Külügyi Közlöny 22. 1942

1942-02-25 / 1. szám

leges kiadmányok aláírott tisztázata leg­később az irat osztályba érkezését követő napon délután elküldessék. E rendeletemben foglaltaknak legpon­tosabb betartását az összes érdekelt tisztviselők és egyéb alkalmazottak leg­szigorúbb kötelességévé teszem és felhí­vom az osztályvezetőket, a számvevőségi igazgatót, a házipénztár vezetőjét, vala­mint az iktatóhivatalok vezetőit, hogy a fenti rendelkezések legpontosabb betar­tását szigorúan ellenőrizzék. Ezzel a rendelettel a hasonló tárgyú 5168/1—1932. számú körrendelet hatályát veszti. Budapest, 1941. évi november hó 20-án. A külügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök rendeletére: Bartheldy Tibor s. k. rendlc. követ és meg'l). miniszter 2341/1—1942. szám. Rendelet a „Magyarország- közhivatalai­nak cím- és adattára" című kiadmány tárgyában. Felhívom a m. kir. külképviseleti ha­tóságok figyelmét arra, hogy a „Magyar­ország közhivatalainak cím- és adat­tára" című kiadmányra vonatkozólag a 3965 1 -1938. számú rendeletben (meg­jelent a K. K. XVIII. évf. 3. számában) előírt adatszolgáltatási tilalom jelenleg is érvényben van. Budaipest, 1942. évi február hó 6-án. A külügyminisztérium vezetésével megbízott 1 m. kir. miniszterelnök rendeletére: Bartheldy Tibor s. k. rendk. követ és megh. miniszter. 26.165/9—1942. szám. Rendelet a m. kii', külképviseleteknél állampolgárságuk fenntartására irányuló bejelentést tett egyének lélekszáma tár­gyában. (Valamennyi m. kir. Külképviseleti Ha­tóságnak, Székhelyükön.) Felhívom az összes külképviseletek ve­zetőit', hogy a külképviseleteknél az 1939. évi XIII. t.-c. értelmében állampolgár­ságuk fenntartására 1941. december hó 31-ig bezárólag bejelentést tett egyének lélekszámát (családtagokat is beleértve), valamint a lehetőséghez képest anya­nyelvi, vallási és faji megoszlásukat fel­tüntető számadatokat a csatolt minta szerint sürgősen jelentsék. A további bejelentések hasonló szám­adatairól a jövőben minden félévben (jú­nius 30. és december 31-ével) kérek je­lentést. Budapest, 1942. évi január hó 21-én. A külügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök rendeletéből: Barkóczi s. k. m. kir. főkonzul. Melleidet a 26.165; 9—1!)42. számhoz. A külképviseletnél állam­polgárságuk fenntartására irányuló be­jelentést tett egyének (családtagjaikat is beleértve): Anyanyelv megoszlásit be Vallási megoszlása Öt'

Next

/
Thumbnails
Contents