Külügyi Közlöny 22. 1942

1942-02-25 / 1. szám

i 4 Kézirat. 1. szám. KÜLÜGYI m KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A Külügyi Közlöny kizárólag a m. kir. külügyminisztérium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügyminisztérium és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. RENDELETEK. 20.555/1—1941. szám. Rendelet a postán, vagy futárral a kül­ügyminisztérium központjába érkező pénz- és értékküldemények bevételezésé­nek szabályozása tárgyában. Elrendelem, hogy a külügyminiszté­rium címére postán érkező pénz- és értékküldeményeket közvetlenül a postá­tól a kebelbeli házipénztár erre felhatal­mazott tisztviselője vegye át. A futár­ral érkező nem bizalmas természetű pénz- és értékküldemények haladéktala­nul a kebelbeli házipénztárba irányítan­dók és azok átvételét a házipénztár tiszt­viselője a futárposta konszignációs ívé­nek megfelelő rovatában tintával, vagy tinta-irónnal, keltezett névaláírással el­ismeri. A póstaalkalmazottól, vagy futárpos­tából átvett pénz- és értékküldeménye­kot ugyanaz a házipénztári tisztviselő, aki a küldemények átvételét elismerte, soron kívül bejegyezni tartozik az erre a célra felfektetendő „Postán, avagy fu­tárral érkezett pénz- és értékküldemé­nyek nyilvántartása" című könyvben, melynek vízszintes rovatai kihagyás nél­kül a küldemények beérkezésének sor­rendjében töltendők ki. A könyv függő­leges rovataiba a küldemény tételszámát (sorszámát), az átvétel napját, a feladó rövid megjelölését, az értéket (összeg, il­letőleg tárgy és darabszám megnevezése) annak megemlítésével, hogy postán vagy futárral, értéklevélben, utalványon, csek­ken stb. érkezett és végül az eljáró házi­pénztári tisztviselő névaláírását kell be­írni. Ezután a házipénztár, a fenti nyil­vántartás tételszámával és rövid tárgy­megjelöléssel ellátandó ügyiratot készít, amely a postai feladószelvény, vagy ér­tesítvény kíséretében előírás és számfej­tés végett kézbesítő-könyvvel haladékta­lanul a külügyminisztérium számvevősé­gének megküldendő. A számvevőség a szelvényt, vagy ér­tesítvényt az előírási és számfejtési ada­tokat magában foglaló záradékkal, míg az ügyiratot cSak az előírási záradékkal látja el és azon, egyidejűleg megjelöli, hogy az ügyirat iktatás céljából mely osztálynak küldendő meg. Ezután a szám­vevőség az ügyiratot ugyancsak kézbe­sítő-könyv kíséretében a, házipénztárnak 1 ehetőlí>g haladéktalanul visszaküld i. A pénztár a záradék alapján a végle­ges elszámolást a megfelelő naplóban megejti, az elszámolási tételt az ügyira­ton feljegyzi, az átvételt pedig „bevéte­leztetett" bélyegzővel és a felelős szám­adók aláírásával elismeri. Ennek meg­történte után a kebelbeli házipénztár a kérdéses tételt a postán, vagy futárral érkezett pénz- és értékküldemények nyil­vántartásában kivezeti, ugyanott meg­jelöli, hogy az iratot iktatás céljából mely osztályba fogja elküldeni, majd az ügyiratot az illetékes osztályhoz késede­lem nélkül továbbítja. Az osztályvezetők kötelességévé te­szem, gondoskodjanak arról, hogy az ilyen ügyiratok haladéktalanul érdemle­ges elintézésben részesüljenek és az eset­s, /

Next

/
Thumbnails
Contents