Kanadai Magyarság, 1960. január-június (10. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-02 / 1. szám

Még jőni kell, még jőni fog, Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epede* Százezrek ajakán. Vörösmarty KANADAI Authorized as Second Class Mail Post Office Department, Ottawa. X évfolyam, 1. szám. $<Ut<zdálK PRICE 10 CENTS "A ml utunk, • magyarság útja, ma is változatlan : hiven az azor évoa múltúnkhoz, nemzeti tradíciónkhoz, a keresztény világnézetnek, a krisztusi igazságoknak vagyunk követói, hirdetői" (A fenti idézet Kenősei F. László fa punk első számában megjelent be köszöntő cikkéből való.) ARA: 10 CENT KANADA LEGNAGYOBB. HETENKÉNT MEGJELENŐ MAGYAR LAPJA Toronto, 1960 január 2, szombat Edited and Published at um Dovercourt Road, Toronto . PHONE: LE. 6-0333 sa Szerkeszti: KENESEI F. LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal 996 Dovercourt Road, Toronto TELEFON: LE. 6-0333 Mit hoz az uj esztendő? VILÁGPOLITIKAI jelentéseink Akár az isteni Gondviselés be­avatkozásában hisz valaki, akár a matematikai alapon álló való­­szinüségszámitással próbál va­laki behatolni a nemzetközi po­litikai események misztériumá­ba, az új esztendő jóslatait csak az elmúlt év történelmének alap­ján igyekezhet megfogalmazni. A most induló 1960-as eszten­dő egyenes folytatása 1959-nek, s a nemzetközi élet abban az irányban fog fejlődni, amelyben ezen a szilveszteren fejlődött. Ez az irány pedig — ellentétben az év indulásakor fennálló irány­nyal — a lecsillapodás és a meg­egyezés felé vezet. A múlt esztendő végén a szov­jet eszelős fenyegetései tartották izgalomban a nyugati világot. Sokan azt hitték, hogy Hruscsov valóra váltja a Nyugat-Berlin fegyveres elfoglalására irányuló terveit, s hogy a rakétafegyverek terén elért erejét arra fogja fel­használni, hogy egy további lé­péssel előrevigye a barbár hódi. tás hiábavaló programját. Ijedt hangoktól volt hangos a sajtó nagyrésze, gyáva politiku­sok, szűklátókörű pénzemberek, akik az üzleti élet útjairól a poli­tikai élet ösvényeire akartak át­járni orvvadászi célokkal, enged­ményeket követeltek, s csaknem arra voltak készek, hogy szó nél­kül átjátsszák a nyugati érdeke­ket a kommunista rémnek Euró­pában. tosítani fogja a szovjet erkölcsi támogatását is. Ha pedig ez be­következik, úgy lesz a világnak egy döntően fontos, döntően túlnépesedett része, ahol a sza­bad világ és a kommunisták kö­zösen dolgoznak, éspedig a béke avára. A nemzetközi geofizikai év, s részben az atomkutatás békés ágai is megmutatták, hogy tudó­sok között létezhet összmükö­­dés a politikai korlátok felett is. Ha Kína megtámadja Indiát, s A “beijedteknek” ismét nem lett igazuk! ■Ebben a jajveszékelő koncert­ben irt tavaly december óta a nyugati sajtó egy része és csupán a karmester volt józan. Az USA külpolitikusai, akik a zseniális Dulles halála után sem tértek le az ő általa kijelölt erőteljes irány­tól, s mindenekfelett Eisenhower elnök és közvetlen tanácsadói helyesen úgy mérlegelték a Hruscsov által mesterségesen megteremtett berlini krízist, hogy az valójában nem áll fenn, s hogy annak megoldására elég az egyszerű ellenállás, a lelki és katonai fegyverkezés egyszerű folytatása, mert a kommunisták sem Berlin miatt, sem bármilyen más ok miatt nem kockáztatnak meg háborút, amely talán elpusz­títaná az emberiség nagy részét, talán nem —, de a kommuniz­must mindenesetre örökre elto. rülné