Kanadai Magyar Ujság, 1976. január-június (52. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-02 / 1. szám

Helyszíni jelentés az Egyházak Világíanacsának gyűléséről Dr. BÉKY ZOLTÁN, püspök —Nairobi, Kenya. — Az orosz és román egyház üldözés a Világkongresszus előtt A Világtanács történelmében először fordult elő, hogy egy tag;egyháznak 2 papja vádat e­­melt saját kormánya ellen, ak­kor, amikor még nem hagyták el az országot. Az Orosz Ortho­dox Egyház két lelkésze: Gleb Yakunin és Lev Regels n, akik mindketten Moszkvában élnek, adatokkal alátámasztott VÁD­IRATTAL fordultak a Kongresz szushoz, bizonyítva, hogy 0- roszországban vallás-üldözés van, az orosz egyházat nagy­részben elpusztitották, a szabad vallásgyakorlatot csaknem tel­jesen letörték, üldözik a temp­lomba járókat, kizárják a mun­kalehetőségekből, a Biblia áru­sítókat bebört'önzik és kegyet­len fizikai és szellemi kínzások­nak vetik alá. Papokat, akik keresztelni mernek, börtönbe vetik, — egyet ki is végeztek. A MÁSIK VÁDIRATOT Béky Zoltán püspök terjesztette be az Amerikai Magyar Reformá­tus Egyház, az Amerikai Ma­gyar Szövetség és az Erdélyi Világszövetség nevében, a Ro­­■ mán kormány MAGYAR és VALLÁS ÜLDÖZÉSE ellen. A dokumentumokkal alátámasz­tott “Memorandum” tanúval­lomásokkal, affidavitekkel el­látva bizonyítja a román kor­mány magyar és vallás-üldözé­sét. Papokat tartóztatnak le, börtönöznek be Biblia árusítás miatt, ahol középkori módsze­rekkel kínozzák, megkorbácsol ják, 40 fontos súlyok,hz láncol­ják őket (Harrington kongresz szuisi képviselő beszédéből — Kongresszusi Napló.) Legújabban az egyházi tör­ténelmi dokumentumokat ko­bozzák el, úrvacsorái kelyheket & emléktárgyakat oroznak el, igy akarják az erdélyi magyar­ság történelmi múltját kiirtani. Magyar iskolák százait, egyete-_ meket zárnak be, betiltják a magyar nyelv tanítását és a magyarságot Erdélyből, ősei földjéről szétszórják. Mindkét vádirat nagy kons­­ternációt keltett. A lapok főbb pontjait közölték, rádiók, tele­víziók továbbították a világ minden része felé. . “Az Emberi Jogok és a Né­pek Szaabdságáért küzdő Bi­zottságban”, amelynek 400 tag ja van, Béky püspök és a stock holmi látván Lutheránus Egy­ház főpüspöke, Arch Bishop Konrad Veen tartottak előadást az emberi! jogokról és a népek felszabadításáról. Feltéve a kér déseket, hogyan lehet az, hogy a Világtanács más országokban a faji gyűlölet (racizmus) és a színesek felszabadításáért mindent elkövet és milliókat áldoz, — amit helyesnek tar­tunk és pártolunk is — de ho­gyan lehet az, hogy az orosz, román, bulgár, litván, magyar elnyomás és vallásüldözés ellen nem tiltakozik és veti latba nagy tekintélyét? (A bulgár egyház felét kiirtották, jelenti az orosz vádirat.) Az amerikai imperializmust elitéli, de az o­­rosz imperializmus ellen egy szava sincs. . A két előadás nagy hatást váltott ki. Az orosz és a román delegáció — amely rendkívül nagy számban van jelen — a­­zonnal válaszolt meglehetősen felháborodva, de annál gyen­gébb érvekkel. A harc folyik, s hogy az eredmény mi lesz, azt csak a jó Isten tudja. Minden­esetre a világ közvéleményébe az emberi jogfosztások, rab­szolgaság és vallásüldözés be­jutott és a Kongresszus 2,300 résztvevője világgá viszi. A Kongresszusi nagy harca a színes népek felszabadítása, ra­cizmus, faji gyyülölet és a Dél- Afrika-i faji és vallási üldözé­sek körül folyik. Ökumenikus, theológiai, szo­ciális kérdéseket külön bizott­ságok tárgyalják. A