Kanadai Magyarság, 1959. július-december (9. évfolyam, 52-77. szám)

1959-07-04 / 52. szám

Még jőni kell, még jőni fog, Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vörösmarty Authorized as Second Class Mail Post Office Department, Ottawa. KANADAI PRICE 10 CENTS 'A mi utunk, a magyarság útja, ma is változatlan: hívan az azar évaa múltúnkhoz, nemzeti tradíciónkhoz, a keresztény világnézetnek, a krisztusi igazságoknak /agyunk követői, hirdetői44 \ (A fenti idézet Kenesei F. László la punk első számában megjelent be köszöntő cikkéből való.) ARA: 10 CENT IX. évfolyam 52. szám. KANADA LEGNAGYOBB HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ MAGYAR LAPJA Toronto, 1959 júl. 4 szombat Szerkesztőség és kiadóhivatal 996 Dovercourt Road, Toronto TELEFON: LE. 6-0333 Szerkeszti: KENESEI F. LÁSZLÓ Edited and Published at 996 Dovercourt Road, Toronto PHONE: LE. 6-0333 Hangulatváltozás Genf hatására A sikertelen genfi tárgyalások nagyjelentőségű változásokat rdé/ítek elő vezető politikai körök felfogásában,. Eisenhower elnök, aki a tárgyalások megindulása $!őfct kiijelen. tette, hogy csak akkor látja a csúcstalálkozó értelmét, ha a külügy­­miniszterek valamilyen megegyezést érnek el, a mostani eredmény­telenség láttáin kelletlenül bár, de kijelentette, hogy a csúcstalálkozó megtartására nem kerülhet sor, mert Oroszország véget kíván vetni Berlinben a szövetségesek megszállásának, másrészt, mert a tör­vényhozás befolyásos tagjai között erős elfordulás tapasztalható az eddigi engedékenyebb politikától. A nyugati .szövetségesek a béke érdekében a legvégsőkig el­mentek. Felajánlották', hogy elfogadják a keletnémeteket az oroszok végrehajtó közegeiként a Berlinbe vezető utak ellenőrzésében, hogy nem emelik, sőt esetleg leszállítják a jelenlegi, 11.000 főnyi nyugati létszámot, hogy csökkentik a kölcsönös propaganda és "felforgató tevékenységet" és hogy nem szerelik fel berlini csapataikat nuk­leáris fegyverekkel. Mindezekért cserébe csak egyet kívántak: a Szovjetunió hall­gatólagosain, vagy nyíltan fogadja el változatlannak a nyugatiak jo­gait, mint megszálló hatalmaikét. Hruscsov azonban ezt követikeze­­tesen elvetette. A csúcstalálkozó ‘második fontos tárgyköre az a tóm robbantások megtiltásának',kérdése lett volna. Ebben a kérdésben azonban igen érdekes és jelentős változásokat jelentenek az Egyesült Államokból. E változásokat szintén nagyrészt a genfi eredménytélenség hozta létre. ' Az egyik kaliforniai szenátor, a nagy befolyásnak örvendő Chet Holiifield, az egyesült atomenergia bizottság tagja, szakértőkkel megbeszéléseket folytat az atomkisérleték1 kérdésében. Az a vélemény van kialakulóban, hogy mivel nagyobb atom­háborúra nincs ‘lehetőség, tekintettel annak mindkét félre egyaránt végzetes következményeire, az Egyesült Államoknak fel kell magát szerelni több tizezer darab kis atom-fegyverrel, amelyek a helyi háborúkban alkalmazhatók és amelyek egy.egy szakasznyi kato­naság kezében olyan tűzerőt képviselnek, mint amilyennel a má­sodik világháborúban e hadosztályók rendelkeztek. Ez a gondolat oly nagy népszerűségre tett szert a Kongresz. szus köreiben, hogy sok törvényhozó, aki eddig pártolta az atom­­kiisérletek megszüntetését, most megváltoztatta nézetét. Humphrey szenátort, aki a kísérletek eltiltásának legerősebb szószólója, hivei már egy idő óta figyelmeztették, hogy "összeesküvés" készül a javaslat ellen. Úgy