a föld szinéről. A nagyszerű karmester mellett ugyanezt a ritmust játszotta az egész nyugati kontinensen a nemzetiségi sajtó. A mi meg­győződésünk mindenkor az volt, hogy a bolsevisták ereje egyedül abban áll, hogy blöffjeiket képe­sek elhitetni a Nyugaton. Mi mindenkor azt irtuk, hogy 1959- ben sem fog semmi olyan ese­mény bekövetkezni, amelynek következménye atomháború le­hetne a szovjet és az USA kö­zött, feltéve, hogy a nyugati vi­lág elszántságát valóban kézzel­­foghatólag bebizonyítja. Ennek az elszántságnak kö­szönhető az a tény, hogy a fenye­getések abbamaradtak, s helyü­ket átvette egy új áramlat, amely a világ meghódítását többé nem fegyveres erővel, hanem gazda, sági eszközökkel igyekszik elér­ni. Az erőszakos politika helyett nemzetközi államfői látogatások jegyében telt el 1959, s ezek a látogatások csodálatosképpen mindenkor pontosan azt az ered­ményt hozták, amelyet tőlük el lehetett várni. Udvarias, helyen­ként túlbaráti fogadtatásban ré­szesült Hruscsov Nyugaton, amint azt az optimisták remélték, s amerikai látogatása jobban meg­magyarázta a kommunista világ vezetőinek, hogy a Nyugat min­den téren verhetetlen, mint bármilyen amerikai mellverege­­tés, bármilyen statisztikai adat­halmaz. Eisenhower világkörüli útja pedig azt a kitörő lelkesedést hozta magával, amit ettől az út­tól Nyugaton és Keleten egy­aránt elvártak. Kiderült az, hogy a két szembenálló óriáshatalom összecsapása helyett igenis van harmadik út, éspedig a kisebb hatalmak politikai összefogása, amelynek nagyobb a jelentősége az egész emberiség szempontjá­ból, mint az amerikai vagy szov­jet atomfegyverek száma és ere­je. Az 1959. évi látogatásokat az új esztendőben a hasonló békés szemleutaknak egész serege fog­ja követni, s minden út, minden egyes vizit valamivel több infor­mációval fog szolgálhi a vezető politikusoknak, — s ezért köze­lebb fogja hozni a valódi békét. Hozzá kell tennünk, hogy ez a valódi béke is csak ideiglenes lehet, s csak addig fog tarthatni, amíg a világ hatalmi egyensú­lya valahol másutt — tehát nem a szovjet—USA viszonylatban — felbomlik. Bizonyosra vehetjük, hogy ez a bomlás már 1960-ban megin­dul, éspedig a Vöröskína—Indiai fronton. A pekingi kormány ta­pasztalatlan, kommunista prog­ramja még tele van azzal a ke­gyetlen, metódikus elszántság­gal, amely a szovjetet jellemezte Sztálin haláláig mindenütt, s azóta is Kelet-Európábán. Ez a szűklátókörű elszántság nyilván arra fog vezetni, hogy India és a többi délázsiai ország meghódítását a következmé­nyekre való tekintet nélkül meg­kezdjék. S ez az a pont, ahol fel kell bomlania a világegyensúly­nak, azonban anélkül, hogy ez konfliktusra vezetne a szovjet és Amerika között. A Kína—Indiai kérdésben In­dia ma már biztosította az USA fegyveres támogatását a maga számára. Az új esztendőben biz. ezt a támadást — akár fegyver­ropogással, akár izgatással in­dulna meg — az USA és a Szov­jet közösen szerelik le, akkor precedens fog kialakulni egy va­lódi együttműködésre is —, aminthogy India területén az amerikai, kanadai' és szovjet mérnökök által épített erőmüvek valóban egyformán működnek. Az Egyesült Nemzetek ezzel új értelmet kapnának, s valóban egy reményteljes új kor küszö­bén állna a világ. A tudomány diadala az emberiség szolgálatában Ugyancsak reményekkel van tele az új esztendő a politikán felüli, általános emberi kérdések terén is. Az 1959 év egyik leg. érdekesebb