Külügyi Közlöny 24. 1944

1944-04-10 / 1. szám

XXIV. évfolyam. liudapest, 1944. április 10. 1. szám. KÜLÜGYI m KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A Külügyi Közlöny kizárólag a m. kir. külügyminisztérium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügyminisztérium és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. RENDELETEK. 2986/8—1943. szám. Rendelet a házasságkötés igazolásáról a születés anyakönyvezésénél. (Valamennyi m. kir. külképviseleti ható­tóságnak.) A m. kir. belügyminiszter úr 23.700— 1943. B. M. számú körrendeletét tudo­másvétel és miheztartás végett közlöm azzal, hogy a fenti tárgyra vonatkozó szabályozás csupán ideiglenesen, a há­ború tartamára szóló érvénnyel nyer al- i kalmazást. Budapest, 1944. évi január hó 4-én. A miniszter rendeletére: Szondii Viktor s. k. miniszteri osztályfőnök. Melléklet a 2986/8—1943. számhoz. A ai. kir. belügyminiszter 23.700/1943. B. M. számú rendelete. Házasságkötés iga­zolása a születés anyakönyvezésénél. Hozzám érkezett panaszokból megálla­pítottam, hogy egyes anyakönyvvezetők a születés anyakönyvezésénél annak megállapíthatása végett, hogy a bejelen­tésnek a gyermek törvényes származá­sára vonatkozó adatai a valóságnak meg­felelnek-e, a 80.000/1906. B. M. számú rendelettel kiadott Anyakönyvi Utasítás (Belügyi Közlöny 1906. évf. 48. számá­nak melléklete) 94. §-ában foglalt rendel­kezéseknek téves értelmezésével járnak el és a szülők házassági anyakönyvi kivo­natának bemutatását kívánják olyan ese­tekben is, amelyekben az az anyakönyv közhitelessége szempontjából nem mutat­kozik szükségszerűen indokoltnak. Ez a gyakorlat az érdekeltekre nézve sokszor méltánytalan helyzetet teremt, kiváltké­pen abban az esetben, ha a szülők házas­ságkötése külföldi anyakönyvben van bejegyezve, mert a fennálló viszonyok közt egyes külföldi államokból anya­könyvi kivonatot egyáltalán nem, más államokból pedig csak nagy nehézséggel lehet beszerezni. Ehhez képest egyfelől az egyöntetű gyakorlat biztosítása, másfelől az érde­kelteket méltánytalanul sújtó nehézsé­gek elhárítása céljából az állami anya­könyvekről szóló 1894 : XXXIII. tc. 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 1. §• A születés anyakönyvezésénél annak megállapításában, hogy a bejelentésnek a gyermek törvényes származására vo­natkozó adatai a valóságnak megfelel­nek-e, további rendelkezésig az Anya­könyvi Utasítás 94. §-ának ötödik és ha­todik bekezdésében foglalt rendelkezések helyett az alábbi 2—4. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 2. §• (1) A törvényes származásúnak beje­lentett gyermek szüleire vonatkozó ada­tokat rendszerint a szülők -házassági anyakönyvi kivonata alapján kell beje­gyezni. (2) Házassági anyakönyvi kivonat be­mutatását kívánni nem lehet, ha a) a szülők házasságkötése az anya­könyvvezető által nyilvántartott anya­könyvből kitűnik,

Next

/
Thumbnails
Contents