Kanadai Magyar Ujság, 1965. június (41. évfolyam, 44. szám)

1965-06-01 / 44. szám

Ha minket is elfúj a sors zivatarja, Nem lesz az Istennek soha több magyarja! Authorized as second class mail, and for pay­ment of postage in cash, Post Office Department, Ottawa, Ontario, Canada. An Independent Journal, published twice every week in the Magyar lan­guage, circulating in the ten Provinces of the Dominion of Canada and largest of all Hun­garian Papers within the entire British Empire. Printed and Published at its Office and place of business: 210 Shertrrook Street, Winnipeg, Man. Tel.: 772-1112. by the CANADIAN HUNGARIAN NEWS. Yearly Subscription $6.50 to foreign Countries $7.50 BRANTFORD BURGERSVILLE CROWLAND DELHI FORT ERIE FORT WILLIAM GUELPH GALT HUMBERSTONE KITCHENER MALARTIC NEW WATERFOR NIAGARA FALLS OSHAWA OTTAWA PORT COLBORNE PORT ROBINSON RIVER CANARD SARNIA SIMCOE ST. CATHARINES »SUDBURY j SYDNEY j TILLSONBURG • TIMISKAMING J WAINFLEET J WELLAND | WINDSOR t t Twice a Week CANADIAN HUNGARIAN NEWS Szerkeszti: Nemes Gusztáv, Editor, Vol. XLI. Évfolyam 210 Sherbrook St., WINNIPEG, MAN. 19 6 5 Coast to Coast Junius 1 kedd ABBOTSFORD BROOKS CUPAR COALDALE DR CM HELLER ESTERHÁZY FENWOOD FLIN FLON IRON SPRINGS KELOWNA KENNEDY KIPLING LANGRUTH LEASK LESTOCK LETHBRIDGE MELVILLE MILK RIVER MIDDLE LAKE MISTATIM OSOYOOS PENTINCTON PICTURi : BUTTE PLUNKETT PUNNICHY RAYMOND SALTCOATS STOCKHOLM TABER WAKAW WHITEWOOD No. 44. szánt NYUGAT-BERLIN NÉPE ÜNNEPELTE ERZSÉBET ANGOL KIRÁLYNŐT Felemelik az autók biztosítási-diját MONTEBELLO. Que. — A Canadian' Underwrites Associa­tion közölte, hogy a Kanadia­­szerte működő 107 autóbiztosi­­"“tási társaság, az Atlanti tarto­mányok 'kivételével, felemelik az, autók biztosítási diját. Az itt konferenciát tartó biz­tosítási vállalatok képviselői az ország autóbiztosítással fog iialkozó cégeinek 40 százalékát képviselték is a határozatot az eddig érvényben levő biztosítá­si kötvények lejárta után hajt­ják végre. Az eddigi határozat alapján British Columbia, Alberta s On­tario tar tomány okiban a sze­mélyautók testi és tulajdon sé­rülések biztosítása 5 százalék­kal fog emelkedni, viszont a tűz lopás és fizikai sérülések biz­tosítási] dija az egész ország­iban fog emelkedni, az, Atlanti tartományok kivételéivel. A biztositó társaságok szó­szólója szerint az emelésre az­ért volt szükség,, mert az oko­zott károk állandóan emelked­tek és azokat csak felemelt di­jak életbeléptetésé veit tudják biztosítani. Az amerikai és szovjet rakéták tükörképe Az amerikai szakembereik vé­leménye szerint a hivatalos szovjet jelentések erősen túloz­nak, amikor a szovjet fegyve­rek hatékonyságáról és meny­­nyiségéről beszéltnek. A szovjet rakéták — annak ellenére, hogy hasonlóak — kétségtelenül,' alacsonyabb rem­emet, mint az amerikai Poláris A "szégyenfalat" is megnézte az uralkodónő Több mint télmillió ember vonult ki az uivonalra — Példanélküii lelkesedés a í 1 napos nyugalnémelországi láiogatás alatt — Nyugai-Berlin népének kitartását, eredményeit bámulja a szabadvilág - mondotta Erzsébet királynő WASHINGTON. — Az ame­rikai honvédelmi minisztérium közölte a következőket: A Szovjetunió