Kanadai Magyarság, 1958. július-december (8. évfolyam, 57-108. szám)

1958-07-02 / 57. szám

> Még jőni kell, még jőni fog, Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vörösmarty K AN AD AI Authorized as Second Class Mail Post Office Department, Ottawa. PRICE 10 CENTS "A mi utunk, a magyarság útja, ma is változatlan : híven az ezer éves múltúnkhoz, nemzeti tradíciónkhoz, a keresztény világnézetnek, a krisztusi igazságoknak vagyunk követői, hirdetői" (A fenti idézet Kenesei F. László la­punk első számában megjelent be­köszöntő cikkéből való.) ÁRA: 10 CENT VIII. évfolyam, 57. szám KANADA LEGNAGYOBB HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ MAGYAR LAPJA Toronto, 1958 július 2., szerda Szerkesztőség és kiadóhivatal 996 Dovercourt Road, Toronto TELEFON: LE. 6-0333 Szerkeszti: KENESEI F. LÁSZLÓ Edited and Published at 996 Dovercourt Road, Toronto PHONE LE. 6-0333 KI KELL RÚGNI AZ OROSZOKAT — mondotta a cubai delegátus a magyar szabadságharcosok ki­végzése következtében újra megnyitott közgyűlési vita során. Vé­leményét nemcsak a rabnemzetek emigrációban élő tagjai osztják, hanem az egész nyugati világ filozófusainak, politikusainak és tudósainak nagy része is. S miután a közgyűlésen a demokratikus országok többségben vannak, valószínű, hogy egy kellően előké­szített kizárási javaslat eredményre is vezetne. A kizárásnak egyik legfontosabb indoka természetesen az volna, hogy a szovjet Magyarország ügyében megvetőleg vissza­utasította a közgyűlés utasításait, kijelentette, hogy azokat magára nézve nem tartja kötelezőnek, s megtagadta azt is, hogy az UNO a magyar kérdést megvizsgálja. A közgyűlés egyhangú utasítása ellenére, hogy a politikai indokok alapján letartóztatott magyar szabadságharcosok személyét kímélni kell, a szovjet kivégeztette a szabadságharc vezéralakjait s amikor a nyugati országok lakos­sága a szovjet követségek ellen az aljas gyilkosságok ellen tün­tetett, a szovjet az amerikai, francia és dán követségek előtt Moszkvában ''ellentüntetést" rendeztetett. De a magyar ügy mellett a most érlelődő libanoni probléma során is úgyszólván pereről-percre merülnek fel a szovjet részé­ről olyan tények, amelyek külön-külön is indokolttá tennék, hogy kizárják az Egyesült Nemzetek köréből a Kremlben ülő világfel­­forgatásra szövetkezett tömeggyilkosokat. Nem elég, hogy a liba­noni úgynevezett polgáháború, amely a demokratikusan megvá­lasztott, nyugati elvek szerint uralkodó kormány erőszakos felfor­gatását célozza, kizárólag szovjet fegyverekkel és szovjet pén­zen folyik, a hruscsovi szemtelenség, még külön arra is felhasz­nálja Libanont, hogy FEGYVERES TÁMADÁSSAL fenyegesse meg az Egyesült Nemzeteket. Mint ismeretes, a libanoni kormány pa­naszára a Biztonsági Tanács elrendelte, hogy az Egyiptom—izraeli határon szolgálatot teljesítő UNO-rendőrség egységei — ha a li­banoni kormány kívánja — küldjenek csapatokat a sziria-libanoni határsávba, s ennek a kérdésnek a megbeszélésére Hammarskjöld UNO főtitkárt a helyszínre küldte ki. Az UNO-rendőrségnek minden tag köteles segítséget adni, annál is inkább, mert ez a szerv egyedül azért alakult meg, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetségéből az Alapokmányban lefektetett béke-elveket gyakorlatilag bizto­sítsa. Annak ellenére, hogy ma már senkinek sincsenek illúziói abban a tekintetben, hogy az UNO valaha is képes lenne megaka­dályozni egy véres háborút, ha annak megindítását a szovjet el határozná, mégis az UNO nemzetközi rendőrsége alkalmasnak lát­szott arra, hogy legalább helyi összetűzéseket megakadályozzon, illetve azoknak megszüntetését kierőszakolja. Hozzá kell tennünk, hogy a szuezi ügy lezárása után a nemzetközi rendőrség meg­alakítását a szovjet teljes mértékben támogatta. .Most azonban a libanoni kérdésben más a helyzet. Libanon kormánya UNO-csapatok segítségét kéri a külföldről, az Egye­sült Arab Köztársaság (Sziria és