hire: az első sikeres holdrakéta, illetve a földről fel­­bocsátott rakéta eredményes út­ja a Holdban történt robbanásig. Ezt a tapogatózó lépést 1960-ban hasonló kísérletek sora fogja kö­vetni, úgy a szovjetben, mint az USA-ban, Nagybritanniában és talán más területeken is. Az űrhajók létezése ma már nem szenzáció, s az, hogy egyik vagy másik típust melyik ország fejlesztette ki sorrendben elő. szőr, többé már nem értékes pro. pagandaanyag. A technikai meg­oldások mögött azonban létezik egy filozófiailag fontos következ­mény, éspedig az, hogy a Föld területéről lassan kinövő embe­riség nem fog többé fontosságot tulajdonítani apró hatalmi kérdé­seknek; ezen a területen is olyan eredményeket várhatunk tehát, amelyek az igazi béke feié vezet­nek. Nemzetközi egyezmények és intézkedések készülnek minde­nütt az emberiség túlszaporodá­­sának meggátlása ügyében is. Az 1959 év egyik legmegdöb­bentőbb megállapítása az, hogy az emberiség abszolút létszáma már ma is napi 140.000 ember­rel nő. Ilyen körülmények között a 2000-ik évre több mint 6000 millió ember fog élni a földön, s ezeknek eltartása még az automá. ció és az atomenergia idején sem lesz lehetséges nemzetközi ősz. szemüködés nélkül. Percről-percre növekvő népek, — mint Kína, India, Szovjet, USA stb. — többé nem javíthatják jó­létüket semmiféle földrajzi ex­panzióval, mert egy új ország el­foglalása csak újabb éhező szá. jak millióit jelentené. A megol­dás csak a javak arányos elosz­tásában, az energiák korlátlan felhasználásában, — egyszóval a közös, békés világkormányzás­ban van. Ennek a kényszerűen békés —, de mégiscsak békés — állapotnak az előkészítése az új esztendő egyik legfőbb feladata, s egyúttal legfőbb reménysége. MEGÁLLAPODÁS VAGY HÁBORÚ — MONDJA NEHRU Nehru indiai miniszterelnök New Delhiben a parlamentet ket­tős választás elé állította: meg­állapodást kötni Vöröskínával a két állam között fennálló határ, vitákban, vagy vállalni a korlát­án háborút. Nehru azt mondta az indiai al­sóházban, hogy India népe jogo­san ítéli el Kínát határainak meg­támadása miatt, de a háborús erőfeszítések helyett célszerűbb volna az ország iparát fejleszteni, hadseregét megerősíteni s a nem­zeti erkölcsöket nevelni. A miniszterelnök szerint az ilyen természetű viták, mint ami­nők most India és Vöröskína kö­zött felmerültek csak diplomáciai tárgyalások útján, vagy háború­val intézhetők el. Az india-kínai viszály feltétlen háborúra vezet, mert "egyik fél sem fog engedni sohasem". Nehru miniszterelnök egyéb­ként visszautasította Chou.En. Laj meghívását, hogy a határviták megbeszélésére Kínába utazzon. • A NATO ÜDVÖZLI A CSÚCSTALÁLKOZÓT A NATO-tanácshoz tartozó kis nemzetek külügyminiszterei örömmel üdvözlik a három nagy tanácskozásait a csúcstalálkozó stratégiájára nézve, valamint egyetértenek a Hruscsov szovjet miniszterelnökhöz intézett meg­hívással. A csúcstalálkozót ápri­lis 27-re tűzték ki. A Hruscsovhoz intézett meghí­vás különös karácsonyi ajándékot jelent Harold Macmillan angol miniszterelnök részére, aki min­dig csökönyösen ragaszkodott a csúcstalálkozó gondolatához. A meghívás Hruscsovhoz éppen azon évforduló napján ment el, amikor egy évvel ezelőtt Berlin elhagyására küldött ultimátu­mot a nyugati hatalmaknak. • ÚJRA ANGOL ZÁSZLÓ LENG A KAIRÓI ANGOL KÖVETSÉGEN A kairói angol követség épüle­tén újra leng az angol zászló. A követségi épület az 1956-os an­gol—francia szuezi