Kanadai Magyarság, 1954. július-december (4. évfolyam, 27-50. szám)

1954-07-03 / 27. szám

Még jönni fog, még jönni kell, Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vörösmarty _____ ____ "\ C a n a d a’ s largest Anti-Communist weekly in the Hungarian language Edited and Published at 362 Bathurst St., Toronto Szerkeszti : KENESEI F. LÁSZLÓ Autorized as Second Class Mail Post Office Department Ottawa 4 évfolyam 27 szám-Ára : 10 Cent. Toronto, 1954 julius 3 A SATAN ÜGYNÖKEI------------O-----------­Ha az újságolvasó figyelemmel kisérte az elmúlt hetek és hónapok világpolitikai híreit, úgy könnyen megállapíthat­ta, hogy lényegében semmi otyan nem történt, ami közelebb hozta volna a világot egy kibontakozás, megegyezés, vagy a harmadik világháború kitöréséhez. A nagy forgószinpadon Ugyan ott voltak a diplomaták, akik elmondták szerepüket, amelyet részükre rendezó'ik kiosztottak, a szájukba adtak, a közönség, a nagyvilág sok-sokmillió kisembere azonban, a­­kiknek szóltak ezek a szavak, ugyanolyan méla undorral hall­gatta azokat, mint akár egy évvel ezelőtt. A világ színpadának szereplői ma már nem érdeklik az olvasót, mert lassan mindenki rájön, hogy a nagy esemé­nyek nem ott, hanem a kuliszák mögött fognak megszület­ni. A Sátán és birodalma még nem készült el a nagy leszá­molásra, ezért cselszövésre, propagandára és ködösítésre van szüksége. Malenkov elvtárs még nem érzi magát biztonság­ban “a nagy Stalin” által reáhagyott nyeregben, ezért adta ki a parancsot ügynökeinek, hogy “dolgozzák meg” a nyu­gati világot, hitessék el velük (hisz már annyi maszlagot el­hittek) hogy a Szovjet nem akar háborút, “békét” akar- És az ügynöki had New Yorktól Párisig, Londontól Rómáig és a világ minden részén munkába kezdett és mondhatjuk, re­mekül dolgozik. Pénz és sajtó korlátlanul áll rendelkezésük­re. mert azok gz emberek, akik ezekkel rendelkeznek, lénye­gében még ma sem tudják, mi a bolsevizmus. A jámbor olva­só reméljük nem hiszi, hogy a Sátán ügynökei diplomata uniformisban, vagy, mint a Szovjet Unió hű barátai végzik végtelenül káros és szinte beláthatatlan következményekkel járó aknamunkájukat. Hisz ha igv jelennének meg, akkor ‘ könnyű volna rájuk ismerni, leleplezi '’ őket. Nen;. A Sátán ügynökei, mint “antikommunisták” jelentkeznek, tömeggyü­­léseken, rádica, televízión, (főleg televízión) s Írnak lepedő­­nagyságú, százoldalas újságjaikban. A Sátánnak ezek a nem fizetett, ostoba szekértolói, vagy fizetett ügynökei úgy szol­gálják a bolsevizmus ügyét, hogy mindenütt éppen azokat a kiváló politikusokat és államférfiakat támadják beszédeik­ben, akik valóban becsületes szándékkal, ismerve a kommun­izmus aljas céljait, próbálnak ellen küzdeni keményen és meg­alkuvás nélkül. Ennek legjobb példáját látjuk Amerikában, ahol MacCarthyt igyekeznek kompromittálni, lehetetlenné tenni, szeretnék eltüntetni a közéletből, olyan gyerekes, os­toba vádakkal, amelynek semmi alapja nincs. De tegyük fel, hogy volna is alapja az ilyen vádaknak, nem kellene-e akkor is melléje állni annak az embernek, aki csak az elmúlt két év alatt annyi szovjet kémet és velük együttműködőt leplezett