Egyiptom) területéről Libanonba szállított fegyveres lázadók ellen, s ez a segítség meg is fog ér­kezni. Annak hangsúlyozására, hogy a Libanon határán járőrszol­gálatot teljesítő UNO-csapatok az egész világ — illetve az Egye­sült Nemzetek egész szervezete — támogatását élvezik, az USA egyik hadihajó egysége a Földközi-tenger keleti medencéjében vetett horgonyt. Válaszképpen Hruscsov jegyzéket intézett Libanonhoz és az Egyesült Államokhoz, amely szerint az UNO-csapatok — NEM AZ AMERIKAI csapatok — fegyveres békítési kísérletét LIBANON ELLENI TÁMADÁSNAK fogja minősíteni, s szovjet önkéntes csa­patokat fog küldeni az UNO-CSAPATOK ellen! A szovjet tehát kijelentette, hogy háborút kíván indítani az Egyesült Nemzetek csapatai, tehát az egész szabad világ ellen. Valóban felmerül a kérdés, hogy ilyen jegyzékek után még mit keres a szovjet az Egyesült Nemzetek között? A válasz termé­szetesen az, hogy senki sem meri beterjeszteni az egyetlen logikus kizárási javaslatot, mert a Nyugat politikusai, de méginkább a nyugati közvélemény nagy része attól fél, hogy a szovjetet kizár­nák, ez azonnali atomtámadást vonna maga után. Ez a félelem semmiképpen sem indokolt. Az USA atomfegy­verek tekintetében ellenállhatatlan fölényben van a szovjet felett, s ez azt jelenti, hogy egy atomháborút egyedül a Nyugat, nem pe­dig a szovjet nyerhetne meg. Ezt a szovjet vezetői sokkal jobban OOOOMOOOOOOOOOOOOOOCOQOOOOOCOOOOOÖOMÖOOMÖOOO« »OCXSOKK GÖRÓ6-NAT0 ELLENTÉT! Görögország elutasítja az együttműködést a törökökkel a NATO-ban Athén. — Evengelosz Averoff görög külügyminiszter az athéni parlamentben bejelentette, hogy Görögország nem működhet együtt Törökországgal a NATO-ban. Mindez a ciprusi kérdés vi­tája során merült fel, mert a görögök nem hajlandók Ciprus felosz­tásába beleegyezni, mivel a görög többség Ciprus szigetén a törö­köknek legalább ötszörését teszi ki. A kormány elhatározását még annak a rendkívüli fontosságú ténynek a bejelentésével is aláhúzta, hogy mintegy tíz nappal ez­előtt a görög kormány visszarendelte a NATO délkeleti parancs­noksága mellett Szmirnában működő katonai kiküldötteit. Ez a rendelkezés több, mint 250 görög tisztet érintett, akiket a görög kormány előző bejelentés nélkül éjjel repülőgépen szállíttatott el a törökországi NATO-parancsnokságról. Ezzel a görögök igen ké­­^aoOQOQOev^vMioooeQBeooogCOOOOOOQCOCjOBaooBooosoooaoaaeoeoeaooorwv-.i nyes helyzetbe hozták a NATO főparancsnokságát, ahol most az­zal a kérdéssel foglalkoznak, hogy a görögök ilyen magatartása miatt a NATO központi parancsnoksága kénytelen lesz két dél­keleti NATO-kirendeltséget fenntartani.- egyet a görögöknek, a másikat pedig a törököknek. Londonból származó híreink alapján már jelentettük, hogy az angolok 7 éves Ciprus-tervét a görögök és a törökök is elutasí­tották. Sir Hugh Foot ciprusi angol kormányzót Londonba ren­delték, hogy a kormánynak közvetlenül számoljon be a ciprusi nép többségének valódi kívánságairól. Ezeket a londoni kormány figyelembe akarja venni egy újabb terv kidolgozásánál, amely legalább az egyik perlekedő felet kielégítené. Jelenleg a nagy­számú angol csapatok jelenléte eredményeként, a béke Ciprus szigetén látszólag helyreállt-Chamoun libanoni elnök döntését várják Beirut — Amennyiben az UNO.nak nem sikerülne na­pokon belül enyhíteni a fe­szültséget a libanoni kor­mány és a Nasseréktől lázi­­tott és fegyverekkel ellátott felkelők között, akkor várha­tó, hogy Chamoun libanoni elnök segítséget fog kérni a nyugati államoktól. Hammarskjöld UNO-fötit. kár visszatért Egyiptomból, ahol Naserrel beszélte meg a libanoni beavatkozás kérdé­sét és újból felkereste Cha­moun libanoni elnököt. Arról még nem érkezett jelentés, hogy Hammarskjöld hozott-e Egyiptomból ,konkrét javas­latot a libanoni viszály ren­dezésére. Amennyiben a hely­zet által kényszerülve Cha­moun az amerikaiak segítsé­gét kémé, a Földközi tenge­ren tartózkodó 6. amerikai flotta