Kanadai Magyar Ujság, 1974. november (50. évfolyam, 40-41. szám)

1974-11-22 / 40. szám

Vol. L. — 50. Évfolyam 210 Sherbrook St.. Winnipeg, Man. R3C 2B6-19 7 4 November 22 péntek “Second class mail registration number 0067”. An Independent Journal, nublished every week In the Magyar lan­guage circulating in the ten province of the Dominion of Canada and o I d e s t of all Hun­garian Papers within the entire Eritish Empire. Printed a"d published at its Ofiice and place of business. 210 Sherbrook Street, Winnipeg 1, Man. R3C 2B6.—Tel. 772-1112 KANADAI MAGYAR UJSAG (Canadian Hungarian News) Yearly Subscription $12, outside Canada $13. No. 40. szám. BETERJESZTŐIÉ 1974-75 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT TURNER PÉNZÜGYMINISZTER Konzervalivpárl győzöl! New Brunswick FREDERICTON. N. B. —Az elmúlt hétfőn tartott tartomá­nyi választásokon Richard Hat field miniszterelnök progressi­ve Conservative pártja került ki győztesen a liberális és New Democrata pártokkal szemben. Lapzártakor még nem adtak végleges eredményt, de a jelek szerint a konzervatív párti je­lölték közül többen vesztettek a liberális és New Democrata jelöltekkel szemben. A választá sok előtt 32 konzervatív, 23 li­berális és egy* 1 független1 képvi­selő volt a parlamentben. Hatalmas többséggel helyén maradi a görög kormány ATHENS. — Több mint 10 évi katonai diktatúra után első ízben folyt le demokratikus vá­lasztás Görögországban, ame­lyen Constantine Caramanlis miniszterelnök New Deniocrasv pártja 214 képviselővel került be a 300 üléses parlamentbe. A Centre Union párt vezére, George Mavros volt külügymi­niszter 64 képviselővel lett a hi­vatalos ellenzék. A Panhellenic szocialista párt Andreas Pápán direou vezetével 12 képviselőt kapott, inig a három kommu­nista csoport 10 képviselővel került a parlamentbe. ' Csökkentik a jövedelmi adókat Szeszesitalok, cigaretták árál felemelik - Épület anyagok adóját 5>-ra csökkentik - Elégedetlen az ellenzék - Az olaj és földgáz utáni royalilies nem vonható le a jövedelmi adóból — Jövő évre $1.5 billió ráfizeléssel számolnak OTTAWA, Ont. — Hétfőn es te terjesztette be az 1974-75 évi költségvetését Turner pénzügy miniszter, amelyet vegyes ér­zelmekkel fogadott a pártámén ti ellenzék. A költségvetés ha­tározottan a kis jövedelmű la­kosságnak kedvez, a jövedel­mi adó leszállításával, míg az olaj- földgáz-vállalatok jövedel mét súlyosabb adókkal fogják sújtani. Ugyanakkor a szeszesitalok, cigaretták és nehezebb autók és motorkerékpárok adóját fel­emelik, de az épület anyagok adóját 5 százalékkal csökken­teni fogják. Alberta tartomány miniszter elnöke határozottan ellenzi az olaj és gáz érdekeltségek su­­josabb adóztatását és a biro­dalmi kormánnyal kötött szer­ződés felbontását .helyezte ki­látásba. Mir. Turner viszont azt állí­totta, hogy mérsékelte a máju­si tervezetet az olaj kompániák esetében. Annak dacára, hogy az 1974- 7:5 évben a kormány körülbelül $250 millió dollár felesleggel rendelkezik, a jövő .évben $1.5 billió dollár ráfizetéssel számol nak az egyéni és a nagyválla­­tok adójának csökkentésével. DIÓSZEGHV TIBOR: Á NÉPAKARAT DIE WELT 1974. okt. 24. — Az elmúlt napok során a ma­gyar fővárosban számos értel­miségit, kiváltképpen az úgyne­vezett ibudapesti iskola” szo­ciológusait ‘‘felforgató tevé­kenység és izgatás” vádjával a titkosrendőrség letartóztatta. Ezenkívül lefoglalták nagy mennyiségében a vádlottak kéz iratait is. A letartóztatottak kö­zött szerepe] Szientjóby Tamás költő, Szelényi Iván szocioló­gus és Komád György író, ki­nek “A tátogató” c. regényét tavaly német nyelven is kiad­ták. (Árgus) DEUTSCHER ANZEIGER — 1974 október 11. — Nemrég je­lent meg Bukarestben a “De­mográfiai évkönyv” s ennek a­­datai szerint 1973 július 1-én 20,828,000 fő volt. Közülük a statisztikai kimutatás szerint 16,746,00i0 román, 1,619,000 magyar és 382,000német nem­zetiségűnek vallotta magát, A kisebb népcsoportok igy oszolnak) meg: 64,000 cigány, 54,000 ukrán, 44,000 szerb­it orvát, 42,000 zsidó, 39,000 o­­rosz, 22,000 tatár, 22,000 szlo­vák és 10,000 cseh, valamint ennél is kisebb számú több tö­redék népcsoport. (Árgus) Szabadon bocsájtolfak egy Bulgáriában halálra ítélt kémei Ez év október 27.