Kanadai Magyar Ujság, 1975. szeptember-december (51. évfolyam, 28-43. szám)

1975-09-12 / 28. szám

Ha minket is elfúl a sors zivatarja, Nem lesz az Istennek soha több magyarja MERÉNYLETET KÍSÉRELT MEG FORD ELNÖK ELLEN EGY FIATAL NŐ BorzalmasAföldrengés Törökországban 'LICE, Törökország. — Az el­írni lthét végén borzalmas erejű földrengés pusztított az ország keleti és délkeleti részién. A leg­kegyetlenebb rombolást ezen tartományi főváros lakói szen­vedtek a környék falvaival e­­gyütt. Legutolsó becslések szerint a halottak szárma meghaladja a , 3,000-et. Eddig több mint 2,000 ] 'halottat ásták ki a romok alól Hétfőn újabb rengés fokozta az előző pusztítástól megmene­­' kiült emberek félelmét, akik | megmaradt tárgyaikat vonszol­ták a lakóházaktól és1 (romoktól j távolra. Az International vörös I kereszt sürgeti a gyors segélyt I a menekülteknek. Szeptember 16.-án lesz választás Newloundlandban ST. JOHN'S, Nfld. — Frank Mooues konzervatív pái'ti mi­niszterelnök bejelentette, hogy a tartományban szeptember hó 16.-án kedden lesz általános vá lasztás, minek folytán Ed Ro­berts tartományi liberális, vezér is megkezdte a kortes-munkát, szavazókat meggyőzni a válasz­tás fontosságáról. A választásra jelöltette me­gát Joseph R. Smallwood volt liberális miniszterelnök is, aki kijelentette, hogy Mr. Moores miniszterelnök gazdasági poli­tikája rossz irányba viszi a tar­tomány életét. (Mir. Smallwood júliusiban alakította meg a Li­beral Refornr pártot és i|gy el­szakadt a régi liberális párttól amelyet Ed Roberts tartományi Ví" '• .1-Zpvisel ki egyik lestör elkapta a revolvert és a merénylő karját Lynefle Alice (Squeaky) Fromme 26 éves leányt letartóztatták és bíró elé állították Sacramento Californiában — Szeptember tt.-én kezdődik a tárgyalás SACRAMENTO, California. — Mult péntekien egy fanatikus leány merényletet kísérelt meg Ford U>S elnök; ellen, amit csak aiz éber testőr akadályozott melg, elkapva a 45. kaliberű re­volvert és a leány karját. A jelentések szerint Ford el­nök mintegy három lábra volt a merénylőtől és látta amint az rá céloz. Majd a testőr kiáltásá ra futva menekült a közeli par lament épület egyik bejáratá­hoz. Később a parlament közös ülésén beszédet tartott, majd visszarepült Washingtonba. Gyilkos Charles Maimon elité léseikor, is tanúskodó Lymette Alice (Squeaky) Frommer 26 éves leányt letartóztatták, majd erős fedezet mellett a Federal épületben Esther Mix bíró elé k hónap közepére^várható a postás-sztrájk állították, aki egymillió dolláros biztosítékot szabott ki és előze­tes tárgyalását szeptember hó 11.-én, csütörtökön fogják meg tartani. A kiadott jelentések szerint Larry Buendorf néhány lépéssel ment Ford elnök hátamögött és gyors közbelépésének köszön­hető, hogy a leány nem sütötte el a revolvert. DABAS R. dr. MINDSZENTY NYONÁBáN OTTAWA, Ont. — A postá­sok országos szakszervezete u­­jablb sztrájkkal fenyegette meg a birodalmi kormányt, ha bér­emelési követelésüket nem tel­jesiti'. A szakszervezet 71 száza­lékos béremelést követel elgy évi szerződéssel és azonkívül heti 30 órás munkaidőt. A kormótanyal folytatott tár­gyalások eredménytelenek és a szakszervezet a hónap közepére Ígérte a sztrájk 'kezdetét. Mac­­kasey postaügyi miniszter tör­vénytelen sztrájk esetén 2-3 