Kanadai Magyarság, 1953. július-december (3. évfolyam, 27-51. szám)

1953-07-04 / 27. szám

■ Még jönni fog, még jönni kel!, Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakár.. Vörösmarty C a n a d a’ s largest Anti-Communist weekly in the Hungarian language Edited and Published at Szerkeszti : Autorized as Second Class Mail Edited and Published at 362 Bathurst St., Toronto Szerkeszti : KENESEI F. LÁSZLÓ Autorized as Second Class Mail Post Office Department Ottawa 3 Évfolyam 27 szám. Ára : 10 Cent. / 1953 Julius 4 “MENEKÜLT MAGYARORSZÁG”------------0-----------­A “Szabadság” és az “Amerikai Magyar Népszava” idő­ről-időre “Menekült Magyarország” címen és egy oldal terje­delemben helyt ad az emigrációs szélső-bal oldal politikusai mondanivalóinak. Ami a közlemények megjelenésében magában elsősorban figyelemreméltó, az, hogy az idézett napilapok ezzel eddigi magatartásuk megváltozásáról adnak tulajdonképen számot. Beismerik, hogy nemcsak fasiszták és nácibérencek jöttek el az oroszok elől (miként azt eddig számos cikkben közvetlenül és közvetve is hirdették), hanem itt él a “Menekült Magyar­­ország” is. Ez a beismerés sokkal fontosabb annál a hibánál, amit Nagy Ferencék megszólaltatásával követnek el. Ugyan­is nem Nagy hovatartozandósága, — hanem sokkal inkább a menekült magyarok megbecsülésének, a közös megértés szük­ségének ténye tudatosul. E közlemények megjelentetésével beismerik a magyar­nyelvű amerikai napüapok azt is, (eddigi álláspontjukkal szemben), hogy az emigránsnak nemcsak joga, — de köteles­sége is a politizálás. — A büincsekbe vert magyarság érde­kében való politizálás. Ez a kötelesség elkíséri a politikai e­­migránst életének minden változásában, helytől, időtől és módjától csaknem függetlenül. Bár Nagy Ferenc és társainak eddigi megnyilatkozásai az önigazolást tartják fontosabbnak, mégis — politizálnak— és így a “Szabadság” és az “Amerikai Magyar Népszava” most maga segíti lerombolni a még meglevő válaszfalakat ki­fogásokat, amit ők tudatosítottak a politikai menekültekkel szemben. Mindez nem véletlen. A tények, s az igazság kényszerítő ereje elől ugyanis időleges kitérőket lehet csak csinálni, de állandóan kibújni alóluk nem lehet. A pálfordulásnak már nagyon is itt volt az ideje, hiszen a tiszteletreméltó és nemcsak nevében élő Amerikai Magya­rok Szövetsége mind erőteljesebben vesz részt az “óhaza” igaz ügyének propagálásában. Meggyőződésünk, hogy az érdekek útját járva mind a Szabadság, mind a Népszava eljut annak felismeréséhez is, hogy a “menekült Magyarország” igazi hangját, a magyar jövőt helyesen szolgáló magyarok hangját nem Nagy Fe­renc megnyilatkozásaiban kell keresnie. A “menekült Ma­gyarország” örömmel üdvözölne egy ilyen érdekdiktálta fel­ismerést is, mert ez a jól felfogott önérdek szolgálása a ma­gyarság ügyét is előre vinné. Nagy Ferenc és szerkesztőtársainak figyelmét a legnyo­matékosabban fel kell azonban hívnunk arra, hogy az ő önér­dek-szolgálatuk és önigazolásuk keresése, bizonyos mértéken túl, — szemben áll a magyarság érdekeivel. Nagy Ferenc Menekült Magyarországának olvasása köz­ben nem lehet szabadulni attól az érzéstől, hogy mindazt, a­­mit leírnak, legfőképen azért teszik, hogy bebizonyítsák: ab­ban az időben, amit Nagy Ferenc számlájára lehet Írni, — Magyarországon demokrácia, vagy valami ahhoz hasonló volt. (S talán ez csak azért lehetett, — mert ő volt az esemé­nyek “irányitója”). Ez a magatartás érthető, mert Nagy Fe­rencnek szüksége van arra, hogy elkövetett hibáinak súlyát legalább igy tegye önmaga számára is elviselhetővé. (ő maga jelentette ki, egyszer már itt Amerikában, hogy az események olyan helyre