Kanadai Magyarság, 1957. július-december (7. évfolyam, 51-106. szám)

1957-07-03 / 51. szám

Még jőni kell. még jőni fog, Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vörösmarty KANADAI PRICE 10 CENTS € a n a d a’ s largest Anti-Communist Hungarian semi-weekly ARA : 10 CENT Post Office Department, Ottawa. Authorized as Second Class Mail VII. évfolyam, 51. szám. KANADA LEGNAGYOBB, HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ MAGYAR LAPJA Torontó, 1957 július 3 szerda Szerkesztőség és kiadóhivatal 996 Dovercourt Road, Toronto TELEFON : LE. 6-0333 Szerkeszti : KENESEI F. LÁSZLÓ Edited and Published at 996 Dovercourt Road, Toronto PHONE LE. 6-0333 Megindult a hare Több ízben beszámoltunk olvasóinknak a Vöröskínában folyó csendes lázadásról, majd annak fellobbanó lángjáról, Mao-Cse Tung februári beszédéről. Rámutattunk arra, hogy a Szovjet is felismerte az új ellenséget. Ez az oka annak, hogy a Nyugat felé engedékenységet mutat. Mérlegeli a helyzetet. A belső zavarok és a láthatáron megjelent sárga viharfelhő, megzavarta a moszkvai elvtársak terveit. A szovjet sajtó mindeddig mélyen hallgatott az új ide­ológiai fejtegetésekről: nem válaszolt Mao beszédére, nem fűzött megjegyzéseket az ellentétes véleményhez, nem táma­dott, nem dühöngött és nem fenyegetőzött. Ez szinte hihetet­lenül hangzik. A nagy Szovjetunió, a népek követendő ideálja eltűri az eretnekséget? Ne higyjük ezt. — csak arról van szó, hogy alaposan meg kell fontolni a tennivalókat. Minden rész­letre kiterjedően meg kell tervezni az ellentámadást, de úgy. hogy a kínai Sztálin ne vegye észre a háta mögött felvillanó kést, csak akkor, mikor az már lesújtott. A tervek úgylátszik elkészültek. A Nyugatot teljesen leköti a leszerelés blöffje ha szükséges, akkor itt-ott még kevernek számukra valamit, ami lefoglalja a szemüket és agyukat. Ha kell, akkor fegyveres vállalkozás lesz az, ha szükséges, akkor békehurokat fognak pengetni, de ezt az alá­­rendeltebb tisztviselők is el tudják végezni. Az agytröszt, ma Kínával foglalkozik. Az első lépés meg is történt. A Pravda nyugodt, tárgyi­lagos, hangon ír a Vöröskínában készülődő változásról. Meg­állapítja, hogy a kommunista vezetők által engedélyezett szabad véleménynyilvánítást a kínai burzsoá-elemek arra akarják felhasználni, hogy megdöntsék a kommunista népi kormányt. A Pravda tehát jóindulatúan figyelmezteti a dol­gozóosztályt, hogy éberen vigyázzon az edig kivivőt! “jogaira” és a saját érdekében szervezze meg az “ellentámadást”. Mindezideig a Pravda bölcs hallgatásba merülve szem­lélte az ideológiai és vezetési változásokat. Most azonban másféloldalas cikkben méltatta a kínai Népújság “Szokatlan tavasz” című vezércikkét. Majd más helyen szinte észrevétlenül becsempészi a csehszlovákiai vörös újságok áradozó gondolatmenetét, mely szerint: “noha nemzeti szempontból az orosz és csehszlovák nép különböző, mégis a kommunista doktrína fejlesztése szem­pontjából a csehszlovák kommunista párt leghelyesebbnek tartja követni a Szovjetunió példáját, mert az nemcsak bevált a hosszú évek alatt, de a kommunista országok között a Szov­jet fejlődött a legmagasabbra.” A Pravda vezércikke arról szól. hogy “jobboldali elemek erős támadást indítottak a kommunista vezetők ellen, azok hibáit és tévedéseit kipellengérezték, kihasználva a Mao által felkínált szabad véleménynyilvánítás lehetőségét. A pártnak nyújtott segítség álarca alatt, ezek a burzsoá elemek, alá akarják aknázni és felrobbantani a szocializmus eddig elért eredményeit. Ezen aljas lázadók nagy támogatásban része­sülnek az ifjúság, a kereskedők és az egyetemi hallgatók ré­széről. Ilyen módon hallatlanul megerősödve, a jobboldali ele­mek a kommunista rendszernek csak a hibáit emelték ki, azo­kat is nagyítva, de sohasem tértek ki a rendszer által okozott haladás és jólét tényeire.” (Mintha ilyen egyáltalán volna... a szerk.) 