Néplap, 1954. november (11. évfolyam, 259-284. szám)

1954-11-02 / 259. szám

'üiíáq proletárnál tyipeiiiljetek / AZ MDP SZABOLCS-SZATMÁRMEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA A mai számban : A felszabadulás évfordulója Nyíregyházán (2. oldal.) A múlt hét eseményeiből (3. oldal.) A legfiatalabb tanácstitkár (3. oldal.) Sport (4. oldal.) XI. évfolyam, 259. szám ARA 5« FILLER 1954 november 2, kedd JO TANULÁST! Egy hét alatt 134 tagot vettek fel megyéuk tér nielos^övetfe ecetei be Szeptemberben a tanuló ifjúságot köszöntöttük. A felnövekvő nemzedékhez szóltunk. Azokhoz, aki­ket vártak az iskolák kapui, a főiskolák, az egyete­mek, a tudomány várai. Elláttuk őket útravalóval, tanácsokat adtunk a tanulóknak és nevelőknek egy­aránt: Most újból köszöntünk. A felnőtt nemzedéket, azokat a kommunistákat és pártonkívüli dolgozókat, akik most novemberben lépik át újból az iskolák kapuit. Üdvözöljük az új pártoktatási év hallgatóit és propagandistáit. Most hozzájuk szólunk. Az apák­hoz, anyákhoz, fiatalokhoz, öregekhez, akik a párt- kongresszus határozatait fogják tanulmányozni. Igen nehéz szavakban kifejezni, hogy milyen nagy feladatok elé állítja ez a hallgatókat és a propagan­distákat. Nem is erről akarunk most szólni. Inkább néhány dologra szeretnénk figyelmeztetni. Hatalmas feladatok előtt áll népünk. A tavaly júniusban kijelölt úton haladunk. Ezen az úton ve­zeti pártunk a magyar népet, mely a boldogulást, a magasabb életszínvonalat jelenti számára. Ezen az úton az élvonalban a kommunisták harcolnak. Ök mutatják az utat, mely a ‘Zicialista Magyarország megteremtéséhez vezet. A szocialista haza megte­remtése azonban nemcsak a kommunisták érdeke. Nemcsak a párt tagjainak, hanem az egész nép ér­deke a boldogabb élet, a magasabb életszínvonal, a békés munka, a kulturáltabb élet megteremtése. Erről van szó a harmadik pártkongresszus határo­zatában is. Abban a pártunk és népünk életében _ nagy történelmi jelentőségű dokumentumban, me­lyet most fogunk tanulmányozni. A multoan elkövetett hibák gyökerét egyrészt abban kell keresnünk, hogy nem tanulmányoztuk a marxizmus-leninizmus tudományát elég alaposan, saját viszonyainknak megfelelően. A párt harmadik kongresszusa tisztázta azokat a hibákat, melyet pártunk elkövetett és megmutatta az utat, melyen haladva kiköszörülhetjük a csorbát. A propagandis­táknak és hallgatóknak most az feladatuk, hogy a kongresszus határozatait alaposan tanulmányozva, megtegyenek a hibák kijavítása érdekében mindent. Már most figyelmeztetnünk kell egy néhány dologra. A párt erejének forrása: ideológiai, szerve­zeti, taktikai és elméleti alapelveinek egysége. Ez az egység nagy erővel nyilvánult meg a párt har­madik kongresszusán is. A pártoktatásban résztvevő propagandistáknak és hallgatóknak nagy figyelmet kell erre fordítani. Nagyon fontos az, hogy a párt politikáját az iskolák vezetői egységesen, félreért­hetetlenülmagyarázzák. Helyesen értékeljék az el­ért eredményeket és elemezzék az elkövetett hibá­kat. Csak így lesz a hallgatóknak is egységes és helyes a véleményük. A párt politikája egységes, tudományosan meg­alapozott politika. A párt táf alv júniusj határozata, a pártkongresszus határozatai és az ezt követő párthatározatok egységes láncot