Kanadai Magyarság, 1952. június-december (2. évfolyam, 23-51. szám)

1952-06-07 / 23. szám

KANADAI CANADIAN-HUNGARIANS Szerkesztőség és kiadóhivatall 963 Avenue Road, Toronto. Autorized as Second Class Mail Post Office Department Ottawa Edited and Published at 963 Avenue Road, Toronto. 2. évfolyam, —- 23. szám. Ara : 10 Cent. Toronto, 1952 junius 7 Kedves Olvasó ! Hét hónappal ezelőtt jelent meg lapunk első száma négy ív kis rózsaszín papíron. Hét hónap rendes körülmé­nyek között nem nagy idő egy lap életében, idegenben azon­ban, ahol sem nyomda, sem pénz, de még csak megfelelő munkatársak sem állanak ren­delkezésre, szinte éveknek szá­mit. Az elmúlt hét hónap a mi éle­tünkben is csak harc és küzde­lem volt létünkért, fennmaradá­sunkért. Mert meg kell monda­nunk : hogy a sok jó szándék és segítő készség mellett, ren­geteg rosszindulattal és gán­­csoskodással is meg kellett küz­deni. . Hogy . megmaradtunk, hogy nem szűntünk meg, saját igazunkban vetett hitünk mel­lett,- hűséges Olvasóinknak és Hirdetőinknek köszönhetjük. E- zért elsősorban nekik küldjük köszönetünket és hálánkat. Kö­szönjük, hogy nem hallgatva el­lenségeink gyűlölködő hangjára szívvel-lélekkel . mellénk álltak és ezzel bátorítottak a küzdelem folytatására. Külön szeretnénk köszönetét mondani azoknak a régi kanadás magyar testvé­reinknek, akik amikor megtud­ták, hogy lapunkat nagyobbíta­­ni akarjuk s ehhez nyomdára, gépekre van szükségünk, önként nyúltak a csekkönyvük után és siettek a segítségünkre. Örök, el nem múló hálával és szeretettel fogunk rájuk emlékezni. Az ő hitük és fanatizmusuk példaké­pül .szolgálhat .azoknak,, akik mellveregetve hirdetik magyar­ságukat, de soha egy fillért sem álodoznak a magyar betűért, a magyar kultúráért. Pedig soha nagyobb szüksége nem volt az idegenbe szakadt magyarságnak tiszta szellemű sajtóra, hitet és kitartást hirdető magyar betű­re, mint napjainkban. Tudjuk, hogy a magyar betűvel sokan és sokszor éltek vissza : ma is je­lennek meg lepedő nagyságú “magyar” lapok, melynek min­den egyes sora méreg a magyar­ság számára. Ezek az idegen ér­dekeket szolgáló, hazug és becs­telen propagandát kifejtő újsá­gokat nem szabad egyetlen ma­gyarnak sem támogatni, mert akik ezt teszik, azok esetleg akaratukon kívül is ellenségeink érdekeit szolgálják. Nekünk, a­­kik az otthon elnémított nem­zeti szellemű keresztény sajtót vagyunk hivatva képviselni, kö­telességeink közé tartozik töb­bek között az is, hogy leleplez­zük azt a huszonöt éven keresz­tül gyűlöletre és hazugságra u­­szító vörös bérsajtót, annak kapcsolt részeivel együtt, és le­rántsuk az álarcát azoknak az idegenfaju fickóknak a képéről, akik a magyarság nevében mer­nek írni és beszélni. Olvasóink a tanúik, hogy mi mindig és mindenkor a magyar egységért, a magyar összefogá­sért harcoltunk. Erről az útról a jövőben sem fogunk letérni. Ahogy a múltban, úgy a jö­vőben sem fogunk helyt adni o­­lyan írásnak, amely nem a ma­gyar összefogást, a lelkek meg­­békülését s a nemzeti alapon ál­ló magyarok egységét szolgálja. Amint azonban már a bemutat­kozóban is