1 Majd a fentiekre ismételten rámutatva bebizonyítani igyekszik azt, hogy az osztályharc bizony nem ért végett Vö röskínában, s azt a proletáriátusnak az utolsó percig könyör­telen kegyetlenséggel kell végigharcolnia. Azonban egyetlen szóval sem emlékezik meg a holdvilág­képű kommunista vezér és költő beszédéről, a tett engedmé­nyekről. Azokat nem bírálja, csak hátulról kerülgeti a témát, mint macska a forró kását. így a Pravda. Az ideológiai harc megkezdődött tehát. Ha a dolgok mélyére tekintünk azt vehetjük észre, hogy a harc eszközeiben nincsen új. A bolsevisták régi módszere ez. Alá­aknázni a vezetőség tekintélyét a tömegekben, majd jelen­levő ügynökeik révén a tömegeket feltüzelni arra, hogy ve­zetőiket űzzék el és a zavarosban a moszkovita ágensek ke­rülnek a felszínre. Azok majd olyan vezetők lesznek, akikben a tömegek meg fognak “bízni”, mert ha nem ... tudjuk, mi következik. Mindenhol így kezdték. Régi módszere ez a bolsi-kom­­munista terrornak. Meg kell hagyni, hogy mindenütt-másutt eddig hatásos volt, egy-két csekély kivételtől eltekintve. Most azonban más utat kellett volna kitalálni, mert hi­szen most tapasztalt öreg bolsi-rókákkal állnak szemben. Vagy abban bíznak a moszkvai elvtársak, hogy a hosszú évek alatt élvezett jólét és gondatlan gyilkolás közepette, a kínai veze­tők elvesztették áttekintésüket és éppúgy bedőlnek, hisznek, a hitegetésnek, félrevezetésnek, mint egyes, naiv nyugati államférfiak. Ezt majd meglát juk. Mindenesetre érdekesnek kínálkozik a megfigyelés folytatása és azt hisszük joggal kérdezhetjük magunktól azt, hogy 40 egynéhány évi tapasztalat után, mit fognak cselekedni a nyugati hatalmak diplomatái? A szovjet most zavarban van. ezt ki kell használni! HÍREINK A NAGYVILÁGBÚL feltételeit és erre az UNO el­határozta, hogy csapatait a legújabb típusú repülőgépek­kel, valamint atomfegyverek­kel is el fogják látni . Ezek után a vöröskínai szer­ződő felek, északkoreai képvi­seletük útján a fegyverszüneti bizottsághoz fordultak, hogy az azonnal üljön össze és tár­gyalja le a két országrész új­raegyesítését, valamint a ko­reai terület teljes katonai ki­ürítését. Magától értetődően, az UNO képviselői az ilyen tárgyalást a leghatározottabban vissza­utasították. Jp aj; * Az újságírók régen a nyári hónapokat uborkaszezonnak szokták hívni, ha politikai té­ren, a világesemények terén nem volt valami feljegyezni való. Az újságíróknak napo­kon át kellett törniök a fejü­ket, hogy valami “szenzációt” előhalásszanak, szárnyára bocsássanak egy-egy “kacsát”. A mostani időkben az újság­íróknak nincs más gondjuk, mint, hogy miként rövidítsék le a minden oldalról bőven áramló híranyagot, hogy az olvasó jobban áttekinthesse. * A világesemények közép­pontjában jelenleg Kanada áll. A londoni Commonwealth találkozón Diefenbaker, nem­csak tájékozottságával, de gazdasági javaslatával is szé­lesebb alapokra kívánja he­lyezni a kereskedelmi kapcso­latokat a tagállamokkal. Erre vonatkozó terveit külön bizott­ság vitte Londonba. Úgy lát­szik