Kanadai Magyarság, 1958. július-december (8. évfolyam, 57-108. szám)

1958-07-02 / 57. szám

KANADAI MAGYARSÁG 3 VIII. 57. szám, 1958 július 2., szerda NEGYEDIK ÉVTIZEDE A MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁBAN! Útlevél- vizűm és bevándorlási ügyek elintézése Hajó- és repülőjegyek hivatalos áron, részletfizetésre isi Európai' vasúti jegyek, kanadai és amerikai autó-i buszjegyek Élet-, tűz-, autó- és táppénzbiztosítások » Közjegyzői iroda. Díjtalan tanácsadás Szakszerű fordítások, hitelesítéssel Gyógyszerküldemények és pénzátutalások az összesj európai országokba KEHNEDY 1 TRAVEL BUREAU (Alapítási év 1926) 296 QUEEN ST. W., TORONTO* I Három új sorozatkapcsolású telefonszámunk: EM. 2-3226' Száraz asztalos- és épitőárak, plywood, szigetelő anyagok, ajtók, ablakok, tetőfedő-lemezek, csónak építéshez speciális cikkek, stb. stb. nagy választékban. Méretre vágunk és házhoz szállítunk. Szombaton is egész nap nyitva. Caledonia Lumber Company 2. CALEDONIA PARK ROAD ST. CLAIR W. ÉS DAVENPORT KÖZÖTT RO. 2 7862, RO. 2-7933 ESTE: HU. 3-8282 MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ SZENDROVITS LÁSZLÓ, A WEINSTEIN GYÓGYSZERTÁRBAN Polio vaccinát, Ázsiai flu vaccinít, Vasolastint, Irgapyrint és az összes vitami­nokat légipostán a rendelések napján, teljes garanciával adjuk fel. Minden európai és magyarországi receptet elkészítünk. Állandóan kapható Karil és az összes magyar gyógyszerek. Mielőtt feladja a gyógyszert érdek­lődjön az árak felől telefonon, vagy levélben. A város területén telefonrendelését díjmentesen szállítjuk házhoz. 326 COLLEGE STREET TELEFON. WA. 2-4145 í Figyelje könyvosztályunk hirdetéseit. LAPUNK KÖNYVOSZTALYAN KAPHATÓK: Babits Mihály : Hatholdas rózsakert....................................$0.80 Béla deák: Hulló Vércseppek ........................................$1.50 Dr. Bernolák Imre: Angol-Magyar, Magyar-Angol szótár $5.80 Csaba István: Az elsülyesztett háború ...................... $1.50 Csighy Sándor: Hangok a romok alól.........................$2.00 Délamerikai Magyar Hirlap naptára az 1958. évre........ $2.00 Füry Lajos: Árva Magyar János ..............................$1.80 D. Holló: Az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata....$2.80 Kenései F. László: Járhatatlan utakon....................................$2.50 Claire Kenneth: Éjszaka Cairóban ...,...............................$3.60 Mikszáth Kálmán: Lohinai Fű .............................................$0.80 Móricz Zsigmond: Mese a zöld fűvön...............................$0.80 Móricz Zsigmond : Pacsirtaszó .............................................$0.80 Orbán Frigyes: Görbe Tükör..........................................$1.00 Dr. Padányi Viktor: Vérbulcsu................................... $0.30 J’ ” ” Vászoly ..........................*............$1.80 M. Saint Clair: Ella néni meséi.................................... $1.00 Szalay Jeromos: Márton Áron erdélyi püspök-----$1.00 Ugyanaz angolul .......................................................... $2.00 Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán .................... $0.80 Székely M. Imre : Szent István legendája................