írtuk, vannak olya­nok is, akiket semmi körülmé­nyek között sem akarunk ebben az egységben látni. Azokat, a­­kik a nemzet gyilkosaival kolla­boráltak, akik a magyarság szenvedéseihez, mártírjainak ki­végzéséhez segítséget nyújtot­tak, akik piszkos, önző érdekből a nemzet legjobbjait árulták el és akik még ma is folytatják a legförtelmesebb bűnt: a hazaá­rulást, azokkal nem akarunk egységben lenni ! Akik megver­ték apáinkat, akik meglopták anyáink becsületét, leányaink tisztaságát, akik utat csináltak az ázsiai hordának és cseléd módjára szolgálták ki a világ legszemetebb nációját, azok nem számíthatnak arra, hogy emberszámba vegyük őket, mert ezek nem is emberek! Ezek csak emberbőrbe bujt aljas férgek melyeknek az élettere a bűn, a becstelenség és az árulás, örü­lünk, hogy ezek közül oly keve­sen tartoznak a magyarsághoz: legtöbbje idegen náció, szedett­­vedett jövevény, kik sehol sem találtak otthont és akiknek mindegy, hogy hol van a hazá­juk. Mi továbbra is tiszta tollal és alázatos lélekkel akarjuk szol­gálni népünket, sorsüldözött ha­zánkat. Nagyobb terjedelmünk a jövőben lehetővé teszi szá­munkra, hogy a magyarság lé­tét és jövőjét érintő problémák­kal foglalkozzunk vagy a fel­vetett kérdésekhez, tárgyilagos szellemben, hozzászóljunk. Ez­zel egyidőben bejelentjük, hogy olvasóinknak módot és lehetősé­get kívánunk adni, hogy az “Ol­vasóink írják” című rovatunk­ban minden olyan kérdéshez hozzászóljanak, amely a közér­deket szolgálja. Azt akarjuk, hogy minden olvasónk bátran és őszintén írja meg véleményét lapunkról és mi Ígéretet te­szünk, hogy minden építő írás­nak, kritikának helyt adunk, ha az megüti a mértéket. Azt sze­retnénk elérni, hogy lapunk, a kanadai magyarságé legyen, a­­melyen keresztül közölni tud­juk : terveinket, vágyainkat, a­­karásainkat. Mert csakis így tu­dunk eredményesen és sikeresen küzdeni legszentebb vágyun­kért : Nagy-Magyarország fel­támadásáéit. Kenesei F. László. Szorul a gyűrű a szovjet körül Egységben antibolsevista erők “Kanada az Egyesült Államok­kal karöltve óriási védelmi rend­szert épít ki az Eszakamerikai kontinensen arra az esetre, ha a kommunista imperialisták le­rohannák Európát. Az utolsó sündisznóállások itt fognak ki­épülni az esetben, ha a nagy világmérkőzés a két különböző ideológia között megkezdődik. Ez a lépés elkerülhetetlenül kö­zei edik és Kanadának köteles­sége erre felkészülni.” — mon­dotta május 31-én Mr. C. D. Howe kanadai haditermelési mi­niszter. A Bolsevizmus Ellenes Nem­zeti Erők (BENE), a jobboldali emigráció 1947 óta egyre izmo­sodó szervezete. Az 5 világrészre kiterjedő hálózata egyesíteni kí­vánja a magyar emigráció jel­lemben és szellemben kiváló o­­lyan tagjait, akik a keresztény nemzeti gondolat bátor harcosa­iként komoly nemzetszolgálat végzésére hivatottak és haza a­­karnak térni a felszabadult Ma­gyarországra, hogy ott részt­­vesznek az országépités munká­jában. A nagysikerű belgiumi zászlóbontás után nemsokára sor fog kerülni a kanadai BENE országos elnökségének a meg­alakítására is. Úgy Montrealban, mint Torontóban már folynak