Kanadai Magyar Ujság, 1967. január (43. évfolyam, 7-8. szám)

1967-01-24 / 7. szám

Ha minket is elfúj a sors zivatarja, Nem lesz az Istennek soha több magyarjai BRANTFORD BURGERSVILLE CROWLAND DELHI FORT ERIE FORT WILLIAM GUELPH GALT HUMBFRSTONE KITCHENER MALARTIC NEW WATERFORD NIAGARA FALLS OSHAWA OTTAWA PORT COT-BORNE PORT ROBINSON RIVER CANARD SARNIA SIMOOE ST. CATHARINES SUDBURY SYDNEY TTLLSONBURG TIMISKAMING WAINFLEET WELLAND WINDSOR Twice a Week 210 Sherbrook St, WINNIPEG, MAN. Szerkeszti: Nemes Gusztáv, Editer. Vol. XLIII. — 43. Évfolyam 210 Sherbrook St, WINNIPEG, MAN. 1 9 6 7. Coast to Coast Január 24 kedd ABBOTSFORD BROOKS CUPAR COALDALE DRUMHEI LER ESTERHAZY FENWOOD FLIN FLON IRON SPRING KELOWNA KENNEDY KIPLING LANGRUTH LEASK LESTOCK LETHBRIDGE MELVILLE MILK RIVER MIDDLE LAKE MISTATIM OSOYOOS PENTICTON PICTURE BUTTE PLUNKETT PUNNICHY RAYMOND SALTCOATS STOCKHOLM TABER WAKAW WHITEWOOD A legrégibb kétszer hetenként megjelenő füg­getlen magyar sajtó Ka­nadában. Az Angol Bi­rodalom legelterjedtebb magyarnyelvű hirlapja, amely mindenkor önzet­lenül védi meg az ide­genbe szakadt magyar­ság érdekeit és a kana­dai polgárokat megillető jogokat igyekszik kivív­ni minden honfitársunk számára. “KANADAI MAGYAR ÚJSÁG” Előfizetési dij egy évre: $6.50, fél évre $3.50. Az óhazába és külföldre egy évre $7.50. Szerkesztő­ség és kiadóhivatal: 210 Sherbrook St., Winnipeg, Man. Tel.: 772-111'2 No. 7. szám VEZÉR-VÁLASZTÁST SÜRGET DIEFENBAKER ELLENZÉKI VEZETŐ Operation Manitoba: No. 2. WINNIPEG, Man. — A préri főváros kormánya a tartomány ipari életét szemléltető társas­­utazással mutatta Ibe immár másodszor a tartományi fővá­ros üzleti életéiben érdekelt ve­zetőinek és a sajtó, valamint a rádió, televízió vezetőinek a fej lődést tartományi beállítottság­ban. Az “Operation Manitoba” tú­rán az elmúlt héten Nagy Win­nipeg fejlődő ipari vállalatait mutatták be a tartományi kor­mány kereskedelmi és ipari mi misztériumának égisze alatt. A kegyetlen hideg és hófúvás kö­zepette végzett túrán nagyon sok tanulságos előadással szem léltették a prérilfőváros körzeté­iben levő uj gyáripari fejlődést, nem beszélve arról, hogy a Eris tol repülőgép gyár által gyár­tott Black Brant rakéták rész­­leti bemutatása valóságos él­mény volt a túrán résztvevő üz­letemberek számára. Péler János az európai egységért és a dunavölgyi együttműködésért (FE) — Szokatlan nyíltság­gal jelentette la Péter János magyar külügyminiszter a Nép­­szabadság karácsonyi számá­ban, hogy az osztrák kormány­nyal a dunavölgyi együttműkö­désről tárgyalnak, a francia kormánnyal meg az Európa­­fogaloan tisztázására töreksze­nek. Cikkének már az első mon­data lelkes hitvallás Európa mellett: ‘ Európa magyar szó­val és magyarán messzire te­­kintőt, távolba látót jelent.” Aztán kifejti, hogy Európa, mely egykor a háborúk tűzfész­ke és a l ege Ilk e s e r ede t t ebb csa­ták színhelye volt, újabban csendes, ami talán csak felszí­nes jelenség, de lévén a ‘“föld-ORTUTAY Gyulát két éve ki­sebb szélütés érte, azóta is megmaradt, egy beszédhibája és járási zavarai vannak. kerekség legtapasztaltabb kon­tinense”, feladata, hogy a har­madik világháborút elhárítsa és a különböző felfogású és be­rendezkedésű népeket és orszá­gokat összehozza. Az Egyesült Államokat majd­nem csak leirja Péter János, mint akcióképes nagyhatalmát, aminek okát egyrészt abban látja, hogy “aránylag nem sok nemzetközi tapasztalata