-én Bajor- » országban és Hessenben tartó ■' mányi választások zajlottak le. Ennek - ellenére úgy a külföld érdeklődése, mint a szavazók döntése messzire túlhaladta a szokásos tartományi választá­sok fontosságát. Mindenki tud­ta, 'és érezte, hogy ezek a vá­lasztások választ és kritikát je­lentenek az ossz né met politi­kát illetőién is. A választók! bí­rálata világosan ki Is mutatta azt a népszerűségi mélypontot, melyen, a szociéi-líberális koalí­ció — tehetetlenül a szélsőbal ideológusok bilincseiben ver­gődve — botorkál. A választások a keresztény­demokrata pártok, CDUjCSU (Keresztény Demokratikus U- nio és Keresztény Szocialista Unió), elsöprő győzelmét ered­ményezték. A CSU Bajoror­szágban eddigi 56%-os abszo­lút többségét 62% fölé növel­te, inig Hessenben, a háború vége óta “vörös végvárban” a CDU kapta a szavazatok több­ségét. Különösen súlyos vere­ség érte a szociáldemokrata és szabad demokrata koalíciót j (SPD és FDR) a nagy városok- i ban, melyek mini tV c a bal- I / I oldal djominiumai voltak. Mün­chenben pl. a Szociáldemokra­ta Párt összes' direktmandátu­­mát elvesztette. Hasonló vere­ség 'érte a pártot Hessen tarto­mány fővárosában Frankfurt­ban is. A Szabad Demokrata Pái t vesztesége különösen Hes­sen tartomány fővárosában Frankfurtban is. A Szabad De­mokrata Párt vesztesége külö­nösen Hessenben szembeötlő, ahol 50%-os szavazatveszte­ségre kerül sor. Bajoror szágban pedig 5,2%-os szavazati ará­nyukkal éppen, hogy átugor­­hatták az 5%-os határt, mely Nyu'gatnémetországban a párt­­képviseletet a szövetségi par­lamentben illetve, a tartományi parlamentekbe^ lehetővé teszi. Mi okozta mégis ezt a remélt, de arányaiban nem várt “jobb­oldali” eltolódást? Mindenekelőtt az egyre job­ban növekvő munkámélküliaé g. A munkanélküliek számát ez tv végére több mint egy millió­ra becsülték'. 1 ! ^ i . ( ' . A íel t,artóztatii a t atlanúl ga­­loppirozó 'infláció, mely minden takarékossági elképzelést illu­zórikussá tesz a kisemberek számára, s a közszükségleti cikkeknél szinte naponkénti ár­emelkedésekhez vezet. A közbiztonsági állapotok ijesztő romlása. A rendőrség már csak abban látja a védeke­zés egyetlen módját, hogy ott­honmaradást tanácsol a lakos­ságnak a besötéted és után. A isztálsőibal ideológusok egy­re nyíltabb marxista-leninista aknamunkája a magántulajdon, az iskolarendszer és az egyházi intézmények ellem. A nagy hűhóval beharango­zott keleti politika csődje, mely politikai enyhülést, változáso­kat nem hozott ugyan, de an­nál töfbb anyagi megtermelést további jóvátételek lés kölcsö­nöknek deklarált hadisarc óik (Folytatás a 4. oldalon.) Bulgáriában nemrég halálra ítélték Náthán Scihpetter zsidó gazdasági szakértőt és volt ENISZ-ti'sztviselőt, kit az USA és Izrael érdekében végrehaj­­toot kémkedéssel helyeztek vád alá. Meglepetésként hatott tehát annak hire, hogy Sebpettert most hirtelen szabadon bocsá­tották, majd még aznap repü­lőm Izraelbe szállították. Az iz­raeli külügyminisztérium csak röviden adta hírül, hogy az iz­­rael .kormánynak -Schpetter megmentése céljából kifejtett erőfeszítései eredménnyel vég­ződtek. Pedig a bulgár bíróság az 53 éves elitéit fellebbezését elutasította. Schpatter éveken át képvisel­te Bulgáriát az Egyesült Nem­zetek különiböző gazdasági bi­zottságai előtt. 