újabb, megle­hetősen nagyszámú interkonti­nentális és középhatótávol'Ságu ballisztikus rakétákat gyárt. Ezeik a rakéták nagyjából azo­nosak az amerikai Mihiuteman » . ( t eá x-Ouíris T aketakikai. A szovjet ezenkívül jelentős előrehaladást tett a tankok, a tank-ölő fegyverek gyártása terén, A jelentés szerint bizalmas fényképekre támaszkodik, ré­szint pedig olyan fényképekre, amelyeket amerikaiak és más nyugatiak, valamint szovjet polgárok iá, a május 9-i szov­jet. ünnepségek alkalmával ké­szítettek. Az amerikai szakértők álta­lános véleménye: annak ellené­re, hogy a szovjet hadiipar bi­zonyos é's sok esetiben nem je­lentéktelen fejlődésen ment (ke­resztül, a szovjet fegyverek és rakéták miéig mindig jelentős mértékben az, amerikai fegyve­rek és rakéták mögött maradd nak. NYUGAT-BERLIN. — Erzsé bet angol királynőt s férjét lel­kes fogadtatásban részesítették a nyugatnémetországi, de külö­nösen a vasfüggöny mögött le­vő volt német főváros nyugati körzetében lakó németek. A 11 napos hivatalos látoga­tás során az angol uralkodó nő megszemlélte a nyugatnémet­­országi kanadai csapatokat is, amikor első ízben szerepelt az uj kanaldlai zászló, hivatalos szemle alkalmával. Talán legnagyobb ünneplés­ben Nyugat-Berliniben volt ré­sze az angol uralkodópárnak, es Mmutenian rakétáik. Bizonytalan, hogy jelenleg mennyi olyan szovjet tenger­alattjárói működik, amely ké­pes arra, hogy a tenger felszíne alól hallasz,tikus rakétákat lőlj­­jön ki. Az errevoniatkozó szov­jet jelentések mindenképpen m e g bi zha t a 11 a n o k. A Szovjetunió ujaibiban egy újfajta, középnagyságú tankot is gyárt, amelynek siulya 40- 45 tonna. amikor becslések szerint több­­mint félmillió ember vonult ki a,z útvonalra. A íirályniő meg­tekintette az -un, ’’szégyenfalat” Nyugat- és Keletfcerln vonalán amelynek célja, megakadályoz­ni a keletnémet-paracsiimból el menekülni akarókat, hogy jobb életkörülmények közié iker ül je­nek, szabadföldön, Erzsébet királynő beszéde so rán megemlítette azt a tragé­diát, amely egyedülálló a német nép történelmében lés bámula­tának adott kifejezést azért az eredményiért, mit a nyugatber­lini nép felmutatott kitartásá­val és eltökéltségével. Az utolsó lelkes' ünneplésben Hamburgban volt része az ural­­kodópárnak, mielőtt Angliába repültek volna. Itt is százezrek tüntettek a iszabadlviMg egyik megtestesítője mellett. Kiváló defektiv az "Early Bird" mübolygé Hazautazol! az iráni uralkodópár TORONTO, Ont. — Az irá­ni sbaJh is, feleségének nyolc na­pos kanadai látogatása az el­múlt szerdán végétért s a nép­szerű uralíko'dópár repülőgépen először Párisba, majd hazájuk­ba repült. A liberals gondolkozásn irá­ni uralkodó, múzeumokat, kór­házakat, lóversenyt látogatott meg, de a legnagyobb öröm­mel a Havilland' Aircraft of Ca­nada repülőgépgyárat látogat­ta meg. Eésóíbb a gyár igazga­tójával egy repülőgépen (kör­utat tett Toronto fellett, majd átvette a gép vezetését és nagy kört irt le a váro's felett, mi­előtt leszálltak volna. U.S. hadihajók bombázták a Viet Cong áilásokai Jordánba törtek be az izraeli csapatok AMMAN. — Jordan külügy­minisztere pénteken közölte, hogy amennyiben az, izraeliták újból betörnek Jordán