., A béketábor országai — köztük Ma­gyarország is — szívesen vették az európai értekezlet meghívóját. A magyar nép elküldte követeit Moszkvába, hogy megmondják: a háborús veszély fokozó­dik Európában, a békeszerető népeknek ébereknek kell lenniök, s megóvni hazá­jukat minden veszedelemtől. A íöldinűvesszövetkezetek a lakosság ellátásáért DOROGI MIHÁLY, a MÉSZÖV dolgozója arról számol be levelében, hogy a vásárosnaményi és máté­szalkai földművesszövetke­zetek készruházati kisegítő üzemágat létesítettek, mely a tájigényeknek megfelelő ruhaféleségeket biztosít. — Több földművesszüvetke- zeti Tüzép-telepen, — mint Nagyecseden, Győrteleken, Nyírbélteken — betonipari kisegítő üzemág működik, ahol már eddig több, mint Ő.0Q0 darab betonipari cik­ket (kútgyűrűt, itatóvá- lyut, épületblokkövet), gyár­tottak. A tlszakóródi föld- művesszövétkezet betoncse­rép gyártásával könnyíti meg az építtetők cserép­gondjait. Eddig több, mint 15.000 darab cserepet készí­tettek. A nyíregyházi földmű­vesszövetkezet megkezdte a pipágyártást. Az üzem ed- dik 13.000 cseréppipát és többezer különféle cserép­edényt (lekváros köcsögöt, tejescsuprot, csibeitatóí) gyártott. A nyírbátori földműves- szövetkezet . a helyi ktsz-el szekereket, fahordót, dézsát, vajköpülőt, íüstcsövet, ön­tözőkannát és több más keresett cikket gyárt. — Nagykálióban csikótűz­helyet, szekeret, kémény­ajtót, mosóteknőt, konyha­székeket készítenek a szö­vetkezet részére. A nyír­egyházi járási földműves­szövetkezetek 3.000 pár bőrlábbelit készítenek. A kisvárdai földművesszövet- kezet gyermeköltönyöket és férfiingeket gyárt. Vásáros- naményban kötélverő kise­gítő üzemág működik. — Nyírbátorban megnyílt a megye első szövetkezeti cu­korkakészítő üzeme, mely karácsonyfa 50 mázsa sza­loncukrot fog készíteni. — Nyíregyházán gombüzem, Dcmbrádon és Fehérgyar­maton pedig sepfűkésznC üzem működik. A már működő üzem-! ágak által készített áruk ból az elmúlt héten a uv::: egyházi MSZT-székházbí i kiállítást rendeztek. Termelőszövetkezetünk j ebben az évben sokkal! jobb munkát végzett, mint j az előző években. Ezt iga- zolják a terméseredmé- nyelt, s a nemrég lezajlórt zárszámadás adatai. Meg-, állapítottuk a zárszám-1 adáskor, hogy azoknál a; növényféleségeknél, ahol; a talajt vetésre jól élőké- j szítettük és gondos nö-1 vényápolást végeztünk, ki­váló eredményeket értünk el. Különösen jól jövedel- j mezett a szerződéses bo- j korbab termelése. Három-, holdas területünkről 39 I mázsát szállítottunk el, j ami azt jelenti, hogy 13 mázsát termeltünk hol­danként. Ez a három hold föld 40.000 forint jövedel­met hozott a szövetkezet­nek. A babtermelés után csak a prémium több mint 14.000 forint. Zárszám­adáskor egyéb termelési terveink túlteljesítése folytán 26.000 forint pré­mium szétosztását hatá­roztuk el. Mondhatnánk, a mun­kában minden tagunk be­csületesen megállta a he-; lyét. Különösen jó mun- j két végzett Limbert Sán­dor munkacsapata. Lim- í bért Sándor ezzel is bebi- j zonyította, hogy nemcsak a pártszervezetünkben mint titkár végez jó mun­kát, hanem megállja a he­lyét a gazdasági munká­ban is. Tehenészeink is jó munkát végeztek, amit az igazol, hogy 2000 liter­rel túlteljesítettük tejter­melési tervünket. Sinka Gyula sertésgondozó csak prémium címén 19 darab malacot kapott a szapo­rulati terv túlteljesíté­séért. Zárszámadásunkat a községi kultúrotthon he­lyiségében tartottuk mear. Számos egyénileg dolgozó parasztot is vendégül- 'át- tunk. Végighallgatták és elismerőleg nyilatkoztak a zárszámadási beszámoló­ban elhangzottakról. Itt újból meghallgatták az ismert eredményeket: bú­zából 1.17 kiló, rozsból 1.36 kiló, árpából 0.23, Ku­koricából 2.50, szénából 1 kiló, burgonyából 2.10 kilo, cukorból 10 deka, olaj és egyebek mellett 11 fo­rint 11 fillér készpénz .ir­tott egy munkaegységre. Mogyorósi József, aki harmadmagával dolgozik a szövetkezetben. Jő ir.a- zsa kenyérgabonát, 2 és fél mázsa árpát 21 múzsa kukoricát, 10 mázsa szé­nát, 17 mázsa burgonyát, 92 kiló cukro-, 40 liter olajat és 8.300 forint kész­pénzt kapott. Fábián Sán­dor 439 munkaegység után