hónapra lezáratja a postai szol­gálatot. Bevezették a méterrendszeri a hé és eső csapadékban Megtért’ őseihez Pannónia vértanú-fia, nemzetünk vezére, vigasza. Áldozatos életéhez ’ ... v"*1 • í\rÖ'lc ál­mát, Íriszen ő volt az a magyar főpap, akd kitűnt, a földi és égi édesanya tiszteletével, aki tö­megmozgalmakká fejlesztette a búcsú járást. Tőle. — aki élete utolsó három évtizedével da­colt a moszkvai zsarnokság el­len — egyelőre megtagadta a sors, lrogy a Garam magyar síkságát vigyázó esztergomi ba­zilika legyen végső nyughelye. Addig is, anrig hazánk feltáma­dása tehetővé teszi, hogy Szent István sziklahegy éré visszatér­hessen, magyar vonatkozású környezetben nyugszik. Előd­jét, Szellepesényi Györgyöt kö­zel bárom századdal korábban temették ide, a Szent' László ol­tár közelébe, a Nagy Lajos ki­­lyunktól alapított máriacelli kegytemplomba. MÁRIACELL IS NEMZETI NAGYLÁTÜNKRE EMLÉ­KEZTET Ezzel a történelmi ténnyel új jelentőséget nyert a hegyolda­lon emelkedő három-tornyos Mária-szentély. Mostantól kezd ve, nemcsak a Boldogasszony- Jkoz, hanem századunk legna­gyobb magyarjához’, korunk sz errtéletü s z a badsághős éh ez is hívogatja a földkerekségen szétszórt árva magyarokat. Ha­zánkból már hat évszázadon át sereglettek ide a zarándokok Máriát dicsérni. Erre a tényre az osztrák sajtó is /utalt iMind­­sze-nfy temetésével kapcsolat­­•ban: “A legnagyobb zarándok­­csapatok' Magyarországból jöt­tek.” Eleink már reges-régen urai voltaik e vidékinek. Tehát ismerték inéig mielőtt kegyhely lett volna. A tizedik században az Enns folyig terjedt a many árok ha­talma, birtoka, amikor Styria, Ostmark, vagy Ausztria formá­lisan még nem is létezett. A kislhitüek figyelmeztetésére nem mulaszthatom el hangsú­­lyoizmi, hogy az Enns folyót, mint magyar; határt a régiek is eizámontartottáik. Kazinczy Fe­renc — az Enns hidján átko­­cisizva — igy lelkesedett utitár­­sa előtt: “Lássa, édes, barátom, ez volt valaha határa hazánk­nak.’ És itt álljunk meg mi is egy pillanatra a történelem hidján, kegyelettel gondolva honvédő (Radkersburig). Bék|ése|b:b idők­ben a búcsújárók mellett ma­gyar üdülő vendégeik is felke­resték a “zöld” tartományt, fő­ként a gleielhenbeigii gyógyfür­dő miatt. Ez utóibbiroli a mai nemzedék vajmi keveset tud, de az idősebbek még nosztal­giával emiegetUK a "békeidő­ket”. Trianon előtt a fürdő­­vendégek többségié magyarok­ból állott. Reájuk emlékeztet a ma is létező Ungarische Krone beszálló vendéglő. OTTAWA, Ont. — Szeptem­ber elsejétől életbe lépett a már közhasználatban levő hőmérsék let Celsiusra történt átváltozás után a csapadék,, eső és hó mé tér rendszerben való haszná­lata. ■ Az egész országban az időjá­rást figyelő hivatalok inch he­lyett centiméterben fogják kö­zölni a csapadékot. Ahelyett, hogy azt jelentenék, hogy egy inch első esett, a jövőben 25.4. miimétert fognak bemondani hasonlóképpen egy inch hó he­lyett 2.54 centimétert monda­nak be. 1976 április elsején fogják be vezetni a szél gyorsaságot és a barométer nyomást méterend­­szer szerint. Viszont 1977 szep­tembertől a távolság-mérést ki­lométerekben fogják használni, amikor is az autóik sebesség mérőit is átváltoztatják kilo-MiMitik... iMtkttÁ A bűnözés alapvető okai Az újságokban sók cikk je­lenik meg mostanában a bű­nözésről. Sokan