Kanadai Magyarság, 1953. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-03 / 1. szám

Edited and Published at 362 Bathurst Street, Toronto Szerkeszti : KENESEI F. LÁSZLÓ Autorized as Second Class Mail Post Office Department Ottawa 3. évfolyam, — 1. szám. Ára : 10 Cent. Toronto. 1953 január 3. BOLDOGABB MAGYAR U1ESZTENQŐT! A végtelen idő homokórája pereg, egyre pereg. A mi kis emberi életünk tartama mindössze néhány pici porsze­­mecske benne. Semmi úgyszólván. Vagy talán még annál is kevesebb. Egy porszem megint lehullott, egy esztendő ismét letűnt. Amilyen bizakodással vártuk háromszázhatvanhat nappal ez­előtt olyan keserű szájízzel búcsúzunk most tőle. Mit ho­zott ? — Semmit. Egy szürke porszemecske volt a végtelen idő homokórájában. Jött és ment megint, nyomot sem hagyva maga után. Csak volt, hogy legyen mert lennie kellett, amilyen üres kézzel érkezett olyannal távozott is. Mint a garabonciás diák. Vidám nevetéssel jött és gúnyos kacagással ment, ma­gára terítve foltos köpönyegét. Agyő ! — mondjuk neki — és nem sírunk utána. Tévedtünk. Nem ő volt az, akit vártunk, akiben remény­kedtünk, akiről azt hittük, hogy életünk jobbrafordulását hozza, hát az sem fáj különösebben, hogy itthagy bennünket. Elment, hát csak menjen. Menjen léha testvérei után hetediknek és hagyja remélnünk, hogy távozásával, hét szűk esztendő ért véget. Hagyja hinnünk, hogy mint a bibliában, a hét szűk esztendő után hét másik következik, hét bőséges, reményteljes, áldásdús. Bizony, nagyon ránkférne. A magyar “hét szűk esztendő” kezd kissé tulhosszú lenni. Az utolsó néhány évtized kizárólag szűk esztendők sorozata volt és bár minden ujesztendőt hittel, bizakodással, remény­kedéssel vártunk, az eredmény mindig keserű csalódás lett, a* ujesztendők, ha lehet, még rosszabbak voltak, mint az előzőek. Vájjon így lesz-e most is ? Megint tele vagyunk bizakodással, reménykedéssel. Ta­lán sohasem vártuk annyira az újévet, mint épen most, hisz az egymást követő szürke esztendők, ha lassan is, állandóan érleltek valamit és ennek az állandó érlelődének már egyszer történéssé kell lennie. A “jövőbelátók” az 1953-as évet a nagy fordulatok évé­nek jósolják. Vájjon ; a jóra vagy rosszra fordulások évének ? Milyen szerencse, hogy mi nem vagyunk jövőbelátók. Ha már most tudnánk, hogy mi minden jöhet és jön még ránk, azok után, amiken már eddig keresztülmentünk, azt hiszem nagyon sokan lennének közöttünk, akik meggondolnák, hogy megvárják-e, vagy elmenekülnének előle. Jobb hinni, bízni, remélni, mint “jövőbelátni”. Mi, akik a jó Isten különös kegyelme folytán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy legalább szabad földön élhetünk és életünk folyását magunk rendezhetjük el, talán nem is várjuk annyira a “boldogabb ujesztendőt”, bár szor­galmasan kívánjuk egymásnak, mint otthon sínylődő testvé­reink, akik ma magukbaroskadtan zokogva imádkoznak a Mindenhatóhoz egy boldogabb ujesztendőért. Mi már révbe jutottunk és a mi óesztendő búcsúztatá­sunk, gondtalan vidám mulatság lesz. Kanadaszerte készü­lődnek az összes magyar egyesületek a Szilveszter méltó meg­ünneplésére, készülődnek a családok és készülődnek az egye­dül élők is. így is van ez rendjén. Akik dolgoznak, azoknak jár a szórakozás is ! öreg kanadásaink, húsz-huszonöt eszten­dő szorgalmas, becsületes munkája után minden jói megérde­melnek, de nem érdemetlenek rá az újak sem, hisz közöttünk is akad egy-két rendes ember, — minden ellenkező híreszte­lés dacára, — akik az elmúlt néhány esztendő alatt megszen­vedték és megbőjtölték már az összes ezután következő Szil­vesztereket. Hadd mulassanak ! De De, míg mi itt mulatunk, vájjon