terüle­tére, kormánya az larabvilág támogatásával megtorló táma­dást fog intézni Israel ellen,. A külügyminiszter szerint israelii rohamosztagok mélyen betör­tek az országba és emberélet­ben, nemkülönben anyagiakban nagy károkat okoztak a határ menti körzetben'. (FEC) — A budapesti rádió jelenti, hogy Rudolf Schmidt bécsi lakos, néhány héttel ez­előtt “küliönlteges, csempészés­re alkalmassá tett gépkocsiján NEM BECSÜLIK A POLITIKUSOKAT (FEC) — “Mit nyaggatnak bennünket gyűléssel, politizá­lással” — kelt ki magából egy mérnök a béliapátfalvai cement gyárban, a Heves-megyei Nép­újság tudósítása szerint: “Nem akarunk mi politiku­sok le’nni.” Egy kollegája hasonló indu­lattal hozzátette: “Mi szerkesztjük a gépeket, maguk pedig — és a pártiveze­­tő'Ség • tagjai felié fordtult — maguk pedig szerkesszék a fa­liújságot.” Az összecsapásra az, adott okot, hogy a gyári pártvezető­ség pirongatta a szakértőket: “Néhány műszakinál sem ár­tana a politikai tudást fejílleszi­­teni!” Mire ők azzal vágtak vissza, hogy csak “hasznos munkát” hajlandóik végezni. “A tiszta műszaki munkára esküvés — folytatja a Népúj­ság — a politikai összejövete­lek iránti érdektelenségben, a pártoktatás iránti közömlbiösr ségben, a párt vezető szerepé­nek lebecsülésében mutatkozik meg.” A .pártellenes hangulat annyira elharapódzott, hogy ma már nyíltan hangoztatják: “Tartsd távol magad a politi­kától, s hosszú, boldog életű leszel az üzemben.” Az egyik vasúti csomópont vezetője felettes szervétől1 azt az utasítása kapta,, hogy kitün­tetésre “lehetőlég pártonkivüli műszakiakat terjesszenek fel.” A munkásőrségből ’Viszont a műszakiakat rekesztiik ki: “Sajnáljuk, nincs az Ön szá­mára megfelelő ruhánk.” A kiét tábor, a “politikusok” és a “szakértők’ ’ szembenállása alapjaiban rendítette meg a párt “szövetségi, politikáját”, s mind többen ós többször hangoztatják, hogy “a politikus vezetők ideje lejárt, . .. most majd jönnek a szakértők”. — 182 Orkán-kabátot akart be­hozni Magyarországra.” A ha­táron a vámvizsgálat során megtalálták a csempészárut. A budapesti bíróság iSchmidt Ru­dolfot 14 hónapi szabadság­­vesztésre Ítélte ég az orkán­­kabátokat elkobozták. Ugyancsak a budapesti rádió jelentette, hogy “Vári János 69 éves nyugdíjas, az elmúlt ősz­szel külföldről tért haza, ahol a disszidált fiát látogatta meg, A vámvizsgálatnál kiderült, hogy 154 darab 100 forintos volt 'bevarrva különböző ruha­neműibe. A bíróság a pénzt elkobozta és Vári Jánost — — idős korára való tekintet­tel — három hónapi szabadság­­vesztésre ítélte, de a (büntetés végrehajtását próbaidőre fel­függesztette.” — Súlyos Ítéletek disszidálás után (FEC) — Dr. íSzigeti János szegedi orvos, feleségével és három gyermekével turista­ként Olaszországba utazott, — jelenti a ösongrádmegyei Hír­lap, de a “Végállomásuk Nyu­gat-Németország volt.” Elein­te képeslapokat küldték isme­rőseiknek, majd az orvos azt kérte a szegedi rendelőintézet­től, ahol dolgozott, hogy há­rom hónapi szabadságot adja­nak neki, amit ’“visszautasitot­­tak”. ’Szigetiék végül is úgy döntöttek, hogy Németország­ban telepszenek le, hogy “gyer­mekeik emberhez méltó életet élhessenek.” A szegedi ügyészség eljárást indított