úgy gondolják, hogy hatásosabb megfélemlítő eszközökre van 'szükség. A 'ha­lálbüntetés bevezetésével akar­ják a bűnözés rohamos terjedé­sét megállitaná1 és vissza szólí­tani. Kétségtelen, hogy a tör­vények szigorításával lehet né­mi eredményt elérni, de a bű­nözés jelentékeny csökkenését a bűnözés alapvető cikiainak mis,g,szüntetésével lehet elérni. A ’bűnözés fő oka az., hogy az iskolai nevelés, a színház, film, a rádió?, a sajtó feielőt­­lenü,: rossz irányban befolyá­solja a társadalmat. Nem kelte­nek ellenszenvet a bűnözés el­len. Nem magyarázzák a bűn­tett visszataszító jellegét. Sok történet a bűnözőt valamiféle érdekes figurának tünteti fel és nem mutatja meg a bűnöző ál­tal az emberi sorsokban oko­zott tragédiáikat és a Siók anya­gi kárt. Sok történetiben nem a jó győz, a bűnöző büntetés nélkül marad. A bűnöző, igy nem válik ellenszenves, megve­tett személlyé. Az egészséges gondolkodás kialakításához szükséges a rendre, a jó megjelenésre, a jó modorra való törekvés. Maga az iskolai nevelés tért cl ettől az iránytól. Egy helységben járva, egy csoportra lettem fi­gyelmes. Farosán öltözött idő­sebb nő, valami fiatalkoruakból, álló gyülevésiz csoporttal ment az utcán. Kócos, borzas: hajjal, gyűrött, idétlen, kacatos külse­jű ruhában nyüzsögtek, zajong­­tak. A jelenet Twist Oliver tör­ténetéhez hasonlított. Ott va­lami idős gazember .gyűjtötte össze a csavargó fiatalokat és tolvajbandát szervezett belőlük. Fölháboiritónak tartottam a züllés ilyen nyílt megnyilvá­nulását. Nagy volt a meglepe­tésem, amikor megtudtam, hogy az nemi egy kóbor fiatal­korúak csoportja volt, hanem a helyiséig gi rnnáz i urnán a ki egy osztálya, akik tanáraik vezeté­sével tanulmányi kiránduláson vannak. Ez a jövő értelmisége. Ezek fogják nevelni és vezetni az új nemzedéket. Minden foglalko­zás, minden szakma művelésé­hez értelem, szaktudás és ami a legfontosabb: erkölcsi arő szüL,séges, hogy jót, hasznosat (Folytatás az 5. oldalon) Hálásak tehetünk, hogy hosz­­saú számkivetettségünklbeii lel­ki vigaszt és. rendíthetetlen Ibol­­sevistaellenes magatartásával követendő példát nyújtott ko­runk Egyházának legszentebb bajnoka. Végiül pedig a vele va­ló személyes találkozás kegyel­mét is megérhettük. Ma is hall­juk örökérvényű erkölcsi intel­mét, amivel a negyvenötös ösz­­szeomlás évében, az utóbb nyu­gatra szökött hazaáruló társ­­utasokat figyelmeztette: “A közéletben az elvekért való ki­állás szükséig’es.” Vájjon milyen mértékben va­lósítják meg hagyatékát azok a törtetők, akik ötvenhathoz ha­sonlóan, csak önzésből, egyéni érdekből jöttek elő emigrációs rejtekükből, hogy a bíboros fé­nyéiben sütkérezve, vám szedői Mindszeníy a vasi magyar Köszönet az előfizetőknek Két hónapos “kényszer-szü­net” után mondunk köszönetét előfizetőink megértéséért, mi­kor is egyetlen egy honfitár­sunk követelte, hogy 2 hetes törvényesen elrendelt nyári va­kációnkon felül 7 elmaradt szá mot írjunk javára. (Megtesz-j szűk.) Ugyanakkor érezzük,' hogy magyarjaink nagyrésze! tudatában van annak, hogy la-! fiunk munkásai többe': ve zi-' tettek, mig a kiadó többezer dollárt veszített éveken keresz­tül. Még egyszer köszönet a meg­értésért. Valótlan, értelmetlen és Íz­léstelen Mindszentyt “német­ből lett magyarnak” elkönyvel­ni. Fölösleges