van”, ■másrészt a vietnami háborúval teljesen elszigetelte magát a vi­lágiban. Európában az idejét­múlt egyensúly-politika helyett uj utakon kell keresni a bizton­ság és a béke megteremtését, s ha egyelőre zavaróan hatnak is a beidegzett félreértések, vagy helytelen koncepciók, a iSzovjetunió és Franciaország kapcsolatainak “mostani fejlő­dése döntő jelentőségű ese­mény.” (Folytatás a 4. oldalon) Több mint kell; a válaszlási listán Élénk párt-harc várhalé a Diefenbaker és Dalion támogatói közöli - Fullon s a québeci Paul Trepanier a benevezetlek közöli — Robiin még nem nyilatkozott OTTAWA, Ont. — John Die­­fanbaker konzervatív párti el­lenzéki vezér a jelek szerint megelégelve a pártja közötti vi­szályt, elhatározta hogy párt­­vezetőségi konferenciát hív egy be, amikor a pártközi ellentéte­ket szavazás alapján dönthetik el. Diefenbaker vezetésével elé­gedetlen Dalton országos pártéi nők köré csoportosult tömeg örömmel vette Diefenbaker el­lenzéki pártvezér elhatározását már csak azért is, mert a kon­zervatív pártban mutatkozó el­lentéteket előbb, vagy utóbb el kell simítani. A párt-vezérségért megindult versenyben a konzervatív párt több érdemes vezetője jelentet­te ki, hogy készek a harcra és amennyiben a párt többsége érdemesnék tartja a vezetés­re, úgy vállalják az azzal járó támadásokat is. Elsőnek Fulton volt igazságv ságügyi és bevándorlási minisz­ter jelentette ki, hogy vállalná a vezérséget, majd a québeci Paul Trepanier konzervatív po­litikus dobta kalapját a “vá­lasztási” körbe. Robiin Mian.-i miniszterelnök lapzártáig nem nyilatkozott arról, hogy részt ó­­hajt-e venni a vezérségi küzde­lemben, de többek véleménye szerint a fiatal s energikus kon­zervatív politikus belépése le­hetséges. Nagy hóvihar Nyugat-Kanadában WINNIPEG, Man. — Kegyet­len hideg, nagyon kellemetlen hófúvás kerekedett Nyugatka­­nada déli részén az elmúlt hétvégén. A hatósági jelenté­sek alapján Reginától keletre a vihar csaknem teljesen járha­tatlanná tette az országutakat s igy nemcsak a szárazföldi for galom lassult le, hanem a vasu­tak sőt a légiközlekedés is je­lentős mértékben szenvedett a hirtelen beállott téli vihar nyo­mán. . Úgy a CNR mint CPR órákat késett péntekre virradóra, vi­szont az Air Canada gépei egyes esetekben el sem indulhattak keletkanadai repülőterekről. A városok közti bus-, autó­szolgálatot is nagyban késleltet te a hóvihar és sok esetben az iskola-buszok menetét is be­szüntették a hatóságok — a igyermekek nagy örömére. Hazaialogalok zaklatása Magyarországon A MAGYAR Televízió adásait egyáltalán nem, vagy csak igen gyengén lehet fogni végig a dé­li határon, a déli határtól fel a Duma-mentém Tolnáig, majd az egész román és orosz határ hosszában és a szlovák határ mentén Esztergomig. Most ter­veken dolgoznak a jobb vétel érdiekében. (FE) — Újabban sokkal ne­­| liezebb útlevelet, illetve vizu­­mot szerezni bizonyos foglalko­zási körökben elhelyezkedett 1 magyaroknak, akár Nyugatra 1 akarnak utazni, vagy haza a­­karnak látogatni. Szakemlbere­­j két nem szívesen engednek ki; jó megfigyelőket és olyanokat, akik nyuigiati lapoknak, rádiók­nak, tudományos és kiértékelő 1 intézeteknek dolgoznak. | Az utóbbi időben több magyar származású nyugati állampo.