az előkészületek a helyi csopor­­tok felállítása céljából. Hírek szerint a BENE a legszorosabb együttműködést kívánja kiépí­teni úgy a kanadai, mint a már működő más nemzetek antibol­sevista szerveivel, valamint a katolikus és protestáns egyhá­zakkal is. A BENE központi el­nöke vitéz Marton Báia v. mi­niszter, aki ausztriai székhelyé­ről fáradhatatlan ügybuzgalom­mal szolgálja vezérkarával e­­gyütt a magyar ügyet és igyek­szik a jobboldali nemzeti emi­­grációs magyarságot a káros pártpolitikától mentesen egysé­ges ütőképes tömbbé összefogni. Számos országoshírű politikus mellett májusban bejelentette belépését a BENE-be az emigrá­ció egyetlen katolikus püsnöke Halász István tábori püspök is.________ Ébredés Franciaországban Ezrekre menő vörös csőcselék tüntetett Ridgeway tábornok ellen, amely során egy ember meghalt, 100-an köztük 20 rend­őr megsebesült. A vörös zendü­lést Jacqes Duclos, a Francia Kommunista Párt vezére irányí­totta autójából. Kocsiját a rend­őrség körülfogta és testőrével egyetemben elfogta a volt cuk­­rász-kalandorvezért. A rendőr­ség kezébe került — csaknem a teljes párisi kommunista vezér­kar is a tagnévsorral együtt. Megtalálták a kommunisták fegyverraktárát és nagyszámú Tisztogat az F.B.I. Az FBI letartóztatta Joseph W. Weinberg 35 éves atomfizi­kust a Minnesota-i egyetem ta­nárát, atomtitkok ellopása vád­jával. Bizonyítékok vannak, hogy Weinberg 1948-ban atom­­titkokra vonatkozó információt adott át egy szovjet ügynöknek. Megjegyzésünk röviden : Et so ad infinitum? * Bal timor e-ban május folya­mán 6 vörös ügynököt fogtak el és ítélték el 2-től 5 évig ter­jedő börtönbüntetésre. Az elitéit komunisták a következők : Ge­orge Meyers, Philip Frankfeld, Regina Frankfeld, Dorothy Blumberg, Maurice Braverman. Csak nem vagyunk hazaárulók hogy le mertük írni az elvtársak valódi neveit. postagalambot is, amelyekkel a titkos kapcsolatot más városok földalatti vörös vezéreivel fenn­tartották. A francia belügymi­niszter kijelentette, hogy bizo­nyítékai vannak a kommunisták fegyveres összeesküvésére vo­natkozóan, amellyel az államren­det akarták megdönteni Moszk­va utasítására. A legteljesebb szigorúsággal fogunk" lesni tani a kommunistákra — mondotta a belügyminiszter. Gratulá'unk Monsieur Brune, de nem lett volna tanácsos előbb kezdeni ? ! Mi azt hisszük igen ! Változnak az idők. . . Fisher elvtárs Tito partizán tábornoka a közelmúltban Ausztriába diszidált Jugoszlá viából azzal a szándékkal, hogy onnan majd Kanadába emigrál. Ez minden valószínűség szerint sikerült volna is neki, ha a de­rék osztrák csendőrség a rendel­kezésére álló listák alapján a “tábornok elvtársat” le nem tar­tóztatta volna közönséges gyil­kosság vádja miatt. Mint parti­zán városparancsnok ugyanis 1945 tavaszán, a német csapa­tok visszavonulása idején öt, magával tehetetlen sebesült ka­tonát lövetett agyon közvetle­nül a háború befejezése előtt. Most a leibnitzi angol katonai börtönben várja ügyének tár­gyalását. Hej, mennyire máskép volt minden, nem is olyan ré­gen ; ugye Fisher elvtárs ?

Next

/
Thumbnails
Contents