juttatták) miniszteterelnöksége idején, amihez képességei nem voltak elégségesek.) Ennek ellenére az a vágy, amivel Nagy az önigazolást végzi, olyan területre is elragad­ja, ahol már elkövetett hibáit könnyen sulyosbbitani fogja. Erre mutat a “Magyar Nemzet” 1945. május 29-iki szá­mának idézése. (’’Emlékezzünk — gondolkozzunk” rovatban). Ebben arról van szó, hogy az oroszok abban az időben még eleget tettek a yaltai szerződésnek, s hogy Grősz József kalo­csai érsek köszönetét mond Puskin orosz követnek, amiért “a magyar katholikus egyház szabad vallásgyakorlatát biz­tosították.” Azt készséggel elismerjük, hogy Nagy Ferenc elkövetett hibáinak okozója elsősorban az volt, hogy azon kevesek közé tartozott, aki hitt az oroszoknak. Ez már abban az időben is súlyos vétek volt, s a magyarság tragédiáját csak sulyosb­­bitotta. Aki azonban még ma is azt tartja, hogy lehetett hin­nie az orosznak, s erre érdemes emlékezni, az olyan súlyos vakságról vagy rosszakaratról ad bizonyítékot, ami ellen tár­sadalmilag is védekezni kell. Nagy Ferencnek — éppen az orosz valláspolitikával kapcsolatban — igen sok adat áll ren­delkezésére, amely mind azt bizonyítja, hogy egyszerűen át­meneti orosz taktikáról volt szó, s nem a demokrácia vagy a vallásszabadság lehetőségéről. A sok adat közül most idéz­zük csak Mihajlovics Zsigmond kitűnő tanulmányát. (Kát. Szemle, Róma, 1952. 3. szám.) “A kezdetben tapasztalt “jó­indulatú” orosz magatartást az Egyházzal szemben senki sem várta.” Határozottan megállapítja azt is, hogy az a ma­gatartás nem magyarázható a Sztálin által aláirt nemzetközi (pl. yautai) szerződésekkel. “Nem volt az más, — Írja a to­vábbiakban az illusztrális cikkíró, —mint az 1939-ben elkez­dett uj valláspolitikának a folytatása.” Az orosz tanulság nyert alkalmazást s az első évek — “Nagy demokráciája” — a fokozatos elszigetelődéssel kezdődtek. Nincs sajtó, elvet­ték az egyesületi jogot, eltiltották az Egyházat kulturális, karikativ tevékenységétől. Az iskolákat államosították, s elkezdődtek a perek a papság, s az egyházfők ellen. Nagy Ferenc nyilatkozatai a püspöki kar és a kardinális felé elhang­zó “kioktatásai” ebben az időben hangzottak el. A Bíboros, A FÁKLYA Vannak hasonlatok, amelyeket úgy elkop­tattak, amelyekkel úgy visszaéltek az idők folyamán, hogy igazán személyes bátorság­ra (és mint ez is itt, bocsánatkérő, magya­­rázkódó bevezetőre) van szüksége az ember­nek, ha úgy érzi, hogy használnia kell egyi­ket, vagy másikat. Ilyen hasonlat a fáklyáé. A nagy szellemeket, remekírókat, gondolko­dókat szokták fáklyához hasonlítani, mond­ván, hogy ez vagy az az iró, költő, tudós “má­soknak világítva emészti önmagát”. Nem tehetek róla, de ahogy a nagybeteg Nyirő József sorsán gondolkozom, önkénte­lenül is egyre a fáklya, annak is erdélyi vál­faja, a “lármafa” jár az eszemben. A nem er­délyiek, a gyermekkorban elszakadtak ta­lán azt gondolják, hogy a “lármafa” dob­­szerü vagy kereplőszerü hangotadó valami, pedig nem az. Szurkos, száraz, magányos fenyő a lármafa, hegytetőn, dombháton, messze a többiektől és magasan a többiek felett áll és ha baj van, meggyujtják. Az ég­re kígyózó füst, a magasbacsapó lángok, a pattogva szálló szikrák lármázzák fel az ap­ró, szétszórtan fekvő székely falucskák, ma­gános házak lakóit, hogy baj van, siessetek. Recsegve, ropogva, lángolva és izzón omlik hamuvá a lármafa, de segít. Rugalmas balta­nyelekre feszülnek a kérges tenyerek, a ré­gi flintákat kibontogatják az olajos ron­gyokból, lazára igazítják a bicskát, a kést a zsebben vagy a csizmaszárban, megsuhog­nak a szalonnabőrből vaskeménny'é pácolt botok — és megindulnak a más baján, a kö­zös bajon segíteni kész