Kanadai Magyarság, 1954. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1954-01-02 / 1. szám

Még jönni fog, még jönni kell, Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vörösmarty C a n a d a’ s largest Anti-Communist weekly in the Hungarian language Edited and Published at 362 Bathurst St., Toronto Szerkeszti : KENESEI F. LÁSZLÓ Autorized as Second Class Mail Post Office Department Ottawa 4 évfolyam 1 szám. Ára : 10 Cent. Toronto, 1954 január 2. BOLDOG UJESZTENDÖT------------o---------— Ismét gazdagabbak lettünk egy uj esztendővel. Vágyak­kal is és álmokkal is. Akarással és fogadkozásokkal. Mind­azzal, amit, az 1954-es esztendőhöz fűzünk. Megszegényed­tünk azonban azokkal az álmokkal, amelyek nem váltak va­lóra, amelyeket elmulasztottunk vagy a tavalyi esztendőben nem tudtunk életté váltani. S ezekben a napokban mindany­­nyian az otthon élőkre gondolunk elsősorban. Boldog ujesz­­tentíőt kívánunk nekik. Azt kívánjuk, hogy az ujesztendő történelmét magyaroknak ismét magyarok Írhassák; szaba­don, boldogan. Szűnjék meg a szenvedésük és mi is hazatér­hessünk, — ha tékozló fiúként is — az apai házba. A leg­szebbet és a legjobbat kívánjuk: “Isten áldd meg a magyart!” Otthon, a határtalan szenvedések tisztítótüzében égő nemzet bizonyára eljut oda, hogy részesülhet a jó Isten ir­galmából is. De milyen nehéz felelni arra, hogy az emigráció küzdelme és szenvedése érdemszerző-e? Mi, idekinn magunk határozzuk meg az utat, amelyen járunk, s ha visszanézünk az évek tegnapjába, nem azt kell-e újra megállapítanunk, hogy valahol utat tévesztettünk. A feladat, ami az emigráció előtt áll annyira nagy, hogy mindannyian összefogva is ne­hezen tudnánk a cél felé haladni. És mi mégis atomizálódunk. Mindinkább szétesünk. MSintha valahol elvesztettük volna, vagy lemondtunk volna mindarról, ami a magyart időn és té­ren át összetartotta a magyarral, véleménykülönbség ellené­re is cselekvőképessé tette. A magyarság lényeges sajátja ugyanis, hogy szellemi kötelékét mindig fontosabbnak tar­totta és tartja a testi (faji) és az érdekközösségi (osztály) kötelékénél. Legszentebb összetartó kapocs a keresztény és nemzeti gondolat, amelynek szerves egysége élt legnagyobb­­jainkban, amit semmi másnak alá nem rendelhetünk, de ta­nításuk szerint kell egyéni és közösségi életünket leélni. Tragédiánk, hogy ezzel szemben ezek a kötelékek időről időre megszabhatták útunkat, de tőlünk mindig idegenek maradtak. Ma már alig beszélhetünk magyar emigrációról. Van “szocialista”, van “kisgazda”, van “keresztény” emigrá­ciónk. De ezek összessége sem képes maradéktalanul a nem­zet egyetemét képviselni. Emigrációnk a leghivatalosabb formájában is osztály érdeket helyez a szellemi kötelék elé. És a már odahaza erő­szakolt módon egymással szembeállított osztályérdekek ösz­­szehangolását még külpolitikai partnerkeresések indítója nem is annyira a nemzet érdeke, hanem az illető csoportok, pártok erősítése a “majdan úgyis felszabaduló” nemzet bel­politikai harcaira. A kiadott pártprogrammok ezért alig fog­lalkoznak az emigráció külpolitikai feladatai végrehajtásá­nak módjával, annál többet és egészen irreálisan részletekbe­­menő belpolitikai kérdésekkel. Az emigráció belső ellentmondásai vezettek oda, hogy egy sajátos népnélküli “demokrácia” születésének lehetünk tanúi. Valami olyannak, amit Magyarországon népi demok­ráciának hívnak. így kényszerülnek egyesek visszahivatkoz­ni az 1945 utáni évek magyarországi “szabad” választásaira, hogy szereplésük valami módon igazolást nyerjen. S követ­kezetesen megfeledkeznek arról, hogy ezeken a választásokon a nemzet nem a lehető legjobbat, csupán az oroszok által en­gedélyezett “legjobbat” választhatta. Természetes, hogy akkor, amikor minden nemzet igyek­szik törekvéseit összehangolni a világ vezető hatalmának tö­rekvéseivel, a magyar emigráció sem tehet másként. Azon­ban minden együttműködés készségének jól felismerhető ha­tárai vannak, s az sohasem mehet a magyar érdekekről való lemondásig. Az önrendelkezési