Világtanács anyagi válsá­gáról egy egész nap folyt a vi­ta. Az angol delegáció egyik vezetője, Dr. Graham kenőid, azt hozta fel, hogy a Világta­nács afrikai és más terrorista organizációk támogatására költ nagy összegeket. Fő prog. am­­ja a “Combat Racism”. Az Egyház nem támogathat terro­rista mozgalmakat — mondot­ta, — erőszakot, ahol gyilkol­nak s fegyveres erőszakkal Vív­nak ki jogokat, vagy erőszakol­nak istentelen rendszereket né­pekre. Az Egyház a szeretett kell, hogy hirdesse ... nem tjí­­mogathat erőszakot.” — Kifo­gásolta, hogy a Világtanács áh landóan támadja a kapitaliz­­must. Miért nem támadja u­­gyanúgy a Marxizmust és a Kommunizmust, amely a sza­bad népeknek és a keresztyén civilizációnak a legnagyobb el­lensége és a világ legnagyobb állam kapitalistája és. rabszol­­gatartója? “Ezért tagadja meg sok Egyház a támogatását és üresek a perselyek a Világszö­vetségre” — mondotta. Tizenöt uj felekezetet vett fel a Világszövetség tagjai kö­zé, csaknem kivétel nélkül af­rikai, ázsiai színes protestáns fele kezeteket. Egyhangú vélemény, hogy eddig a Világtanács egyik leg­izgalmasabb, leghevesebb s egy ben' legfontosabb Világ kongresz szusa van folyamatban Nairo­biban. — Kisjókai Erzsébet: ÁPRILY LAJOS A Baár-Madasban, nagy szobája árnyán lengett a rímek zengő fel lege. Fáradtan ült. De jószándékkal várt rám, » s osztálykönyvekbe lapozott bele. Majd verseimbe. Elményedten, mint a mester, ha kezdő új müvet figyel. Tán meg sem száradt rajtuk még a tinta, még nem közöltem versem senkivel. “Mint zárt dió, mint csonthéjjal takart, ám törje fel, hogy lássuk, merre tart, mit érez. Mindezt nyiltan mondja ki.” Igy szólt. S ma nyílt seb minden új dalom* feltörte már a sors. De fájdalom, hogy nem olvassa már el Áprily. Az Amerikai Erdélyi Szövetség rendkívüli közgyűlésén hozott határozat Az Amerikai Erdélyi Szövet­ség legfőbb feladatéinak az el­nyomott eidíólyi magyarság sorsának enyhítését tekinti. A hol csak alkalom adódik, első­sorban az idegennyelvü nyugati sajtóban akarja ismertetni mindazt, ami Romápiábain az alapvető emberi jogoknak, a kisebbségeknek úgy a béke és nemzetközi szerződésekben, mint a román alkotmány pa­ragrafusaiban biztosított nem­zeti jogai megsértésével törté­­ntik. Szövetségünk mindazt a­­karja elmondani, amit az ott­honi magyarok is elmondaná­nak, ha szabadon beszélhetné­nek, vagy a román kommunista diktatúrában egyáltalán szól­hatnának. Amikor az erdélyi magyarság elnyomására ismételten fel a­­karjuk hívni a Nyugat illetéke­sei és sajtója figyelmét, tartóz­kodni fogunk — mint tettük eddig is----az üres jelszavaktól, a nagy mondásoktól, amik csak árthatnak, de semmit sem hasz­nálhatnak. Különösen tartóz­kodunk minden olyan felelőtlen propaganda izü beadványtól, 1 vagy javaslattól, mint pl. a ki­vándorlás kérdésének felvetése, ami salines két magyar 'bead­ványban is előfordult és ami indoklatkiMi! támasztotta alá tájékozatlan szenátorok módo­sító javaslatait a román keres­kedelmi tárgyalásnál. A clevelandi Erdélyi Bizott­ság javaslatát az erdtályi\szer­­vezetek együttműködésére an­nál inkább helyeseljük, mivel Szövetségünk is minidig erre tö­rekedett. Nehézséget az Erdé­lyi Világszövetség elsietett, meg gondolatlan szervezése okozott, amikor nehány ember összeállt és a kérdés kellő ismerete nél­kül elhatározva, az elveket és követendő módszert, csatlako­zásra szólította fel az évek óta i működő és önzetlen munkát | végzett meglevő erdélyi szerve­zeteket. Igaz, hogy