Kanadai Magyarság, 1957. július-december (7. évfolyam, 51-106. szám)

1957-07-03 / 51. szám

KANADAI MAGYARSÁG 3 VII. 51. szám 1957 július 3 INNEN - ONNAN KRUSCSEV SZOVJET DIKTATOR A HÁBORÚ ÉS BÉKÉRŐL Amerikai posta A New York Times főszerkesztője beszélgetést folytatott Moszkvában Kruscsev szovjet diktá­torral s feltette előtte a kérdést, mire van jelen­leg nagyobb eshetőség: a béke fennmaradására, vagy a háború kitörésére ? Turner Catledge fő­­szerkesztő szerint a nyugati országoknak az a véleménye, hogy a Szovjetunió gazdaságának irányításában most megindult átszervezés kö­zeli háborús célokkal függ össze. A Tass ügynökség szerint a szovjet diktátor a következő ködös, kétszínű s a keleti ostobaság­ra jellemző választ adta. "Igen nehéz megmon­dani, merre felé hajlik a mérleg serpenyője : a háború, avagy a béke oldalára-e ? A háború és béke kérdése sok körülménytől függ, nemcsak a Szovjetuniótól, hanem más államoktól, minde­nekelőtt az Amerikai Egyesült Államoktól. A Szovjetunió minden tőle telhetőt megtesz a há­ború elodázásáért és végleges elkerüléséért." Kruscsev hangsúlyozta a New York Times főszerkesztője előtt, hogy a szovjet ipar irányí­tásának átszervezése egyáltalában nem háborús meggondolásokkal függ össze. Az átszervezés célja a szovjet népgazdaság irányításának meg­javítása s ez az átszervezés Kruscsev szerint óriási lehetőségeket nyújt az erőforrások jobb kihasználására. "Ezek az észszerű intézkedések — folytatja a diktátor — lehetővé teszik szá­munkra, hogy minél gyorsabban utolérjük az Egyesült Államokat az egy főre eső termelés­ben." íme itt a vörös "béke galamb" jelentősége. Mint délibábot kergetik azt az álmot, hogy ipari termelésüket az Amerikai Egyesült Államok szintjére emeljék fel. De ezt soha sem lehet el­érni korbáccsal hajtott rabgszolga munkásokkal. A National Sanitarium Association 223 COLLEGE ST., TORONTO 2B, ONT. Ingyen vizsgál meg mindenkit, aki kívánja. Röntgen átvilágítási szolgálata mindenki számá­ra rendelkezésre áll. Az állandó Röntgen-klinikák címe a következő : 1992 Eglinton Ave. East. — Tel.: PL. 5-8702. 223 College St. — Telefon : WA. 4-2191. 2457 Bloor St. West — Telefon : RO. 9-3143. A fenti klinikák hétfőtől péntekig, naponta délelőtt 9 órától délután 5 óráig vannak nyitva, a College Street-i pedig szerdán este 6—8 óráig is rendelkezésre áll. Nem kell levetkőzni, a fény­­képfelvétel csak néhány percig tart. Az előbb említett állandó klinikák mellett a Szövetség három mozgó felvevő állomást is mű­ködtet, melyek a város területén mozognak egyik helyről a másikra és 2 év alatt az egész várost bejárják. A múlt évben Nagytorontó te­rületén több mint 300.000 személyt vizsgáltak meg. A tüdőről készült felvétel nemcsak arra jó, hogy a tuberkulózis eddig fel nem ismert ese­teit feltárja, de igen gyakran elősegíti a mellkas és tüdő más betegségeinek korai felfedezését, amikor még az orvosi kezelés és beavatkozás nincs későn. Felhívjuk olvasóink figyelmét erre a szolgá­latra nemcsak saját érdekükben, de a társadalom és az egész ország javára. Az egészség a legna­gyobb kincsünk I Vizsgáltassuk meg magunkat évenkint legalább egyszer I Kérjük kedves előfizetőinket, hogy címválto­zásuk esetén az előző címüket is közöljék ki­adóit ' vatalunkkal. m Mindannyiunk kötelessége, hogy közérdekű események­ről, amelyek az egyes nemzetiségi csoportokon belül történ­nek, az amerikai közönséget tájékoztassuk. A családon belül pedig mozdítsuk elő a külföldi nyelvek tanulását. Miközben az angol nyelvben tökéletesítjük magunkat, ne feledjük el, hogy anyanyelvűnk és örökölt kultúránk ápolása amerikai ér­dek is. A kormánynak gyakran van szüksége nyelvszakértök­­re. akik az országban ás külföldön az amerikai érdekeket kép­viselik. # * * 630,­CSAK HIVATALOS INTÉZETTEL KÜLDJÖN A LEGJOBB KISZOLGÁLÁST ÉS TELJES GARANCIÁT AD A ROYAL GENERAL AGENCY FORINT ÁTUTALÁSOK KEDVEZMÉNYES ÁRFOLYAMON- FORINT ............. $ 20.— 1.300.— FORINT $ 40,— 3.270.— FORINT $100,— TELJES GARANCIÁVAL. 16.500, —FORINT $ 500.— 33.500. — FORINT $1.000.— 103.000,— FORINT $3.000.— MINDEN KÖLTSÉGGEL EGYÜTT. A Royal General Agency központja a 14.965/1957 számú rendelet alapján, mint ahogy a fenti árakból is látható, rendkívül kedvezményes árfolyamon utal át forintot a hozzátarto­zók megsegítésére. KÜLDHETŐK AZ EGÉSZ AMERIKA TERÜLETÉN KÖZISMERT "RELIEF" ÉLELMISZER CSOMA­GOK, IKKA SZABAD VÁLASZTÁS, VÁMMENTES CSOMAGOK, ÉPÜLETANYAGOK BEFIZETŐ HELYE. GYÓGYSZEREK ÓHAZAI RECEPTRE IS. AZ ÖSSZES LEGÚJABB GYÓGYSZER VEVŐINK RENDELKEZÉSÉRE ALL. MINDEN ORVOSSÁG HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL LESZ ELLÁTVA. KAPHATÓ A SALK FÉLE POLIO (GYERMEKBÉNULÁS) LILLY GYÁRTMÁNYÚ OLTÓSZER. KÜLDJE AZONNAL MERT ÉLETRŐL VAN SZÓ!!! Nem kell már injekció, INSULIN TABLETTA FORMÁBAN IS KAPHATÓ ! Rimifon, PAS, Streptomycin, ACTH, Cortisone, Hydrocortisone, Irgapyrin, Prednisone, Predni­solone, Vaselastica és az összes gyógyszerek legolcsóbb áron egész Amerika területén. Minden gyógyszer 6 nap alatt Magyarországon van. MINDEN RENDELÉST MÉG AZNAP TOVÁBBÍTUNK. KÉRJE LEGÚJABB RÉSZLETES ÁRJEGYZÉKÜNKET. A Royal General Agency felhívja a magyarságot, hogy csakis Intézetünk Központjánál, vagy hivatalos megbizottainál befizetett összegekért vállalunk felelősséget. Ezen felhívás azért vált szükségessé, mert Központunkhoz beérkezett jelentések szerint egyes hirdetések meg­tévesztő hatással vannak a magyarságra és így előfordult, hogy rendelésüket véletlenül nem a Royal General Agencyhez, Kanada legnagyobb pénzátutaló intézetéhez küldték be. FORINT, CSEHKORONA, NÉMET MÁRKA, ÉS MINDENFÉLE BANKJEGY, ARANYPÉNZEK ÁLLANDÓ RAKTÁRON. MONEY ORDER — TRAVELLER'S CSEKKEK KAPHATÓK. ROYAL GENEBAI AGINCY KANADA LEGNAGYOBB PÉNZÁTUTALÓ INTÉZETE. CÍMÜNK : 269—273 SPADINA AVE., TORONTO 2B, ONT., CANADA TEL.: EM. 6-7197 - EM. 6-7014 AMERIKAIAK ÉS VIDÉKIEK ÍRJANAK ! MAGYARUL LEVELEZÜNK I Egyes nemzetiségi csoportok különös nehézségei A Vasfüggöny mögötti országok itteni leszármazottai gyakran vonakodnak óhazai rokonaikkal és barátaikkal érint­kezést fenntartani, attól tartva, hogy ezzel ártanak nekik. Legújabb értesüléseink szerint, ha közleményeink politika­mentesek, a normális levelezésnek nincsenek akadályai; ajándékokat pedig mindenki szívesen elfogad az óhazában, ahol az életszínvonal sokkal alacsonyabb. Ha más nemzetek tagjaival jobb megértést és barátságot |‘ kívánunk megteremteni, miért ne kezdhetnek el a munkát j magukkal az emberekkel? Sok amerikai szervezet már régóta igyekszik