jog megilleti a Kárpátmeden­ce népeit is s súlyos vétek számba megy bizonyos külföldi kö­rök kényelme érdekében erről soha nem beszélni, a múlt hi­báit azok csöndes elfogadásával a jelenben is érvényessé ten­ni. Megfeledkezni látszunk arról, hogy minden külföldi nyo­más egyenes arányban nő az ellenállás gyengeségével. Mindezek a jelek, tények félreismerhetetlenül arra mu­tatnak, hogy valóban útat tévesztettünk. Olyan úton járunk, amelyen soha nem lesz boldog uj esztendőnk. Vissza kell tér­nünk tétovázás nélkül arra az útra, amelyről évek hosszú so­ra óta letértünk. El kell hagynunk az osztálytagozódást, s a politikai vezetőknek a keresztény és nemzeti gondolat jegyé­ben eggyé kell lenniük, hogy az emigrációs magyarság ere­jét az otthon érdekében kiaknázhassák, a már legkisebb egy­ségében is szétszóródó emigrációt alkalmassá tegyék az uj szabadságharcra. Ebben a harcunkban azonban csak azokban reményked­hetünk, akik a kereszténység zászlaja alatt igyekeztek eddig is összefogni az erőket. E keresztény csoportok világnézeti alapjában lényeges eltérés nem lehet. Ki kell küszöbölnünk a köztünk sajnálatos módon fennálló személyi ellentéteket és felül kell vizsgálni hol történt szakadás a keresztény és ma­gyar eszmék egységében. Ott, ahol a keresztény és magyar gondolat nem csupán jelszó, hanem élet valóság, ez nem le­hetetlen feladat. Az emigrációnak ebben az ujesztendőben figyelmét és e­­rejét e kérdésekre kell fordítani, mert “Vétkesek közt cinkos, aki néma, Atyafiáért számot ad a testvér.” (Babits) VALLÁSÜLDÖZÉS MAGYARORSZÁGON XII- Pius pápa, a katolikus egyház feje, Krisztus földi helytartója 600.000 hivő előtt mondta el karácsonyi beszé­dét. Beszédének lényege az volt, hogy sem a technikai fejlő­dés, sem az anyagi gazdaság, sem a materialista világszem­lélet nem képes az emberiséget boldoggá tenni, mert er­re csak a krisztusi szeretet, a krisztusi világszemlélet képes. Kifejtette a Pápa, hogy a kommunizmus, amely az isten­ellenes gonoszság műve, nem fenyegeti ma jobban Európát, mint a világ bármelyik más földrészét: mivel azonban Euró­pa a keresztény kultúra legfőbb hordozója, elsősorban ez a földrész volna hivatva arra, hogy a kommunizmus ellen egy­ségesen, töretlen sorokkal 1/pjen fel. Itt az ideje — mondot­ta őszentsége — hogy Európa végleg felszámolja a belső tör­ténelmi és nacionalista ellentéteket és végre politikailag és gazdaságilag is egyesüljön. VVVVTVVVVVVVVTWVVTTVTr^ A FRANCIA ELNÖKVÁLASZTÁS A francia köztársaság történelmének legzavarosabb és leghosszabb ideig tartó elnökválasztásán J. Coty, 71 éves konzervatív képviselő győzött. Coty több, mint 30 évet töl­tött köztisztviselői minőségben és sem egyéniségéről, sem politikai felfogásáról nem derült ki semmi részlet. Győzelme csak annak volt köszönhető, hogy Laniel volt miniszterelnök — aki a legtöbb szavazatot kapta a küzdelemben, de a szük­séges abszolút többséget megszerezni nem volt képes — visz­­szalépett a jelöléstől, annak érdekében, hogy a közel két héten át húzódott kilátástalan választásnak legalább valamilyen eredménye legyen. Ismét támadnak a kommunisták Indokínában A kommunista Vietminh csapatok egy kelet-nyugati i­­rányi előnyomulás keretében elérték és elfoglalták a Laos és Thailand határán fekvő Taktek erődítményt és repülőteret, ezzel két részre vágták Laost. Egyidejűleg kommunista tá­madás indult az ettől a ponttól 300 mérföldre északnyugatra fekvő Dien Bien Phu francia indokinai erőd ellen. Minthogy mindezekben az akciókban csupán kisebb erők vesznek részt, s a harc maga lakatlan őserdei terepen folyik, a helynevek és födrajzi megjelölések nem bírnak komolyabb jelentőséggel, sem az egyik, sem a másik fél stratégiai hely­zetére nézve-Az emigrációs magyarság magatartásából meg kell é­­rezni az illetékeseknek, hogy e feladattól menekülni nincs több lehetőség. így lesz csak reményünk, hogy eleget tehetünk köteles­ségünknek, amit Kossuth így fogalmazott meg: “cselekedni a bilincsbe vert nemzet helyett”. Álmokban és vágyakban