$0.25 Szenei Miklós: Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul $2.50 Szilvássy László: Mesék a bryanszki erdőből.................$2.00 Dr. Sulyok Dezső : A magyar tragédia t.............. $5.00 Francois Villon : Balladái (Faludy átkötésében.) $2.00 Zilahi Farnos Eszter: Zeng még a dal ...............................$1.00 Piatnik-féle magyar játékkártya ......... $1.65 Minden egyes könyv árához 10 cent portóköltséget számítunk. Utánvéttel könyveket nem szállítunk. Tud ön németül? Akkor olvassa a T0R0NT0ER ZEITUNG OT Kanada vezető németnyelvű lapját I A kiadóhivatal címe: 410 Bloor St., E., Toronto Telefon : WA. 3-1884 u. WA. 3-1303 iJJVy|y>v>Vyyyyy^|^«»««««»AA*AA*A*AAAAAAAAAAAAAAA»> Eredeti PIATNIK-FÉLE MAGYAR JÁTÉKKÁRTYA Ára csomagonkint $1.65 Megrendelhető a Kanadai Magyarság kiadóhivatalában 996 Dovereourt Road, Toronto 4, Ont- Postai megrendelés esetén csomagonkint 10 cent ^ postaköltség mellékelendő b joooooooooooooooooooeooeooooooooocooooooooeooé> A NAGYVILÁGBÓL n \ 57 ÉV UTÁN TALÁLKOZTAK 'né VÉGE A LONDONI AUTÓBUSZ-SZTRÁJKNAK Amidőn a húszadik század fordulóján a fiatal Henry Neligan Angliából elhajózott, nem gondol­ta volna, hogy húgát Frances Mariont csak 57 év után fogja viszontlátni. De arra már végkép nem gondolhatott, hogy a boldog viszontlátás Toron­tóban lesz. Henry méc) vitorlás hajón indult neki a világnak s akkoriban 196 nap kellett ahhoz, hogy elérje a Csendes-óceáni partokat. Közben húga férjhezment és mivel éveken át nem érint­keztek, elvesztették a kapcsolatot egymással. Frances Marion azóta nagymama lett, Kanadába költözött át egész családjával és itt talált rá el­veszettnek hitt bátyjára.---------------------------o--------------------------­EGY CSETNIK KIVÉGZÉSE 15 ÉV UTÁN Belgrádból jelentik, hogy Tomics Milost, egy világháborús királypárti partizáncsoport (csetni­­kek) vezetőjét a múlt héten ítélték halálra és azonnal kivégezték- A halálos ítélet oka az lett volna, hogy Tito-barát kommunista partizánokat véqzett ki a háború alatt. Vájjon, miért csak most jöttek rá?---------------------------o---------------------------­EGYMILLIÓ DOLLÁRT KAPOTT A BERLINI SZABADEGYETEM New York -t- Theodor Heuss nyugatnémet államelnököt tisztelték a newyorki egyetem ter­meiben adott diszebéden. Henry Heald, a Ford­­alapítvány elnöke az ebéd alkalmával egymillió dolláros csekket adott át Heuss államelnöknek azzal, hogy azt a nyugatberlini Szabadegyetem fejlesztésére fordítsák- Heussnak az ajándékról előzőleg nem volt tudomása.---------------------------o--------------------------­MENTELMI JOGA SEM MENTETTE MEG ELSŐ FELESÉGÉTŐL A diplomatákat a mentelmi jog védi azokban az államokban, ahol szolgálatot teljesítenek és ott nem vonhatók bíróságok útján felelősségre. John Jantuah, a ghanai kormány londoni követe, mentelmi biztonságban érezvén magát, eljegyezte a szép Matilda Owusut, egy ghanai származású londoni jogászlányt és éppen az egybegyült ven­dégekkel esküvőjére készült, amikor megjelent nála Thyra Jacobsen, akiről percek alatt kiderült, hogy a vőlegény törvényes felesége. Mivel "mentelmi joga" még a diplomatát sem védi első felesége ellen, a tervbevett esküvőt el kellett halasztani.