eszünkbe jutnak-e ott­hon maradt testvéreink, azok, akiknek az idei szilveszter, mint az elmúlt nyolc is, nem mulatságra való alkalom, hanem az izgalom éjszakája lesz ? Vájjon mit hoz az ujesztendő ? Ezt kérdezik egymástól a gyárak “felszabadított” prole­tárjai, a legjobb barátaiktól is rettegő munkásemberek, ezt kérdezik egymástól a magyar föld kancsukával dédelgetett kolchozparasztjai, a kétholdas kulákok, ezt a hivatalnok “elv­társak”, a “néphadsereg” katonái, a diákok és mindenki, akit balsorsa a “szovjetparadicsom”-hoz láncol. Vájjon mit hoz az újesztendő ? Kéttenyérbe hajtott bús magyar fejek százezrei töpren­genek Szüveszter éjszakáján és néznek nyugat felé, mifelénk. Bizakodással, vágyakozással, reménykedéssel és hittel ! ők tudják jól, hogy mi mulatni fogunk, nem haragszanak ránk miatta. Ha dolgoztunk, mikor a munka ideje volt, mulassunk, ha a mulatság ideje jött meg. ők éppen olyan jól tudják, mint mi, hogy bennünk, ma­gyarokban, bizony igen sok a hiba, nagyon sok a kivetnivaló. Tudják, hogy minden megmozdulásunk, minden mulatságunk a szétszórt magyarság összemelegítését célozza; tudják, hogy bizony sok-sok kis magyarság-mécses már-már alig pislákoló kanócocskája lobbant fel egy-egy magyar összejövetel alkal­mával és lett megint a Hazáért és magyarságáért lobogó fák­lya belőle ; tudják, hogy az idei Szilveszter sem kizárólag bor­ivó alkalom, hanem olyan összejövetelek, ahol magyarok és magyarok, gazdasági okokból egy fél emberöltővel ezelőtt el­vándorolt és politikai okokból az őket később követők, — de magyarok — találkoznak és fehér asztalok mellett nyújtanak egymásnak testvér jobbkezet, az örök magyarságban való találkozás testvéri szeretettel áthatott megpecsételésére. Mert ameddig nem ismerik egymást, csak sandítanak egymásra. Kerülik még egymás tekintetét is és mindkettő a másikban látja az ellenséget. Ha azonban egyszer becsületes őszinteséggel egymásba markol a két magyar keze, lehullnak a látszólagos válaszfalak és az egymás szidása helyett egyéb beszélgetni valót keresnek. És találnak majd. . . Eszükbe jutnak az otthoniak és van ennél szebb téma ? Ezért örülnek otthon szenvedő testvéreink, ha mi itt összejövünk, mert róluk beszélgetünk. Azokról pedig, akikről beszélünk nem feledkezünk meg. No és mi van abban, hogy mi az otthoniakról beszélge­tünk ? — kérdik sokan. Azzal még nem segítettünk rajtuk. De igen ! Sokat ! A nagyvilágban szétszórtan élő ma­gyarok lassú egymásra találása már előjele egy “boldogabb ujesztendőnek”. A nyakunkba szakadt “szűkesztendő” soro­zatot csak és kizárólag annak köszönhetjük, hogy ahány an voltunk, annyifelé húztunk ! A magyarnak csak egy ellensége volt igazán : a másik magyar ! Idegenekkel szemben gavallé­rok voltunk, vendégszeretők, finomak, udvariasak, bőkezűek, de ha magyar kopogott ajtónkon egy falat kenyérért, be­vágtuk előtte. Ha magyar kezdett vállalkozást ; gáncsoltuk. Ha magyar tehetség mutatkozott valahol ; becsméreltük. So­ha semmi sem vött jó, ami magyar volt, még ha a lelkét adta is nekünk. Nézzünk csak körül egy kicsit a házunktáján ! Idegenben élünk, egymásra utalva, a legnagyobb szükségben egymás segítségére. Mégis, a magyar munkaadónak csak a magyar­­munkás a rossz. A munkavállalónak csak a magyar munka­adó. Magyarnak csak a magyar ipros munkája rossz és ma­gyar iparos csak magyarnak nem dolgozik szívesen. A ma­gyar újság üres, értelmetlen, ostoba és főleg : drága. A ma­gyar könyv, a magyar zene, a magyar kultúra : idejét multa. Hát miért ? Miért kell mindig saját magunkat pocskon­diázni ? Miért kell egy magyarnak mindig a másik magyar­ban keresni az ellenséget és idegen ‘Vonalak” felé