átlagosan 1.330 fönn: havi. jövedelemre felt szert. Tagságunknak átlagosan 1000 forinton Miül van a havi jövedel no. Érne-ett növekedett a közös va­gyon is. 3“ Iv.iO forinttal többet mondhatunk közös vagyonúnknak, mint egy évvel ezelőtt. Ha figye­lembe vesszük a kapott hitelt is, akkor állatállo­mányunk értéke 80.000 fo­rinttal több, mint egy év­vel ezelőtt. Meg kell említenem, hogy beadási kötelezettsé­günknek majdnem 100 százalékig eleget tettünk. Kevés tojással és baromfi­val tartozunk még, ami helyett rövidesen hízott­sertést adunk be. A jövő évi kenyérgabona-beadá­sunkba már 30 mázsát elő­re teljesítettünk. Az egyénileg dolgozó parasztok — látva ered­ményeinket — öten kér­ték felvételüket szövetke­' zetünkbe. A tagság négy tag felvételét el is fogad­! ta. Levelem végén arról is 1 beszámolok, hogy közgyű- ! lésünk határozatot hozott arról, hogy a következő hónapok legfontosabb . munkája az állattenyész­tés továbbfejlesztése, az állomány gondos áttelel- tetése legyen. Határozatot hoztunk, hogy az állatok számára pontosan mérve adjuk a takarmányt. Gombási József ! könyvelő, Gávai Dózsa tsz: V. Tóth Lajos továbbra is első A gépállomási traktoristák őszi versenyében to­vábbra is a tiszaszalkai gépállomáson dolgozó V. Tóth Lajos az első. Az őszi idény kezdetétől 110 mú- szaknormát teljesített. A versenyben mássdilt 101 műszaknormával Kovács Sándor tiszavasvári trakto­rista. Harmadik Vad Sándor ófehértói, negyedik Vi­rág Béla tiszavasvári, ötödik Győri Péter kölesei trak­torista. A gépállomások versenyében első a csaho’.ci gép­állomás, második a jánki, harmadik a tiszavasvári. Teendőink a választás után Örömmel állapíthatjuk meg, hogy járásunkban a Hazafias Népfront megala­kulása óta sokat javult a munka. A választási előké­születek során idejében be­fejeztük az őszi betakarí­tást és a vetést. Van azon­ban még teendő, különösen most, hogy megenyhült az idő, nagyon sürget az őszi mélyszántást gyors befeje­zése. A gyümölcsösökben is el kell végezni az őszi vé­dekezési munkálatokat. A Hazafias Népfront prog­ramjába vette a termésho­zamok emelését. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha ezekc-t a munkákat mielőbb elvégezzük. A tanácsválasztósűK tisz­teletére szép eredményeket értünk el pénzügyi terv unit teljesítésében is. Jó példát mutatnak ezen a téren Nyírjüké, Vaja és Puszta­dobos adófizetői. Egyes köz­ségekben, mint Apagy, Nyírkércs és Magy tovább kell fokoznunk a felvilágo­sító munkát, hogy egyetlen dolgi ző paraszt se kezdje adóssággal a jövő eszten­dőt. Legtöbb tennivalónk a begyűjtés terén van. Ami­lyen példásan szavazóit va­sárnap a járás népe, olyan munkát kell végeznünk a begyűjtésben is. Máié András, a baktalórántházi j. vb. elnöke. Tíz niíizsa doliáu^l égj Iiolciról! A közelmúltban a nyír­bátori dohánybeváltóban a i akamazi, nagykállői és vá- sárosnainényi beváltó szak­emberei és a körzethez irrt ózó legjobb eredményt elérő termelők megvitatták a jövőévi dohánytermelés! teeudökct. A résztvevők elhatároz­ták, hogy a jövő termelési évre 10 mázsás dohányter­melési mozgalmat indíta­nak. A résztvevő dohány­termelők Ismerve a jövő évi még előnyösebb do- hány termelési feltételeket, sorba csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz. Kecskés Já­nos piricsei termelő vállal­ta, hogy községéből leg­alább még húsz termelővel ismerteti meg a mozgatom célkitűzéseit. Végső Ferenc nyírgyutaji dohánytcrmelési felelős vál­lalta, hogy 50 gyulaji ter­melővel beszél a 10 mázsás mozgalomról és versenyre hívta az ófehértói dohány­termelőket. A balkányi ter­melők a nagykállői dohá­nyosokat hívták versenyre. Az értekezleten több ter­melő bejelentette, hogy á jövő esztendőben nagyobb területen termel dohányt, mint az idén. Sluk István nyírlugosi dolgozó paraszti az idén egy holdon termelt szabolcsi dohányt. 8 má­zsát szállított be erről a területről. Jövőre 2 holdra kötött szerződést. Gazsó Sándor üzemvezető, Nyírbátor, 8 I iníjfÉ ^ 8 jlmF i ^ i él is """isi w'yijwS óm | AZ Mí;^ZABOLC^SZATMÁRM^YE^IZQTTSACÁ?-JAK UíV- ] A békéiből (áfgjaliiiik

Next

/
Thumbnails
Contents