le és adott át a bíróságoknak? MacCarthy szerintünk tisztességes ember és jó ameri­kai, ráadásul még hívő keresztény is, ami nagy bűn a bolse­visták és társutasok szemébe. Ezért akarják megsemmisíte­ni. De ugyanezt látjuk Londonban is, ahol még olyan nagy államférfinek tartott politikus is, mint Churchill teljesen fél­reismerve a helyzetet, meg akar egyezni azokkal, akikről a gyerekek is tudják, hogy nem lehet velük megegyezni. A BOLSEVIZMUSSAL NINCS KIBÉKÜLÉS, NINCSEN MEGEGYEZÉS. Tisztességes ember egy olyan rendszer kép­viselőivel nem fog. nem foghat kezet, amely rendszer a pol­gárainak millióit gyilkolta meg, zárta börtönbe, vagy hur­colta haláltáborokba. Vagy tekintsünk át egy másik országba, Franciaország­ba, amelynek vezetői, megcsufolva az évszázados ragyogó francia diplomácia múltját, teljesen önző, szűk látókörű po­litikájukkal a legnagyobb akadályozói az európai egység ki­alakulásának. Ez ország sajtótermékei is éppen azokat a ki­váló elméket támadják, sokszor egészen alpári hangon, akik látják azt az irtózatos szakadékot, amely felé Franciaország tart és igyekeznek népüket megmenteni. De ugyanilyen szimptomákkal találkozunk Olaszországban is, amely a világ legnagyobb katolikus állama, mégis közel 7 millió magát kommunistának valló választóval rendelkezik. Akik még ma, 1954-ben sem ismerték fel Oroszország és az orosz imperializmus szekerébe fogott bolsevizmusnak a szándékait és céljait, azoknak nem volna szabad politikai tisztséget, vagy bármilyen közszereplést engedni, mert ezek — akarattal, vagy akarat nélkül is — e sátáni rendszer ügy­nökeivé válnak. És igy hazájuknak nemcsak, hogy hasznára nem tudnak lenni munkájukkal, hanem ellenkezőleg, jóhi­szeműen, vagy gonoszságból, annak árulóivá válnak. A Sá­tán ügynökeit szépszerével, vagy erőszakkal, de le kell lep­lezni. Ez ma minden tisztességes ember legelső kötelessége. De kötelessége ez az emigrációban élő magyarságnak is. Nekünk épp úgy ki kell közösiteni soraink közül a kommuniz­mus ügynökeit, mint bárki másnak, mert ezek az emberek kétszeresen árulók: árulóik saját véreiknek, kik Magyaror­szágon éhb.'’Iáira vannak Ítélve, s uj hazájuknak is, amely j tiszt: sséges megélhetést adott számukra-Kenesei F- László. | ÚJABB KÍSÉRLET AZ mDOVW~: KÉRDÉS IDEIGLENES RENDEZÉSÉRE A KÖZÖS ANGOL-AMERIKAI NYILATKOZAT HIVATALOS SZÖVEGE ;-----------0----------­Churchill angol miniszterelnök és Eisen­hower amerikai elnök aláírásával junius 28- án jelent meg az a nyilatkozat, amely a tár­gyalások eredményét kívánja Összegezni. “A most befejezett barátságos és eredmé­nyes megbeszélések során hangzik a nyi­latkozat — többféle tárgykörről tárgyal­tunk, amelyek úgy az amerikai és angol érde­keket. mint a világ problémáit érintik ” NYUGATEURÓPA “Megegyeztünk abban, hogy a német szövet­ségi köztársaságnak el kell foglalnia a he­lyét a nyugatiországok közösségében, mint.e­­gyenjogu résztvevőnek, s ebben a közösség­ben kell, hogy megfelelően résztvegyen a szabad világ védelmi rendszerében. Elhatá­roztuk, hogy ezt a célt megvalósítjuk és meg vagyunk győződve, hogy a bonni és párisii e­­gvezmények nyújtják erre a legjobb