a terv elfogadást nyer és ősszel számolhatunk azzal, hogy a Commonwealth gaz­dasági és kereskedelmi tár­gyalásokat fog folytatni Ot­tawában. Brit vélemény sze­rint a miniszterelnök sikere­sen tartja vissza a tagállamo­kat attól, hogy kívülálló or­szágokkal önállóan kezdjenek kereskedelmi kapcsolatot, ami még jobban elválasztaná őket egymástól. így a világnak a békés együttműködésben va­lóban példaképe lehet a Com­monwealth. * * Belgium 53 darab CF—100 léglökéses repülőgépet kapott ajándékba Kanadától és az Egyesült Államoktól. A 43 millió dolláros segítségből Ka­nada 11 milliót vállalt magára. * * * Kanada új repülőgépanya­­hajója befutott a hazai kikötő­jébe. A Bonaventure ködben bár, de a vontatóhajók tülké­nek diadal bugása és ezres tö­meg üdvrivalgása közepette érkezett Halifaxba. A 20.000 tonnás óriás, a kanadai flotta büszkesége, Belfast-ban ké­szült és most tette meg “szűz­­útját” az Atlanti Óceánon ki­lenc nap alatt. * A londoni leszerelési konfe­rencián lassan bár, de előre haladnak. Kruscsev a nyilvá­nosság előtt nagyhangon “ne­vetségesnek” minősítette a nyugati javaslatot, az orosz képviselőknek azonban olyan irányú intézkedéseket adott, hogy el kell fogadni azt és így úgy látszik, hogy nincsen messze a megegyezés a kon­vencionális fegyverek raktá­rolására, valamint a létszám­csökkentés végrehajtására vonatkozólag. Olyan hírek is .lterjedtek, hogy a legújabb nugati javaslat már magá­ban foglalja Európa egyes részeinek légi ellenőrzését is ás ehhez a javaslathoz Ade­nauer kancellár is hozzájárult. Az atombomba kísérletek korlátozása, valamint beszün­tetése terén azonban még nem jutottak előre. ** * Nagybritanniában az állam­ügyész vizsgálata kiderítette, hogy a Chichester mellett a tengerben talált fej nélküli holttest Cmdr. Lionel Crabb, híres búvár tetemével azonos. Mint tudjuk, Crabb 1956 áp­rilisában halt meg az orosz hadihajók ellenőrzésekor, me­lyekéi kát bolsi-vigécet Krus­­csevet és Bulganyint szállítot­ták Londonba. ❖ * A Home Guard-ot, melyet a német támadás hírére szer­veztek meg Angliában, 1940- ben. ez évi július hó 31-vel'fel­oszlatják. A nemzetőrség kö­zel kétmillió 17—65 éves ál­lampolgárból állott, akik kö­zül 1000-en a haza védelmében vesztették el életüket. V Vöröskína diktátora úgy­látszik még nem látja elérke­zettnek az időt arra, hogy szel­lemi és anyagi erejét össze­mérje a bolsi elvtársakkal. Visszavonulót fúvatott. Mint tudjuk Mao-Cse Tung beis­merte, hogy van ellentét a kommunista vezetők és a tö­megek között, ezért megen­gedte a bírálatot. A Pravda figyelmeztetése és támadása után azonban jobbnak látta figyelmeztetni a kritizálókat arra, hogy mérsékeljék ma­gukat. mert a népi-köztársa­ság ellenségeinek fogják őket tekinteni. Aki tehát a népi köztársaságban élni akar, az ne kritizáljon. Az is lehet, hogy Mao-t Dul­les beszéde kedvetlenítette el, aki nyíltan kijelentette, hogy a kommunista uralmat Kíná­ban csak átmenetinek tartja ■és éppen ezért, mint teljesen jelentéktelen tényezővel nem kell számolni. Ezért kár olyan kérdéseket a szőnyegre hozni, mint Vöröskínának az UNO-ba való felvétele. A magyar kérdésnek az UNO előtt való újabb előtérbe­hozása amugvis teljesen lehe­tetlenné teszi ennek a problé­­nának a felvetését addig, amíg a magyar ügy véglegesen elin­tézve nincsen. Erre pedig, a legkedvezőbb esetben is csak az őszi ülésszakon kerül a sor. * * Koreában is gyors egymás­utánban peregnek az esemé­nyek. Mint emlékszünk