és a rajta állomásozó tengeri gyalogság, valamint a Ciprusban ugrásra készen álló brit alakulatok vállal­nák a libanoni partraszállást és ott a rendfenntartás fel­adatát. Ez a brit-amerikai intervenció azonban súlyos komplikációkat vetne felszín re, viszont a Sziria és Liba­non közötti határt csak ko­molyabb katonai erőkkel le­hetne úgy elzárni, hogy a fel­kelők ne kaphassanak szov­jet vagy egyiptomi utánpót­lást. Moszkvában máris reagál­tak a britek és amerikaiak katonai készülődéseire. A hi­vatalos TASSZ-iroda jelenté­se szerint az orosz kormány nem nézhetné tétlenül a nyu­gatiak Libanon “belügyeibe” való beavatkozást, és az UNO-ban minden lehető esz­közzel meg fogja akadá­lyozni, hogy UNO lobogók alatt”" Amerika vagy Nagy­­britannia csapatokat küld­jön Libanonba. Az oroszok most azt javasolják, hogy csapatok helyett az UNO küldjön nagyobb számban tiszteket a sziriai és libanoni határra, akik ne csak megfi­gyelők legyenek, hanem vál­lalják a rendfenntartással járó feladatok ellátását is. tudják, mint a nyugati közvélemény. De még, ha nem is volna fölényben a Nyugat, az atomháború önmagában értelmetlen, ele­ve eredménytelen borzalom, mert atomháborúban a győztes fél éppenolyan helyrehozhatatlan veszteségeket szenvedne, mint a vesztes. Az atomfegyverek csak ijesztésre jók, s azokat semmilyen felelős kormány nem fogja felhasználni, legalábbis nem olyan keretek között, mint ahogy az Hiroshimában történt. De az sem igaz, hogy a szovjet kizárása bármiféle közvetlen háborút vonna maga után a Kelet és Nyugat között. Számos jel azt mutatja, hogy a Kremlben állandóan, újra meg újra mérlege­lik, hogy kilépjenek az UNO-ból, s velük együtt természetesen kilépjen a többi szatellita is, s azután Vöröskínával együtt meg­alakítsanak egy ellen — UNO-t. Nem szabad megengedni, hogy ez megtörténjék, mielőtt a terror alapján kormányzó Szovjetet a demokratikus nemzetek maguk zárnák ki az Alapokmány szerint BÉKESZERETŐ NÉPEK közösségéből. Arra már semmi remény sincs, hogy a bolsevizmus és a demokrácia között molyt folyó harcot békésen, különösen pedig az Egyesült Nemzetek Szövet­ségében lehessen megszüntetni. Erre az UNO jelen szervezetében nem alkalmas, — aminthogy, semmi más szervezet sem volna so­ha alkalmas, amíg bolsevizmus, s artjíg diktatúra létezik. A vége úgyis az lesz, hogy elpusztul a kommunista őrület, s nem szabad, hogy akár egy pillanatig is az legyen ennek a pusztulásnak a jel­lege, mintha a szovjet részről hősiesség, vagy akár józan indok is fennállt volna. Megbélyegzés, kizárás, — és fertőtlenítés, ez amit a szovjet megérdemel. Kanadai barátaink, akikkel erről az égető kérdésről beszé­lünk, gyakran azzal érvelnek, hogy a világ kettészakadását nem szabad a demokratikus országok akciójával megindítani. Azonban a kettészakadás már régen megvan. Mi csak annyit kívánunk, hogy egy olyan helyzetet, amely valójában már fennáll — a szov­­iet támadása a szabad világ ellen — s amelynek a fennállását a Kremlből most úgy a magyar, mint a libanoni kérdésben hiva­talos jegyzékekkel is megerősítették, végre fogadjunk el való­ságnak. «ööOCSCIOflOOOOOMOMOöOOOOOOOOO*" “Ciprus-tervünk nem merev csontváz” London. — MacMillan angol miniszterelnök sajtókonferencián úgy nyilatkozott, hogy az angol kormány Ciprus-terve nem valami merev csontváz, amin ne lehessen változtatni. Ezt azzal kapcsolatban mondotta, miután közzétették, hogy a hivatalos Ciprus-tervet sem a görög, sem pedig a török körök nem fogadják el. "Hajlandó va­gyok bárkivel összejönni és megbeszéléseket folytatni, hajlandó vagyok evégből akárhová elmenni, ha ezzel elősegítem a sziget bé­kéjét, ami az angol kormány egyetlen célja" fejezte be MacMillan miniszterelnök. Disszidált a szovjet halászhajó legénységének egy tagja Londonból jelentik, hogy még a parlament nyugalmát is felka­varta egy szovjet halászszökevény, aki Skóciába menekült az an­gol szigetek közelében horgonyzó orosz