Külügyi Közlöny 22. 1942

1942-02-25 / 1. szám

KÖZLEMÉNYEK. A müncheni 111. kir. főkonzulátus in­terurbán telefonszáma: 480—538 (Kvas­say főkön zul magánlakása), mely szá­mon — hivatalos órákon kívül — a fő­konzulátus vezetője bármikor található. Ez a Külügyi Közlöny XXI. évfolyama 8. számának 59. oldalán feljegyzendő. A brüsszeli m. kir. konzulátus új tele­fonszáma: 47-18-66, ami a Külügyi Köz­löny XXL évfolyama 8. számának 51. oldalán feljegyzendő. A königsbergi in. kir. tiszteletbeli fő­konzulátus új címe: Schleusenstrasse 7., telefonszámai: 20102 és 46091, bejegy­zett sürgönycíme pedig: Exung Königs­berg, ami a Külügyi Közlöny XXI. év­folyama 8. számának 59. oldalán fel­jegyzendő. Megbízólevél átnyújtása. Filippo Anfuso Budapestre kinevezett olasz rendkívüli követ és meghatalma­zott miniszter megbízólevelét a Kor­mányzó Úr Ö Főméltóságának 1942. évi január hó 8-án ünnepélyes kihallgatá­son átnyújtotta és a budapesti olasz követség vezetését átvette. Működési engedély megadása. Kari Deicligráber m. kir. tiszteletbeli konzulnak, a königsbergi m. kir. tiszte­letbeli főkonzulátus újonnan kinevezett vezetőjének a működési engedély 1941. évi december hó 6-án megadatott. Nevezett konzul működését 1942. évi január hó 1-én megkezdte. A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a külügyminisztérium vezetésével megbí­zott magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Budapesten, 1942. évi ja­nuár hó 14-én kelt legfelsőbb elhatáro­zásával Ulrich von der Dainerau-Damb­rowski Kolozsvárra kinevezett német konzulnak a működési engedélyt meg­adni méltóztatott. A Kormányzó Úr Ö Főméltósága a külügyminisztérium vezetésével megbí­zott ni. kir. miniszterelnök előterjeszté­sére Budapesten, 1942. évi január 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával Comm. Ludovico Censi Budapestre kinevezett olasz főkonzulnak a működési engedélyt megadni méltóztatott. Törvények és a külügyi igazgatást ér­deklő rendeletek közlése az 53.085 5— 1937. számú rendelet alapján. 179. sz. jegyzék. (A 178. sz. jegyzéket lásd a Külügyi Közlöny XXI. évf. 10. számának 80. ol­dalán.) I. Az Országos Törvénytárban 1942. évi január havában törvénv nem hirdette­tett ki. II. A Budapesti Közlönyben 1942. évi ja­nuár havában kihirdetett rendeletek kö­zül a külügyi igazgatást érdekli a követ­kező : 9300/1941. M. E. sz. A tűzifavám át­meneti felfüggesztésének újabb meg­hosszabbítása (B. K. 1942. évi január hó 1-i 1. sz.).

Next

/
Thumbnails
Contents