---------------------------o---------------------------­TIZENEGYEN ÉGTEK EL A TEHERKOCSIBAN San Franciskótól 110 mérföldre délre az or­szágúton kigyulladt egy aratómunkásokat szál­lító tehergépkocsi. A benne elzártan ülő 11 mexicoi munkás bentégett. Az emeletes londoni piros autóbuszok hétheti sztrájk után ismét üzembe lettek'helyezve. Ezzel végétért a közel 50.000 alkalmazott sztrájkja.---------------------------o---------------------------­MAGYARORSZÁG EXPORTJA 1957-BEN A magyar Központi Statisztikai Hivatal szerint az ország exportforgalma 1957-ben 5.8 milliárd devizaforint volt .Ez az összeg az 1938-as év export-forgalmának több, mint tízszerese. Ez a szám egymagában mutatja azt a mérhetetlen kizsákmányolást, amit a szovjet kényszerít Magyar országra. A kommunista rendszerhez képest az export iránya és összetétele az összeomlás előtti évekhez viszonyítva erősen megváltozott-1945 előtt túlnyomóan mezőgazdasági termé­keket exportáltunk. Ma — a szovjet diktálta ipa­rosodás — eredményeként számos új cikk, pél­dául különböző szerszámgépek, autóbuszok, trak­torok, bőrkonfekció, gyógyszer stb jelent meg' az exportlistán. E cikkekben mérhetetlen hiány van az országban, de mégis mindent áron alul a szov­jetnek termelnek. Az összeomlás előtt az export zöme a nyugati országok felé orientálódott. Ma a Szovjetunió s a többi népi demokratikus országok felé irányul. Az exportcikkek legfontosabb vevői 1957-ben a .következő államok volta: 1. Szovjetunió 1,254 millió deviza forint értékben, tehát az egész ex­port negyedrésze a szovjetbe ment. 2. Csehszlo­vákia, 3. Német Demokratikus Köztársaság, 4. Német Szövetségi Köztársaság, 5. Kína, 6. Jugosz­lávia, 7. Lengyelország, 8- Ausztria, 9. Egyiptom, 10. Anglia. Az export államok felsorolásában Ka­nada és az Egyesült Államok nem szerepelnek. Elszomorító beszámoló. A magyar föld és a magyar munka terméke majdnem teljes egészé­ben a szovjetbe s a népi demokratikus államokba' vándorol. Azt kell hinnünk, hogy e mohó kizsák­mányolás oka a szovjet rettegése e területek gyors leszakadása miatt. Nem tarthat soká e gyarmati gazdasági politika.---------------------------o--------------------------­JULIUS 4. AMERIKA TÖRTÉNETÉBEN Július 4-ike Amerikában a Függetlenségi Nap, ezen a napon ünnepük a Függetlenségi Nyilat­kozatnak (Declaration of Indepedence) az elnök által való aláírását és nyilvánosságra hozatalát. Ez 1821 július 4-én történt. Pontosan 5 évvel ké­sőbb, 1826 július 4-ikén halt meg John Adams és Thomas Jefferson, az Egyesült Államok két volt elnöke, Jefferson a Függetlenségi Nyilatkozat szerzője, Adams pedig annak egyik aláírója volt. Öt év; múlva, 1831-ben ugyancsak július 4-ikén halt meg egy harmadik amerikai elnök, James Mo/iroe is, akinek nevéhez fűződik az úgyneve­zett Monroe-tan felállítása és kihirdetése, amely az amerikai kontinenst minden külső beavatkozás ellen védi. NEM FOGADJÁK EL AZ ALGIRTERVET Tuniszban tartották közös értekezletüket a tuniszi ,és marokkói kormánymegbízot­tak, amelybe