invázió óta 'zárva volt, mivel a két ország kö­zött megszakadt a diplomáciai kapcsolat. A követségi épületet újra megnyitották a nyilvánosság számára. « MADAGASCAR ELNYERTE FÜGGETLENSÉGÉT Charles de Gaulle francia ál­amelnök hozzájárult afvhoz, hogy Madagascar szigete az Indiai Óceánban, 200 mérföldnyire Af­rika keleti partjaitól, elnyerje függetlenségét. Az európai ha­talmak egymásután szabadítják fel gyarmati népeiket, csak a szovjet igázta le még az eddigi szabad országokat is. KOMMUNISTA BESZIVÁRGÁS NEPÁLBA A nepáli kongresszuson a kor­mány bejelentette, hogy kínai kommunista csapatok szivárogtak be mélyen Nyugat-Nepál terüle­tére s az állami erdőségekben­­óriási pusztítást vittek véghez. Súlyos átok a kína* szomszédság az óriási határa mentén élő né­pekre. • NIGÉRIA FÜGGETLENSÉGET KÉR Laosból jelentik, hogy Nigeria új szövetségi parlamentjét ja­nuár 11-éré összehívták. Ez lesz ennek a parlamentnek első ülés­szaka és kérni fogja Angliától, hogy az ország függetlenségét 1960 októberétől ismerje el. Ang­lia minden bizonnyal nem fog vonakodni, hiszen állandóan jó példát mutat a világnak a gyar­matok felszabadításával. • DE GAULLE WASHINGTONBA JÖN Azon a párizsi értekezleten, melyen a négy Nyugati Nagy a csúcstalálkozó stratégiáját készi. tette elő, egyúttal abban is meg­állapodtak, hogy De Gaulle fran­cia államelnök az április 27-re összehívott csúcstalálkozó előtt nyolc nappal, vagyis április 19- én Washingtonban négy napos hivatalos látogatást tesz. Ezzel is bizonyítani kívánják a szovjet előtt a nyugati hatalmak szoros együttműködését. Vágyak és remények Szá sínes békéről ez a lényege annak a válaszjegy­zéknek, amelyet Chou-En.Laj, Vö­röskína miniszterelnöke adott Nehru legutóbbi jegyzékére, amelyben India a határkérdés ■ békés tisztázását kérte. "Az Ön iajánlata nem tisztességes" — mondják a kínaiak, — "s azokat az imperialista háborús körök sugallták". Ki. krét választ nem .tartalmaz a jegyzék arra az indiai ajánlatra, hogy nyomban kezd­jenek tárgyalásokat a határok tisztázására, s hogy addig is, amig e tárgyalások be nem feje­ződnek, a 'kínai orvtámadók von­ják vissza csapataikat az erőszak­kal elfoglalt hegyvidéki terüle­tekről. Csupán annyit helyez ki­látásba Chou-En-Laj, hogy szíve­sen fogadják Nehrut, ha Kíná­ba óhajt utazni tárgyalásokra, mert — mint arcátlanul mondja .— nem Kína az az ország, amely a kínai-indiai viszonyt ellenséges magatartással felborítani igyek­szik. A jegyzék további részében a szokásos felelőtlen támadást in­tézi az USA ellen, illetve a Nyu­gat ellen. A jegyzéknek azonban Eisenhower látogatása óta már semmi jelentősége sincs. Nehru mögött áll az amerikai atombom­ba, ha a kínaiak támadást/ indíta­nának, — ellenben Kína mögött nem áll szovjet atombomba, mert a szovjetnek nem érdeke Vörcs­­kína megerősödése, illetve győ­zelme India felett. Erre való tekintettel senkit nem lepett meg az a bir, hogy Nehru kommentár nélkül vissza­utasította a kínai meghívást. A határkérdést ezen a módon nem lehet megoldani. giiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin á 1 Boldog újévet kívánunk ( LAPUNK MINDEN OLVASÓJÁNAK, HIRDETŐJÉNEK ÉS MINDEN JÓSZÁNDÉKU MAGYARNAK! Ismét gazdagabbak lettünk egy áldott új esztendővel. Vá­gyakkal is és álmokkal is. Aka­rással és fogadkozásokkal. Mind­azzal, amit, az 1959-es esztendő, hoz fűzünk. Megszegényedtünk azonban azokkal az álmokkal, amelyek nem váltak