a szervezést kezdeményező brazíliai erdélyi honfitársunk úgy az Erdélyi Bizottság, minit később az Ame­rikai Erdélyi Szövetség vezetői­vel is tárgyalt személyesen is, de akkor már kész formulájuk volt az Erdélyi Világszövetség­re és azt már meg is hirdették egyes magyar sajtóorgánumok­ban. A régi szervezetek vezetői sohasem zárkóztak el az együti működés elől, de (hiába, kérték az Erdélyi Világszövetség szer­vezőit, hogy halasszák a meg­alakulást a kellő megtárgyalá­sig és az együttműködés meg­felelő formája megtalálásáig, a mái’ előre megválasztott elnök Clevelandba hívta őket a meg­­alakulásira és az általuk készí­tett forma elfogadására, amit természetesen nem vállaltak. Az Amerikai Erdélyi Szövet­ség helyteleníti azt a módot, ahogy az Erdélyi Világszövetsé­get erőszakosan megalakítot­ták és ahogyan azt propagálják. Helyteleníti azt is, hogy az A- merikai Magyar Szövetség, melynek a 22 éve működő A- lixeriaai Erdélyi Szövetség évek óta tagegyesülete, azt sem az Erdélyi Világszövetség meg ala­kulásakor, sem pedig az USA román kereskedelmi tárgyalás­kor adott, beadványa ügyében meg, sem kérdezte. Ugylátszik, hogy az Amerikai Miagyar Szö­­veuség egyoldalúan az Erdélyi Világszövetségre akar támasz­kodni, mely elnöke és titkára réven beépült az Amerikai Ma­gyar .Szövetségbe, sőt az Ame­rikai Magyar Szövetség elnö­ke, szokatlan módon, belépett az Erdélyi Világszövetségbe. Sem az Amerikai Erdélyi Szövetség, sem a clevelandi Er­délyi Bizottság vezetőinek nin­csenek személyi ambíciói, vagy szerepelnivágyása. E szerveze­tek azonban eddigi munkáju­kat, tudásukat nem akarják kárbaveszni hagyni. Ezért ra­gaszkodnak eddigi szervezetük megtartásával az egyenlőség a­­lapján való együttműködéshez, amit .kizárólag az erdélyi ma­gyarság érdeke irányíthat. Ez­ért nincs szüksége az összefo­gásnak elnökre, fő- vagy altit­­kárra. Csak egy közös bizott­ság kell, amely a szervezetek vezetőiből adódik és az össze­egyeztetett munkát minden szervezet a maiga területén végzi. Az amerikai Erdélyi Szövet­ség rendkívül közgyűlés jelle­gű, kibővített válaszmányi gyű­lése tehát határozaitilag kimond ja, hogy a fentieket egyhangú­lag magáévá teszi és az együtt­működésre, megfelelő megtár­gyalás után — a csatolt együtt­működési terv alapján, ami a tárgyalások rendjén részletei­ben még módosítható — tovább ra is kész. (T ranssylvánia) Winnipeg, Man. 1976. január 2. 3 Szalay Lajos kiállítása New fokban December 4.-én nyílt meg Nem Yorkban, a Nicholáus Exercise Centre (10 East 45th St.) impozáns termében iSZA­­LAY LAJOS grafikus, művész kiállítása. A kiállítás december 21-ig marad nyitva. A megnyitó estén mintegy százötvenen jelentek meg s me­legen iinepelték a kiállító mű­vészt. Kétségtelen, Szalay Lajos vi­lágviszonylatban is az egyik legnagyobb élő grafikus mű­vész. Mikor megkérdezték Pi­­cassót, kit tart a legnagyobb grafikusnak, azt válaszolta: Az első én vagyok, a második iSza­­lay Lajos, örökbecsű alkotása, a “Genesis” cimü rajzsorozata, hosszú évekkel ezelőtt már al- I bumalakban is megjelent. A tárlaton kiállított 47 müve közül régi alkotásai a legjob­bak; a “Horses in the Wild” pl. olyan, hogy arra a világ leg­nagyobb múzeumai is büszkék lehetnének. Az utóbbi évé kiben kiészitett és kiállított képeire rá van irva, hogy azokat —- élni is kell valamiből — eladásra ké­szítette, főleg “sznobok” részé­re, akiknek nem a mü a fontos, hanem az, hogy kinek az al­kotása. Áll ez a színes rajzaira és festményeire is, amelyekről leri, hogy idegenek az ő művé­szi egyéniségétől. Egybevetve mindent, a kiál­lítás: megtekintése komoly mű­vészi élményt jelent mindazok számára, akikben csak egy sze­mernyi művészi érzék is lako­zik. Minden magyar büszke 1?