- 1 gár viz műk éré, inét elutasitot- I ták. még azoké^-R, akiknek ko- 1 rábban minden nehézség nél­kül, akár a határállomáson, a­­t kár a repülőtéré a azonnal be­ütötték útlevelükbe a vízumot, j Aki mégis megkapja, megérike- I zése után beidézik az ÁVJI Nép­­köztársaságmti Idegenellenőr­ző Központjába és órákon át faggatják útja céljáról, kinti mimikájáról, “elkötelezettségei-Nyugal-Némelorszag felveszi a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal! ről” és “információiról.” Külö­nösen azokat faggatják hosz­­szabban s zaklatják állandóan, akikről feltételezik, hogy sóikat tudnak, vagy hivatalos körök­kel állnak összeköttetésben, “speciális” szerveknek dolgoz­nak. Ezekkel szemben odáig is elmennek, hogy szüleik, hozzá­tartozóik “esetleges kellemet­lenségeit” emlegetik, ha nem ! akarnak “kooperálni”. Egyesek uigy vélik, hogy az ÁVH igy akarja elvenni a szá­mukra kellemetlen hazalátoga­tók kedvét az újabb vízumké­relemtől, azt a látszatot keltve, mintha elutasítás nem történt volna. Mások viszont azzal ma­gyarázzák a zaklatást, hogy a kormány fél a túlságosan nyu­gati befolyástól és minden fon­tosabb turistáról feltételezi, hogy kém, professzionista pro­pagandista, vagy a “lélektani hadviselés” ügynöke. — Tömeges "öngyilkossági" járvány a kínai vezetők közöli TOKYO, — Ide érkező hírek szerint vörös-Rinában több ve­zető állásban levő kommunista polgári s katonai vonalon, kö­vet el öngyilkosságot a re­zsim tehetetlensége, vagy más okból kifolyólag!. A hétvégén érkező jelenté­sek szerint két maigasállásiu ka­tonai vezető követett el öngyil­kosságot, eddig meg nem erő­sített párDgyülöltetí okból. Kiesinger kancellár politikai programja (FE) — Február elején Bu­dapestre várják Rolf Dahr nyu­gatnémet külügyi államtitkárt, a két ország közti diplomáciai kapcsolatok 'rendezésének elő­készítésére. Legalábbis ez a fel­­tételezés Bonnban, ahol az uj koalíciós Kiesinger-kormány határozottabb keleteurópai kül­politikára törekszik, mint elő­dei. Az Erhardt-kormányzat külügyminisztere, Gerhard Schröder, a “keleti nyitás’’ hi­ve volt, de a Ballstein-doktrina útját állta a kommunista kor­mányok elismerésének. Walter Hallstein, a doktrína kidolgo­zója, azt javasolta külügyi ál­lamtitkár korában — még Ade­nauer alatt —, hogy azokat a kormányokat ne ismerjék el, velük a diplomáciai kapcsolatot ne vegyék fel, amelyek a kelet­német kommunista állomot el­ismerik. Ez a politika irányadó volt, s a nyuganémeték még ma te csak általánosságban a szov­jet zónának, vagy egyszerűen csak “zónának” nevezik Kelet- Németországot. Vagy még en­nél is egyszerűbben, csak ugv emlegetik, mint “Németország másik felét”. A szovjet táborban végbe­ment változások, föléig) pedig a kedvező piaclehetőségek a Hull1 stein-doktrinát kikezdték és! hivatalos német körök arra az álláspontra helyezkedtek, hogy akkor a kelet-európai kommu­nista országok még szateliiták voltak, ezért kényszerültek Pankov elismerésére, ma már azonban nem függnek annyira Moszkvától, tehát más minősí­tésiben és elbánásban kell része­síteni őket. A koalícióiban a ke­reszténydemokraták uigy vélik, Angol-németnyelvű napilap Budapesten (FE) — A Magyar Távirati Iroda kiadásában angol-német nyelvű napilap indult Budapes­tem január 3.