székelyek, akár far­kascsorda, akár tolvaj pakulárok, akár vér­szagra megvadult medve, vagy bolondjában folyammá dagadt, házakat tovaragadó he­gyipatak, akár portyázó török vagy sarcoló labanc az oka, hogy meggyujtották a lárma­fát: “baj van, segítsetek, siessetek!” Lármaf a volt az erdélyi és az egész magyar szellemi életnek Nyirő József, aki most be­tegen, fillér nélkül és ország nélkül, idő előtt megöregedetten nézi az ablakon át az idegen spanyol eget és keresi a Zágon felé mutató halavány csillagot, melyet Mikes figyelt a Földközi tenger másik legvégéből, a török porta kegyelméből valaha. Rodostó vagy Escorial, Törökország vagy Spanyolország — nem mindegy a bujdosó­nak ? Azért, azt hiszem, Nyirő József sorsa ke­serűbb, nem, mintha a piláf édesebb lett vol­na a puliszkához szokott szájnak mint a tar­­tilla, hanem azért, mert a maroknyi Rákó­czi emigrációnak nem állottak rendelkezésé­re azok a segítő eszközök, amelyek ma a mi rendelkezésünkre állanának, — ha állanának. A “pogány” török porta utalt ki néhány aranyat az emigráns magyarok részére, a­­zok meg Is kapták hiánytalanul. Most a ke­resztény (vagy mivel a többség protestáns, “keresztyén”) USA súlyos és értékes dollár­százezreket juttat az emigrációnak, —de váj­jon kapott-e, kap-e Nyirő József, Szitnyai Zoltán vagy a Szivgárda megalapítója, Blaskó Mária (aki legalább annyit tett a magyar gyermekekért, mint Barankovics egész klikk­jével együtt), kapott-e, kap-e a sok idős tu­dós, megfáradt, összetört pap és lelkipász­tor, a kivénhedt színészek, a szemükvilágát, végtagjaikat vesztett magyar tisztek egyet­len centet is ebből a pénzből ? N E M ! És a szerencsések, a jó állásba kerültek, a vállalatokat alapítók vájjon juttattak-e va­lamit is azoknak, kiknek vagyonukat rész­ben köszönhetik ? Mert csak nagyon ostoba vagy nagyon rosszindulatú ember mondhat­ja azt, hogy “én magamnak köszönhetek mindent.” A magyar kultúra csiszolta, taní­totta, emelte őket oda, hogy a pénzért folyó, lihegő versenyben megállják a helyüket. A magyar iskolának köszönhetik műveltségű­ket, szaktudásukat, magasabb színvonalú képzettségüket, amely a “bennszülöttek” fö­lé emelte őket ! Az Egyesült Államokban és Kanadában több mint kétszáz magyar egyetemi tanár- I nak van tanszéke. Ha ezek fejenként és ha­vonta 50 centet juttatnának el Nyirő József­hez, máris megoldódnék a legégetőbb kér­dés. De legalább ezer “ujbevándorolt kerese­te, jövedelme üti meg az egyetemi tanárok jövedelmének á dupláját és legalább ötszáz bevándorolt jövedelme a tízszeresét. És Nyirő Józsefnek, az “Uz Bence”, az “Isten igájában”, a “Jézusfaragó ember”, a “Zöld csillag” és még vagy negyven-ötven más remekmű szerzőjének a korral, a beteg­séggel, a halállal viaskodva mégis úgy kell éreznie, hogy most, mikor ő, a lármafa, a lel­keket felrázó, segítségre hivó fáklya van bajban, egyedül maradt, magára hagyták a­­zok, akikért élt, akiknek irt, akikkel vállalta a sorsközösséget. Van két amerikai pénzen fenntartott, ha­talmas magyarnyelvű rádióműsor: az “Ame­rika Hangja” és a “Szabad Európa”. A kom­munizmust kiszolgáló, könyvében a bolsevis­tákat dicsőítő Dessewffy Gyula, a kétfelé kacsintgató, a politikai szelekkel ide-oda hul­lámzó Thury család, a nemzetközi körözés alatt álló zsebtolvaj Székely Andor, a maka­­beus-kommunista Székely Beáta (nem roko­nok, mindkettő más névről magyarosított) és a többiek mind, mind kenyeret, dollárt, otthont, határkört kapnak a két intézmény­nél, de Nyirő Józsefnek nem jutott íróasztal, egy darab papír, amire Írhatna, amin üzen­hetne a hazátlan törpe, a kéjgyilkos hústö­meg, a sánta és pupos kéjgyilkos szabóle­gény és méltó társaik igája alatt nyögő