­­het Szalay Lajos grafikusmű­vészünkre. — v.E.I. — MAJTHÉNYI GYÖRGY KÖNYVESPOLC d,. Ágoston Ede: Valamikor régei régen Tósakyné, Váradi Irén A szerző kiadása verses-fü­zet. Illusztrálta és a nyomdai kivitelezést irányította, Kapus György, San Francisco 1975. 32 oldal, ára 8 dollár. Különleges kivitelezés. A szerző álmainak életrekeltése gondolatban és rajziban. Ha a verses füzetet úgy a­­posztrófálnánk, mint gyerme­keink esti altatásánál az édes­anyák mesevilágát, túlzás vol­na. E versfüzet sokkal több en­nél. Egy fiatal szőke lány haza­fias és vallásos érzését, majd őszinte tiszta szerelmét nostal­­gikus megvilágításban tükrözi. A monda szerint a leány éle­tét összekapcsolja a Magyar­­honfoglalás, török-tatár dulás tényével, majd a földre szállt ördög és a sátán hatalmával, a­­mely hazája felett uralkodik! E mondához természetesen hoz zá fűzi a honfoglalás egyik ne­ves fiatal vitézének őszinte sze­relmét is. A szöveg mellett 16 dib nyo­matai tökéletes kivitelű képek magyarázzák a szerzönő gon­dolatát. Az előszót dr. íSárdyné Szép Ilonka a budapesti Nem­zeti Színház volt tagja irta, a­­melyöől az első mondatot idé­zem: — Minden szép gondolat, minden jóra törekvő ábránd, le­gyen az szentimentális, legyen az intellektuális, legyen az gyér meknek kivetítő mesevilága: tiszteletreméltó és elgondolkoz­tató. Ezzen előszóval teljesen egyet értek azzal a kiegészítéssel, hogy ha valaki a magyarszó — hirdetője, — személye a legna­gyobb megbecsülést érdemel. 1975. október 05. Oakland, California. Believeit Cancer can be beaten. régen nem voltam a városban, még majd azt hiszik, hogy el is temettek, -— s nevetett. — De egész sereg bevásárolnivalóm is van. A plébános csöndesen felelgetett, éppen csak az udva­riasság kedvéért húzta kissé a beszélgetést, aztán megköszönte újra a dugványokat, a magokat s külön a saxifragát, és elbú­csúzott. Az idő egyhangúan múlott. Márton napjára csakugyan megjött a hó. Télapó megrázta szakállát s a látható világ; fehér lett. Néha eső váltotta fel a havat, majd dara s a szelek ban­dériuma hosszú napokon és még hosszabb éjszakáknál át vad csattogással vágtatott el a vidék fölött. Az írtak járhatatlanok lettek. Csák olykor-olykor szánta el magát néhány paraszt­asszony, hogy bemegy a városba. Fejükre hajtottak valami nagy darab háziszőttest, vagy éppen az egyik szoknyájukat, a hátuk­­íól titokzatos púpként dagadt ki a kaska s úgy imbolyogtak az utakon, mintha nem is földi lények, hanem manók volnának. Az őszi munka is véget ért már, Vugrics bácsi is na­gyobbrészt a házban tartózkodott. De1 azért mindig talált ma­gának valami dolgot. Az istállókat járta, a bognárt s a kovácsot fogta munkába, és megrepexáltatta a szerszámokat, szekereket. 