Kanadai Magyarság, 1961. január-június (11. évfolyam, 1-25. szám)

1961-01-07 / 1. szám

Authorized as Second Claas Mail Post Office Department, Ottawa. XI. évfolyam, 1- szám, KANADA LEGNAGYOBB, HETENKÉNT MEGJELENŐ MAGYAR LAPJA Toronto 1961 január 7, szombat Edited and Published at $96 Dovercourt Road, Toronto PHONE: LE. 6-0333 Szerkeszti: KENESEI F. LÁSZLÓ szerkesztőség és kiadóhivatal 996 Dovercourt Road, Toront« TELEFON: LE. 6-0333 Újabb fordulópontok í VILÁG SZÍNPADÁN A közismert kommunista front­áthelyezési manőverek egyik újabb példája látható Laosban. Ez a köztársaság, amely mostanáig a tiszta semlegesség politikáját követte, már hosszú évek óta szenved az északi országrésze­ken meg-megújuló úgynevezett "Pathet Lao" mozgalom átkától, amely nem egyéb, mint a vörös­­kínai imperialista támadási akció fedőneve. A Kínából, illetve a kínaiak által megszállt Észak-Vietnamból táplált kommunista fegyveres akciók ellenőrzésére, illetve Laos függetlenségének biztosítására 1954-ben, a vietnami háborút be­fejező megállapodáskor három­tagú nemzetközi bizottságot ren­deltek ki, amelynek a tagjai Ka­nada, India és Lengyelország. Ennek a bizottságnak az lett volna a feladata, hogy a határ­villongásokról jelentést tegyen az UNO-nak, s ha kell, nemzet­közi beavatkozást javasoljon. A bizottság éveken át ülésezett, de a lengyel ( kommunista) kikül­dött állandó szabotálás miatt 1958-ban beszüntette működé­sét. Akkor úgy játszott, hogy Laos megmarad semlegesnek, s ez mindaddig igaz is volt, amíg a kommunistabarát, illetve vö­­röskínai pénzért dolgozó Souvan­­j na Phouma herceg nem vált kor­mányelnökké. Phouma a cyrus­­eaton-tipusú mazochista osztály­árulók csoportjába tartozik, aki azt hiszi, hogv a Távol-Keleten valamikor a kommunisták fognak uralkodni, s ha ez így van, akkor minél előbb következik be a vál­tozás, annál jobb. Valószínűleg azt is hiszi, hogy ha ő maga még idejekorán elárulja a saját népét, s országát kiszolgáltatja a vörös­kínaiaknak, akkor majd ő és csa­ládja megmenekül. Efféle quisling sok van a vilá­gon —, de a laosi nép ezzel a Phoumával nem értett egyet. A parlament törvényt hozott, mely­ben elmozdította a vörös herce­get, s helyette a jobboldali prog­ramot követő Boun-Oum-ot tet­te meg miniszterelnökké- Oum szocialistának vallja magát ugyan, de Laos függetlenségét a nyugati hatalmak segítségével, a kommunisták elleni határo­zott akcióval kívánja biztosítani- Miután Phouma fegyveres poli­tikai rendőrsége nem engedett a parlamenti határozatának, a had­sereg és a nép erőszakkal verte ki a kommunistabarát kotériát a fővárosból, s ma Laosban kom­munistaellenes kormány van uralmon, mely a Pathet Lao moz­galmat törvényen kívül állónak minősítette, s a vörösöket majd­­nem teljesen megsemmisítette. A teljes jobboldali győzelem­mel befejeződött laosi polgárhá­ború során a vörösök természe­tesen Kínától és a szovjettől kap­tak seaítséget. Szovjet repülőgé­pek lőszerrel támogatták a vörö­söket. Ugyanakkor amerikai új­ságírók és megfigyelők fegyver­telen repülőgépekről felvétele­ket készítettek a lázadó vörösök­nek nyújtott szovjet támogatás­ról, s ennek során egy szovjet hadirepülőgép tüzet nyitott egy amerikai civilgépre. Az esetnek nem lettek komolyabb következ­ményei, de miután Laos szilár­dan nyugatbarát kézben van, most Vöröskína szükségesnek látta oly irányú nyilatkozatot ten­ni, hogy ő a maga részéről, ha kell fegyverrel is támogatni fog­ja az elcsapott