Néplap, 1954. február (11. évfolyam, 29-50. szám)

1954-02-04 / 29. szám

Világ, proletariat eggesulfeUkf NÉPLAP AZ MDP SZABOLCS-SZATMÁRMEOYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM ARA .íW FUJ ÉR 1954 FEBRUÁR 4, CSÜTÖRTÖK FALUSI LEVELEZŐINK ÍRJAK... liéke ént volt * Opályiban ..Mi, ópályi község bé- Leliarvosai a béke megvé. désének szent ügyéért kö­ret éljük azt, hogy szün. jön meg végre az egész világon a háború, hogy még a jelenleg harcoló népek is békében éljenek és építsék szebb jövőjü­ket, a béke megvédésének ügyét, békeakaratunkat juttassák el Berlinbe, a külügyminiszterek érte. kezletéhez. A béke szent ügyéért megfogadjuk, hogy még fokozottabb mértékben teljesítjük államunk iránti kötelezettségünket és több termeléssel har. colunk a, békéért”. Ilyen szövegű táviratot küldtek ópályi községből a. békeest résztvevői. 3}3 dolgozó vett részt a ja. már 23-án tartott béke. esten. Ott voltak Faxe, kas György, Bendzsa Elek, Molnár A. István, Molnár Miklós, Molnár Lajos középparasztok és még sokan mások, akik azelőtt nem jártak gyülé. sekre. .4 békenagygyülésen- fel. szólalt többek között Tóth Gábor né nyolcgyermekes anya is. Elmondta, hogy gyermekei előtt milyen szép jövő áll. Gyermekei közül többen vezető he­lyet foglalnak el. Gyerme. kei jövőjéért harcol, nem akarja, hogy újabb Mbo. rü borítsa fel mindazt, amit a gyermekei éptte. nek és terveznek. Nagyon sokan szólaltak még fel ezen a gyűlésen, akik til­takoztak a háború ellen és követelték, hogy az egész világon legyen bé­ke. A hozzászólások után filmvetítés kötvetkezett, majd Hegyes Teréz DIÜz. tag szavalt egy költe­ményt, Fejes Mária DISz- lag pedig elénekelte a béke dalát, két úttörő h e. iiedűkísérctévet, — Ezek után az általános Iskola úttörői táncok bemutatá­sával szórakoztatták a gyűlés résztvevőit. Az est résztvevői kérték, hogy minél többször tartsanak hasonló békeestet. Nagy Béla, ópályi. Téli munka az aporlisfeti Petőfi tsx-ben Az aporligeti termelőszövetkezet tagjai is el* határoztuk az elmúlt napokban, hogy jobb mun­kával készülnek népünk életének nagy esemé­nyére, a III. pártkongresszusra. A Rákosi-brigád azt vállalta, hogy január 20-ra a föld területére kihordja az istállótrégyát és gondosan végzik a vetések téli ápolását. A Micsurin-brigád sem akar elmaradni. Azt ígérték, hogy a III. párt- kongresszus tiszteletére az összes gazdasági fel­szerelésüket megjavítják és kitisztítják a tavaszi vetőmagvakat. Tavasszal pedig, mihelyt az idő engedi, a télben meggyengült vetésekre azonnal kiszórják a pétisót. Az állattenyésztők is ki akarnak tenni ma­gukért. Eddig sem voltak hátul a jószág-gondo­zásban, nevelésben. Gyarmati elvtárs, a sertés­gondozó, az elmúlt évben is nagyon lelkiismere­tesen gondozta a sertéseket, most is 40 darab mangalica-sertés után, egyszeri fiaztatásra, 220 darab egészséges malaccal szaporodott a terme­lőszövetkezet sertésállománya. Vállalja, hogy a .jövőben úgy gondozza az anyakocákat és úgy gondoskodik a pároztatásukró), hogy minden anyakoca hozzon szaporulatot, ifibbet, mint eddig. A juhászaink. Kiss István és Boraesí János párttagok, azután a