-án, DAILY NEWS — NEUESTE NACHRICHTEN címmel. A “külföldi vendégek” tájékoztatására szánt újság el­ső kiadása 5,000 példányban je­lent meg, de percek alatt el­kapkodták és a következő szá­mot már 15,000 példányban nyomták. -A mélynyomása DAILY NEWS — NEUESTE NACH­RICHTEN négy oldalon ango­lul és négy oldalon németül közli a világeseményeket, a nagy hírügynökségek tudósítá­sában, rövid írásokat és hírma­gyarázatokat közöl nyugati kommentátoroktól, de a saját munkatársi gárdája is ir bele egyéni cikkeket. Példányon­kénti ára 2 forint, a Népszabad­ság, vagy a Magyar Nemzet 60 filléres árával szemben; havi előfizetése 30 forint. —­ha itt az ideje a diplomáciai ■kapcsolatok felvételének, ak­kor azt Romániával kezdjék, mint arról szó is volt még Er­­hardt idejében', mert Bukarest ment el legmesszebb a függei­­lenülés utján. Ezt a szocialista külügyminiszter, Willy Brandt azért nem tartja célszerűnek, mert Moszkva “kihivásnák” te­kintené; szerinte — és ezt a felfogást sokan osztják, — Ma­gyarországgal, vagy Csehszlo­vákiával kell felvenni legelő­ször a diplomáciai kapcsolato­kat, mert ők állnak legközelebb Moszkvához, igy sértés nem es­ne. Mivel Csehszlovákia ese­tében az 1938-as müncheni e­­gyezmény körüli vita akadályo­kat jelent, a választás Magyar­­országra esett, ahol már külön­ben is van nyugatnémet külke­reskedelmi kirendeltség. A ké­szülő megbeszélések kimenete­­jére következtethetünk Péter János karácsonyi cikkéből a Né psz abadiságb an, am elytoen azt irta ,hogy “a két Németor­szág mai létének alapján, a Magyar Népköztársaság — mint a Német Demokratikus Köztársaság hü szövetségese — kész együttmüködmi, megfele­lő körülmények esetén, a nor­mális diplomáciai kapcsolatok létrehozásán a Német Szövet­­iségi Köztársasággal is.” — A külügyi-, honvédelmi-, és pénzügyminiszterek tizenötdik évi Párisban tartott NATO konferenciáján vett részt Kana­da képviseletében Hon. Paul Hellyer honvédelmi miniszter és Mr. Dean Rusk amerikai külügyminiszter (balról jobbra). (NATO Photos szívességiéből.) Kanada a párizsi NATO konferencián (Az Ethnic Press külön tudó sitója, Dr. J. M. Kirschbaum.) A North Atlantic Treaty Or­ganization párizsi konferenciá­ján Hon. Paul Martin külllügy, [ — és Hon. Paul Hellyer, hon­védelmi miniszterek képvisel­ték Kanadát, akik meghívták az Ethnic Press Federation képviselőjét, hogy csatlakozzon a kanadai küldöttséget képvi­selő sajtótudósitókhoz. A NATO katonai problémái­hoz szóltak hozzá a 14 onszá- i igiot képviselő kiküldöttek, bár j nyilvánvaló volt, hogy a védel­mi szövetség Franciaország hozzájárulása nélkül nehezen képzelhető el, főleg almaik vilá­gánál, hogy hat hónappal ez­előtt a franciák határozottan ellenezték a németek atom­fegyverekkel való ellátását. Hon. Paul Hellyer kanadai hovédehni miniszter sajtókon­ferencián kifejtette, hogy a nuclear tervet keresztülvivő bi­zottságban képviselve lesz az Egyesült Államok, Anglia, Nyu­­gat-Németország és Olaszor­szág. Kiesinger nyugatnémet kan­cellár politikai program-nyilat­kozatában! igen súlyosnak mondotta az ország gazdasági helyzetét. A kancellár elődjeit vádolta azzal, hogy súlyos költ­ségvetési deficitet teremtettek politikájukkal, melyből minden előrelátás hiányzott. Másrész­ről, túlságosan bőkezűek vol­tak egyes érdekcsoportokkal. Az uj kormánynak politikai bá­torságra és felelősségre lesz szüksége, hogy megbirkózzék a reáváró gazdasági problémák­kal. A költségvetési hiány a jö­vő esztendőben 3.300-uiillió márka. lesz. A deficit eltünteté­sét csak drasztikus renuszabá­­lyokkal lehet elérni. Kiesiinger figyelmeztetett arra, hogy szűk ség lesz további adóemelések­re, valamint a közkiadások csőkké intésére. Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy az eb­ből adódó terheket egyenlően fogják megosztani a lakosság különböző rétegei között. A kancellár biztositotta a parlamenti ellenzéket, hogy minden lehetőséget meg fogjnak ■adui nekik álláspontjuk kifejté­sére és a kormány politikájá­nak bírálatára. A jelenlegi koa­líció csak a legközelebbi vá­lasztásokig, 1968 őszéigi fog fennállni. A kormány uj válasz­tási törvényt készít elő, amely­nek eredményeképpen valószí­nűleg majd nem lelsz szükség koalíciókra. Ami a szélsőjobb­­oldali nemzeti demokrata párt előretörését illeti, Kiesinger emlékeztetett arra, hogy a nép óriási többsége a közelmúlt vá­lasztásokon is a demokratikus pártokra adta le szavazatát. Beszédének külpolitikai ré­szében a kancellár közölte, hogy kormánya diplomáciai kapcsolatokat akar létesíteni a keleteurópai országokkal, ahol ez lehetséges. A Német Szövet­ségi Köztársasági a hid szere­pét akarja játszani Nyugat és Kelet között. A kancellár beje­lentette, hogy kormánya ér­vénytelennek tekinti a mün­cheni egyezményt, melyben Hit­ler a szudétanémet területedet elválasztotta Csehszlovákiától. A német kormány meg fogja kísérelni, hogy lépésrői-lépésre helyreállítsa a kocsönös bizal­mat Nyugatiiiémetország és a Szovjetunió között is, bár ezek a kapcsolatok a multiban nem fejlődtek úgy, ahogyan azt Bonn remélte. Németország a megbékélést keresi a le. gye­tekkel is, de a két ország közti határt cisolk az össznémet kor­mán nyal megkötendő béke­szerződésben lehet majd meg­szabni.. Kiesir.ger végül méltatta Nyu gatnémetországinak az elmúlt két évtizedben nyújtott ameri­kai segélyt. Kijelentette, hogy kormánya továbbra is a niémet­­amerikai kapcsolatok erősíté­sére törekszik és az Atlanti Szövetségnek német szempont­ból nagy fontosságot tulajdo­nit. Ugyanakkor jelentősnek tartja a francia-néniét megér­tést is, különös tekitettel a Ke­­leteurópával kiépítendő kap­csolatokra. Minden lehetőséget ki kell aknázni a két ország po­litikájának egybehangolására. A kancellár végül azt a remé­nyét fejezte ki, hogy Anglia és a többi EFTA-ország csatla­kozhat a Közös Piachoz. (Uj Humgái i i) (FE) — Az osztrák katolikus hírügynökség, a Kathpress jelen ti Budapestről, hogy az ‘‘utóbbi napokban számos volt szerze­test letartóztattak és másoknál házkutatást tartottak.” A le­tartóztatások és házkutatások az egész országra kiterjednek, de “legnagyobb számban” Bu-Megjelent 1967 évi Képes Nagy Naptárunk. Ára: $1.75 dapesten hajtották végre azo­kat. A Kathpress jelentése kieme­li, hogy a korábbi rendházak­ban visszamaradt, vagy közös szállásokon élő volt szerzete­seket, akik ipari szövetkezetek­ben, vagy állami vállalatoknál dolgoznak, “nem zaklatták”. Egyénileg elhelyezkedett volt szerzeteseket ugyanakkor elbo­csátottak állásukból. Az oszt­rák katolikus hírügynökségi sze rint, a letartóztatások és ház­kutatások oka “ismeretlen”, neveket sem közöl a Kathpress. i Authorized as second * class mail, and for pay­* raent of postage in cash, * Pos Office Department, { Ottawa, Ontario, Canada j An Independent Journal, j published twice every t week in the Magyar lan­­| guage, circulating in j the ten province of » the Dominion of Canada j and largest of all Hun­­t garian Papers within the ( entire British Empire. {Printed and published at t its Office and place of ® business: 210 Sherbrook j Street, Winnipeg, Man. Te!.: 772-1112. * by the CANADIAN * HUNGARIAN NEWS. * Yearly Subscription $6.50 j to foreign Countries $7.50 Volt szerzetesek letartóztatása

Next

/
Thumbnails
Contents