ma­gyarságnak. Félnek a tehetségétől, félnek a magyarsá­gától, az emberségétől, érzik, hogy senkik és semmik mellette. Majd ha meghal szétrág­ják, saját nyálukkal összeragasztják, átérté­kelik, kiforgatják, meghamisítják, pénzt csi­nálnak belőle. A dicső ősök hitvány, gerincte­len utódja raccsolva fogja dadogni róla, Thu­ry majd dünnyögve hazudik a barátságáról és Beáts énekelve, a szavak végét felkapva fog pikáns kis történeteket füllenteni vele kapcsolatban. Magyarok! Ne hagyjuk ezt! Ne engedjük meghalni Nyirő Józsefet ! Nyissuk ki a szi­vünket és a zsebünket ! Tartsuk életben az élő magyar irodalom egyik legnagyobb alak­ját ! A cime : Nyirő József, C. dela Estacion 3, Latropical, El Escorial, Spain, Europe. Minden dollár, minden cent, minden levél, amelyet Írunk neki, meghosszabbítja az éle­tét ! Vannak közöttünk néhányan, akiknek 10 vagy 100 dollár se számit, de még többen, akii; 1-2 dollárt tudnak nélkülözni. Akiknek ennyire se telik, azok küldjenek neki egy pár soros levelet, amelyben javulást, gyógyulást kívánnak, amelyben megírják, hogy olvas­sák, szeretik műveit. Mutassuk meg, hogyha azok, akik elgazdálkodj ák a segítésre kapott dollárokat, nem is törődnek vele, de mi, sen­kik, szürke, szétszórt porszemek vele va­gyunk ! Ne hagyjuk a fáklyát kialudni ! Szükség van rá ! Lőrincz István Grősz érsek, Endrédy apát elitélése után nyitott volt az ajtó a kommunista Egyházügyi Hivatalig, a mai helyzetig. Mindszenty bíboros nagyon jól látta a rendszer céljait. Ezért Ítélte el a kommunisták követelte látszat-megegyezé­seket. Azokat, amelyeket pedig Nagy Ferenc is olyan buzgón ajánlgatott. Ha Nagy Ferenc akkor is inkább a Bíborosnak hisz, s nem az oroszoknak, bizonyos, hogy szerepe nem lett volna olyan szégyenteljes, mint amilyent mint miniszterel­nök végigjátszott. De, ha akkor nem is hitt, az eseményekből, saját sorsából illett volna tanulnia. Nagy Ferenc azonban ezt is elmulasztotta, és már olyan mélyre süllyedt, hogy visszamenően sem képes felismerni az események rugóit, célját és igazi értelmét. Ilyen esetben pe­dig a hallgatás az egyetlen helyes magatartás. — A menekült magyarság, s a saját érdekében. — NYARALÓ GYERMEKEK HALÁLOS SZERENCSÉTLENSÉGE A Summerhill és Police Ki­­wanis Klubok 70 fiút nyaral­tattak a north-yorki Don folyó közelében. Junius 30-án a fo­lyó Watsons’ Flat részén egy órán belül két gyermek ful­ladt bele a vízbe. Mindkettőt kihúzták és több mint egy óra hosszat mesterséges légzéssel próbálták feléleszteni, de hi­ába. Mindketten meghaltak. EZ TÖRTÉNT MÉG... TOVÁBBI FORRONGÁSOK KELET-NÉMETORSZÁGBAN Az egyrészt nagyarányú büntetőhadjárat, a letartózta­tások, deportálások és kivégzések, másrészt a kommunista kormány Ígérgetései ellenére a forrongások továbbtartanak Kelet-Németországban. A szovjet zóna nagyobb városaiban a nép elkeseredetten lázong a zsarnok-rendszer, a kegyetlen munka- és kétségbeejtő élelmezési viszonyok miatt. Sok he­lyen asszonyok gyűltek össze az állami hivatalok előtt és ki­áltozva követeltek kenyeret gyermekeik számára. A kormány kénytelen volt kinyittatni az élelmiszer-rak­tárakat, hogy kudarcán segítsen és némiképen leplezni pró­bálja a világ előtt a szégyenteljesen nyomorúságos élelme­zési helyzetet. Utóbbi időben Kelet-Berlinben a jegyekre ne­gyedfont húst, kb. ugyanennyi kenyeret és szerencsés eset­ben két font halat lehetett kapni fejenként és hetenként. Egyes helyeken a hal helyett 2 ounce jam-et adtak ki. Főze­léket és gyümölcsöt jóformán látni sem lehetett. Számos nagy gyárban a munkások abbahagyták a mun­kát, tiltakoztak és szabotáltak, bár ezzel a tömeges letartóz­tatások, elhurcolások és kivégzések veszélyét kockáztatták