képeznek. Nem sza­bad elszakítani egyiket a másikától. Ezeknek a megmagyarázása alapos felkészültséget követel minden propagandistától. A szemináriumok fontos fórumai az elvi vitáknak, a szabadvéleménynyilvá­nításoknak. A szocializmus építésének új szakaszában élünk. A népfront-bizottságok megalakulása óta olyan dol­gozók is bekapcsolódtak a falu társadalmi, politi­kai és kulturális életébe, akik eddig nem vettek abban részt. Fennáll tehát az a veszély, hogy egye­sek téves nézeteket vallanak. A szemináriumveze­tők türelemmel, gonddal magyarázzák meg ilyen esetekben is a helyes álláspontot. Győzzék meg azokat, akik helytelen nézeteket vetnek fel. Azt szokták mondani, hogy az elmélet próba­köve a gyakorlat. És ez így igaz. A párt helyes utat jelölt ki a júniusi határozattal. Most az a feladat, hogy a pártkongresszus határozatait tanulmányoz­va, helyesen végrehajtsuk őket. És ekkor a szó és a tett egyezni fog. A párt elmélete igazolódni fog továbbra is a gyakorlatban. Igen nagy feladatot ró mindez a pártoktatásban résztvevő elvtársakra. Nagymértékben tőlük függ, hogy így legyen. A hallgatóknak nem dogmákat kell megtanulniok. Arra kell törekedniük, hogy helyesen megértsék a párt határozatait és ennek szellemében dolgoz­zanak. Népi demokráciánk gazdasági, politikai és kul­turális fejlődésének elvi kérdéseit mélyrehatóan elemezte a pártkongresszus. Sok elvi kérdést tisztá­zott. Ezzel hatalmas fegyvert adott a kommunisták kezébe. Minden hallgatónak az a feladata, hogy eredményesen használja ezt a fegyvert. Tanulja szorgalmasan a párt elméletét és határozatait, hogy munkájával elősegítse az új szakasz politikájának végrehajtását. Ehhez kívánunk sok sikert. Jó ta­nulást, elvtársak! Október 23-tól 39-ig 100 család 134 tagja, 135 hold földdel lépett a szövetkezeti gazdálkodás útjára. Ezen az őszön legtöbb dolgozó paraszt a múlt héten lépett be a szövetkezetekbe. Első­sorban a közelgő zárszám­adások, a szinte kézzelfog­ható eredmények vonzzák a dolgozó parasztokat. A ter­melőszövetkezetek nagy többségében a zöldeiő ve­tések mutatják, hogy jö­vőre is gazdag termést vár­hatnak. A komlódtótfalusi Két Vadas Testvér termelő- szövetkezetben cukorrépá­ból 154 mázsás átlagot, bur­gonyából 104 mázsás átla­got értek el. A gyümölcsö­sükben már végzik az őszi trágyázást. Mindezt nyilván látják az egyénileg dolgozó parasztok is. tudják, hogy ilyen gondos munka után jövőre is jó termést vár­hatnak. Ebbe a termelőszö­vetkezetbe az elmúlt héten 4 család hat tagja lé­pett be. A csengeti járásban igen nagy az érdeklődés az utóbbi napokban a szövet­kezeti gazdálkodás iránt. Csupán az elmúlt héten 28 család kérte a felvételét a szövetkezetekbe. A 28 csa­lád 35 taggal és 4S hold földdel gyarapította a szö­vetkezeteket. Nagyobb belé­pés volt még a komlödtót- falusin kívül a tisztabereki Kossuth termelőszövetke­zetbe, ahová 8 tag lépett be. A megyeszerte ismert szamostatárfalvi Ady ter­melőszövetkezetbe 6 tagot vettek fel. A nyíregyházi járásban 16 taggal gyarapodtak a termelőszövetkezetek, kö­zöttük az újfehértói Petőfi 6 , a tiszaberceli Petőfi pe­dig 4 taggal. A tiszalöki járásban 14, a kemecsei já­rásban pedig 20 tagot vet­tek fel a termelőszövetke­zetekbe. A kisvárdai járásban isi hasonló jó eredményekkel