bevpnták az al­gíri felkelők delegátusait is. A két önálló arab állam és a felkelők képviselői közös nyi­latkozatot adtak ki, amely­ben határozottan elutasítják De Gaulle Algir-tervét. Kü­lön illegális algíri felkelőkor­mány felállítását azonban egyelőre mellőzték azzal, hogy sikerül talán De Gaul­­let álláspontja megváltozta­tására bírni. • LONDON. Az angol mun­káspárt egyik képviselője, Lord Silkin rágalmazási pert indított a „ßunday Express” című lap ellen. Az újság ugyanis kétségbevonta, hogy egy angol politikus a német­­országi fegyverkezést elle­nezze, akkor, amikor ő maga szoros kapcsolatban áll a né­met HeinkeLautógyárral. A méltatlankodó lord válaszá­ban kijelentette, hogy a po­litikát szigorúan külön kell választani a —businesstől. A dolog érdekessége, hogy a bíróság igazat adott a Sun­day Expressnek és Silkin lor­dot rágalmazási keresetével elutasította. • SOK BAJT OKOZ a rom­lott élelmiszer a fővárosban. A nagy meleg következtében hatalmas hűtőházakra és nagymennyiségű jégre volna szükség. Miután ez nem áll rendelkezésre, a fertőzések, megbetegedések egyre szapo­rodnak. A kormányszervek illetékeseinek utasítására az országos felelőtlenség és el­maradottság következtében adódó hibákat a háziasszo­nyok gondatlanságának mi­nősítik. • ERŐSÖDIK A NYUGATI EGYSÉG ! Washington. — A koreai harcokban résztvett 16 nem­zet, akiknek csapatai ma is az UNO zászlaja alatt Ko­reában védik az ország déli ■részét egy esetleges újabb tá­madás ellen, egyhangúlag utasították vissza a Vörös Kína felhívását, hogy csapa­taikat Koreából vonják visz­­sza. A kommunista Írókat a rendszer elnémí. tóttá. Csak propaganda frázisokat szabad leírniok s nem keresik meg vele még betevő falatjukat sem. Az összeomlás előtti boldog időkről álmodnak. Kálmán Jenő, a kommu­nizmus hűséges kiszolgálója beszéli el az Esti Hírlapban, hogyan keresett régen az író borsos tiszteletdíjat. — A New York kávéházban ültem — kezdi a régi történetet — bánatomtól és ötven év súlyától elhervadva, amikor egy köteg szinesfedelü külföldi folyóirattal a hóna alatt a bejárati ajtó diadalíve alatt belibegett a világhírű ideggyógyász tanár és valami boldog belső láztól átszellemül­­ten lecsapta elém képes magazinjait. — Olvasd, mit írnak Irénkéről a legelő­kelőbb párizsi lapok! Irénke, az árvalányhaj.szőke színpadi forgószél, pár évvel később, sajnos, a Buda­pest fölött megkezdődött légiháborunak ta­lán legelső, tragikus áldözata, a tanár fele­sége volt és akkor éppen a francia főváros­ban filmezett. A tudós tanár, aki -szeren­csétlen betegeinek egy sereg kórtünetét akár saját magán is tanulmányozhatta vol­na — talán ezért ismerte olyan jól a szak­mát — egy serdülő kamasz rajongásával imádta gyönyörű feleségét. Elképzelhető volt, hogy az idegösszeroppanásig felfoko­zott klinikai munka és a tudományos kuta­tások szüneteiben, önképzőköri hevületü és hangulatú verseket írt a fitos, karcsú szub­­retthez. Tényleg, az elém rakott filmmaga­zinok, képes folyóiratok, s még a napilapok hasábjairól is Irénke képei bűvölték az ol­vasót, nagyestélyiben, fürdőtrikóban, egy­szerű utcai ruhában, a készülő