nemzetközi látogató csere-akciókat nyélbeütni, sok esetben sikerrel. Az ilyen látogatók maguk kívánnak tanul­mányokat végezni Amerikában, vagy itt tanítani, felolvasó-I, sokat tartani, kutatásokat lefolytatni, megfigyeléseket vé- ’ gezni vagy gyakorlatot szerezni. Az amerikai State Depart­ment 70 külföldi ország 6.000 polgárának a sajátjából fizeti itteni tanulmányait és az eredmény busásan megéri a költ­ségeket. Sok nemzetiségi csoport már régebben sikerrel működik i ebben az irányban. Amerikaiakat küld külföldre és ugyanakkor, látogatókat hoz be Amerikába. Tehetősebb egyesületeink fel­vehetnék programmjukba tehetséges ifjak külföldi tanul­mányútra való kiküldését. Ez a külföldi állam nem Magyar­­ország lenne a jelen tragikus helyzetben, de az, amely a cél­nak legjobban megfelel. Énekművészeket például Olasz-, fes­tőművészeket Franciaországba küldenénk ki 1—2 évre. Az Institute of International Education, 1 East 67 Street, New York 21, N, Y., készséggel szolgál útbaigazítással ezen a téren. ** * Vendégszeretet idegen látogatókkal szemben. Sok amerikai természettől fogva vendégszerető és szí­vesen lát külföldieket házánál, kedélyes beszélgetésre vagy ebédre is. Alkalom azonban nem mindig adódik erre. Viszont az idegen látogató sem tudja, hol látnák szívesen. Egyesüle­teinkben, egyházainkban vendégfogadó bizottságokat állít­hatnánk fel és Mrs. William Barclay Parsons, Jr., a Committee on Women’s Groups elnöke, 315 East 46 Street, New York, N. Y. szívesen jár a kezünkre e cél érdekében. * Minden amerikai utazó Amerika képviselője külföldön. . Több mint egymillió amerikai készül külföldre az idén és ezzel lehetővé teszi, hogy az amerikaiakat jobban megis­­mex’je a világ. Előmozdítani azt, hogy jó vélemény alakuljon ki rólunk, az amerikai polgár elsőrangú kötelessége. A kül­földre utazók nagyrésze honosított amerikai polgár. Bár az egész népességéhez viszonyítva a honosított polgár csak 5%-ot képvisel, az amerikai útlevelek birtokosainak 35%-a nem született Amerikában. A Common Council for American Unity ingyen terjeszti 36 oldalas könyvecskéjét “What Should I Know When I Tra­vel Abroad” címen és a People-to-People Program vezérigaz­gatója: Yaroslav J. Chyz. 881 Seventh Avenue, New York 19, |N. Y. szívesen küld bárkinek egy-egy példányt belőle. Más hasznos útbaigazítást külföldre utazóknak önzetlenül ad a Travelers Committee elnöke, Ralph T. Reed, 65 Broadway, New York, N. Y. Ifjúsági Egyesületek a Nemzetközi Barátságért Cserkészek, ének- és tánccsoportok, egyházi ifjúsági alakulatok, más országok hasonló célú csoportjaival való együttműködéssel, programmjaikat változatosabbá tehetik. A Youth Committee elnöke: Dr. Arthur A Schuck, Boy Scouts of America, New Brunswick, N. J., igyekszik átsegíteni az akadályokon azokat az ifjúsági csoportokat, amelyek külföldi összeköttetéseket keresnek. téláltali halál. Utolsó szó jogán van vala­mi előadni valója? Fellebbez? -— Nem. önöknek én sem ad­nék, tehát önöktől én sem vá­rok kegyelmet. így történt... Kegyelettel gondolok most Rád, drága Ervinem. Nekem a hosszú börtön után sikerült szabadföldre jönnöm. A hite­dért, a kereszténység diadalá­ért haltál mártírhalált. Jelte­len sírod előtt most fejet hajt az egész müveit világ. Ti a