mó­­; dot. Örömmel üdvözöljük a francia’minisz­terelnök azon kijelentését, hogy a jelen bi­zonytalan helyzetnek véget kell vetni.” AZ EURÓPAI VÉDELMI KÖZÖSSÉGI szerződést a hat aláíró ország közül négy1 megerősítette, több mint kétévi részletes vi­ták sorozata után. Természetes, hogy ezek az országok nem kívánják parlamentjük ko­rábbi határozatait semmibevenni, vagy a vi­tát ugyanebben a kérdésben újra megnyit­ni. Ezen szerződésekkel kapcsolatban az Egye­sült Államok és a Brit Királyság fontos kö­telezettségeket vállalt, beleértve azt, hogy saját haderejüket Európában rendelkezésre bocsájtják, hogy ezzel is megmutassák, mennyire bíznak az Északatlanti Védelmi Egyezményben, az Európai Védelmi Közös­ségben és a bonni szerződésben. Meg vagyunk győződve arról, hogy az EU­RÓPAI VÉDELMI EGYEZMÉNY ÉLETBE­LÉPÉSÉNEK TOVÁBBI HALASZTÁSA KÁROS VOLNA AZ ATLANTI ORSZÁGOK SZOLIDARITÁSÁRA NÉZVE. Újra ki akar­juk jelenteni, hogy az európai egység meg­valósításának tervét, amely terv Franciaor­szágtól származik, s amelynek az Európai Védelmi Közösség csupán egyik eleme, a­­mely olyan nagyszerű jövőt Ígér Európa bé­kéje és fejlődése szempontjából, — továbbra is a legteljesebb támogatásunkban fogjuk részesíteni. DÉLKELETÁZSIA. Megtárgyaltuk a délkeletázsiai helyzetet és részletesen megvizsgáltuk, milyen hely­zet állna elő, ha Indokinára nézve megegye­zés jöhetne létre Azt is megtárgyaltuk, mi történnék, ha ez a megegyezés nem jöhetne létre. FOLYTATNI FOGJUK azon közös védelmli egyezmények kidolgozá­sát, amelyek szükségessé válnak mindkét esetben. Mindketten meg vagyunk győződve arról, hogy amennyiben Genfben olyan követelmé­nyeket állítanának fel a francia kormánnyal szemben, amelyek lehetetlenné teszik egy Indokínára vonatkozó ELFOGADHATÓ EGYESSÉG létrejöttét, akkor a nemzetközi helyzet igen komoly mértékben romlani fog. ATOMENERGIA KÉRDÉSEK Ugyancsak tárgyaltunk az atomenergia kérdésében való technikai együttműködésről. Megállapítottuk, hogy mindkét ország teljes ’..értékben ki fogja használni ezt az együtt­működést az USA-törvények által megenge­dett kereteken belül. Ezen speciális kérdéseken kívül megtár­gyaltuk azokat az ALAPVETŐ KÉRDÉSE­KET, amelyek országaink politikáját irányit­. iák” Az elhangzott nyilatkozat méltatására ké­sőbb fogunk visszatéríti, amikor a francia és német kormányok álláspontja valamint a kommunista, oldal sajtónak visszhangja is­meretes legz. j. -------------;------------o--------------------­A GUATEMALA! FELKELÉS ELSŐ POZÍTIW EREDMÉNYE-----------o---------— Castillo Armas kommunistaellenes felkelő hadserege az elmúlt hét. alatt elfoglalta‘Gua temala jelentős részét. Puerto Bankosban, az ország egyetlen számottevő kikötőjében : .lég áll a harc a kisszámú kormányhű had­­eg és az ugyancsak kis létszámú felkelő hadsereg között, de a vasútvonal és a tenger­­.. . ’rthoz vezető országút szilárdat*: a.