Néplap, 1954. szeptember (11. évfolyam, 206-231. szám)

1954-09-01 / 206. szám

AZ MOP SZABOLCS-SZATMARMtdYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA,' XI. évfolyam, 206. szám ÁRA 50 FILLÉR 1954 szeptember 1, szerda JÓ TANULÁST! Ma megyénk valamennyi iskolájában ünnepé­lyesen nyitják meg az új tanévet. Tíz- és tízezer mosolygóarcú gyermek tekint várakozással az új tanév elé. Mit fog hozni az új év? Ki, vagy kik fog­nak bennünket tanítani? Milyen az új tankönyv stb.? Ezernyi kérdés és ezernyi felelet már az első órákon. — A szülőkben is új remények fakadnak: vájjon hogy tanul majd a kicsi, — a 6 éves — ja­vít-e az osztályzatán — a 14 éves, a nagybbb? — Mennyi törődés, gond! Számtalan jótanács, figyel­meztetés hangzik el ezen a napon. Pedagógusaink felkészülten, szeretettel üdvözlik tanítványaikat. Az új tanévben tovább akarják fo­kozni az eredményeket és csökkenteni a hibákat. Szemükben a munka, a gyermek iránti szeretet me­lege ragyog. Űj reményekkel megfrissült munka- kedwel kezdenek ez új tanévhez. A tantermek megfiatalodva, tisztán, ízlésesen várják a tanulókat. Községi tanácsaink a népi álla­munk által biztosított összegeket sikeresen használ­ták fel a nyár folyamán és kivétel nélkül minden iskolában kisebb vagy nagyobb mértékben meg­található a társadalmi szervezetek, a szülők szépítő, gondoskodó munkája. Az iskola és környéke hű tükörképe a községi tanács, a nevelőtestület mun­kájának. Köszönet mindazoknak, akik melegebbé, otthonosabbá igyekeztek tenni az iskolát. Mi szükséges ahhoz, hogy az új célkitűzések, remények valóraváljanak? A személyi és tárgyi fel­tételeket népi államunk a legmesszebbmenőkig igye­kezett biztosítani. Soha annyi új pedagógus nem került az iskolákhoz, mint az idén. Köszöntjük őket az új elsőosztályosokkal együtt. Űj feladatok előtt állanak, bízunk bennük, hogy jól állják meg helyü­ket. Igen fontos dolog a jó oktató-nevelő munka érdekében az iskola és a szülői ház közötti kapcso­lat további elmélyülése. Munkálkodjanak ezen mind a pedagógusok, mind a szülők, segítsék őket ebben a szervezetek, tanácsaink. A szülők érdeklődése gyermekeik tanulása iránt legyen állandóbb és a nevelőkkel együtt előzzék meg a bajt. Az új tanévben a minisztérium tananyagcsök­kentést hajtott végre. Ez azonban semmiesetre sem jelenti azt, hogy a tanulóknak most már keveset kell tanulniok. Az anyag ugyan kevesebb, de tanu­lóinktól megköveteljük, hogy azt jobban tudják. A minőségre való törekvés legyen egyaránt fontos fel­adata a pedagógusoknak, tanulóknak, szülőknek. A jobb tanulmányi eredmények mellett az új tanév meg kell, hogy hozza tanulóink még fegyel­mezettebb magatartását iskolában és iskolán kívül. Főleg az iskolán kívüli magatartással van még baj. Tanulóink érezzék azt, hogy felelősséggel tartoznak egész népünknek, de szorosan véve annak az isko­lának, amelyhez tartoznak, annak az osztálynak, amelybe járnak. Az a tanuló, aki helytelenül visel­kedik, saját iskoláját szégyeníti meg. Harcoljanak DISz- és úttörő-szervezeteink mindenféle helytelen magatartás ellen. Harcoljanak a hiányzás csökken­téséért. Fegyelmezett munkára van szükség az első nap­tól kezdve. A vakáció elmúlt örömeinek érzése legyen a munka lendítője. Egyenletes, szorgalmas tanulást várunk a középiskolásoktól is. Ne legyen hullámzás a negyedévi, félévi és a közbül eső fele­letek között. Szokjanak le diákjaink arról, hogy csak negyedévenként vagy év végén „kapcsolnak rá‘‘ a tanulásra. Serkentse jobb munkára tanulóin­kat az, hogy az új tanévben ünnepli egész dolgozó népünk felszabadulásának 10. évfordulóját. Hassa át iskoláink oktató-nevelő munkáját felszabadítónk, a nagy Szovjetunió