1973-ban Becs­be' akart utazni, de a bulgár határnál letartóztatták. Amint kiderült, a jeruzs'elemi kormány több állam diplomáciai vonalain keresztül, főként a svédek köz­vetítésével, valamint nemzetkö­zi magasiranigu személyiségek közbenjárásával igyekezett az elitéit szabadonibocsájtását ki­eszközölni. Az “Amnesty Inter-RÖVID HÍREK PÚJA FRIGYES külügymi­niszter az EN.Sz közgyűlésének általános politikai vitájában ki­jelentette, hogy az “enyhülés folyamatát ma már. nem lehet huzamosabb időn át feltartóz­tatni .... az enyhülési a nem­zetközi élet főiirányzata”. Előd­jéhez, Péter Jánoshoz hason­lóan ő is áttekintette a világ­­helyzetet, minden bajra orvos­lást, problémára megoldást ja­vasolt, természetesein Moszkva receptjével, de nem keltett fel­tűnést: a beszéd nonevent volt. * ' * * A PALESZTIN Felszabadítás! Bizottság képviseletet nyitott Budapesten, miután Jasszer Arafat a kommunista kormány­zattal megállapodott. Részleges mozgósítási rendelt el az Israel kormánya Keddi jelentések közölték, hogy az izraeli kormány rész­leges mozgósítást rendelt el és a Golan Heights körzetbe erő­sítéseiket rendelt. Az Egyesült Nemzetek múlt­heti ülésein a kiküldöttek nagy százaléka a Palestinai Felsza­badító mozgalom mellett fog­lalt állást és uigy nézett ki hogy Izrael kizárják a világszerve­zetből Yasser Arafats beszéde után. EURÓPAI KOMMUNISTA PARTOK VARSÓI TANÁCSKOZÁSOK A SZOVJET HEGEMÓNIA VÉGE! (SZMT) — Az európai kom­munista és 'munkáspártok Var­sóban október 16-18.-án “kon­­zulativ” tanácskozást tartot­tak; a beszédekből, 'kommentá­lás okból és a záróínyliatkozat­­j ból kivehető, hogy Moszkva be­folyása erősen csokikén a nem­­| zetkozi kommunista tmozga- I lomban. Elfogadták' a különbö- I zőség és önállóság, vagyis a saját utak és politika, valamint az egyhangú döntések elvét, a­­mi lényegében minden kommu­nista pártnak vétójogot bizto­sít a szovjet hegemóniával szemben. Nincs többé ráerőteza­­kolás, vagy manőverekkel ibiz­­tositott "többségi’’ határozat. Moszkva befolyása bizonyos niéftékig megmaradt, de többé nem uralhatja a “testvérpárto­kát” fölénnyel és fenyegetéssel, sem azzal .a pózolásával, hogy első az egyenlők között, mert a súlypont a primus-tól, mintha az inter pares-hez csúszott vol­na. A konzultatív tanácskozás a lengyel és olasz párt közös ja­vaslatára ült össze, hogy előké­szítsék a jövőre tervezett euró­pai regionális konferenciát, összesen 28 kommunista párt vett részt, nyolc Keleteurópá­­biól, 20 Nyugateurópából; meg­jelentek a göiög, a portugál és a spanyol kommunista pártok képviselői, akiket nagy ováció­val fogadtak. Nem képviseltet­te magát az albán,-az ultrafüg­­gietlieix holland és az elszigetelő­­j désre hajlamos izlandi kommu­nista párt. ; A szovjet tábor kommuni'sta­­p árt járnák képviselői a légi szó- i lantokat szajkózták', az együtt­­| működés fontosságát hangoz­­! tatták 'és az európai biztonság intézményesítését erőltették. A függetlenségre törekvő, Moszk­vától: elkülönülő kommuimsta pártok vélekedését a jugoszláv, román és olasz megnizottak fe­jezték ki a leghatározottabban. Különösen e: áteljes volt és nagy feltűnést keltett a jugo­szláv megbízóit, Alieksamdar Grlickov beszéde, aki síkra - szállt a szárad vélemény-ny'l­­vánitáisért és a f aktuális viták­ért; a függetlenség, egyenlőség, a b enemavatkozás, az önálló­ság ési szuverenitás elvéért és biztosításáért, a nemzetiségek jogainak 'elismeréséért: elutasí­totta a tömbpolitikát és figyel­meztetett a ne mk om műn ista európai pártok jelentőségére, felkészültségére és érzékenysé­gére. Grlickov külön kihangsú­lyozta, hogy a tervezett európai regionális konferencia nem le­het a hasonló jellegű, előző ta­lálkozások folytatásai "olitikal állásfoglalásaik és döntéseik örököse: uf kezdet legyen uj eszméikkel és uj programmal. Nézeteivel