gazdagok vagyunk. Legyen ez az ujesztendő cselekvésekben is gazdag. Akkor és csakis ak­kor remélhetjük, hogy 1954-ben közelebb jutunk a Feltáma­dáshoz. “Balsors akit régen tép, hozz reá víg esztendőt.” Az ötödik évfordulója elmúlt annak, hogy Mindszenty József esztergomi érseket, Ma­gyarország bíboros hercegprímását a kom­munisták letartóztatták észtergomi palotá­jában. A letartóztatás és a lefolytatott per világszerte nagy feltűnést keltett és az Ítélet — élethossziglani börtön — a katolikus vi­lág milióinak tiltakozását váltotta ki. Abban az időben és azóta is sokat Írtak a kommu­nisták gyalázatos Ítélkezéséről, a magyar és idegennyelvű könyvek légiója jelent meg, tiltakozógyülések ezreit rendezték meg. A- zonban minden tiltakozás és az egész kultur­­világ felháborodása ellenére, a Bíboros még mindig — öt éve elmúlt már — a kommunis­ták foglya és a magyarországi vallásüldözés még mindig-tart, sőt egyre súlyosbodik . . . A magyarországi katolikus egyház már az első háború után megismerkedett a kommu­nista vallásüldözéssel, megelőzve minden más európai államot. De Kun Béla kommun­izmusa gyerekjáték volt ahhoz képest, ami ma Közép-Európában történik a vallásüldö­zés terén. A második világháború alatt az oroszok védőszárnyai alatt visszatértek az emigránsok:— Rákosi, Révai, Péter, Auss­­pitz és a többiek, — akiket a börtön vagy a száműzetés bosszúállókká tett. A lopás, a fosztogatás és az erőszak napirenden voltak és a keleti barbárság vette hatalmába a sze­rencsétlen Magyaroi’szágot. Apor Vilmos győri megyés püspök mintegy harminc pap­társával együtt az orosz megszálló hadsereg golyóitól pusztult el, a férfiak és nők ezreit hajtották Oroszországba kényszermunkára. Az első időben az oroszok nem támadták nyíltan a vallást. Úgy képzelték el, hogy a papság feladata az lesz, hogy a néppel elfo­gadtatja az uj rendet és ezáltal elaltatja a keresztény lelkiismeretet- Azonban hamaro­san keserű csalódásban volt részük. Mindent alaposan kidolgoztak az ország bolsevizálá­­sára, de meg kellett állapitaniok, hogy az or­szág birtokbavétele nem tejes, mig a kato­licizmus él és létezik. így hát sürgősen Prog­ramm jukba vették a katolikus egyház leigá­zását. Szétválasztani az egyház és az állam ügyeit, a felekezeti oktatást megszüntetni, az egyházi vagyont elkobozni, a templomokat bezárni, de mindenekelőtt a papokat a hívők előtt lejáratni és a hívőket hitehagyottá ten­ni — ez volt az üldözés menetrendje. Az egy­ház éberen őrködött, hogy az erőszakosko­dást kikerülje, de mégsem sikerült megaka­dályoznia azt, hogy mártírjai ne legyenek. Sok száz papot Ítéltek halálra és több évi sú­lyos börtönre teljesen ártatlanul, koholt vá­dak alapján, csak azért, hogy megfélemlít­sék a papságot és a hívőket. Már 1948-ban 600 körül volt a bebörtönzött papok száma. Ebben az évben kezdődött el a magyar ka­tolicizmus heroikus küzdelme a kommuniz­mussal. Az egyházi vagyon elkobzása után— ez volt az üldözés első állomása — megjelent az iskolák államosításáról szóló rendelet. A magyar katolikusok elvesztették majdnem az összes iskolájukat: 3000 elemi iskolát, az összes magyarországi elemi iskolák 43 szá­zalékát, 85 gimnáziumot és egyéb középfokú iskolát. A tanitó szerzetesrendek kezén csak a pannonhalmi és győri benedekrendi, a bu­dapesti és kecskeméti piarista, a gödöllői premontrei és az esztergomi ferences gim­náziumokat hagyták meg. Végleg megszün­tették a budapesti egyetem hittudományi ka­rát, amit- Pázmány Péter bíboros alapított 1635-ben. Ugyancsak megszüntették pár éves működése után az egri Szent István katoli­kus egyetemet, melyet eredetileg Esterházy Károly püspök alapított, de csak Mindszenty József bíboros nyitott meg 1946-ban. Az egy­házi vagyon elkobzása, a felekezeti iskolák államosítása, az iskolák, kolostorok és beren­dezésüknek állami birtokba vétele a legna­gyobb csapás volt, ami a magyar katolicuz­­must a mohácsi csata óta érte. 4500 tanár és tanitó — szerzetes és apáca — kényszerült otthagyni az iskolát és hivatását, amelynek