iránti szeretet, pártunk, dolgozó népünk iránti forró lelkesedés, mély hazaszeretet. Hasson át mindenkit a békéért folyó küzdelem nagy lendülete. Pedagógusaink, Tanulóink! Üdvözöl ma benneteket megyénk minden dolgo­zója, egész országunk népe. Várakozással tekint felétek. Jó munkát! Jó tanulást! OROSZ FERENC, a megyei tanács oktatási osztályvezetője. A mai számban: Hogyan lesz a burgonyából csokoládé (2. oldal.) Az EVK franciaországi bukásának vissz­hangja (3. oldal.) Alvégesi lakodalom (4. oldal.) A „Kopejszk-ugolj“-tröszt (Kopejszk város, cselja- binszki terület) 7—8. számú szénbányájának ifjú szén­bányászai sikeresen elvégezték a kopejszki bányaipari iskolát és kiváló szakemberekké váltak. (Foto Uzljan.) A FAL U E LETK IS O L Harminchat család lépett szövetkezeti útra az elmúlt héten Az elmúlt hét folyamán megyénk termelőszövet­kezeteibe 36 család lépett be 53 taggal, 99 katasztrális hold földdel. A kocsordi Táncsics tsz-be 8 család lé­pett be 40 holddal, a kántorjánosi Béke tsz-be 2 család 5 holddal. De új tagokkal erősödött még a mátészal­kai járásban a nyírcsaholyi Vörös Csillag, ahol 2 új tagot vettek fel és a mérkvállaji Micsurin tsz., melybe 4 új tag lépett be. így csupán ebben az egy járásban 165 hízott sertést adtak be egy nap alatt a csengerijárásban az elmúlt héten 14 család 19 taggal, 47 hold földdel lépett a biztosabb, több jövedelmet adó nagyüzemi gaz­dálkodás útjára. Megyénk többi járásaiban is egyre többen választják ezt az utat. így a nyírbátori járás­ban két család hét hold földdel, a tiszalöki járásban 7 család 32 hold földdel lépett a virágzó paraszti élet útjára. A jó munkának megvan a jutalma A megyei begyűjtési hi­vatal kimutatása szerint augusztus 28-án a csengeri járásban 165 hízottsertést vettek át beadásba az át­vevő szervek. A fehérgyar­mati járásban is szépen ha­ladt a sertésbeadás, a já­rásban 107 darab sertést ad­tak be 1 nap alatt. A sertés- begyűjtés terén nem mond­hatják el a kisvárdai, a nagykállói, a tiszalöki és a vásárosnaményi járásban, hogy jó eredményt értek el 28-án. A kisvárdai és nagy­kállói járásban mindössze 1-1 sertést, a tiszalöki és a vásárosnaményi járásban egy darab sertést sem vet­tek át a beadás teljesítésébe. A tiszalöki járásban mint­ha megállt volna a begyűj­tés munkája, nemcsak ser­tésből, hanem tojásból, ba­romfiból, tejből, húsból sem került a beadásba semmi. Ez azt mutatja, hogy a ti­szalöki járásban meg kell javítani a begyűjtési hiva­talok munkáját. A kormányprogramm után nagyobb kedvvel láttak munkához az olcsvai Béke termelőszövetkezet tagjai. Szigorúan betartották az új mintaalapszabályt, vigyáz­tak a vezetők a szövetke­zeti demokráciára. A mun­ka megszervezésében a bri­gádvezetők és a tsz-tagok is nagy segítségére voltak a vezetőségnek. A tsz. jól dol­gozott ez évben, melynek meg is van az eredménye. Egy-egy munkaegységre ed­dig előlegként 17 forin­tot osztottak és zárszám­adáskor még 12 forint 14 fillérre számítanak. Búzá­ból egy-egy munkaegységre 4 kilót, árpából másfélkilót, takarmányból 5 kilót osz­tottak előlegként. A tsz. jó munkájával kiérdemelte, hogy több községbe tapaszta­latcserére menjenek el a tsz. tagok. A jövőben még jobb munkát akarnak vé­gezni, hogy a tsz. tagjai-] nak a mostaninál is jobb életet biztosítson a termelő­szövetkezet. Tar János Olcsva: A halkányi állami gazdaság versenyfelhívása az őszi munkák sikeres elvégzése érdekében A gazdaság vezetősége a pártszervezet, üzemi bi­zottság és az összes dolgozók bevonásával versenyter­vet dolgozott ki az őszi betakarítás, szántás-vetés mun­káinak határidő előtt' és jóminőségben való elvégzé­sére. Versenytervük minél sikeresebb