kul­túra és a civilizáció hősei, aki­ket soha nem felejthet el a szabad világ, segítsetek most nekünk a földi pályánkat a jö­vőbe vetett hittel, emeltfővel végigvinni. ígérjük nektek a szabad világ eszméje hősei­nek, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ti hősi halálotok ne legyen hiá­bavaló. Minden igyekeze­tünkkel azon leszünk, hogy összefogjuk az egyet akaró magyarságot és hazavigyük fiainkat egy boldog, szabad magyar hazába. Az emlékezés mint pislákoló mécses mutatja nekünk azt az utat, melyen haladnunk kell. Ha ez a sok pislákoló mécses egy utón halad, abból fényözön lesz. A kis szikrából láng, mely ha kell pusztít s ha kell békés melegével elárasztja az otthonokat. Barátaim gondolkozzatok. — Ervinek, Pisták, Jánosok, Péterek hiába haltak meg? Mi vagyunk a felelősek azért, ha az ö testük nem tud békésen nyugodni a rab hazában, mert mi földiek önző vezetnivá­­gyásból széthúzva, nem va gyünk képesek kivívni annak népnek a szabadságát, melyért ők feláldozták az életüket. S ha a közös harc, amit most megfogadunk eredményes lesz, akkor boldogan borulha­tunk le az ismeretlen elesett hősök sírja elé. Szabadon, ott­hon a mi szülőhazánkban mondhatunk köszönetét az Urnák. A szabadságharc elesett. Otthon most bujdosik a nép. A vasfüggöny lezáródott. Egy hősi nemzet vívja most némán élet-halál harcát. A terror túl­haladta az általunk eddig is­mert fokozatát. Nap-nap után ölnek meg hősöket. Az írtó­­vadászat forrpontját éli. Az ausztriai menekülttáborok­ban a bizonytalanság megőr­jíti az embereket. Ezek után Ti még most is széthúztok, mert jól van dolgotok. A nyo­mor, az éhség, a szenvedés egycsomóba hajtja az embe­reket, és baj társakat szül. A jólét ellenségeket nevel úgy­látszik. Az Isten szent nevére kérlek gondolkozzatok! Cáfol­játok meg ezt a tételt. Az idő sürget. Ma még nem késő, de /holnap .. . talán már csak (szülőhazád sírjára vihetsz vi­rágokat. Ezért pedig Te vagy a fele­lős. Lengyel Alfonz KERESŐ SZOLGÁLAT Németh Sándor keresi öccsét, Németh Istvánt, (apjuk neve Németh Sándor, 90Ó-ban született Rákosligeten), akinek utolsó kanadai címe: 28 Róx Börőugh St. E. volt. Szíves értesítést kér: 13’. Wólner Rd. Torontó címre. Halmosi László keresi bátyját, aki Ang­liából érkezett Torontóba. Értesítést kér: c. o. Mrs. Dycke Jr. 2307 — 39 Ave, Vernon, B. C. címre. sjc :Jí Mihály Lajos keresi Szabóékat, akik Oroszlánról jöttek Kanadába s legutólsó lakhelyük Cadilac volt. Értesítést kér.- 174 Carter Ave, Noranda, Que. címre. MAGYAR DIÁK-OTTHON TORONTÓBAN A múlt ősz folyamán Torontóban megalakult Magyar Diákok Szövetsége (Uni­versity of Toronto Hungarian Students' Club) anyagi támogatásért fordul az itt élő magyarokhoz. Kevesen tudják, hogy Torontóban az 1957—58. tanévre beiratkozni szándékozó magyar diákok száma meghaladja a kétszázat. Legóvatosabb becslések alapján ennek a számnak legalább fele kerül majd rendes hallgatóként az egye­temre. Számbelileg ez azt jelenti, hogy a magyar csoport a torontói egyetemen tanuló külföldi diákoknak majdnem egynegyedét fogja képviselni. A Diák Szövetség egy diák-ház felállítását vette tervbe. A megvásárlandó ház husz-huszonöt diák otthona lenne. Egy megfelelő ház vételéhez a Diák Szövetségnek pénze természetesen nincs; csak