Külügyi Közlöny 24. 1944

1944-04-10 / 1. szám

2 Külügyi Közlöny 2. szám. b) az anyakönyvvezetőnek a szülők j házasságkötéséről biztos tudomása van, • vagy azt a bemutatott, vagy az egyéb­ként rendelkezésére álló más közokirat­ból megállapíthatja, c) az anyakönyvvezető a bejelentésnek i a szülőkre vonatkozó adatait a bejelentő- ' nek hitelt érdemlő előadása alapján a j házasságkötésnek közokirattal igazolása ! hiányában is aggálytalanul elfogadhatja, ; D) EL születés írásbeli jelentéséből (1100 j —1940. B. M. számú rendelethez, — Bel­ügyi Közlöny 1941. évf. 29. old., „Az Ál- j lami Anyakönyvvezetők Hivatalos Kézi­könyve" 55. számú pótléka — tartozó 1. számú minta 10. pontja, 3770/1941. M. E. számú rendelethez — Belügyi Közlöny 1940. évf. 917. old., „Az Állami Anya­könyvvezetők Hivatalos Kézikönyve' 1 53. számú pótléka — tartozó 1. számú minta 10. pontja) kitűnik, hogy a szülők házasságkötését házassági anyakönyvi kivonat, vagy más közokirat alapján ál­lapították mtg, e) a házasságkötés külföldi anyakönyv­ben van bejegyezve és a házassági anya­könyvi kivonatot a bejelentésre kötele­zett fél nem tudja bemutatni. j 3- §• (1) Ha a gyermek származásának meg­állapítása végett a 2. §. rendelkezéseihez képest a házassági anyakönyvi kivonat bemutatására szükség van, de azt bemu­tatni nem tudják, továbbá a 2. § (2) be­kezdésének 2. pontjában meghatározott esetekben az anyakönyvvezető a gyer­meket a bejelentésnek megfelelően jegyzi be és a gyermek származásának megálla­pításához szükséges adatok kiderítése vé- j gett hivatalból nyomozást indít. (2) Az anyakönyvvezető az előbbi be­kezdésben meghatározott célból jegyző­könyvbe foglalja mind a két szülőnek nyilatkozatát arról, hogy hol, melyik (polgári, egyházi) hatóság előtt és mikor (év, hónap és nap) kötöttek házasságot, esetleg a bejelentésre kötelezettnek, vagy másoknak nyilatkozatait a házasságkö­tésre vonatkozó adatok felől. Mindazo­kat, akiknek nyilatkozatát az anyakönyv­vezető jegyzőkönyve foglalja, figyelmez­tetni kell arra, hogy valótlan adatok be­jelentésével az 1878 : V. tc. 400. §-ában meghatározott közokirathamisítást köve­tik el; a figyelmeztetés megtörténtét a jegyzőkönyvbe kell foglalni. (3) Ha a nyomozás során kiderített adatok szerint a házasságkötés magyar anyakönyvbe van bejegyezve, az anya­könyvvezető a házassági anyakönyvi ki­vonat megküldése végett megkeresi a há­zasságkötés nyilvántartására illetékes magyar anyakönyvvezetőt. (4) Ha a házasságkötés külföldi anya­könyvbe van bejegyezve, az anyakönyv­vezető a házassági 'anyakönyvi kivonat megszerzése végett közvetlenül a belügy­miniszterhez fordul, a házasságkötésnek német anyakönyvben történt bejegyzése esetében azonban az 556.500/1942. M. E. sz. rendelet (Belügyi Közlöny 1943. évf. 322. old., „Az Állami Anyakönyvvezetők Hivatalos Kézikönyve" 65. számú pót­léka) 7. §-a értelmében jár el. 4. §• (1) Ha az anyakönyvvezető a nyomo­zás eredményéhez képest megállapítja, hogy a gyermek nem a szülők házasságá­ból született, illetőleg a szülőkre vonat­kozó adatok tévesen jegyeztettek be, az anyakönyv kiigazítása iránt hivatalból eljárást indít s a lényeges adatokat tu­datosan bejelentő személy ellen a lakó­helye szerint illetékes kir. ügyészségnél bűnvádi feljelentést tesz. (2) Ha az anyakönyvvezető a nyomo­zás eredményéhez képest megállapítja, hogy a szülőkre vonatkozó adatok helye­sen jegyeztettek be, a hozzá érkezett há­zassági anyakönyvi kivonatot, vagy más okiratot a jegyzőkönyvhöz csatolja és a jegyzőkönyvet irattárában helyezi el. 5. §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Az anyakönyvi felügyelőhatóságok és az anyakönyvvezetők kötelesek az Állami Anyakönyvvezetők Hivatalos Kéziköny­A^ében az Anyakönyvi Utasítás 94. §-ának ötödik és hatodik bekezdésénél jegyzet­képen feltüntetni, hogy ideiglenesen a jelen rendeletet kell alkalmazni, továbbá a jelen rendeletnek a Belügyi Közlöny­höz mellékelt különlenyomatban megje­lenő szövegét a Kézikönyvbe — mint an­nak. 67. számú pótlékát — a Kézikönyv végén beilleszteni. Budapest, 1943. évi november hó 23-án. A miniszter helyett: Tomcsányi s. k. államtitkár.

Next

/
Thumbnails
Contents