zárnak a termelőszövetke­zetek, mint a csengeri,. vagy nyíregyházi járásokban, azonban több jól működő termelőszövetkezetbe nem akarnak új tagokat felven­ni. Az eredmények ismerte­tésére a kisvárdai járásban is nagyobb gondot fordítsa­nak és ne zárják le a dol­gozó parasztok előtt itt sem a szövetkezetbe való be­lépés útját. A kemecsei járás rezet a beffyüjlpsbpia November 7. tiszteletére megyénkben számos község és járás tett vállalást, hogy törlesztik az állam iránti tartozásukat, teljesítik a be­adást. A járások között élénk vetélkedés alakult ki, melyik járás dolgozó pa­rasztjai és termelőszövetke­zetei teljesítik előbb beadá­sukat. A legutóbbi értékelés sze­rint a járások sorrendje a következő: 1. a kemecsei, 2. a tisza­löki, 3. a fehérgyarmati, 4. a nyíregyházi, 5. a csengeri, 6. a vásárosnaményi, 7. a kisvárdai, 8. a mátészalkai, 9. a nyírbátori, 10. a bakta- lórántházi, 11. a nagykállói járás. A sertésbegyüjtésben a járások között a nyírbátori járás maradt el legjobban, I mindössze 22 százalékra tel- j jesítette október 25-ig az évi j hízottsertés beadását. Űgy- I szintén a napraforgóbe- gyüjtésben is az utolsó a nyírbátori járás. A bur- gonyabegyüjtéssel sem di­csekedhet. Ha figyelembe vesszük az országos begyűj­tési eredményeket, akkor meg kell állapítani, hogy megyénk az utolsók között van. November 7. tisztele­tére vállalták községeink, járásaink, hogy meggyorsít­ják a begyűjtés munkáját. Már csak pár nap választ el bennünket a nagy ünneptől, éppen ezért minden járás­nak, minden községnek többszörös erővel kell a be­gyűjtés munkájához látni, hogy a határidő napján ne szégyenkezzünk! Mi akudályozxu a j őrs munkál Kéken? Községünkben október 30-ig minden vetést el tud­tunk volna végezni, ha a gépállomás beváltja a hoz­záfűzött reményeket. Az Üj Utakon Járó termelőszövet­kezet már több, mint egy hete letakarítoíta az utolsó holdakról is a terményét és a gépállomás a mai napig sem szántotta fel a földet. A végrehajtó bizottság is többször felhívta a gépál­lomás vezetőségének a fi­gyelmét, hogy javítsák meg munkájukat, de semmi vál­tozás nem történik. Pa­nasz van az egyénileg dol­gozó parasztok részéről is. Kótis Antal, Sánta Antal és Szabó Kálmán dolgozó pa­rasztok már ki is fizették a szántási díjat, a gépállo­más viszont még meg sem kezdte a szántást. A munka minőségével is baj van, Baglyos Imre dol­gozó parasztnak először úgy szántották meg a föld­jét, hogy abba vetőmagot beletenni teljesen lehetet­len volt. A Petőfi termelő- szövetkezetben sem vettek át egy darab földet, olyan rosszul szántották meg. Panaszunk van a gépál­lomásra azért is, mert jú­lius óta ott van a mag­lóhere kazalba hordva és ezt sem csépeli a gépállo­más. Gottfried Gyula, Kék. i forradalmi műszak híradója A felszabadulási héten megyénk üzemeinek dolgo­zói. szép termelési sikereket értek el. Sokan túlszárnyal­ták a korábban elért leg­magasabb százalékokat, tel­jesítették vállalásukat, vagy közelebb kerültek a novem­ber 7, valamint a tanácsvá­lasztások tiszteletére tett felajánlások teljesítéséhez. Tegnap a nyírbogdányi MASZOLAJ vállalatnál,, a nagyhalászi kendergyárban, a kisvárdai Vulkánban, a mezőgazdasági gépjavító­ban, a tiszalöki erőműnél, a tiszavasvári Alkaloidában, a dohányfermentálóban és