végrehajtása ér­dekében felhívással fordulnak megyénk valamennyi állami és kísérleti gazdaságának dolgozóihoz, hogy csatlakozzanak kezdeményezésükhöz. A gazdaság őszi verseny tervét az alábbiakban ismertetjük: BETAKARÍTÁS TERÉN vállalták, hogy a kapás- és takarmánynövényeket a legjobb érési időpontban, minél kevesebb veszteséggel — általában 5—10 nappal az MT-határozatban megje­lölt határidő előtt takarítják be. A versenyterv szerint például a burgonya „Elit“ vetőgumót 388 holdról fel­szedik, válogatják és szállításra előkészítik. A felsze­désre különös gondot fordítanak, mert ez befolyásolja a termés mennyiségét és minőségét is. Ezért úgy akar­ják végezni ezt a munkát, hogy ne maradjon a földben egyetlen gumó sem, a sérülés ne rontsa a csiraképessé­get és eltarthatóságot. 150 hold dohány betakarítását szeptember 6-ra, a csillagfürt aratását és cséplését szeptember 10-re, 40 hold heterózis kukorica törését és szárvágását október 20-ra, 40 hold takarmány! épa felszedését, prizmázását október 31-re végzik el. A takarmányalap növelése érdekében 237 holdon negyedszer is kaszálnak szeptember 5-ig. 2700 köbmé­ter silózási tervüket (eddig 62 százalék kész) 150 köb­méter silótakarmánnyal túlteljesítik és a kukoricatörés után folyamatosan október 25-ig befejezik. TALAJELÖKÉSZlTÉS ÉS VETÉS 780 kh. őszi kalászos és takarmányvetés alá a mű­trágyázást szeptember 10-ig, tavasziak alá 300 holdon műtrágyaszórást és szervestrágyázást december 20-ig végzik el. Az ősziek számára végzendő 22 cm. mélységű vető­szántás befejezését szeptember 25-re tervezik. A 780 hold őszi mélyszántást 25—30 cm. mélyen, előhántós ekével, november 20-ra irányozták elő. 130 hold takarmánykeveréket szeptember 15-re, 50 kh. őszi árpát (mind keresztsorosan) szeptember 18-ra, 500 kh. rozsot (300 kh-t keresztsorosan) szeptember 25-re és 100 kh. őszi búzát (70 holdat keresztsorosan) október 10-re vetik el. A gépész-brigád az őszi munkákhoz szükséges 25 darab különböző gépet augusztus 22-re kijavította. — Vállalta, hogy az esetlegesen előforduló hibákat a hely­színen azonnal kijavítja, hogy a gépek jó kihasználását ezzel is növelje. Pintye György és Hegedűs István traktorosok meg­fogadták, hogy éves tervüket szeptember 1-ig 110 szá­zalékra teljesítik és 1 százalékos üzemanyagmegtakarí­tást érnek el F-párlatbcl. Pintye György még azt is vállalta, hogy a vetési és mélyszántási munkákkal együtt éves tervét december 20-ra 150 százalékban valósítja meg. A GAZDASÁG vezetősége BIZTOSÍTJA A FELTÉTELEKET Az agronómusok a mezei munkák és a szállítások helyes megszervezésével, a legkorszerűbb agrotechnika betartásával mozdítják elő a határidők betartását, a jó termés előfeltételeit, a munkaeszközök és a munkai erő gazdaságos felhasználását, az önköltség csökken­tesét. Az igazgató vállalta, hogy a termelőeszközöket, al­katrészeket, üzemanyagot, munkavédelmi berendezése­ket, ruházati felszerelést biztosítja augusztus 30-ra. A versenyvállalások teljesítését az üzemi bizottsággal karöltve 10 naponként értékeli, az esedékes prémiumo­kat, munkabért időben biztosítja. A kulturális élet elő­mozdítására a romokban levő kultúrtermet szeptember 15-re rendbehozatja. AZ ÜZEMI BIZOTTSÁG SEGÍTSÉGE: Az üzemi bizottság rendszeresen ellenőrzi a dolgo­zókról való gondoskodást: az étkezés mennyiségét' és minőséget, a védőital kiadását, az üzemi konyha kert­jének október 31-ig való letrágyázását és őszi mély­szántását. Biztosítja a munkásszállások állandó rend­jét, tisztaságát, fűtését, világítását, a szükséges tisztál­kodási felszerelést és használatát, az állandó dolgozók lakásainak rendbehozatalát szeptember 10-ig.

Next

/
Thumbnails
Contents