-fe’-k- ’:>V kezében van, akik helyenként 40 mérföldre állnak csupán Guatemala Citytől, az ország fővárosától. A felkelők jelenleg az ország legfontosabb stratégiai pontjaiért, Zacapa városáért har­colnak, s azt lényegileg már birtokukba is vették. A felkelők ellenkormányt alakítottak Chiqulimula városában, ahonnan a kormány­hű csapatokat lázadásra és fegyverletételre hívták fel Ezen események hatása alatt Arbenz kom­munistabarát államelnök lemondott és a ha­talmat átadta Carlos Diaz-nak, aki jelenleg a kommunistabarát kormány katonai erejé­nek főparancsnoka. Nemzetközi szempontból a guatemalai fel­kelés ezzel már el is érte legfőbb eredményét. Akármeddig is tart most már, hogy a felke­lők bevonuljanak a fővárosba, —- akár csat­lakozik a katonaság a felkelőkhöz, akár nem, — most már nyilvánvaló, hogy a kommunis­ták uralma Guatemalában ki van küszöböl­ve, — kivéve persze, ha külföldről nyilt fegy­veres segitség érkezik. Ez azonban nem lát­szik valószinűnek, hiszen az UNO biztonsági tanácsában a kommunisták is elfogadták a be nem avatkozás álláspontját a guatemalai kérdésben. Hogy azután a guatemalai helyi politikai pártok és vezető emberei közül me­lyik fog győzni, — kit áliltanak falhoz, — klit avatnak nemzeti hőssé, — az nemzetközi szempontból már kevésbbé érdekes. Lehet, hogy Guatamalában is meg fognak jelenni egyes utcák bejáratánál azok a hatalmas plakátok, amelyek 1923-ban Mexikóban szó­rakoztatták állítólag a turistákat: “Vigyá­zat ! Ebben az utcában forradalom van! A látogatók testi épségéért nem vállalunk fe­lelősséget!” CHOU-EN-LAI LÁTOGATÁSA INDIÁBAN-----------o-----------­Vöröskina miniszterelnöke. Chou-En-Lai, háromnapos tartózkodásra Indiába utazott, ahol Nehru miniszterelnök hatalmas pompá­val fogadta- A poétikai tanácskozások célja az volt, hogy a két ország egymással meg­tárgyalja a kétoldalú “be nem avatkozás” po­­’itikáját. — Valószinűleg Nehru sem hiszi, hogy a bolsevistákkal lehet ilyen meg nem ímadási szerződést kötni. Vagy talán az in­diai “Szent Tehén” megbízhat a vérengző f gris ígéreteiben ?---------------o-------------­Pierre Mendes France, Franciaország uj miniszterelnö­ke tudvalevőleg az elmúlt héten titkos tárgyalásokat folyta­tó; tt Chou-En-Lai vöröskinai külügyminiszterrel Bázelben. A tikos tárgyalás nem vezetett eredményre, annyi követ­kezménye azonban mégis volt, hogy a genfi konferencián miniszterhelyettesek megbeszélései folytatódtak s ma úgy látszik, hogy egy Ideiglenes rendezés Indokínában legalább­is elképzelhető. A KOMMUNISTÁK KIJELENTETTÉK, hogy ma már hajlandók elfogadni azt az elvet, hogy Kambod­zsa és Laos kérdését a vietnámi kérdéstől függetlenül ren­dezzék. Hajlandók visszavonni a Viet-minh csapatokát úgy Laos, mint Kambodzsa területéről. Franciaország ugyancsak hajlandó kivonni a francia csapatokat Laosból, kivéve két kisebb egységet, melyek kizárólag repülőterek védelmére vannak hivatva Kambodzsa területén amúgy sincsenek fran­cia csapatok. A Laos és Kambodzsa területén működő “par­tizánok”, akik tehát nem a Viet-Minh lázadó hadsereghez tartozó kommunista katonák, hanem helybeli felfegyverzett bolsevi sták, tovább is működnének, azonban csupán mint “politikai pártok”. VIETNAM KÉRDÉSÉBEN a jelenlegi kommunista ajánlat az, hogy mindenekelőtt tart­sanak általános választásokat egész Vietnam területén egy közös Vietnam-Vietminh kormány megalakítására, azután ’ 2 }. ■ a:siüi t \. úgy, híg;: :• VJétshitth asapátojí és a francfa csapatok egyaránt vonuljanak vissza 'meghatáro­zott pozíciókba, majd mikor az uj “közös” kormány megala­kult. mindkét hadsereg szereljen le- Úgy a választásokat, mint a fegyverszünet betartását “semleges” bizottság ellen­őrizze. Hogy ez kikből álljon, arra még nem érkezett konk­rét ajánlat, de a Viet-minh képviselője már előre kijelentet­te, hogy a ‘‘semleges” bizottságban legalább egy kommunis­ta tagnak kell lennie, s hogy ennek a kommunista tagnak vétó-jogot kell biztosítani minden határozat ellen. NEM KELL KÜLÖNÖSEBB politikai zseninek lenni ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy úgy Laos és Kambodzsa, mint Vietnam kérdésében teljesen elfogadhatatlan a kommunista ajánlat és nem is céloz egye­bet, mint hogy a vörösök számára megtakarítson egy jelentős ember- és anyagáldozatot, amely a kérdéses területek katonai elfoglalásához szükséges. Nyilvánvaló, hogy ha Laosból és Kambodzsából a francia erők teljesen kivonulnak, de a fegy­veres kommunista “partizánok”, mint felfegyverzett politi­kád párt tovább működhetnek, akkor ezzel a vörösök máris elfoglalták ezt a két indokinai államot. Ugyancsak nyilván­való, hogy ha a vietnami “szabad” választásokat olyan bi­zottság ellenőrzi, amelyben a kommunistáknak vétó-joga van, akkor minden választókerületben, ahol nem a kommu­nisták győznek, a még fegyverben álló Viet-minh csapatok fegyverrel fogják támogatni a vétó-jogot gyakorló bolsevis­ta kiküldött akaratának érvényesítését, — ezalatt pedig a francia csapatok a fegyverszünet értelmében majd valahol a tengerparton fognak a kaszárnyákban üdülni-A HÍRHEDT MÜNCHENI EGYESSÉG ehhez a tervhez képest valóságos angol győzelem lett volna; pedig a müncheni egyesség, a megalkuvás, a hódítóval való gyáva megegyezés politikája ma már iskolapéldája lett an­nak a módszernek, amiit soha, semmiféle körülmények kö­zött nem szabad alkalmazni semmiféle imperialista hóditóval szemben. ÉS MÉGIS AZT KELL LÁTNUNK, hogy ez az “egyesség” vagy annak valamelyik válfaja létre fog jönni. Valószínű, hogy a kommunisták meg fogják kap­ni Indokínát, amelyet majd később az amerikai katonák lesz­nek kénytelenek súlyos véráldozattal és a helybeli lakosság borzalmas szenvedései árán, hosszú évek múlva visszahódí­tani. Mert úgy Anglia, mint az USA kénytelen volt otthagy­ni a genfi konferenciát és megtagadni a franciáktól azt a ka­tonai segítséget, amelyet már annyiszor felajánlottak, de a­­melyet Franciaország sohasem volt hajlandó őszintén elfo­gadni. A mai francia miniszterelnök állását és Franciaor­szág jövőjét kötötte ahhoz, hogy Indokínában — bármi áron — fegyverszünetet hozzon létre. Ez a “bármi ár” egy­részt ’ égleg lezülleszti Franciaországot a mellőzhető “kisha­­talmak” közé, — másrészt feláldozza a fehér emberek leg­fontosabb pozícióját Ázsiában, — végül tönkre fogja tenni a franciák afrikai birodalmát is, ahol a nacionalista ■eszméktől fűtött arabok és négerek első dolga lesz, hogy megpróbáljanak fellázadni az ellen az ország ellen, amely az első katonai vereség után önként leteszi a fegyvert.

Next

/
Thumbnails
Contents