látszik, az ú. n. összeesküvés sikerült. Az elnök nem vihet keresztül törvényjavaslatot a Kongresszus ellenére. Ha megegyezné mek is az oroszokkal az atomki sér letek megszüntetésében, a Kongresszus hozzájárulása nélkül az úgyis érvénytélen volna. Jelenleg a Kongresszus többsége, az Elnök ta­nácsadói a védelmi kérdésekben és az Atomenergia Bizottság egy­aránt óvatosságra intik Eisenhowert az oroszokkal e sorsdöntő kér­désben való megegyezés terén. Zavargás Dórban közéletében , Délafriikai Unió: A Durban mellett fekvő Cato Manorban a múlt héten nagyarányú za­vargások voltak, amelyek fo­lyamán több sebesülés történt és sok ház leégett. A rendőr­ség körülvette a települést és megakadályozta, hogy a fehé­rek — főiként Durbanból -t- Cato Manorba menj enek és megnézzék a pusztítások nyo­mait. A rendőrség attól tart, hogy Cato Manor felizgatott, kizárólag négerekből álló la­kossága bántalmazná a fehér látogatókat. A 23,000 lakosú városban csütörtök este a néger nők tüntetése vezetett a vandál pusztításokhoz, amelyek fo­lyamán a városháza, temp­lomok és középületek égtek le. A város hepe-hupás terüle­ten fekszik, meredek kanyar­gós utcáival, szennyes, bűzös nyomornegyedévei. A szemét­tel telt utcákon piszkos, mez­telen, vagy rongyos gyerekek és tétlen felnőttek ődöngenek, fekszenek a napon tétlenül, míg a rühes kutyák a sze­métből kikapart csontokon marakodnak. Vasárnap, ami­kor Durban vendéglői zárva vannak, Cato Manorban a né­gerek saját maguk által er­jesztett italokkal isszák le magukat holtrészegre. A rendőrség figyelmeztette a fehéreket, bármilyen inci­densük van a négerekkel, pél­dául valamilyen baleset tör­téni;, ne maradjanak a hely­színen, hanem azonnal menje­nek a rendőrségre és ott je­lentsék a dolgot. A sivár képnek, az általános nyomornak, a testi és erkölcsi szennynek az oka kettős. Az egyik a néger lakosság alap­­természetéből következik: az éghajlat és egyéb tényezők hatására alakult ez ki olyan­ná, amilyennek most látjuk: a színes lakosság nem szeret dolgozni, a szennyben érzi jól magát és erkölcsi felfogása laza. De ugyanakkor a fehérek sem menthetők fel, ők is hoz­zájárultak: az általános lezül­­lésthez, vagy legalább is nem tettek eleget ellene. Cato Ma­nor lakosságának dolgozói nagyrészt Durhanba járnak munkára; gyáraiéban dolgoz­nak, vagy a fehérek kertjeit ápolják. Heti keresetük 4 dol­lártól 30 dollárig terjed. Ebből kell megélniük és eltartani rendszerint népes családjukat. A MESSAGE TO OUR READERS! POLITIKAI HELYZETKÉP MALÁJFÖLDÖN A világ két legnépesebb biro­dalma, a kommunista Kína és a középutas India közt több kisebb ország terül el, amelyek a két irányzat között a legkülönfé­lébb politikai formát választot­ták. A merev önkényuralomtól a kommunista rokonszenvező ki g minden rendszerre találunk itt példát. A kommunista szimpatizánsok legújabb tagja a Szingaporéban uralomra jutott Lee Kuan Yew, a Brit Commonwealth legbalolda­­libb 'képviselője. Az Angliában nevelkedett fiatal kínai politikus a legszélső­ségesebb elvek hangoztatásával jutott uralomra. Azóta azonban mérsékeltebb hangokat hallat. Rájött, hogy Szingapore jóléte a benne élő sokfélé faj teljes egyetértésétől és a kereskede­lem zavartalanságától függ, itt a világ egyik leghatalmasabb ki­kötőjében. Amióta uralomra jutott, ismét a "tökéletes" gentleman, akivé Cambridgeben nevelték. Első dolga volt, hogy betiltott nyolc pornográf sajtóterméket