Phouma kormá­nyát. A legális laosi kormány a szomszédos Thaiföld segítsége­vei háborúra készül. Miután azonban az USA már kijelentette, hogy vörcskínai beavatkozás ese­tén nem marad tétlenül, felte­hető, hogy a kommunisták pilla­natnyilag nem kezdenek fegyve­res akciót —, legalább addig nem, amíg a vöröskínai atom­bombák el nem készülnek. KENNEDY GÁRDÁJA ’éves korára eddig a Ford-művek I a I elnöke volt, s most a hadügymi­jniszteri posztot kapta. A pénz­ügyminiszter, Douglas DHIon, a republikánus párt közismert pénzügyi szakértője. A kereske­delmi miniszter a 62 éves Luther Hodges, az egészségügyi minisz­ter Abe Rnbicoff, a munkaügyi miniszter Arthur Goldberg, aki eddig a legnagyobb szakszerve­zetek ügyésze volt, a mezőgazda­­'sági miniszter a tudósnak számí­tó Orville Freeman, a postaügyi miniszter Edward, Day. A legfőbb áll am ügyész tisztét az elnök öcs­, cse, Robert Kennedy kapta, aki a rokonságon felül közismert jo­­gászi zsenialitásával is megérde­melte ezt a rangot. Hruscsov hű tanítványai! VITA AZ ATOMHÁBORÚRÓL Az atombombakérdés más he­lyen is szőnyegre került. Francia­­ország felrobbantotta a Szahara közepén a harmadik kísérleti atombombáját. Ellentétben az eddigi álszent "atomnyilatkoza­tokkal", amelyek a szovjet, il­letve az USA és Msgybritannia részéről hangzottak el azzal a tartalomrricl, hogy "megegyezés esetén" nem folytatják a kísér­leteket, a franciák minden ker­telés nélkül kijelentették, hogy addig nem nyugszanak, míg atom-haderejük'el nem éri a tel­jes készenléti állapotot, azaz olyan erőt, amellyel egyszerre legalább ötven nagyvárost el le­het pusztítani. Hozzátették azt is Párizsban, hogy amint a hadse­regnek meg van a kellő atom- és hidrogénborniba-készlete/azon­­nal bevetik, ha arra szükség mu­tatkozik. Ezzel kapcsolatban is­mét fellángolt az évek óta folyó vita, hogy vájjon szabad-e foly­tatni az atomkísérleteket. Két év óta a nagyhatalmak nyíltan nem folytattak atomrob­bantásokat, legfeljebb a föld alatt, s így alábbhagytak azok az erősen túlzott félelemkeltő jelentések, hogy az atom-szeny­­nyeződés az emberiség elpusz­tulására vezetne még háború nélkül is. Azonban a szovjet külpolitika nyíltan az atombombák , számá­ra támaszkodik, s most legújab­ban hivatalos, vagy félhivatalos amerikai körök, is közzétettek néhány — számunkra megnyug­tató — adatot. Az adatok úgv szólnak, hogy az USA-nak több mint 30.000 bevetésre alkalmas atombombája van. nem beszél­ve a futószalagon gyártott és gyártható stratégiai atomfegyve­rekről. Más szavakkal: az atom­fegyverek terén az USA előnye behozhatatlan. ni betiltására. Mi magunk túl so­kat láttunk az elmúlt két világ­háború alatt és között, semmint hogy pacifista jóindulatúak fé­lelmeinek komoly jelentőséget tulajdonítsunk. Az igazság az, hogy nem harmincezer, vagy harmincmillió atombomba fenye­geti a világbékét, sőt nem is egyetlenegy atombomba, vagy más csodafegyver, hanem azok a politikusok, akik a meglévő mindenkori fegyvereket más né­pek leioázására, ostoba és feles­leges hódításra akarják felhasz­nálni. A második világháborúban nem' volt atomfegyver, de a kon­­véncionáhs fegyverek éppenűgy megöltek összesen vagy harminc­­millió embert, mint a hidrogén­bombák —, legfeljebb kissé to­vább szenvedtek az áldozatok. Az igazság az, hogy ha már létezik atombomba és ha már nemcsak a békés Nyugat, hanem a hódításra törekvő kommuniz­mus kezében is van, akkor csak legyen minél több. Mert minél nagyobb a