szerepben, utcai forgatagban, bevásárló kőrútján, a férfi partnerével, a rendezővel és az ügye­sen alkalmazott propaganda minden mester­fogásával. — íme — lelkendezett és lelkesedett az ideggyógyászat távoli földrészekről is fel­keresett mestere — ez végre a te pompás toliadhoz méltó feladat! írj ebből, de azon­nal, egy gyönyörű, nagy cikket a színházi lap számára. Egy óra alatt elkészült a cikk. Mondanom sem kell, hogy apait-anyait beleadtam a dolgozatba. Ami kis költői vénám van és ami szirup kapható volt a pesti cukrász­dákban, az mind benne lüktetett és mind rajta fénylett. A tudós professzor a szemét törölgette olvasás közben, s ugyanakkor a jobbkezével ügyetlenül és szemérmesen a kabátom zsebébe csúsztatott egy papírzize. gésü göngyöleget. Én viszont ügyesen, de ugyancsak szemérmesen félrenéztem. Vé­gül rajongva homlokon csókolt és rohant a kézirattal a szerkesztőségbe. Én nem annyira sietősen, de nem kisebb izgalommal a zsebembe nyúltam, öt darab Összehajtott százpengőst tartottam a ke­zemben. Fejedelmi tiszteletdíj volt ez. Egy kisregényért fizettek ennyit! Oh, régi szép világ! A kommunizmusban, ha megeresztik az írói vénát, börtön a tisz­teletdíj. Az amerikai Ma­gyar Református Egyesületi Magyar alapítású, amerikai szellemű, vallásos jellegű TESTVÉRSEGITö ÉS BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY Hatvankét éves fennállása alatt KÉT ÉS FÉL MILLIÓ DOLLÁR KÖLCSÖNT ADOTT Egyházaink segítésére, Ma­gyar Református templomok építésére. Nemcsak a legjobb élet., bal­eset-, kórházi és betegsegély BIZTOSÍTÁSOKAT NYÚJTJA, hanem Bethlen Otthonában szeretettel GONDOSKODIK TAGSÁGA árváiról és gondviselésre szó. ruló öregeiről. Testvéri közösségünknek, — amely jótékonyságáról ismert Amerikában és szerte a vilá­gon élő magyarok között, — TAGJA LEHET FELEKE­ZETI KÜLÖNBSÉG NÉLKÜL minden gyermek, ifjú és fel­nőtt testvérünk 0—55 éves korig. Munkánkról és tagsági felté­teleinkről angol és magyar nyelvű tájékoztatást ad köz­pontunk : THE HUNGARIAN REFORMED FEDERATION 1801 P. Street, N. W. Washington, D. C. Körzeti iroda : DR. TIBOR HÁLÓ 845 West End Avenue Detroit 17, Michigan Telefon: VI. 2.7336 Nagy raktár kiváló európai faipari és szerszámgépekből. Teljes berendezés fűrésztelepek, tégla- és cementbiok gyártáshoz. VERSENYKÉPES ÁRAK Becserélünk mindennemű használt berendezést. INFORMÁCIÓÉRT ÍRJON A FERRO MACHINERY CO. céghez. 155 KING ST. E. TORONTO, ONT. Telefon : EM. 4-5816. Ha valamit el akar adni, vagy venni akar, ha kiadó lakása van, vagy lakást keres MINDEN ESETBEN ADJON FEL EGY HIRDETÉST a “Kanadai Magyarságában. MIÉRT KÜLD MINDEN MAGYAR orvosságot a Royal General Agency gyógyszer osztályán keresztül MAGYARORSZÁGRA? 