tehenészeink, fejőnőnk, ba­romfigondozónk hasonló felajánlásokat tettek pártunk 1TI. kongresszusának tiszteletére. SZABÓ GYULA, agronómia. hogy mi nem a fut. hali-labdáért gyűjtöttük ». vasal, hanem azért, mert jól tudjuk, hogy kell ft vas a gyárnak. Persze, azért a, jutalom is nagyon jó. ígérjük, hogy a tanu­lásban is szép eredményt érünk el. Csík Tikéira- úttörő. Mamilátagatás utófájdalmakkal .,. Qóóól — hangzik fel Szepesi György ajká­ról, ki tudja, már há­nyadszor és közben a MOKÉP vásznán felele. venedik az évszázad mér. közé&e. A MÁV. máté­szalkai kultúrhdzdban is boldogan néztek a dolgo. zók ezt a filmet, melyet ajándékképpen kapott jó munkáért a. Debreceni Igazgatóság. Volt amikor taps, neve. tés, vagy felkiáltások kö. zott pergett a fűm-. A má­tészalkai nép szereti a kultúráidét, szereti a sportot. Lelkesedik értük. Míg a kultúrteremben örömmel nézik a filmet, addig a moziban bosszan­kodnak as emberek. A jegyvételről nem- is érdemes már ibeszélni, mert « feleségem nem győz gombot varrni a ruhámra egy-eag moziélő­adás után. Végre aztán sok nehéz­ség, helyesebben vá­rakozás után, recsegve, ropogva megkezdődik a vetítés. Hol a köpet nem lehet Ütni, hol pedig a hang véss cl.A film hang­ját helyettesíti aztán egy- egy összetört szék zaja, * mér-mdr azon töprengünk, marad-e valami az alat. tunk lévő székből az elő­adás végére. Rosszak, gyengék a székek- s rá. adásul alacsonyan van­nak építve. Előadás utd'n azon, töprengünk, hogy hová lettek a gombok, azt hagy nehezen csak be lehet szerezni, de mikor lesz újra mozgékony a meg. meredt nyak, A kabátra új gombok kerülnek' az ember nya­kának tnerevsége is meg­szűnik a kővetkező elő­adásig, de a mozihelyiség képe nem változik. A mo. zihelytség teljes átépítése nem könnyű feladat s ezért a mátészalkai dol­gozók első kérése az, hogy legalább a helyiség falait szedjék rendbe és gondoskodjanak a kellő szellőztetésről és új fil­mekről. Kries falusi György, Mátészalka. FAltUSI TELI LÜTEH Hó fedi a határt, a községeket, ’mindent, ami nincs fedél alatt, — Ilyenkor a mezőn sem- folyik a munka. Alszik a határ. — A dol­gozó parasztok azonban ilyenkor is igyekeznek hasznosan eUöltem a hosszú téli estéket. Itt is, ott is látjuk, hogy estefelé megtelik egy. egy helyiség dolgozó parasztokkal, asszonyokkal. Hallgatják a szak­előadásokat, a sok hasznos ‘.ami. csőt, melyek felhasználásával na­gyobb termést ad a föld, többet hoz a jószágtartás. Ezek a szaktanfo­lyamok márciusig tartank. A tan­folyam elvégzése után bizonyít, várnát kap oklevéllel együtt az a dolgozó, aki szorgalmasan látogatta nz előadásokat. Több községben sok fiatal látogatja « szakelőadásokat. Tudják, hogy az ezévi bő termésért nekik is jól kell harcolni, a lisza- becsi Rákóczi termelőszövetkezet, ben is szépen folyik a tanfolyam. A termelőszövetkezeti tagok eljárnak az előadásokra, meghallgatják, el­mondják tapasztalataikat és ez ar. ra serkenti az agronómust, Szabó Józsefet, hogy alaposan készüljön fel cgy-cgy előadásra. Nincs is eb. ben hiba. Nem mondhatjuk cl azonban, hogy minden községben megszervez­ték ezeket a tanfolyamöl.at. Pedig a dolgozó