a vö­rösöknek eszük ágában sem volt betartani a fegyverszünet Csehszlovákiában nyolc ró­mai katholikus szaléziánus szerzetest börtönbe vetettek, mert mint tanitórend a fenn­álló állami feloszlató rendele­tek ellenére működtek és az ál­lam ellen izgattak, megakadá­lyozták az állam ellenőrzését az egyházi intézményekben. Ugyanakkor Tito hangsú­lyozta, hogy a kommunista ál­lam és az egyház jó viszony­ban lehetnek egymással, ha az egyházak nem politizálnak. A teljes vallásszabadság azonban megvan és gyakorolható. Itt a gyakorlati példa. * * * Argentínában azonnali ha­tállyal megszüntették az ost­romállapotot, melyben ez az ország majdnem 15 évig,ált. A polgári jogok gyakorlását minden állampolgár, tekintet nélkül a múltjára — vissza­nyeri, hogy a jövő hónapban a szavazásokon mindenki részt véli essen. Még azt a mintegy 180 politikai foglyot is kiengedik, akik részben pe­ronisták, részben kommunis­ták. s hónapok óta formális vád nélkül egyszerűen fogva­­tartották őket, mint a köz­rend fennállását veszélyeztető elemeket. Magyarországon lassan érik a helyzet a “nagy tárgyalás­ra". A talaj előkészítése köz­ben több vöröskeresztes veze­tőt letartóztattak azzal a vád­dal, hogy az októberi “ellen­forradalmat” elősegítették. Egy 21 éves nőt és három fér­fit ki is végeztek. A vádlottak nagyrésze orvos, aki nemcsak nemzeti érzéstől vezettetve, de orvosi esküjéhez híven is kö­telem-égét teljesítette akkor, amikora sebesülteken segített. Nagy Imre hollétével kap­csolatban olyan hírek keringe­nek a pesti utcán, hogy vissza­­íhozták Budapestre. A kormány “Fehér Könyve” hazaárulással és ellenforradal­mi tevékenységgel vádolja a volt miniszterelnököt. Maiéter Pál felesége és gyermekei még május 4-én ér­keztek Montreal-ba és most a volt honvédelmi miniszter fe­lesége arra kéri a jószívű ka­nadaiakat, elsősorban a ma­gyarokat, hogy 11 éves fiát, Palit vegyék magukhoz, mert heti 40 dolláros fizetéséből leány szoknyalebbenésétől reszket! is ** * nem tudja három gyermekét nevelni és gondozni. ** * Moszkvában a Szovjet­­oroszország című újság kije­lentette, hogy “A piszkos bombákat nem lehet tisztává tenni, de a látszólag tiszta (atompennetmentes) bombá­kat piszkos politikává lehet változtatni”. Ebben a művelet­len nyelvezettel megírt förmedvényben a szovjet lap megtámadja az Egyesült Államokat és azzal vádolja az amerikai kormányt, hogy ha­zug állításaival, — az atomper­­metnélküli ú. n. “tiszta bom­ba” propagandával, el akarja odázni a londoni leszerelési konferencia dülőrejutását. Larisza Ivanova édesanyját értesítették, hogy leányát, tekintettel arra, hogy “a leg­utolsó divat szerint öltözkö­dik és túlszűk szoknyát visel, a Kommunista Ifjúsági Ligá­ból kizárták”. Az eset nagy feltűnést kel­tett a szovjet fővárosban és széltében-hosszában vitatják: vájjon lehet-e valaki jólfésült és elegáns, de ugyanakkor nem v,é.t-e a szovjeterkölcs el­len ? A kérdés eldöntése ter­mészetesen a legfelsőbb veze­tésre tartozik, hiszen az er­kölcs vagy nemerkölcs dolgá­ban ők a legnagyobb szakér­tők. Nagyon gyenge lábon áll ez a szovjettákolmány, ha egy Lengyelország népe sírva és némán gyászolta az egy év­vel ezelőtt elesett 53 hősét, akiket orosz fegyverek, a zsar­nokság szolgalelkű hóhérai, gyilkoltak le a poznani forra­dalom alatt. Tömegek zarán­dokoltak a sírokhoz és ezrek töltötték meg a templomokat, ahol az elesett hősök lelkiüd­véért mondottak gyászmisét. Ghana állam területén tilos az angol