elleniük ’“hazatérés megtagadása” címén, is távol­létükben a járásbíróság Szigeti Jánost három évi és Ihat hóna­pi, feleségét pedig “amiért en­gedett férje rábeszélésének” három évi é,s kéthónaipi bör­tönre Ítélte. A szegedi járásbi­­róság egyben kimondotta “min­den ingó- és ingatlan vagyo­nuk” elkobzását. — FORT LAUDERDALE, Fia. — Az Early Bird nevű ameri­kai hírközlő műbolygó első igazi 'és váratlan sikeréről ér­kezett jelentés. Amikor néha®. nappal ez­előtt az äSSärlyTö'ia»& teáig imiii­­den tájáról és a világ, minden tájára műsort közvetített, a ka­nadai rendőrség a TV ernyőjé­re -vetítette a műbolygó közve­títésének segitségével annak a férfinek a- képét, akit már négy esztendeje világszerte és sikertelenül köröznek egy niont reali bank kirablása miatt. Egy itteni csómalkjavitió mun­kás látta a fényképet a TV-n és nyomban felismerte azt a férfit, aki minden nap hosszú kirándulásra indiul innen luxus yachtján. A rendőrség három napon keresztül nyomon (követ te a yachted, majd a fedélzetén letartóztatta a 39 éveis kanadai Georges LeMayt, aki valójában azonos a montreali bankrabló­val. Ezenkívül, az Egyesült Ál­lamok területére való illetékte­len belépéssel is vádolják. Letartóztatásakor LeMay megkérdezte: •—- MlVfel én: üugybh ritkán követek el hibát, nem értem, mikép tudtak elfogni? Mikor közölték vele, hogy elu fogatása az Early Bird utján történt, a bankrabló büszkén jegyezte meg): —- Hát nem fantasztikus? Egy műbolygó kell ahhoz,, hogy lebuktassanak! A hivatalos jelentések sze­rint, LeMay $528.000 dollárt rabolt egy montreali banktól, lehet azonban, hogy ez az ősz­­szeg jóival magasabb volt, mert LeMay s bandája néhány ma­gán páncél-fiókot is elrabolt, (safety deposit box) amelyek­nek tartalma ismeretlen, — SAIGON, Dél-Viet-Nam. — A polgárháború kezdete óta elő­ször segítették Dél Viet Nam hadseregét amerikai hadihajók amikor a US 7. flotta romboló hadihajó-ágyúi bombázták a Viet Cong kommunista felke­lők állásait, lőszerraktárait és kiképző helyeit. Ugyanakkor délvietnaimi csapatok a Da Nang légilbá­­zistől 25 uiérföldnyire, délre támadták meg a gyüleke­ző kommunista felkelő csopor­tot, amikor nagy veszteséget okoztak a felkelőiknek, több tisztet -és legénységet ejtettek fogságba. Egy déli-vietnami ha­lottra 85 viet cong, esett. Viharelőtti csend Laosban \ HO.Vi LANG, LaosI —'' itteni jelentések közük, hogy Laos^ ban átmenetileg csend és nyu­galom köszöntött be a polgár­háborúban. A polgárháború frontján egymással szembenál­ló felek állásai szinte “(meg­merevedtek”. A semleges poli­tikai csoport, Souvanna Phou­­ma niiniísztereUnökkel az élen,, valamint a kommunista-barát Pathet Lao csapatai, egyelőre szilárd állásokat foglalnak el és egyikük sem mozdul az általa birtokba vett területekről. Souvanna Phoiuima minisz­terelnök azonban az újságíróik előtt, egy rögtönzött sajtóérte­kezleten, hangsúlyozta: — Meggyőződésem, hogy a választások alka,’Ilmával ismét j nyhigtáiáiiság üti majd iefaT te­­jét Laosiban és a Kelet-Nyugat közötti ellentétek isimét kiújul­nak. Meggyőződéisieimi, hogy a közeli választások fényéivel Laos uj nyugtalanság és ruajd1- nem bizonyosan egy újabb vál­ság küszöbéhez