kockázata egy atom­háborúnak, s a végpusztulásnak (azaz inkább annak, hogy a há­borút kezdeményező vezető po-Ez történt még... KONGO KORMÁNYA ÜLDÖZI LUMUMBA PÁRTHIVEIT litikusok személy szerint is el pusztulnak), annál kevésbé lesz habo ú. Semmilyen szerződés vagy megái'apodás, különösen a kommunistákkal való sem­milyen megállapodás nem ér semmit, amíg annak a betartá­sát a kölcsönös félelem nem ga­rantálja. Kongó Leopoldvillei központi kormánya elzárta a közlekedési utakat levegőben, szárazföldön és vizen a keleti tartományok­kal, hogy ezáltal megtörjék Lu­mumba párthíveinek ellenállá­sát. A törzsi harcokat a szovjet lelkiismeretlen propagandája és támogatása idézi elő. Jack Kennedy, az USA új elnö­ke befejezte kormánya kineve­zését. Az új emberek egyénisége megerősíti azt a reményt, hogy az Elnök mindenkor a szellemi elit legjobbjaihoz fog tanácsért fordulni. Ezek közül a legfonto­sabb Dean Rusk-nek külügymi niszterré való kinevezése. Az 51 évés Rusk eddig a Rockefeller­­alapítvány elnöke volt. A Tru­­man-korszakban fontos diplomá­ciai szerepeket töltött be- Egyé­nisége a meggyőző erőről, a bölcseségéről és az erőteljesség­ről tesz tanúságot. Rusk felfogá­sa az, hogy a külpolitikában ha­tározott programot kell követ­ni, nem pedig a védekező ma­gatartásra szorítkozni. Már három úgynevezett kor­mányfő működik Kongóban. Az UNO közgyűlés által jóváha­gyott, illetve beiktatott Kasavu­­bu-féle kormány mellett létezik a szovjet- és csatlósai által elis­mert Lumomba-féle bábkormány, s most Stanleyvilleben egy Gi­­zenga-nevü fiatal bennszülött sa- Jjátmagát nevezte ki az "egyet­len kongói kormány" fejének. Gizenga már kezdettől fogva egyike volt a Lumumba-féle esze­veszett garnitúrának —, annak a társaságnak, melynek nem volt ereje arra, hogy az úgynevezett legális katonaságot megakadá­lyozza a fehérek tömeges légyil­­kolásában, s a belgák által meg­alapozott nemzeti vagyon gyere­kes szétrombolásában —, de ar­­volt érkezése, hogy becsem-I UNO-csapatoknak, hogy ameny­­nyi.ben a Kasavubuék által le­itartóztatott Lumumbát nem en­gedik szabadon, levágják az ösz­­szes fehérember fejét- Gizenga visszavonta ugyan ezt a fenye­getését, egyúttal azonban kon­centrációs táborba záratta a I Stanleyville környékén élő 4000 fehér embert, asszonyokat és gyerekeket is beleértve. Ezeknek a túszként való "kezelése" a Gizenga-féle "kormány" egyet­len feladata. A világpolitika szemponjából előnyös hatása van ennek az aljas fenyegetés­nek, mert amíg Gizenga "fehér fejek levágásával" kívánja Kon­gó népét a "szabadság útjára" vezetni, addig még a véreskezü Hruscsovék támogathatják. ra A BIZTONSÁGI TANÁCS ELSŐ AFRIKAI TAGJA MI TÖRTÉNIK BELGIUMBAN A népek elégedetlensége egyébként kitört egy olyan pon­ton, ahol az régen várható volt. Ezúttal Belgium népe tüntetett a kormány erélytelen kongói po­litikája mi3tt. A meglehetősen erőszakos tüntetéseket a szo­cialisták vezették, akik ezzel is ki akarták mutató azt, hogy minden erejükkel a kommunisták ellen vannak1 A tüntetők azt kí­vánják, hogy a konnány fegyve­resen iépien fel a kongói része­ken veszélyeztetett belga telepe­sek védelmére. Afrikában különcé kísérlet kezdődött. Az erősen kommu­nistabarát, de talán még inkább ömmadó Nkrumah, Ghana mi A három ország között csak egyetlen hasonlóság áM fenn: mindháromnak az élén egy ön tele, öncsinálta néger diktátor áll, akit éppen ezért a kommu­nisták pénzzel és hízelgéssel tá­mogatnak. Sikerülni