sodródni ? Azt hisszük talán, hogyha renegát módon hátatfordítunk a magyarságunknak, akkor több becsületünk lesz az idegenek előtt ? Tévedés ! Még annyiba sem vesznek bennünket, mint addig. Aki magyarnak nem jó, hitvány lesz az másnak is ! De, ha összefogunk egyszer és nem leszünk többé kákán csomót keresők, ha megpróbáljuk elnézni egymás esetleges gyengeségeit, ha lesz elegendő bátorságunk megvallani ma­gyarságunkat, akkor boldogabb ujesztendők elé nézhetünk, mint amilyenek az eddigiek voltak ! Azok a testvéreink pedig, akik odahaza szenvednek, ha megtudják a mi összefogásunkat, — mert megtudják, — ki­tartást merítenek belőle, újabb erőt az igazi felszabadítás kivárásához. Egyenként senkik sem vagyunk, de ha összefogódzunk leszünk valakik ! A szürke óesztendő utolsó napján nyújtsuk ki a két ke­zünket egymás felé, legalább mi, Kanada magyarsága. Szépít­sünk valamit ezen a sivár éven, hogy a mi összefogásunk szán­dékát látva, megszégyenültén kullogjon tovább, helyet adva a következőnek, a reményteljesebbnek. Búcsúzzunk tőle vidám szívvel, megkönnyebbülten, mint­ha valami súlyos nyűgtől szabadultunk volna és egy negyed­órára szálljunk magunkba, gondoljuk végig vájjon mit, ho­gyan csináltunk, jó volt-e amit csináltunk és ha nem, hogyan kellett volna csinálnunk. Szűrjük le a tanulságot és próbáljunk meg az ujesztendőben javítani rajtuk. Próbáljunk meg embe­­rebb emberek és magyarabb magyarok lenni, mint eddig vol­tunk. Minden gondolatunk, minden cselekedetünk a magyar­ságtudat hassa át és minden erőnkkel azon igyekezzünk, hogy amit csak tudunk, azt mind szerencsétlen kicsi Hazánk és otthon sínylődő testvéreink javára fordítsuk ! Ha megint csak szürke esztendő jönne, csináljunk mi boldogabb ujesztendőt belőle, hogy egyszer majd, ha el kell számolnunk cselekede­teinkkel, emelt fővel állhassunk a Számonkérő előtt. Nehogy a megméretésnél könnyűnek találtassunk ! Feladatunk van elég, de kezdenünk a kézfogásnál kell. Ne szégyeljünk egymás szemébe nézni, hibáinkat belátni, ki­takarítani a saját portánkat és a jó Isten akaratába vetett rendíthetetlen hittel készülni az ujesztendőre. Mert a végtelen idő homokórája pereg, egyre pereg. A mi kis emberi életünk tartama mindössze néhány pici porsze­mecske benne. Semmi úgyszólván. Vagy' talán még annál is kevesebb. CHURCHILL-IKE TALÁLKOZÓ NEW-YORKBAN A nemzetközi helyzet szük­ségessé tette, hogy Churchill angol miniszterelnök január hó folyamán hosszabb tartóz­kodásra az Egyesült Államok­ba utazzon, ahol Truman és Eisenhower elnökökkel, vala­mint Bemard Baruch pénz­mágnással fog találkozni. Ez a találkozás az előjátéka lehet egy Eisenhower-Churchill- Sztálin találkozónak, — amint azt Dulles leendő külügymi­niszter kijelentette. Ezt az eshetőséget látszik megerősí­teni az a tény is, hogy Sztálin karácsony este a New-York Times munkatársának adott nyilatkozatában rámutatott egy ilyen találkozás lehetősé­gére, amelyen uj politikai vo­nalvezetéssel a koreai háború befejezését akarná elérni. Churchill mostani amerikai útja erősen hasonlít 1941 augusztusi látogatásához (4 hónappal Pearl Harbour előtt), amelyen az Atlanti Chartát határozták el Roosewelt elnök­kel együtt. Ismét hazudik, ismét hamisít és gyilkosságra uszít a “Kanadai Magyar Munkás” Mi az igazság a wellandi “hitlerista és fasiszta banditák” támadásából ? Beszélgetés : Balogh Sándor “D.P. bandavezérrel !” A nemzetközi bolsevizmus kanadai magyarnyelvű szócsö­ve, a “Kanadai Magyar Mun­kás” december 18. számában négyhasábos cikk keretében “Békés bankettre rátörő DP- banditákat vertek ki Kossuth­­fiók halijából” címmel rémre­génybe is beillő tudósítást kö­zöl