valóra, ame­lyeket elmulasztottunk vagy a ta­valyi esztendőben nem tudtunk életté váltani. S ezekben a na. pókban mindannyian az otthon élőkre gondolunk elsősorban. Boldog újesztendőt kívánunk ne­kik. Azt kívánjuk, hogy az új­esztendő történelmét magyarok­nak ismét magyarok Írhassák; szabadon, boldogan. Otthon, a határtalan szenvedé. sek tisztítótűzében égő nemzet bizonyára eljut oda, hogy része­sülhet a jó Isten irgalmából is. De milyen nehéz felelni arra, hogy az emigráció küzdelme és szenvedése érdemszerző-e? Ml, idekinn magunk határozzuk meg az útat, amelyen járunk, s ha visz­­szanézünk az évek tegnapjába, nem azt kell.e újra megállapíta­nunk, hogy valahol útat tévesz­tettünk. A feladat, ami az emig­ráció előtt áll annyira nagy, hogy mindannyian összefogva is ne. hezen tudnánk a cél felé haladni. És mi mégis atomizálódunk. Mindinkább szétesünk. Mintha valahol elvesztettük volna, vagy lemondtunk volna mindarról, ami a magyart időn és téren át ősz­­szetartotta a magyarrral, véle­ménykülönbség ellenére is cse­lekvőképessé tette. Természetes, hogy akkor, ami. kor minden nemzet igyekszik tö­rekvéseit összehangolni a világ vezető hatalmának törekvéseivel, a magyar emigráció sem tehet másként. Azonban minden együttműködés készségének jól felismerhető határai vannak, s az sohasem mehet a magyar ér­dekekről való lemondásig. Az önrendelkezési jog megilleti a Kárpátmedence népeit is s súlyos vétek számba megy bizonyos külföldi körök kényelme érdeké­ben erről soha nem beszélni, a múlt hibáit azok csöndes elfoga­dásával a jelenben is érvényessé tenni. Megfeledkezni látszunk ar. rói, hogy minden'külföldi nyo­más egyenes arányban nő az el­lenállás gyengeségével. Mindezek a jelek, tények félre, ismerhetetlenül arra mutatnak, hogy valóban útat tévesztettünk Olyan úton járunk, amelyen so ha nem lesz boldog új észtén jdönk. Vissza kell térnünk této vázás nélkül arra az útra, amely ről évek hosszú sora óta letér tünk. El kell hagynunk az oszíályta­­gozódást, s a politikai vezetők­nek a keresztény és nemzeti gon­dolat jegyében eggyé kell ien. niök, hogy az emigrációs ma­­jgyarság erejét az otthon érdeké­dben kiaknázhassák, a már legki. I sebb egységében is szétszóródó emigrációt alkalmassá tegyék az új szabadságharcra. Ebben a harcunkban azonban csak azokban reménykedhetünk, akik a kereszténység zászlaja alatt igyekeztek eddig is össze­fogni az erőket. E keresztény eső* portok világnézeti alapjában lé­nyeges eltérés nem lehet. Ki kell küszöbölnünk a köztünk sajnála. tos módon fennálló személyi el­lentéteket és felül kell vizsgálni hol történt szakadás a keresz­tény és magyar eszmék egysé­gében. Ott, ahol a keresztény és magyar gondolat nem csupán jel­szó, hanem élet valóság, ez nem tehetetlen feladat. Az emigrációnak ebben az új. esztendőben figyelmét és erejét e kérdésekre keli fordítani, mert Vétkesek közt cinkos, aki néma, Atyafiáért számot ad a testvér". ( Babits.) Az emigrációs magyarság ma­gatartásából meg kell érezni az illetékeseknek, hogy e feladat­tól menekülni nincs többé lehető­ség. így lesz csak reményünk, hegy eleget tehetünk kötelességünk­nek, amit Kossuth így fogalma­zott meg: "cselekedni a bilincs­be vert nemzet helyett". Álmokban és vágyakban gaz. dagok vagyunk. Legyen ez az új­esztendő cselekvésekben is gaz­dag. Akkor és csakis akkor re­mélhetjük, hogy 1960-ban köze. lebb jutunk a Feltámadáshoz.

Next

/
Thumbnails
Contents