több más vállalatnál forra­dalmi műszakot indítottak a lelkes versenyzők. A no­vember 7-re tett felajánlá­sok teljesítésével, túltelje­sítésével készülnek a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom méltó megünneplé­sére. A porcsal inai kendergyárban dolgozó tilósok versenyében Szabó Zsigmond 203 száza­lékot, Bernáth Magda 177 százalékot és Górgyán Má­ria 165 százalékot teljesített a felszabadulási héten. Az élenjáró tilósok mellett a többi tilos is normán felül teljesített. November 1-től 7-ig forradalmi műszakot indítottak. Vállalták, hogy naponta 220 kiló helyett 758 kiló szálkendert tilól- nak. A kisvárdai fém és faipari ktsz. dolgozói a felszabadulási héten 3 nappal a határidő előtt befejezték a tiszadobi és tiszadadai hídmérleg ké­szítését, az ajaki Petőfi tsz. daráló motorjának villany- szerelő munkálatait pedig november 5 helyett október 28-án befejezték. November 7-ig — a forradalmi mű­szakban — a nyíregyházi kórház gyermekosztálya ré­szére határidő előtt egy hét­tel elkészítenek hat darab babaágyat, továbbá befeje­zik a záhonyi postaépítkezés lakatosmunkáit. Bánházi Antal a nyírbátori sütőipari válla­lat dolgozója a nemrég megtartott termelési érte­kezleten azt javasolta, hogy a kenyérszállítások terv­szerű irányításával meg le­hetne szüntetni a raktáro- í zási selejtet. Bóra János csatlakozott a javaslathoz I és azzal egészítette ki, hogy a kenyérszállító eszközöket, kocsikat és teherautókat a rakterűiéihez mérten telje­sen használják ki. így a raktári selejt csökkentése mellett a tehergépkocsik üzemeltetésénél is érnek el megtakarításokat. Javasla­tukat megvalósították. Egy másik dolgozó, Szat- ke Gusztáv javaslatára a pékség udvarán évek óta összegyűlt szénport kátrá­nyos keverési eljárással fel­használják a kemencék fű­tésére. Munkában a paposi népíroní-bizottsá^ A paposi népfront-bízott-1 ság programot dolgozott ki.1 A programban szerepel többek között a burgo­nya terméshozamának emelése. Ennek legfőbb akadálya a \ vetőmag leromlása volt. I Ezért többfajta vetőgumót [ szereznek be és a gazdákkal' már megbeszélték, hogy, ezeket külön parcellákon j kísérletezik ki, s a legjob­ban termőket szaporítják majd tovább. Az új vető-' gumók beszerzésére már j megtették a szükséges in­tézkedéseket. Az állattenyésztés fej­lesztése érdekében lege­lőjüket műtrágyával szórják le, egy részét pedig felszántják és fűmaggal vetik be. Az egész legelőt fával ültetik körül. Fósítják az egész ha­tárt. Minden gazda fával ül­teti be saját földje vé­gét és a dülöutak mentét. A csemetéket már megren- | delták. Amint megérkeznek, mindjárt hozzá is kezdenek; a munkához. Ügy tervezik, hogy fellendítik a községben a málna- és földieper termelését. sőt meghonosítják a földi- mogyoró termesztését is, ' mivel talajuk alkalmas er- I re. Közel van a községhez a mátészalkai piac, ahol az ' asszonyok már kora tavasz­szal jól pénzelhetnek majd ezekből a korai gyümöl­csökből. Gondoskodik a program a dolgozók neveléséről is. A kultúrotthonban gyü­mölcstermelési, állatte­nyésztési és méhészeti szakkört szerveznek. Emellett ezüstkalászos tan-' folyamot, az asszonyok lö­szére szabó-varró- és tőző- tanfolyamot indítanak. A tanfolyamokra máris igen sok a jelentkező.

Next

/
Thumbnails
Contents