Wellandból. Hogy olvasóink hiteles be­számolót kapjanak e “drá­mai” eseményről, nagy vona­lakban ismertetjük a “Mun­kás” cikkét s majd utána meg­adjuk rá a választ : “A MAGYARNYELVŰ és más DP-k és utólag kiszököt­tek között Kanadába impor­tált hitlerista és más fasiszta banditák és “vezérek” soroza­tos gaztetteinek újabb színhe­lye Welland volt a múlt szom­baton este. A kossuth Beteg­­segélyző Egylet (I.M.B.F.) wellandi fiókjának a 30 Park St. alatt lévő Magyar Otthon­ban tartott nagysikerű ban­kettjét szemelték ki ezúttal ezek a bestiává züllött nem­zetközi gazemberek, akik bár­milyen zsoldba hajlandók hit­vány eszközül kínálgatni és eladni magukat. A magyar névnek 8—10 ilyen hitvány szégyenfoltja, előzetes kémszemle után tört rá a legközönségesebb bandita módon éjfél előtt a már szét­­oszlóban lévő bankettre, ahol egynéhányat! aztán olyanfor­mán szorították ki őket, mint ahogy az ilyen veszett kutyá­kat kell eltávolítani. Az egy kinti szemlélő által értesített rendőrség, a fiók egyik szemfüles tagjának a segítségével, elcsípte az utcán a banditatársaitól más irány­ban elszökőben lévő Balogh Sándor banditavezért, akit — miután a rendőrség szabadon­­engedte — másnap, vasárnap délután ismét a Magyar Ott­hon előtt újabb provokáció közben szedték fel egyik tár­sával együtt a rendőrök. A BANDAVEZÉR Wellandon, ahogy az eset­nek a híre elterjed, úgy nyil­vánul meg a legszélesebb kör­ben a felháborodás a DP-ban­­diták ellen, a legkülönbözőbb rétegek és szervezetek között, annál is inkább, mert más — egyházi és egyleti — magyar és más körökben régebbóta okoztak ezek bajokat ; a hír­hedt Balogh jónéhány hete Niagara Fallson szervezett tá­madást magyarok ellen ; port­­colbornei rendzavarásban is benne volt a keze ; Wellandon pedig a Lengyel Hallban ren­dezett Atlas-partin csinált rendzavarást. Ebben a szakszervezeti vá­rosban és “kanadai-magyar Debrecenben”, ha a mostani felháborodás — amely többek között a magyar egyházi és önképzőköri magyarságot, de számos közéleti jeles polgárt is magába foglal — határozot­tabb formát ölt, országos lec­ke lehet belőle a DP-k között bujkáló és fertőző, egyházak és egyletek belső életét fúró fasiszta banditáknak ; lecke lehet a búj tógátva lapuló, vagy rádiózó és vezércikkező “vezérkéknek”, de figyelmez­tetés a jenki pórázon fasizáló védnökeiknek is. HOGYAN TÖRTÉNT ? Szombaton este 9 óra után két magyarnyelvű DP nyitott be a bankettre, érdeklődve hogy. milyen akció az, majd hogy hol van a “másik magyar hall” ; miután a kéznél lévő Kovács T. Lőrinc elnök mind­két kérdésre a jóhiszemű egyenes felvilágosítást meg­adta, a két kém távozott. Már 11.30 múlt, amikor új­ra beállított a két DP. és kije­lentették az újból kéznél lévő Kovács elnöknek, hogy ők mu­latni akarnak. Kovács meg­adta a felvilágosítást, hogy az engedély 11.30-ig szólt, most már késő van, de ha máskor idejében jönnek és rendesen viselkednek, szívesen fogják őket látni. Erre a két bandita nekiugrott Kovácsnak és Dió­sinak, hogy kihúzzák őket a teremből és adott jelre másik két, majd több banditatársuk tört be az ajtón és vad ütlege­lés közben akarták Kovács és Diósi kihureolását megvalósí­tani. Kovácséknak heves harc után sikerűit a banditákat ki­verni az utcára. Közben Viletel János, aki a fönti betörésről és kiverésről mit sem tudott, a pincéből az oldalajtón hazakészülőben ki­lépett az épületből és ott a 8— 10 banditává jarohant és ösz­­szeverte. A rendőrök elcsípték a ban­davezér Baloghot, kihallgat­ták és meghallgatták Kovácsé­­kat és Viletelt is. Másnap sült ki, hogy egy Kiss János nevű másik bandita később éjjel ön­ként jelentkezett a rendőrsé­gen, mután “szúrási