fog-e ennek a három néger diktátornak, hogy Afrikából vörös imperialista tá­maszpontot csináljanak —, az kérdéses. Valószínűbb, hogy úgy fognak |árni, mint Lumum­ba. Az Egyesült Nemzetek legfon­tosabb szervének, a Biztonsági Tanácsnak választott tagjai sorá­ba bekerült az első afrikai ál­lam : a libériái köztársaság kép­viselője. LEZUHANT EGY KANADAI REPÜLŐGÉP A nyugat-németországi Kaisers­­lauternből jelentik, hogy lezu­hant és megégett egy kanadai RCAF katonai harci repülőgép. A pilótának sikerült ejtőernyő­jével megmenekülni-SZOVJET TENGERÉSZEKET MENTETTEK MEG AZ ANGOLOK Tiszterelnőké bejelentette, hogy E'méieti tudósok és szenzáció­ra éhes újségrók,-illetve magán­emberek szeretik hangsúlyozni, >gy az atom-fegyverkezési ver­­.-eny elöbb-utóbb atomháborúra, tehát az emberiség elpusztulásá­ra fog vezetni-Még számos nyugati lap is azt írja, bogy ha ez a helyzet, akkor azonnal 'megállapodást" kell kötni az atomfegyverek nyomba-Ghana, továbbá a franci3 gyar­matból önállóvá lett Guinea és a 'Mali köztársaság, amely a fran­­icia Szudánból alakult, közös Af­rikai Egyesült Államokat alkot­nak. i Az egyesülésnek sok gyakor­lat jelentősege mncser, mert Ghana és a többi Két ország 500 mérföld távolsác-a fekszik egy­mástól, s nemcsak a kultúrnyel­­ívük különböző (angol, illetve francia), hanem a bennszülöttek is tejesen mások úgy nyelvilen, mint vallásilag, törzsilep és mü­­.veltség szempontjából. Kongó is újabb rémtörténete­ket jelent. Ezúttal a fő kongói vasútvonal szerelvényeit támad­ták meg a Lumumba-barát Bslu ba emberevők, s nyilakkal, lár^ zsákkal, bunkókkal igyekeztek egy vonat 300 fehér utasát le gyilkolni, valószínűleg, hogy végre egyszer jóllakhassanak emberhússal- A szerelvényt az UNO hadsereghez tartozó svéd katonák védték- A támadást természetesen visszaverték, ren­geteg vad néger lázadó maradt a porondon. Sa|nos azonban be­következett éppen az, amitől rettegni kellett: a fehérek geo pisztollval lőttek a bennszülött támadókra. Nem vitás, hogy az UNO szerepének ezt a részé: teljes erővel ki fogja használni a vörös UNO-elienes propaganda. I Negyven szovjet tengerész életét fenyegette veszély’ a ki­gyulladt Egorevsk olajszállító tankhajón. A Biscayai öbölben a jClyde Sergeant nevű angol tank­­jhajó személyzete mentette meg őket. Szovjet részről nem várha­tó hasonló emberies cselekedet. CASTRO ELBOCSÁTOTT 17 BÍRÓT A másik legfontosabb kabinet­tag Robert McNamara, aki 44 pésszen a Kongóba sokszáz kom­munista agitátort, kémet és sza­­botőrt. Gizenga, aki a fővárostói ezer mérföld távolságban fekvő Stanleyvilleben grasszál, egye­bek közt azt üzente a Kongó töb­bi részén szolgálatot teljesítő A KENTI HERCEG KITÜNTETÉSE II- Erzsébet angol királynő el­ső unokatestvéreit a kenti her­ceget és Alexandra harcegnőt a Royal Victoria Renddel tüntette ki. Ez a legmagasabb angol ki­tüntetés. Fide! Castro kormánya a ku­­bai legfelső törvényszék 17 bi­caját elbocsátotta. Szovjet szo­kás, hogy a bírói székbe is párt­embereket ültetnek, akik nem a jogi és erkölcsi igazság, hanem a zsarnoki államvezetés bosszut­­lihegő politikai kívánságai sze : rint ítélkeznek. E RAGYOGÓ FÉMPÓK óriási karácsonyfadíszhez hasonlít, pedig valójában a Westinghouse gyárban készült 8.500 kilowattos gázturbina egy része. Minden egyes acélpenge rendeltetésének megfelelően különleges formába van öntve. A pókszerű mechanizmus 1000 fok Fahrenheit hőmérsékleten dolgozik!. i ni

Next

/
Thumbnails
Contents