4 ataroznivaJó. akadt itt is, ott is, a béreslakás okiba n, a mellék­épiLetek'en. Mindenkinek adott munkát. Ez szecskát vágott, az iát fűrészelt, a harmadik a kút káváját javította, a negyedik járdát kövezett a béreslakások mentén. Januárban nagyvásár volt Véghalomban; az eladásra kerülő állatokat kiszemelte és hizlalóba fogta. Igásló, tehén, borjú, disznó, egész sereg barom­fi volt fölöslegben s mind vevőre várt. A magtárban is volt még; jócskán, amivel várni akart. Napjában kétszer-háromszor is megnézte a vemhes kancákat, teheneket, mindemre ügyelt, mindent, észrevett. Krumpliból is több volt a kelleténél. Leg­szívesebben pálinkafőzőt csinált volna, de Dúsné ellenezte, mert igy is sok a gondja, munkája. Ezért hát olcsón kiáru­sította a falubelieknek a krumplit, sokszor hitelbe, vagy ledol­gozás: a. A városiba nem volt érdemes levinni. Néha a felhők sürü gomol3rgása napokig elfüggönyöz­te az egész világot. A hegyek, az erdők, az elterülő földek fe­leszi vták magukat nedvességgel, és a köd, mintha a föld lehel­né ki magából, vastagon és tejfehéren állott. Semmerre se le­— 104 — HÍREK VANCOUVERBŐL A póstássztrájk miatt csak most számolhatunk be a van­­couveri magyarság gazdag két hónapjáról. Az Októberi Szabadságharc emlékünnepélyén, mintegy fél­­száz főnyi közönség töltötte meg a Magyar Társaskör nagy­termét. Pekári Erzsébet konfe­rált, Csáky Ibolya művésznő énekelt. Közreműködött még a Magyar Énekkar, Schadl Ta­más zenetanár vezényletével, a Társaskör Tánccsoportja, He­gedős Györgyi színművésznő betanításában, a Cserkészek műkedvelő gárdája. Tamási Miklós, a Társaskör elnöke mondott ünnepi beszédet. Em­lékeztetett Ravasz László sza­vaira, mely szerint az emigrá­­ciós magyarságnak, nemzeti lé­tünk fenntartásában ugyanaz a szerepe, mint a hajdani erdélyi fejedelemségnek. Azt se szabad felejtenünk, hogy egyéni sza­badságunkért, amerikai jólé­tünkért, sokan meghaltak 56- ban. * * * Az ősz kiemelkedő eseménye volt a Református Egyház mű­soros ünnepi vacsorája. Nagy­­tiszteletü Becske Lajos, Calga­ry magyar református lelkész volt a vezérszónok. Alaptételül a “Világ Világossága”' cornet választotta. A modern technika világitó eszközei között sötét­ségben botorkál az emberiség. A keresztény lélek azonban tisztán látja a helyes utat, mert Krisztus, á világ fényessége vi­lágit előtte. Dóka Kálmán lel­kész a bivek kötelességeiről szólott. Csiszár Attila helyi re­formátus lelkész, mint iházigaz- | da köszöntötte a vendég-szóno- , kokat. Baraksó János erdőmér­nök vezette a műsort. Közre­működött a Magyar Énekkar és Leftike Gyula, két Ady vers tol­mácsolásával. A reformátusok műsoros estje egyben általános magyar ünnepség is volt, mert azon népes számban vettek részt katolikusok, Ugrin Béla plébánossal' az élen. Megható jelenség voílt a ealgary-i hívek csoportja, ákik elkísérték -sze­retett lelkészüket Vancouverba. Tollas Tibor költő irodalmi estjén annyian vettek részt, mintiha az októberi ünnepség megismétlése lett volna. Az il­lusztris vendég, előadása első részében beszámolót adott a magyarság helyzetéről a világ­ban. Ezt követően bemutatta új verseskötetét. Befejezésül — a közönség, kérésére — elsza­valta “Bebádogoztak minden ablakot” — cimü hires költe­ményét. Az est résztvevői szűn­ni nem akaró tapssal köszön­ték meg a felejthetetlen elő­adást. A katolikus lelki életének be­szédes bizonysága volt a fér­fiak három napos lelkigyakor­lata a ladneri szerzetes kolos­torban. Jávor Egon bencés atya vezette az elmélkedést. * * * A Magyar Társaskör ez év­ben is megrendezte hagyomá­nyos Ünnepi Közgyűlését no­vember végén. Ezúttal külön súlyt adott az összejövetelnek, hogy örökös tagokat avatott. Kiemelkedő közreműködésük­ért a következők kapták az “örökös tag” megtisztelő címet és ezzel járó jogokat: Lemke Gyula, Németh Imre, Patakv József, Pungor István, Sándor Mihály, Zsámboky Béla. Vi­dámságról a Színjátszó Csoport gondoskodott. * * * Karácsony szellemében úgy a katolikus, mint a református egyház és a Magyar Társaskör is gyermeki-ünnepségeket ren­dezett. Csak a Társaskör össze­jövetelén, közel kétszáz magyar apróság örvendezett és kapott ajándékcsomagot a Mikulástól. Helyesen jegyezte meg Tamási Miklós elnök: — Istenem, 200 uj tag- húsz év múlva! Mikor Te­gyen az ember optimista, ha nem karácsony táján? — * * * A Széchenyi Társaság helyi csoportja harmadik alkalommal rendezi meg hagyományossá vált Gála Bál-ját, jövő év feb­ruár 28.