és bezá­ratta s különféle bűnbarlango­kat. Biztosította a rendes munka folytatását a kikötőkben, ahol többek között 27.000 angol és ausztráliai is dolgozik. A józanabb politika hatására a hangulat a Malájföldön bizako. dóbbá kezd válni. Tudják ugyan, hogy Yew-nek barátságot kell mutatni a kommunisták ; felé és hogy hivei, a kínai kulik és a ki­kötő nehéz testi munkát végző napszámosai erőteljes intézkedé­seket várnak tőle. Ugyanakkor azonban maga az anyaország, a tulajdonképpeni Malájföld, a maga ültetvényeivel és bányáival tőkés irányítás alatt áll. És Yew-nek velük is jó vi­szonyt kell fenntartani. Ily körülmények között a jel­legzetes tojástáncot kell járnia. A Maláj félszigeten, amely csak nemrég lett úrrá a hosszú éveken át tartó dzsungel hábo­rú felett, amelyet a kommunista gueril'lák ellen kellett folytatnia, Tengku Abdul Rahman van kor­mányon. Rahman származását te­kintve ugyan arisztokrata, de po­litikai felfogása haladó, ő is, mint Lee Kuan Yew nagyjából ugyanabba az irányba haladnak, nevezetesen a szocialista átala­kulás irányába, csak ellentétes oldalról indultak el. Yew szorosabb kapcsolatokat kíván létesíteni Szingapore és anyaországa, a Maláj állam kö­zött. Gyakori utazásai Kuala Lumpurba ezt a célt szolgálják. \ A keralai helyzet Még mindig nyugtalanság uralkodik Indiának ebben az egyetlen, kommunisták által igazgatott kis tartományában. A három ellenzéki párt, a Kongresszusi Párt, a Szocia­listák és a Moszlim Párt együttesen arra akarja kény­szeríteni a kommunista kor­mányt, hogy mondjon le, mert szerintük a lakosság hangula­ta a kommunisták erőszakos rendeletéi miatt a kommunis­ta kormány ellen fordult. A zavargásoknak újabb két halálos áldozata van; a Kong­resszus Párt egyik tagja kés­szúrástól meghalt, míg a párt egy másik tagját egy kom­munista doronggal ütötte le;; az illető belehalt sérüléseibe. A kommunistaellenes szak­­szervezetek június 29-re egy­napos sztrájkot hirdettek til­takozásul a kormány erősza­kos intézkedései ellen. Egy­úttal vizsgálatot követelnek a múlt heti zavargások ügyé­ben. Tüntetés Június 17-én, szerdán este 8 órakor az ACEN (Assem­bly of Captive European Na­tions) tüntetést rendezett az Egyesült Nemzetek Szovjet delegációjának székháza előtt és ezzel is emlékeztette a Ma­gyar Hazafiak egy év előtti meggyilkolására. Néhány téren sikerült is már cél­ját elérni, vagy közel a megál­lapodáshoz jutni /mint például a közös pénzrendszer, közös vám­terület, szabad forgalom, közös postai szervezet és közös biz­tonsági szervek terén. Yew további célja, a két ál­lam politikai egyesítése, egyelő­re ellenkezésre talált a Maláj­­földön, amelynek lakossága je­lenleg 49% maláj, 38% kínai és 12% hindu. Szingapore lakos­sága ezzel szemben 80%-ig kí­nai. A malájok altól tartanak, hogy egyesülés esetén a kínaiak kerülnek túlsúlyba és így köny­­nyen kockára tennék eddigi eredményeiket. Az egyesülés mellett szól azonban a gazdasági érdek, amely mindkét fél előnyére vál­na. Jelenleg Malájföld Ázsia egyik legmagasabb életszínvo­nallal rendelkező része, ahol az egy főre eső évi átlag jövede­lem 250 dollár körül mozog, öt­ször annyi például, mint Pakisz­tánban. Szingapore is az élénk kereskedelem folytán az átlagos­nál magasabb életszínvonalat él­vez. A két állam egyesítése után, demokratikus politikai elvek uralma alatt az ország "Ázsia Amerikája" lehetne. A malájok sorsa azonban, ép­pen úgy, mint más