egész életét és tehetségét szentelte- A bencé­sek, ciszterciek, piaristák és még sok más rendek tagjai ki lettek zárva saját iskoláik­ból : azokból az országos hirü és magas szín­vonalú tanintézetekből, amelyek évszázado­kon át az ország szellemi elitjeit kitermel­ték. A szerzetesek közül 400-nak megenged­ték, hogy átlépjenek a világi papok státusá­ba. A többiek — papok és apácák — három hónapon belül elhagyni kényszerültek kolos­toraikat, ha a kommunista kormány időköz­ben nem hurcolta el őket zárt táborokba. A szerzetesek elmentek gyári munkásnak vagy mezei munkára, az apácák pedig cselédnek vagy házi tanítónak, ha még akadt ugyan valaki, akinek volt elég pénze személyzetet tartani. Az elkobzott kolostorokból és egy­házi épületekből kaszárnyákat, kommunista­­székházakat vagy szállodákat csináltak. A bezárt templomokból pedig katonai raktárát, szertárakat stb. A bazilika a hir szerint kom­munista könyvtár és olvasóterem lett, a vá­rosligeti Regnum Marianum egyházközség templomát pedig egyszerűen lerombolták, hogy a Sztalin-szobornak helyet teremtse­nek. Valószínűleg ugyanez lesz a sorsa a bel­városi plébánia templomnak is. A katolikus egyház elleni harc természete­sen ellenhatást váltott ki. Az oroszoknak érezniök kellett, hogy az ország az egyházi vezetők és a papság mögött áll. Ekkor hatá­rozták el Mindszenty bíboros letartóztatását. Magyarország hercegprímása nemcsak a ka­tolikus egyház feje volt, hanem az ország el­ső zászlósura is: törvény-biztositotta jogai­nál fogva beleszólása volt az ország ügyeibe, püspöki karával egyetemben hivatalosan tagja volt az országgyűlés felső házának. Magyarország prímását 1945-ben — 950 év óta először — kizárták a törvényhozásból és megfosztották a magyar alkotmányban biz­tosított jogaitól. A hercegprímás letartózta­tása után a rangidős Grösz József kalocsai ér­sek lett a magyar katolikus egyház feje. Az ő letartóztatása és elitélése sem késett soká­ig, miként Márton Áron gyulafehérvári püs­pöké sem, aki az erdélyi magyar katolikusok feje volt- Őket követte még több más püspök letartóztatása, elítélése, elhurcolása vagy háziőrizetbe vétele. E letartóztatások után már lehullt az ál­arc: a kommunisták nem akartak félúton megállni, hanem meg akarták teremteni a magyar szakadár-egyházat, amely szakit Ró­mával. A kormány megszervezte az Egyházi Ügyek Hivatalát, amelynek tagjai ellenőriz­ték a püspököket. Ezen ellenőrző személyzet tagjai: egy orosz komiszár — akit a nép “ci­vil püspöknek” keresztelt el — két politikai detektív és a “Békeharcos Szövetség” egy ki­küldöttje. Ők kormányozzák valójában az egyházmegyéket, végzik a kinevezéseket (természetesen a felfüggesztett vagy hite­­hagyott papok soraiból) és felfüggesztik a nekik nem tetsző papokat. — a megyéspüs­pök nevében, de annak megkérdezése nélkül. A hívőket azonban nem lehet félrevezetni. Tömegekben mennek a még nyitvalevő temp­lomokba és hallgatják a hithű papok igéit. S a magyar katolikusok nem is szóródnak széj­jel, ha pásztoraik meg is fogyatkoznak vagy ha meg is félemlitik őket. A mártir-pászto­­rok példája csodákat müvei és hosszú ideig forrása lesz a hűségnek és az egységnek, mi­ként a katakombákban az ókori egyházüldö­zés idején. Magyarország tiz évszázad óta ke­resztény : ezeréves történelme folyamán őriz­te, védte, dédelgette, ápolta, tökéletesítette ezt a nyugati kereszténységet és a római hi­tet, jóllehet minden keleti barbár támadás első célpontja volt. Tiz évszázad magyar tör­ténelme csak ezekről a harcokról beszél — a római vallás és a nyugati kultúra védelmé­ben, amiért a Nyugat alig-alig mutatott há­lát vagy még csak köszönetét se mondott. A maroknyi magyarság, a nyugati kultúra ismét át fogja vészelni az üldözés nehéz éve­it, a magyar katolicuzmus pedig Tsztul­­va és lelkiekben megerősödve fog . M az egyházüldözésből. “A mi útunkat a tirok vére jelöli ki — mondta a bebörtönzi. kalocsai érsek, Néró és Diocletianus elmúl­jak de Szent Péter ma is él!” Dr. Heckenast Dezső-

Next

/
Thumbnails
Contents