sebét” kórházban bekötötték. A vere­kedésnél a jelenlévők, sem utána az elszökött banditákon kívül a résztvevőknél a rend­őrség sem kést, sem vért nem látott. így világos, hogy a banditák egy aljas fogást akartak csinálni a maguk­ütötte “szúrással !” AKIBEN HITLER ÉL ! Vasárnap délután a pimasz Balogh egy társával a Magyar Otthon előtt útját akarta áll­ni az egyik befelé tartó tag­nak, majd mikor néhányan ki­jöttek, hogy megnézzék, mit akar ez a banditavezér, Ba­logh a mellét verve ordítozta : — Hitler itt él bennem ! Nem törődök semmivel, gyilkolok és ölök ! Mikor az egyik asszony oda­vetette a kérdést, hogy ugyan hány gyermeket, nőt és öre­get ölhetett meg, Balogh a mániákus gyilkosok megrög­­zöttségével így kérkedett : — Sem nem egyet, sem nem ket­tőt ! -Az értesített rendőrség a dühöngő Baloghot és társát felszedte és tudtára adta, hogy ha még egyszer a Magyar Ott­hon körül mer járni, elveszik tőle a műhelyengedélyét. Ba­logh ugyanis suszter, a King St.-en van műhelye, de a port­­colbornei nikkelgyárban is dol­gozik és a 40 Park St.-en a Magyar Otthon mellett lakik”. így ír a Munkás. Nézzük most már, mi az igazság ! El­sőnek is a “bandavezért”, Ba­logh Sándort kérdezzük meg. Balogh “akiben Hitler él” a következőkben mondja el a történetet : — Szombaton este moziban voltam. Mikor ennek vége lett, kb. 11 órakor elindultam ha­zafelé lakásomra, mely köz­vetlen a “Magyar Otthon” mellett van. Épen be akartam lépni lakásom ajtaján, amikor hangos kiabálásra lettem fi­gyelmes. “Piszkos DP. hitle­rista banditák, fasiszta ku­tyák” és egyéb, a bolsik szó­tárából jól ismert jelzők röp­ködtek a levegőben. Hirtelen kinyílt a Munkás Otthon ajta­ja és láthatóvá vált, hogy ott valakit ütnek. Mivel tudtam, hogy az áldozat csakis DP. le­het, rögtön segítségére siet­tem és ki is szedtem támadói karjaiból. Utána hazamentem, le akartam feküdni, de a rend­őrség értem jött és bevitt az őrszobára. Itt röviden kihall­gattak és szabadon engedtek. — Mi történt vasárnap ? — adtuk fel a következő kérdést Balogh Sándornak. — Vasárnap délután a templomból mentem haza és már messziről láttam, hogy a lakásom előtt 5—6 ember il­letve asszony álldogál. Mikor odaértem, utamat állták, az egyik véresszájú bolsinak a felesége azt kiabálta felém, “ugy-e sok gyermeket és nőt ölt meg Európában ?” Erre azt válaszoltam, hogy mi nem vagyunk kommunisták, hogy ártatlan embereket báhtsunk vagy öljünk meg, csak magu­kat nevelik ilyen aljasságra. Utána félre toltam az utamba állókat és bementem a laká­somba. Ennyi történt, semmi több ! Minden más, amit a “Munkás” ír, közönséges ha­zugság ! Mit mond Kiss János, a “má­sik bandita” akit a “maguk­ütötte szúrással” kórházba szállítottak ? — Olvastam a bolsik lapját, mert valaki bedobta a laká­somba. Mondhatom minden sora hazugság, — mondja a csendesbeszédű Kiss János. — Az igazság az, hogy mi jó­szándékkal mentünk el a “Ma­gyar Otthonba”, ahova két “ujkanadás” ismerősöm állan­dóan hívott. Most már tudom, hogy mindkettő bolsi ügynök, fizetett besúgó. Akkor még nem tudtam és elhittem nekik, hogy az “Otthon”-ba “nem kommunisták, hanem munkás­emberek járnak”. Szombaton ahogy beléptem egy ismeret­len ujkanadás társammal a “Magyar Otthon”-ba, az ajtó­ban egy rosszarcú ember rög­tön “tagsági könyvet” kért tőlem. Mikor megmondtam, hogy nekem nincs ilyen köny­vem, azt válaszolta, hogy “fa­siszta kutya vagyok” és men­jek ki azonnal. Utána valaki hátulról hátbaszúrt. Hogy ki volt a gyáva merénylő nem tu­dom, mert hisz akkor már vagy harmincán fogtak ben­nünket körül és ütöttek, köz­be folyton kiabálták, “hogy (Folyt, a 3. oldalon).

Next

/
Thumbnails
Contents