Külügyi Közlöny 19. 1939

1939-01-31 / 1. szám

Kéziraf. 1. szám. KÜLÜGYI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A Külügyi Közlöny kizárólag a m. kir. külügyminisztérium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adta ki s így abba csakis a m. kir. külügyminisztérium és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. RENDELET. 229/1—1939. szám. Rendelet külügyi tisztviselők díszmagyar és egyenruha viselésének szabályozása tárgyában. Díszmagyar viselete tárgyában kiadott 10.377/la—1921. számú (megjelent a Kül­ügyi Közlöny I. évf. 2. számában) és 75/lb—1922. számú (megjelent a Külügyi Közlöny II. évf. 1. számában) rendeletek hatályon kívül helyezésével, külügyi tiszt­viselők díszmagyar és egyenruha viselete tárgyában a következőket rendelem el. 1. §• a) Mindazon alkalmakkor, midőn a dip­lomáciai kar tagjai részére diplomata egyenruha viselése van előírva, a külügyi szolgálat fogalmazáskarbeli tisztviselői mind a belföldön, mind a külföldön tel­jesen feketeszínű, ékszereknélküli (sima ékkőnélküli arany, ezüst gomb, forgó, mentekötő, kardkötő nem számít ékszer­nek) díszmagyart tartoznak viselni. b) Azon alkalmakra, midőn valamely hivatalos vagy félhivatalos meghívással kapcsolatban a diplomáciai kar tagjai frakkban, szmokingban vagy zsakettben jelennek meg, a külügyi szolgálat fogal­mazáskarheli tisztviselői részére mind a belföldön, mind a külföldön célszerűségi okokból jelen rendeletemhez csatolt füg­gelékben részletesen leírt egyenruhát rendszeresítek. Az egyenruha elkészítte­tése nem kötelező, de egyes állomáshelye­ken vagy hivatalos utazásokon annak viselése elrendelhető. c) Németország és Olaszország kivéte­lével mindazon országokban, ahol chiffre­frakk viselete szokásos, külügyi fogalma­zási tisztviselők chiffre-flakkot is (zöld frakk bársonygallérral és magyar koroná­val ellátott, arany gombokkal) a meg­felelő alkalmakkor viselhetnek. 2. §. Katonai egyenruha és színes díszma­gyar a külügyi szolgálat tisztviselői által külföldön a jövőben sem viselhető, mely tilalom a külföldön megforduló összes külügyi tisztviselőkre (szabadságoltakra és nyugalmazottakra is) vonatkozik. 3. §• Arranézve, hogy adott esetben mily öl­tözék viselendő, belföldön a külügymi­niszter, vagy állandó helyettese a külügy­minisztérium elnöki osztálya útján, kül­földön pedig a külképviseleti hatóság vezetője intézkedik. 4. §. Ha a m. kir. külképviseleti hatóságok­nál szolgálatot teljesítő fogalmazási kar­beli tisztviselők valamely alkalommal hi­vatalosan, testületileg jelennek meg, úgy csak azok a tisztviselők jelenhetnek meg, akik az arra az alkalomra előírt öltözettel rendelkeznek. 5. §. A tiszteletadás (köszöntés) díszmagyar­ban levett föveggel, tehát nem katonai

Next

/
Thumbnails
Contents