meg. Az általános helyzet azonban valóban tűrhetetlenné vált, s már a kommunista rendszer vezetőinek is érezniük kellett, hogy nem mehetnek tovább. A keletnémet forradalom a szovjet politika számára is nagy megrázkódtatást jelent. A három nyugati hatalomnál Oroszországot képviselő követeket sürgősen Moszkvába ren­delték. Malik londoni követ először Berlinbe repült tájékozó­dás céljából, annak ellenére, hogy irtózik a légi úttól. . i A LENGYELEK SZINTÉN LÁZADNAK Nyugatberlini jelentés szerint az Oder-Neisse határvi­déken, mely azelőtt német terület volt, lázongás tört ki. Forrongó munkások utcai harcokba kerültek a szovjet csa­patokkal és a fegyvertelen lengyel rendőrök csatlakoztak a lázadókhoz. A tömeg “Szabadítsuk meg Lengyelországot a kommunizmustól” kiáltásokkal harcolt és szétrombolt egy mozit, melyben szovjet film volt műsoron. A forrongás állí­tólag azután tört ki különböző helyeken, hogy a német láza­dások hire elterjedt. Lengyel partizánok az oderai Frankfurt és Liebenau kö­zött több helyen felrobbantották a vasútvonalat.-----------------------------o--------------------------­KOREÁBAN A HELYZET VÁLTOZATLAN -----------o-----------­A Syngman Rhee és Robertson US megbízott közötti tár­gyalások a kezdeti remények után mégsem biztatnak ered­ménnyel, miután Amerika elfogadhatatlannak tartja Rhee fegyverszüneti feltételeit, az idős miniszterelnök pedig hajt­hatatlan. Meglepetésszefü, bár számunkra nem váratlan fordulat volt, hogy a peipingi rádió, a kínai vörös kormány szócsöve hidegen visszautasította a fegyverszüneti szerződés aláírá­sát a panmunjomi egyezmény alapján, az észak-koreai rádió pedig különböző vádakkal illette az Egyesült Nemzeteket szándékaik őszinteségét illetően. Legutóbbi jelentés szerint Clark távolkeleti főparancs­nok összes frontparancsnokait titkos ülésre hívta össze fő­hadiszállására.------------------------------o-----------------------------­VÉGRE MEGALAKULT A FRANCIA KORMÁNY-----------o-----------­A francia nemzetgyűlés 386 szavazattal 211 ellenében elismerte Joseph Laniel kormányát és ezzel megszűnt a má­jus első fele óta tartó belpolitikai válság. De meddig ?------------------------------o-----------------------------­FORRADALOMTÓL TART A SZOVJET MAGYARORSZÁGON ------------------o-----------------­Bécsi tudósítónk jelenti : » Úgy látszik, hogy a magyar kormány kommunista saj­tója a csehszlovákiaihoz és németországihoz hasonló mun­kásfelkelésektől tart és ezt akarja megelőzni a munkásokat békítő hanggal. Múlt vasárnap vezércikk jelent meg a “Szabad Nép”­­ben ilyen címmel: “A vezetők állandó kötelessége a munkásokról való gondoskodás,” és bevezetésként azt Írja, hogy “becsü­letesen be kell vallanunk, hogy vezető pártembereink, magasabb állami tisztviselőink és szakszervezeti ve­zetőink nagy része nem gondoskodik kielégítően mun­kásaink szükségletéről”. A továbbiakban a cikk kifejti, hogy a “termelés minde­nek felett” jelszó a munkások jogos kívánságait és igényeit tagadja meg. A vezércikk feltűnő ellentét a kommunista sajtó eddigi hangjával szemben. Ugyanezt a vonalat folytatva, az újság­ban több levelet leközöltek, melyben munkások panaszkod­nak, vagy vezető kommunista előmunkások ismerik be mu­lasztásaikat, azon a jól-ismert “Önvádló” hangon, melyet a szovjet taktika gyakran megkövetel a vezető állásban lévő párt-tagoktól. E levelek megjelenése világosan mutatja a cél­­zatos hangnemváltoztatást, melyet a rendszer ugylátszik pil­lanatnyilag szükségesnek lát, hiszen ismeretes hogy ilyen természetű leveleket (ha egyáltalán mert valaki ilyet imi) azelőtt soha nem közöltek le a vasfüggöny mögötti országok sajtójában. 1

Next

/
Thumbnails
Contents