a remény, hogy a tehetősebb magyarok hozzájá­rulásával a lefizetéshez szükséges összeget esetleg biztosítani tudja. Ez az alap $10.000. A diák-otthon alapításával kapcsolatban, nagy általánosságban, két szempontot szeretnénk itt kiemelni. Az első a diák-otthon karitativ, jóléti jellege. Kanadai forrásokból, ösztöndíjak, stb. formájában, 1958 tavaszáig sokan, de korántsem mindannyian, fognak segít­ségben részesülni. Utána a magáramaradt diák problémái és viszontagságai kerülnék majd megint előtérbe. Hogy ez mit jelent csak az tudja, aki maga is tapasztalta a viszontagságokat. A "szükség" kihangsulyozásában elsősorban a szavak szenved­nek szükséget. S a "szükség" fokozottabban vonatkozik az egyedülálló diákra, akinek otthona, családja nincs ; a "Diák-otthon" így mindenekelőtt az ö számára nyílna meg. A második szempontot könnyebben értjük történelméből. Ez a történelem visz* szanyulik a századokba. Természeténél fogva szürke, iskolás, rapszódikus, alig is­mert. Visszanyulik a bolognai magyar jogászok házáig, a páduai magyar orvostan­hallgatók fraternitas-áig, Mátyás király humanistáiig, a bécsi Pazmaneum-ig, de itt van a jelenben is. Találkoztunk vele Bukarestben és bárhol Nyugateurópában. A romániai diaszpóra, a prágai diaszpóra, a löweni és müncheni szórványokban vég­zett és tanult magyar diák számára az eszme — és a nehézségek — nyilvánvalóak és tudatosak. Nem kívánunk közhelyekben és frázisokban elveszni, ha a szellem — a keresztényi, a magyar — folytonosságának értékét említjük ; Bologrva-tól Bu­karesten keresztül Torontóba is elérhet s ha a múlt tükörképe ma torz is, a kül­földön végzett magyar értelmiségiek szerepe, bármely vonalon, maradandó. A diák­otthon ezt az egyetemes, nemzetközi célt és értéket is fogja szolgálni. Egy része ;lesz az egyetemi életnek, ahol a meghívott és a társadalmilag elérhető kanadai ta­nár és diák megfordulhat és közvetlen kapcsolatba kerülhet a magyarság egy cso­portjával. A Hungarian Students' Home Committee megalakult. Kérjük azokat, akiknek csak az itt röviden felvetett szempontokból formálódik ma egy kép, keressenek fel bennünket Hungarian Students' Home Committee, c/o Z. Kiss, 146Vi Christie St.# Toronto, Ont. címen. További közleményeink a magyar sajtóban, esedékességük sze­rint, fognak megjelenni. sasoeMSOMQQOQOOeOQgWOWOQegOQO« TE VAGY A FELELŐS! Igénytelen, aszkéta kinézé­sű kispap volt. A tárgyalóte­rem telve elektromossággal. Pattanásig feszült idegek gon­­dolatcikkázása. A kirendelt ÁVO-s figyeli a perbeszédeket. A mellettünk ülő fegyőr hűm* mög magában. Eszébe jut, logy ő is magyar és most ha­­álraítélt magyarokat fog kí­sérni. Bűnösnek érzi magát? Kér­di a vészbíró. A magyar né­pemmel szemben nem érzem magamat bűnösnek, felel Papp Ervin. Van még valami elő­adni valója? Csak az, hogy önök nem tartották be még a saját maguk által megírt per­­rendtartást sem. Védővel nem beszélhettem. Periratokba bele nem tekinthettem. Az ÁVH ál­tal felvett hamis jegyzőkönyv alapján akarnak most engem elítélni. Amit cselekedtem azt jogosan cselekedtem, önök kö­vettek el bűnt ellenem, mert önök szegték meg a békeszer­ződésnek az emberi szabad­ságjog gyakorlásáról szóló cikkelyét. Kimondták az ítéletet; Kö- 1

Next

/
Thumbnails
Contents