parasztok szívesen hall­gatnák például liérsemjénben u mezőgazdasági kérdésekről, a ter­melés növeléséről szóló előadása, kát, de nincs aki megszervezze és segítséget adjon a tanfolyam meg­indításához. Ezen nem is leltet cső. dálkozni, amikor a kérsemjéni fa. náeselnök úgy vélekedik „apámnak is jó volt, nekem is jó”. Minden községben vannak tanulni vágyó ifjak, vannak dolgozó pa­rasztok, akik érdeklődnek a- fejlett termelési módszerek iránt, A köz­ségi tanácsok még most is megszel vezhetik a szaktanfolyamokat, még most sem- késő. A tavaszi munkák megkezdéséig el lehet végezni a tanfolyamot, addig még soft segítsé­get lehet adni a dolgozó parasz­toknak, hogy szaktudásukat nö­veljék. MÁRTON LÁSZLÓ, járási agroprop., Fehérgyarmat. A leningrádi „Sztálin“ kohászati gyár gőzturbinaműhelyénck dolgozói 50.000 kilowatt kapacitású, magasnyomású turbinát készí­tettek. — A képen: a turbina for főrészének ellenőrzése. 4 párfkontgretissmts ihneteletérr A na$ncc$€<!i gépállomás dolgozói 5 nappal hafárfidó dót! Kifafitfáh gépelted A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának tiszteletére a r.agyecsedi gépállomás dolgozói versenyt kezdeményeztek, hogy minél jobban segíthessék a mező- gazdaság felvirágoztatását. A gépjavító brigád vállalta, hogy valamennyi erő- és munka­gépet a kitűzött határidő előtt 5 nappal a legjobb minőségben ki­javítja. Sivadó Miklós brigádja versenyre hívta Bétéri János gép­javító brigádját. A traktorosok 1300 normálhol- das mozgalmat indítanak, mely­nek kezdeményezője Gönczi Ist­ván traktorista volt Valamennyi traktoros vállalta a pártkongresz- szus tiszteletére, hogy 5 százalé­kos üzemanyagmegtakarítással dolgozik. Vállalják, hogy az elő­írt karbantartást a legpontosab­ban végrehajtják, így a legmini­málisabbra csökkentik , a gépkl- eséat. A traktoros brigádvezetők vál­lalják, hogy . kétnaponkint eljut­tatják a brigádszállásokra az üzemanyagot. Minden nap felül­vizsgálják a gépek karbantartását és a legnagyobb segítséget adják a traktoristáknak. A kisebb hi­bák kijavítását azzal gyorsítják meg, hogy minden brigádszállá­son tartalékolnak egyszerűbb és többször szükséges alkatrészeket. A jobb munkaszervezés érdekében állandó kapcsolatot tartanak a termelőszövetkezeti brigádvezetők­kel. A gépállomás agronómusai vál­lalták, hogy körzetükben a búza termésátlagát 1 mázsával, a ku­korica termésátlagát 2 mázsával* a burgonya termésátlagát 10, a cukorrépa termésátlagát 40 má­zsával emelik. Három termelőszö­vetkezetben kísérleti parcellát lé­tesítenek, ahol bemutatják a leg­fejlettebb agrotechnikai módsze­reket. A gépállomás vezetői és üzemi bizottsága vállalták, hogy a dol­gozók által kezdeményezett ver­senyt minden téren segíteni fog­ják. Gondoskodnak arról, hogy 5 naponként minden traktoristához eljusson a versenyhíradó. A dol­gozók számára a legjobb szociá­lis körülményeket biztosítják* hogy vállalásaikat minél nagyobb eredménnyel teljesíthessék. Eddig 131 agronómus jelentkezett a megyei tanács mezőgazdasági osztályán, aki íalura akar menni A megyei tanács mezőgazdasá­gi osztályán január 14-e óta — ekkor kezdte meg munkáját a