himnusz. Ez a rende­let visszavonása annak a kiált­ványnak, amelyet az új állam megalapításakor kiadtak. Hja, ez már a függetlenséggel és önállósággal jár. *• * Olaszországban a Vatikán­­állam területén archeológusok nyomára jutottak a Krisztus utáni első és második század­ból eredő temetőknek, melyek­ben igen sok utalást találnak Néróra a keresztények üldö­zőjére. Valószínű, hogy Szent Péter halálával kapcsolatosa» is új adatokra tesznek majd szert az archeológusok. Mint ismeretes Szent Péter halálá­ról csak annyit tudunk, hogy Néró cirkuszában fejjel lefelé feszítették keresztre. Sírját ott vélik, ahol Michelangelo a mai Szent Péter bazilika dóm­ját emelte. A temető a bazili­kától alig néhány lépésre van. KITILTJÁK A MAGYARORSZÁGOT KÉPVISELNI AKARÓ SZAKSZERVEZETI TAGOKAT A Nemzetközi Munkás Szakszervezet genfi igazolóbizott­sága javaslatot tett arra, hogy az E. N. ezen kongresszusa ne ismerje el azon kommunista szakszervezeti delegátusok megbízását, akik Magyarországot kívánják képviselni a nem­zetközi kongresszuson Genfben. Az indítvány megokolásában rámutat az E. N. különbizottságának jelentésére, melyből világosan kitűnik, hogy a megjelent kiküldöttek nem képvi­selik a magyar munkásságot. A 78 ország munkásainak, szakszervezeteinek és munka­adóinak eme közgyűlése rövidesen dönteni fog a magyar kommunista kiküldöttek elfogadása tárgyában. Eddig a kongresszus két esetben tiltott ki megbízottakat. 1945-ben egy argentínai munkásdelegátust és 1950-ben egy venezuelai munkásküldöttet. Majdnem biztosra vehető, hogy a többség véleménye szerint, a Kádár kormány nem képviseli a magyar nép akaratát s így kiküldöttei nem foglalhatnak helyet a demokratikus alapelvek szerint összeállított kong­resszuson. ».AAAAAAAAAAAAAAAAA AAa AAA A KERÜLJÜK EL A BALESETEKET A múlt hét végén 84 kanadai állampolgár vesztette éle­tét elővigyázatlanság, tájékozatlanság és gondatlanság követ­keztében. 36 személy megfulladt, 24 közlekedési baleset áldozata lett, 6 tűz következtében és 4 különböző más baleset következ- I tőben vesztette el életét. Ügyeljünk tehát egymásra és magunkra. Kerüljük el a baleseteket. Vigyázzunk a gépkocsi vezetésnél, ha alkoholt ittunk, ne vezessünk gépkocsit. Ha tüzet rakunk a szabadban, a főzés után oltsuk el gondosan. Ha nem tudunk úszni, ne menjünk mély vízbe. \V,V.V.%V/WA%\W.W.V.V.VJV,V^W.,MWVWWA VISSZA A BESZOLGÁLTATÁSHOZ A szovjetbérenc Kádár-kormány a szabadságharc tanú­ságaként megszüntette a mezőgazdaságot teljesen kiszipo­lyozó beszolgáltatási kényszert. Alföldmívelő lakosság néhány hónapra fellélegzett. Most mintha megbánták volna ezt a könnyelmű Ígéretet, a legújabb adórendeletek már újra ter­mészetbeni beszolgáltatási kényszert Írnak elő. A kormány által kiadott törvényerejű földadó rendelet szerint a földadót ezentúl természetben, még pedig búzában vagy más termény­ben kell lelőni. A földadó mérve kataszteri koronánkint 4 kg. búza, melyet július 30-ig kell a kijelölt terményfelvásárló helyre beszállítani. Újra ráteszik a jármot a szegény magyar föl dmívelő paraszt nyakára. Mert úgy véljük, most. illetve ezen idő alatt, kellene ten­ni valamit a magunk érdekében, a mi elnyomott, szerencsét­len rabországaink érdekében. Mert nem vitás, hogy ez a harc lefoglalja majd a Szovjet minden erejét és az idő, valamint erő koncentrálása érdekében áldozatokra is hajlandó lesz. Ne várjunk addig, amíg elkészül a kínai sárkánnyal. VERUS

Next

/
Thumbnails
Contents