1. mert a megrendelt gyógyszerek azonnal to­vábbítva lesznek; 2. mert a világ legújabb gyógyszerei is megrendel­hetők ; 3. mert a megrendelt orvos­ságokat vizsgázott európai gyógyszerészek állítják ösz­­sze és gondos csomagolás­ban szakemberek továbbít­ják a címzettnek; 4. mert az óhazai recepteket a magyar viszonyokat jól is­merő szakértők készítik el és azokat használati utasí­tással látják el; 5. mert a ROYAL GENERAL AGENCY az egyetlen inté­zet, amely a betegek gyors gyógyulása érdekében a megrendelt gyógyszereket azonnal továbbítja és utó­lag számlázza. TEHÁT NE PRÓBÁLKOZZON, SAJÁT ÉS HOZZÁTARTOZÖI ÉRDEKÉBEN KÜLDJÖN ÖN IS OTT, AHOL MINDEN MA­GYAR KÜLD: ROYAL GENERAL AGENCY Gyógyszer Osztálya 273 SPADINA AVENUE TORONTO 2B, ONT. CANADA TELEFON : EMpire 4-9333 AZ ERDŐTÜZEK VESZÉLYEZTETNEK EGY KANADAI VÁROST Vancouverből jelentik, — hogy az Észak-British Co­lumbiában Yukon határán fekvő Lowar Post városát a 82.000 akkeren elharapódzott erdőtűz veszélyezteti. 150 emberből álló brigádok éjjel­nappal küzdenek a tűz elter­jedése ellen. A kanadai tüzekkél kap­­csolatban jelentik Calgary­­ból, hogy az albertai Strath­more városban nagy tűzvész pusztít. Az egész környék igyekszik megakadályozni, hogy a tűz a főutcára át ne csapjon, mivel ez esetben a várost aligha lehetne meg­menteni a teljes pusztulás­tól. • A VANCOUVERI HID ÖSSZEOMLÁSÁRA NEM DERÜLT FÉNY Megírtuk, hogy 15 halálos áldozatot követelt Burrard Inlet-i hid összeomlására az ügyészség vizsgálatot indí­tott. A vizsgálattal megbí­zott bizottság jelentése sze­rint a hid két szakaszának leszakadására vezető okokat megadni nem tudják, az ösz. szeomlásnak nyilván műszaki okát sem tudták megállapí­tani. A dolgozók listája sze­rint még három munkás hi­ányzik, ezek holttestét még nem sikerült kifogni. • URÁNIUM JAPÁN SZÁMÁRA Pearson ellenzéki vezér a kanadai parlamentben kér­dést intézett Churchill ke­reskedelmi miniszterhez, •— hogy várhat-e Kanada még uránium megrendeléseket Ja­pánból, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok 10 éves szerződést kötöttek Japán­nal 2.700 kilogramm uráni­um leszállítására. A választ Churchill miniszter később­re halasztotta. A CSEHEK SZABADON ENGEDTEK EGY AMERIKAI ŐRMESTERT Junius 10-én egy Ausztri­ában élő amerikai őrmester csendesen halászgatott a cseh és osztrák területet egymástól elválasztó patak­ban. A cseh határőrök hő­sies hagyományaikhoz hiven megtámadták az amerikait, és a vízből kihúzván őt fog­lyul ejtették. Kétheti fogság után most visszakisérték a határra és Haugsdorfnál át­dobták Ausztriába, ahon­nan jogtalanul hurcolták el. • KIFOSZTOTTA A BANKIGAZGATÓT A kanadai határhoz közel fekvő amerikai North Troy városka bankjába betoppant egy “ügyfél”, pisztolyt rán­tott a bankigazgatóra, a pénztárból elvitte a 2.000 dollár készpénzt és arra kényszerítette az igazgatót, hogy kocsijában 150 mér­­földnyire vigye el a rablót. • A VIKINGEK SZOMJAZNAK A New Yorkba tartó 19 tonnás Viking hajó személy­zete rádión jelentette, hogy ivóvizük elfogyott és már csak a magukkal hozott sört ihatják. A hét végére New Yorkba várják a Vikingeket. • VIZBEFULLADT EGY VAK FIÚCSKA A majdnem teljesen vak 3 éves kis Norman McTag­­gart felügyelet nélkül indult világot “látni”, de útja még nagyobb sötétségbe vezette a szerencsétlen kisfiút. A Sy­denham River feletti hidról a vízbe esett és tehetetlensé­gében a sekély vízben meg­fulladt. Apja a fiú keresésé­re indult, de már halva talál­ta az alig 20 centiméteres patakban a világnak indult vak fiúcskát. Kommunista irók álma

Next

/
Thumbnails
Contents