érkezett. A miniszterelnök közölte az újságírókkal, hogy az általános választásokat Laoislban június és julius folyamán tartják meg. A választások után Souvan­na Fhouima — függetlenül an­nak eredményétől — családjá­val, hosszabb szabadságra Franciaországba utazik. Vatthana király, a közelgő választásokra tekintettel, az, al­kotmány értelmében, a közel­jövőiben feloszlatja a parla­mentet. — Meghall Dr. Sulyok Dezső The Telegram, Toronto BLUENOSE II. befut egy ködös nova-scotiai kikötőbe egy­napi vitorlázás után. A hajó annak az egykori hires halász- és verseny-schoonernek a pontos mása, amely a kanadai 10-centesen van megörökítve. A Bluenose II. ezen a nyá­ron az Atlanti tartományok kikötőit keresi fel. Dr. Sulyok Dezső, a második háború utáni magyar politikai élet egyik ismert alakja, aki 1948-bian maga is kénytelen volt elmenekülni Magyaror­szágról, életének 69. boldog házasságának 46. ’évében, má­jus 17.-én New Bnuhiswidkban (N.J., USA.) szivszélhüdés kö­vetkeztében elhunyt. Az elhunytban a Magyar Ok­tóber 23 Mozgalom alapító tag­ját és a Szabadságpárt volt el­nökét gyászolja és saját halott­jának tekinti. Temetése május ,212.-én, reg­gel fél 9-kor volt New Bruns­­wiokon, a Gowen temetkezési intézet halottasházábó 1, majd a 9-kor tartott gyászistentiszte lettel a Szt. László r. kát. temp­lomból. A Szt. Péter temetőiben helyezték örök nyugalomra. Gyászolják: felesége, Gárdos Etelka, leánya Mária (Hegedűs Nándornié) családjával, kiter­jedt rokonsága és tisztelői.. Urániummal robbantott Vöröskina WASHINGTON. — Az Ato­mic Energy Commission a kö­vetkező hivatalos jelentést ad­ta ki: — Kommunista Kína máso­dik atombombájának robban­tásához urániumot használtak. A közelmúltban, lezajlott .má­sodik kínai atomrobbantás al­kalmával ismét az uránium szolgált robbanóanyagul. Az eredeti elképzelés aligha­nem téves és nem, valószínű, hogy az atombombát rakéta szállította volna. Bizonyos je-Még kapható 1965 évi Képes Nagy Naptárunk. Ára: $1.25 lek azonban arra mutatnak, hogy a bombát repülőgépről dobták le. Kétségtelen, hogy a második kiniai atombombát a talaj fel­színe felett robbantották fel. Az a körűimén,y, hogy kom­munista Kína mindkét atom­bombájának felrobbantásához urániumot használt, alig hét hónapnyi időközben, .azt látszik bizonyítani, hölgy Ki na nem más országoktól — beleértve a Szovjetuniót is — kapta az a­­nyagot az atombomba elkészí­téséhez: és a kísérleti robbantás végrehajtásához. A történteik után neim lehe­tetlen, hogy Vöröslkiina néhány esztendő leforgása alatt képes lesz hydrogenbomba gyártásá­ra is. — A legrégibb kétszer j hetenként megjelenő füg-* getlen magyar sajtó Ka- J nadában. Az Angol BI-{ rodalom legelterjedtebb { magyarnyelvű hírlapja,* amely mindenkor önzet-1 lenül védi meg az ide-j genbe szakadt magyar-! ság érdekeit és a kana- » dal polgárokat megillető | jogokat igyekszik kivív- j ni minden honfitársunk* számára. “KANADAI J MAGYAR ÚJSÁG’’» Előfizetési dij egy évre: * $6.50, fél évre $3.50. Az * Óhazába és külföldre egy J évre $7.50. Szerkesztő- » ség és kiadóhivatal: 210» Sherbrook St., Winnipeg, | Man. Tel.: 772-1112. t _____ « Csempészeket fogtak el

Next

/
Thumbnails
Contents