ázsiai népé, nem a saját kezükben van. Olyan erők irányitják e földrész életét, amelyre az aránylag kis népes­ségszámú Malájföld csak kevés befolyást tud gyakorolni. Uj fegyver: a bénító gázok Hosszabb ideje folynak már a kísérletek, amelyek bizonyos gázokkal az élőlényeket át­menetileg megbénítják, harc­­képtelenné teszik. A kísérle­teik még nem zárultak le és az állatkísérletek még sok kér­dést hagytak nyitva. Az Egyesült Államok Tör­vényhozásának Tudományos Bizottsága megvizsgálta a kérdés jelenlegi állását és megszemlélte a / kísérleteket, amelyeket a hadsereg ebben az irányban folytat. Overton Brooks Elnök (Louisiana demokrata párti szenátora) azt mondta, hogy a bemutatott kísérletek alap­ján könnyen el lehet képzelni, mi történne, ha az ellenség ilyen fegyvereket használna az amerikaiak ellen a harcok­ban, vagy a polgári lakosság ellen intézett légitámadások­ban. Az állatok, amelyeken az újfajta gázok hatását bemu­tatták, egy időre megbénul­tak, ez a bénultság azonban idővel minden utókövetkez­mény nélkül megszűnt. Hang­súlyozta azonban, hogy ka­tasztrofális következményei lehetnének, ha az ellenség használna ilyen gázokat és mi nem volnánk felkészülve a vé­delemre. Aggályos, hogy az USA hadügyi költségvetésé­nek mindösssze egy ezredré­szét fordítják a vegyi és bak­­terológiai hadviselésre, holott ez nem csak a támadás, ha­nem sokkal nagyobb mérték­ben a védelem szempontjából igen fontos. Az oroszok min­den aggály nélkül fogják használni ezeket a fegyvere­ket, ha a saját szempontjuk­ból előnyösnek tartják hasz­nálatukat — mondta Mr. Brooks. A genfi tárgyalások elhalasztása A külügyminiszterek július 13- ig felfüggesztették megbeszé­léseiket, amelyek eddig a . legki­sebb eredményt sem hozták. Herternek a nyugat-németek­kel együtt az a véleménye, hogy az oroszok nem akarnak semmi­féle megegyezést Nyugat-Berlin és Nyugat-Németország ügyé­ben. ök most magát Nyugat-Ber. lint akarják és később Nyugat- Németországot is a maguk tábo­rába akarnák vezetői. Az angolok még mindig bíz­nak abban, hogy tárgyalásokkal meg lehet menteni a helyzetet. Macmillan miniszterelnök a küL ügyminiszteri konferencia siker­telensége esetén is szeretné meg­tartani a csúcstalálkozót Eisen­hower, Hruscsov, De Gaulle és a sajáfcmaga részvételével. Ennek érdekében hajlandó volna az őszi angol parlamenti választásokat is későbbi időre halasztani. Géniből való távozásakor Gro. miko a repülőtéren azt mondta az újságíróknak, reméli, hogy július 13-án a Nyugat tárgyilago­­sabb álláspontot fog elfoglalni a vitás kérdésekben. We wish to notify our readers that our Editorial and Printer's Staff will go on halidays from July 1-st to August l.st 11959. During this time, the WEDNESDAY issue of our paper will-not appear. Our SATURDAY issue will be invariably PRINTED EVEN during the holiday.time. HUNGARIAN PRESS LTD. OLVASÓIMHOZ! Közöljük kedves olvasóinkkal, hogy Szerkesztőségünk és Nyomdavállalatunk alkalmazottai július 1-től augusztus 1-ig tér. jedő időre szabadságra mennek. Ezen idő alatt lapunk szerdai szá. ma elmarad. Szombati számunk azonban a megszokott időben, a szabadság idő alatt is pontosan meg fog jelenni. HUNGARIAN PRESS LTD. Hon. Howard Charles Green megérkezik Rideau Ha 11-ba,’ hogy ott Massey kor­mányzó kezébe letegye az esküt, mint Kanada ujonan kinevezett külügyminisz­tere. Kíséretében Diefenbalker miniszterelnök.

Next

/
Thumbnails
Contents