felvételi bizottság — 131 szakem­bert vettek fel. A szakemberek egyrésze kereskedelmi vállala­toknál, vagy iparban dolgozott. Voltak olyanok is, akik mint egyénileg dolgozó parasztok mun­kálkodtak, néhány hold földjü­kön. Eddig már 39 szakember el is foglalta az új munkakört. — A szakemberek közül tizenkettő ter­melőszövetkezetbe, a többiek pedig községekbe mentek. Agro­nómust elsősorban azok a közsé­gek kapnak, ahol a szántóterület eléri a 3000 kát. holdat, termelő- szövetkezetek pedig akkor kap­nak szakembert, ha a területük 600 holdon felül \. Most kaptak agronómust töb­bek között a rozsályi Vörös Csil­lag, a nyírteleki Szabad Nép termelőszövetkezetek is. Ujfehér- tó község két agronómust is ka­pott. A párt és a kormány fokozott megbecsülésben részesíti a mező- gazdasági szakembereket. Gon­doskodik arról, Hogy lakást és egyéb szociális juttatásokat kap­janak új munkahelyükön. Jelent­kezzenek minél többen azok a mezőgazdasági szakemberek a termelés közvetlen irányítására, akik jelenleg fizikai, vagy egyéb munkát végeznek. Adják át tu­dásukat, hogy minél előbb felvi­rágoztathassuk a mezőgazdasá­got. Tftbb termelőszövetkezet megrkezdte az öllatbeadÄst A tiszalöki és kemecsei járá­sokban is megkezdték a terme­lőszövetkezetek az 1954. évi ál­latbeadási tervük teljesítését. A kemecsei Micsurin termelőszö­vetkezet tagjai 97 kiló sovány­baromfit adtak be eddig. A sé- nyői Kossuth termelőszövetkezet 2 mázsa baromfi beadásával kezdte meg tervének teljesítését. A tiszalöki Uj Elet termelőszö­vetkezet 35 kiló kövér baromfit adott át a begyűjtőnek. A tisza- vasvári Petőfi termelőszövetkezet tagjai 345 kiló hízottsertést és 880 kiló vágómarhát adtak át. A tiszadadai Uj Elet tsz. 52 kiló. a Béke . tsz. pedig 78 kiló kö- vérbaromfi-beadást teljesített Lapzártakor jelentik : A marniuk! gépállomás befejez­te a gépjavítást. A javítási mun­kában első lett a DISz-brigád, 1 tervét átlagosan 115 százalékra teljesítette. Egyéni vcti..-j ben 10 dolgozó vett részt, ebben a ver­senyben Szikom András ért , > legjobb eredményt. Érdemes vashulladékot gyűjteni Mi, a Nyírbéltelc köz. Béghez tartozó Nagyaszós tanyai úttörők 6.5 mázsa vasat gyűjtöttünk. A fémgyűjtésben a nyirbál, teki' az ömböiyi úttörők­kel versenyeztünk. Mi let. tünk a győztesek. Jutal­mul egy f utball-labdát kap. tunk, melynek nagyon megörültünk, — Igaz, Példát mutatnak a beadá»ban Megyénkben egyre több termelőszövetkezeti és egyénileg dolgozó paraszt érti meg, hogy a beadás pontos és idejében való teljesítésével elő­segíti a kormányprogramm megvalósítását. A tojás- és baromfibeadásban a termelőszövetke­zetek mutatnak példát. A kótaji „Vörös Október“ termelőszövetkezet már 173 kilogramm baromfit adott be. Úgyszintén az encsencsi „Ifjúság“, a kéki „Petőfi1, a nyírgyulaji „Petőfi“ és a nyír­téti „Uj Elet“ termelőszövetkezetek is szépen haladnak a baromfibeadással. Az egyénileg dolgozó parasztok közül Banka! András örökösföldi, Jachó János alsópázsiti, Pá­pai József érpataki, Barincz Ferenc bökönyi dol­gozó parasztok mutatnak jó példát a baromfi- beadás teljesítésével. BALLANGÖ ILONA.

Next

/
Thumbnails
Contents