án. A bál tiszta jövedel­mét egy Magyarságtudományi Tanszék felállítására fordítják. A Gála Bál népszerű a vancou­­veri közéletben is. Diszelnöksé­­gét British Columbia Lieuta­­nan-t Governor-ja vállalta. .. .ke. A BIBLIÁBÓL Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ru­hájában jőnek hozzátok, de be­lől •vagAdozó farkasok. Gyümöl­cseikről ismeritek meg őket. Vájjon a tövisről szednek-e sző­lőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképen minden jó fa jó gyü­mölcsöt terem; a romlott fa pe­dig rossz gyümölcsöt terem. (Máté 7: 15, 16,17.) KÖTELES M. GYULA Közjegyző, ügyvéd, jogtanácsos. Suite 807-810 Somerset Place 294 Portage Ave., Donald WINNIPEG, MAN. R3C 0B9 Telefon: 943-6657 ARANYMÁLINKÖ baj lesz vele . . . Mert tiz darabot tömte a vásárra, hja, kell a pénz, addig dolgozzunk, amig erőnk van. — a os, s ezért ezt a nagy űtat? — kérdezte Oltó. Nem hiába tette, volt neki más dolga is, — felelte Bohus Gyúró. — A tégyveitartási engedélyt is megszerezte, mert hogy sokat jár vásárokra, kell neki valami fegyverféle. Ha Ribni­­ken át jön haza, mindig az az érzése, hog3* * * 4 * * 7 egyszer meglesik és elszedik a pénzét. Pedig, semmi kedve, hogy a keserves keresményét másoknak adja ... A háza elé érve, behívta Oltót. Egyszerű ház volt, akár a többi. Két ablaka szolgált az utcára,belül hosszú tornác hú­zódott a uraz mentében s udvara keskeny volt. Mindjárt a kony­ilába léptek, ahol Zuzka foglalatoskodott a tűzhelynél. Kissé meg is nuhKent a jövevény láttára, « Pora: somsza, — köszöntötte félénken. Oltó el akarta oszlatni a kedvezőtlen hatást, és mindjárt azon kezme, Hogy Gyúró beszélt neki a multkorában arról a földcikkelyrol, amelyik az urasági birtokból belenyúlik az ő tagjukba . . . Hát persze, hogy nehéz ember a vén Vugrics, dehát mit lehessen tudni? Egyre Zuzkát nézte. Igazán gyönyörű teiemtés volt. Kar­csú, formás, izmos, Szőke haja két varkccsban hullt a hátára a kendő alól, Arcán finom pir futotta át, amit a lámpa fénye még emelt. A tekintetét leste, amely a hosszú pillák alól csak reb­benve futott :á. Gyúró a szobába tessékelte, de Oltó hallani se akart ar­ról. Úgyis csak egy percre jött, nem akar zavarni, inkább a se­gítségük: e akar lenni, ha lehet. Majd beszél ő még Vugrics bácsival, esetleg a nagyságos asszony előtt is szóvá teszi a dol­got. Kérdezhetnék tőle, bogy miért, amikor alig ösineri őket, és semmi iiazena se lesz a dologból. De ő az ilyen törekvő embereket nagyon szereti ... Minduntalan az asszonyra pislantott és áradt belőle a szó. Zuzka hálás pillantásokat vetett feléje, gyönyörű szeme, amelyről nem tudta megállapítani, hogy milyen színű is, hálától ragyogott. Gyúró zavartan hümmögött, nem tudta, hogy mit feleljen, hiszen nem kérte a tanár úr támogatását s már egé­szen beleélte magát abba a gondolatba, hogy idővel közbenjárás — 101 — for further Information, I contact your local Cancer Unit. I CANADIAN CANCER SOCIETY A.

Next

/
Thumbnails
Contents