halászhajóról. Erich Teayn észt hajós az Ukraina nevű szovjet gőzösön volt alkalmazva. Egy sö­tét éjszakát arra használt fel, hogy eloldott egy kis mentőcsónakot a hajótól és a skót partokig evezett. A menekülést a szovjethü kapi­tány hamarosan észrevette és üldözőbe vette a szabadság után vá­gyódó észtet, aki hamarabb ért partot és egy pajtában bujt meg. A szovjet hajóskapitány különítményével is partraszálit Skóciában és üldözőbe vette az észtet, de mivel nem találta meg, visszatért le­génységével együtt az Ukraina hajóra. Tekintettel arra, hogy a szov­jeteknek nem volt engedélyük a partraszállásra, így nem állt joguk­ban a menekült észt üldözése sem, az esetet az angol parlament is, tárgyalta és annak valószinüleg még diplomáciai utójátéka is lesz. A menekült Teayn pedig Angliában megkapta a menedékjogot. Franciaország külpolitikája nem változik meg Párizs. — Maurice Couve de Murville francia külügy­miniszter nagy sajtóértekez­leten kijelentette, hogy Franciaország külpolitikájá­nak alapvonala nem fog meg­változni, mert az ország jö­vője, ugyanúgy mint múltja is, Európához és az Atlanti világhoz kapcsolja Francia­­országot. „Erre kötelez ben­nünket nemzetünk földrajza, történelme, közgazdasága és egész civilizációnk jellemvo­nása” — mondotta a külügy­miniszter. A miniszter szerint Fran­ciaország nemzetközi helyze­tét a következő három alap­tétel határozza meg: 1. Franciaország Nyugat- Európa egyik alappillére; 2. Franciaország a nyugati világnak, pontosabban az At­lanti világnak egyik legfon. tosabb alkotórésze; 3. Franciaországnak Afri­kában olyan érdekei vannak, amelyek létfontosságúak szá­mára. Libanon a polgár­háború szélén áll Beiruti megfigyelők egy­behangzóan jelentik, hogy Libanonban folynak a gueril­­la.harcok a felkelők és a kor­mány fegyveres erői között. „Ez már több, mint lázadás, de még nem mondható egé­szen polgárháborúnak” — ír­ják a nyugati lapok tudósítói. Chamoun elnök már nem bírja saját erőivel fenntar­tani a rendet. Beiratban és az ország többi részében is napirenden van a lövöldözés, a bombák és. pokolgépek rob­banásai. Az amerikai és an­gol alkalmazottak családtag­jai már elhagyták az orszá­got. Hammarskjöld jelentést tesz az UNO-nak Libanon­ban és Egyiptomban folyta­tott tárgyalásairól. Ezekből eddig még csak az derült ki, hogy az UNO titkár „nem ajánlja” az amerikai és*'angol erők bevetését Libanonban, annak ellenére, hogy Cha­moun kormánya most már a katonai közbelépést kéri. Vá­laszúton áll az UNO, s azon belül az USA és Anglia: Chamoun elnöknek a segítse-. get megígérték, azt tehát meg is kellene adni. De tud­ják, hogy ezzel sem hozzák közelebb a középkeleti békét és esetleg az egész Középke­letet elvesztik. Hammarskjöld UNO tit­kár ismét „nem ajánlja” a Nyugat közbelépését a ke. leti anarchia ellen. Már egyszer a magyar szabad­ságharc alatt is „nem ajánlotta” az oroszok visz­­szaverését, ami kötelessé, ge lett volna. Ehelyett pár hónappal a szovjet buda­pesti betörése után dísz­ebéden dőzsölt Hruscsov, val egy kremli nagyterem­ben. Az azonnali magyar­­országi közbelépéssel, és most az azonnali libanoni segítségnyújtással mind a két országot meg lehetett volna menteni a kommu. nista nyomástól. Hammar­skjöld volt az, aki a dán Jensent elbocsájtotta állá­sából, mert nem adta ki néki az UNO jegyzőköny. vek alapjául szolgáló ma­gyar tanuk neveit. Most már láthatjuk, hogy ez igen okos óvintézkedés volt, mivel a moszkvai díszebédekre járó UNO főtitkár könnyen Hrus­csov zsebébe csúsztathatta volna a magyar szabad, ságharcos tanuk névsorát, hogy azt a pesti ÁVó-s gonosztevőkhöz továbbít, sák. Az ilyen főtitkár ed­dig is csak kárt, de lehet, hogy teljes katasztrófát fog okozni. A világ közvéleménye követeli az UNO-tól, hogy főtitkára erélyesen lépjen fel a moszkvai gyilkosok­kal szemben, akik az egész szabadságszerető világ megvetését és utálatát ér­demelték ki.

Next

/
Thumbnails
Contents