ezt a rákos.sta dialektikát felújítani, meat csa­ládjában az. asszimiláció, már oly régi, hogy több 'mint el­avult kérdés. Ilyen feltevések alapján' a magyarság tekinté­lyes részét kellene származása miatt átértékelni. Nyugodtan állithatjulk, hoigy Petőfi sem született magyarablbnak, mint Mindszenty. Amig; Sándor tisz­tes szülei magyar1 nyelvi (s ta­lán érzésbeli) szempontból in­kább “első-generációsok” vol­tak, addig Mindszenty elei, a­­nyagi ágon már időtlen időiktől, apai vonalon pedig évszázadok óta, csak magyarul beszéltek. Nemcsak szülőfaluja, Mind­­szent, hanem az egész vasvári járás és. köimyélke is szinma­­gyar. Eljön az idő, amikor: régé­szeti leletek is hiteit érdemlően fogdák bizonyitani, hogy ezen a kemenesháti vidéken már az ] Árpád-féle végleges Ihonfogia­­lá'st egyidőben telepedtek ide, hiszen a fuldai krónikás is' (Avari, qui dicuntur Ungari) ; avaroknak hívja a magyarokat, i Ezen a tájon még a 'galíciai | szatócs gyermekei is olyan él­vezetes “vazs-megyei” tájszó­­lással beszéltek, hogy csak for­májuk szerint különböztek a többiektől. A harmincas évek létért való küzdelmében járva az országútaJkat, a néprajz iránt fogékony fiatal diák-fejem er­refelé is ismételten felfigyelt népünk zamatos nyelvére. Ot­tani táj- és népkutatási ihaj’a nromat aztán minden nap kelé githettem, egész nyarat töltve Mindszenti szomszédságáb n. az egyik akácos falu tan'tójú­­nak) fiát készítettem elő pót­­érettségire. 'Ezen helyi megfigyelések ir­tán haligiassuk csak* meg a 1 g­­illetékese|bb szaktekintély, a (Folytatás a 4. oldal n) “Like it or not, America had become the leader of the world, the champion of freedom and of right.” (Cornin) “Tetszik, vagy nem, Amerika a világ? vezetője lett, a szabad­ság és jog; bajnoka”, — irta 1951-ben a nagy Cronin ... — Én ezt a rabországba akkor nagy titkon 'becsempészett és ugyancsak nagy titokban olva­sott READE’iS DIGEST 1951 decemberi szám 9,9. l.-ján talál­­tlam. S hittem ebben a bajnok­ban! Nem voltam tegyedül ilyen hiszékeny . . nem vagyok e­­gyedül, aki keservesen csaló­dott . . . Igen! azt hirdették róla min­dig;: a korlátlan lehetőségek or­szága. Valami igazság volt eb­ben propagandában, hiszen, a­­mikkw a zsúfolt, szükutcájú Eu­rópából ideérkezett valaki s különösen már gépkocsival: szá­­guídhatott, oh nem kilométere­ken, hanem mérföldeken át, kétségtelen, az • a benyomása támadhatott, hogy itt semmi­nek sincs akadálya. E benyc­­másnaik tudatalatti lélektani hatását nem igen kutatták, ke­vesen is mérték föl. Periig sz:­­ríintem a nagy távolságok, szé­lesen. kitáruló tájak és folyók, beltengernek tekinthető nagy tavak), — a mindezt legyűrő, birtokába vevő embert 'hamar megf eaedteti a bölcsesség alap - feltételéről: az alázatosságtól. Úgy látszik, inéig a sokszor, sűrűn olvasgatott Bibliából i? csak az ragadta meg figyelmét, hogy a Ma.iasságbeli neki te­remtette mindezt a szépet, jót, gazdaságot. Erőszaktól sem riadt olykor vissza, hogy birto­kosa lehessen ennek az “új vi­lágnak”. Azután volta;'.') esetek, amikor hajaiuöó volt pl. a ter­mészeti csapásoktól sújtottak nak segélyadomd.ryt nyújt mi. -Amerika jóhirnevét öregéit:t te az is, hogy vagy 150 éven át a főleg Eu> lóipában lejátszó­dott, vagy azt érintő rn grá - kódtatásokíc 1 — állíthatni — ki nos ügyeskedéssel távoltartotta magát. — Csáki az I. vilátglnábo­­boru úgynevezett második me­netében sikerült ma már töb’bé­­kevésbbé ismert erőknek be,;e­­rángatiniuk az Egyesült Álla­mokat. — A háború jó üzlet­nek bizonyult. Amikor aztán jött a pangás, a depresszió, e­­zek az elemeik egyre türelmet­lenebbé válva, olyan elnök vá­lasztásán mestaríkedtek, aki hajlandó üzleti érdekeiknek megfelelőlieg kormányozni a USA — bizony — inéig (fenek lett hajóját olyan vizeikre, ahol a halászat ismét jó kilátásokkal kecsegtet. ■S ez a hajó nagy, fokozódó sebességgel nekirontott az im­már parttalannak vélt világnak. — Voltak fölösen hadihajói, hartakocsijai, rengeteg repülője (biztató névvel! “.Liberator”! Szabadító!), minden.! Jutott be­lőle, vagy $11 milliárd LLucteön­­értékiben az URSiS-nek is. — Aztán kifulladtak, mert igazán építő gondolat, teremtő eszme nem maradt sem csűrben, ,sem a tárházakban. Jött hát a nagy végkiárusitlás, amihez új piacok kellettek! Volt elegendő selejt­­árű, még könyöradományt is osztogatott az UNRRA. E bői egyesiek jól zsebeitek a fekete­piacom Vasfüggönyön innen és túl . . . A vé'gkiárusitásra a legke • - vesebhen Európa fizet:ti rá. Csonkára nyomorították, majd sorira elvették a legdemokrati­kusabb elv: a “népieik önrendel­kezési joíga” hol teljes mellőzé­vel, hol túlkorai; és nyilvántszán­­déÍA'osan félreértett a’ka lm ázá­sává! — nyersanyagforrásait, gyarmatait. Ugyanekkor egyes üzletemberek azt remélték, az URSS-nek kiszolgáltatott rab­­államok népére rótt “jóvátiételi” összegekből az URS.S majd tör­­leszlli a USA-val szemi'oen fenn­álló adóisságát. Ez a remény napjainkig; sem valósult meg, de — gondolám —, most már mindenki megérti, miért ra­gaszkodnak befolyásos körök (Folytatás a 4. oldalon) i Kizárták a Super-Market alkalmazottakat VANCOUVER, B. C. — A Bri tish Columbia Food Industry La bor Relations Council határo­zata folytán A Vancouver kör­zetben levő kh. 125 super-mar­ket üzletből kizárták az alkal­­mazottáklat, miután a szakszer vezeti vezetők nem válaszoltak a Council ultimátumára. Az élelmiszer elosztást irá­nyító tanács felszólította a vá­sárlóikat, hOigy a 'kérvény-for­mákat kitöltve küldjék King munkaügyi miniszterhez egyez­tető bizottság felállítása érde­klőben. tegyenek a helyzetnek. Nem vonjuk kétségbe, hogy voltak köztük “meigiértő bűnösök” is, de számosán a közömbösök, a megalkuvók, a hazajárók, a haszonlesők, vagy fölényes le­kicsinylők sorából kerültek ki. Léig jobb esetben ú.n. “ünnepi magyarok” ők, akik a hétköz­napok magyar munkájában nem vesznek részt, az anyagi áldozatvállalásból is szándéko­san kimaradnak. Gyermekeik ajkán elnémult már a magyar szó, az ősi haza területi épsé­géhez nem ragaszkodva, csak a jelen anyagi előnyeit élvez k. Nekik, szól! a figyelmeztetés: “Ha megtartjátok anyanyelve­teket ősi őseiteki hagyományait, valamint ’Szent István elveit, akkor nem aggódom népem jö­­. vő jéért”. Mindszeniy intelmei őseinkre, akik a múltban meg­határozták a nemzet jövőjének útját. Styria még két iz'bem (jv. ’Béla óe M'&tyá« ík*iÁi:y ide­jében) volt magyar hódoltság, de, később, is megfordultak terü­letén hadaink, akik megsarcol­ták határvár, ait Fölöstőmben (Fürstenfeld) és Regedében, ' TAKÁTS M. J.: i ' ■

Next

/
Thumbnails
Contents