az olasz 'kommunis­ta párt képviselője, Pajetta tel­jesen egyetértett, ha nem is annyira kihangsulyozottan: a románok is hasonló szellemben nyilatkoztak. A megváltozott felfogást a zárónyilatkozat tükrözi: “A résztvevőik megelégedettségü­ket fejezték ki, amiért a talál­kozó a demokratizmus és test­véri együttműködés légkörében zajlott le. A közös álláspont ki­dolgozása érdekében az egyen­jogúság elve alapján tisztelet­ben tartották valamennyi párt véleményét. Kijelentették, hogy készek ugyanebben a szellem­ben 'lebonyolítani a (konferen­cia előkészítésiét és magát a konferenciát is.” Az európai kommunista és munkáspártok decemberben és januárban elő­készítő találkozókat kidolgoz­zák az ügyrendet, napirendet és munkaprogramot; ha meg­egyeznek, féléven 'belül Berlin­ben összeül a regionális kon­ferencia. A magyarul szági kommunis­ta párt kissé hátul kullog, ve­zetői és képviselői a megnyilat­kozásaikban változatlanul és konokul visszaidézik az előző tanácskozásokat, a Karlovy Vary-t ! 967-ben, melyen 23 eu­rópai párt vett részt és a mcszk vait 1969-ben, .75 kommunista párt résztvételével a világ min­den tájáról, holott aiz uj irány­zat el akarja felejteni a múl­tat, hogy új eszmékkel aktivi­zálhassák a nemzetközi kom­munista mozgalmat. C.C.M. World Junior Hotkey körmérkőzés PEY CUP a kanadai rögbi-futb 1T ták álma. Minden csapat azért szeretne az élre kerülni, hogy elhódíthassa ezt a szinte már misztikus tulajdonságokkal! felruhá­zott kupát, amelynek sorsa — ebben az országban — általában a novemberi mér­­kchi'sek után dől el. A november 17.-én tartott mérkőzéseken Kelet-Nyugatkanada bajnokságokat fejezték be. A keleti bajnok lett a montreali Alouettes, míg nyugaton az etímontcnii Eskimos. A kupamérkőzést Vancouverben tartják meg november 24.-én, vasárnap a nyugati és kelleti bajnok-csapatok között. WINNIPEG. Man. — Decent­­j bér 26-tól kezdve, hat ország ) amatőr hockey csapata 15 kör­mérkőzést tart, melyből S a Winnipeg Arénában, 3 Bran­­: donban, 3 Minneapolis és egy Fargo, N.D.-ben lesz. Kanada mellett, Szovjet, Csehszlovákia, Svéd-, Finn­ország és az Egyesült Államok amatőr-csapatai vesznek részt az érdekesnek és izgalmasnak ígérkező mérkőzéseken, ame­lyek 1975 január 5.-én fognak befejeződni. A játékokat 4 európai és egy amerikai bíró fogja vezetni ka­nadai kisegítők bevonásával. ABBOTSFORD KENWOOD IRON SPRING FUN FLON KELOWNA KENNEDY LANGRUTH LESTOCK METMl^INEKAT MELVILLE MILK RIVER PENTICTON m rE mm» STOCKHOLM » OOD BRANTFORD BURGERS V1LLE CROWLAND DELHI FORT ERIE FORT WILLIAM GUELPH GALT HAMILTON HUMBERSTONE MALARTIQ MONTREAL, KITCHENER NEW WATERFORD NIAGARA FALLS O SILA WA PORT COLBORNE PORT ROBINSON RIVER CANARr SARNIA SIMCOE St. CATHARINES SUDBURY SYDNEY TILLSONBURG TIMISKAMING WMNFLEET WELLAND WINDSOR Ha minket is elfuj a son zivatarja, Nem lesz az Istennek soha több magyarja Const to Coast ' GRANADIAN HUNGARIAN NEWS Coast to Coast Szerkeszti: Nemes Gusztáv, C‘-J!*— SA legrégibb h.e - j tenl.-.ént megjelenő füg- | I getlen magyar sajtó Ka- j nadában. Az Angol Bi- { irodalom legelterjedtebb i | magyarnyelvű hírlapja, j ! amely mindenkor önzet- ] j lenül védi meg az ide- i J genbe szakadt magyar- j j ság érdekeit és a kana- | Idái polgárokat megillető i j jogokat igyekszik kivív- J ! ni minden honfitársunk ( •lámára. “KANADAI JMAGYAR UJSAG”; 5 előfizetési dij egy évre: *$12.00, fél évre $6.50. ! Kanadán kívül egy | évre $13.00. Szerkesztő­­} ség és kiadóhivatal: 210 í Sherbrook St., Winnipeg, t Manitoba, R3C 2B6. * Tel.: 772-1112. A "budapesti iskola" tagjait letartóztatták MAI ROMÁN STATISZTIKA national” nevű nemzetköz: | szerv szintén tett lépéseket az ! elitéit kém megmentésére.' i 1974 a Kanadai Magyar Újság 50 éves jubileumi éve

Next

/
Thumbnails
Contents