Külügyi Közlöny 18. 1938

1938-01-31 / 1. szám

jogkörrel felruházott alárendelt tb. hiva­talok megfelelően utasítandók. Budapest, 1938 évi január hó 18-án. A jninister helyett : Apor s. k. 57,694/4—1937. szám. Rendelet a m. kir. külképviseletek és a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal kirendeltségei közötti viszony szabályozása tárgyában. Konkrét esettel kapcsolatban szükséges­nek tartom ismételten felhívni a Külkép­viseletek figyelmét arra, hogy a Külkeres­kedelmi Hivatalnak 6100/1936 és 6200/1936 M. E. számú rendelettel a m. kn\ külügy­ministeriumnak történt alárendelése foly­tán a Külügyi Közlöny XIII. évfolyam 90/91 oldalain megjelent 55,594/4—1933 számú külügyministeriumi rendeletben, valamint az ennek mellékleteként közzétett 55. számú Külkereskedelmi Hivatali körrendeletben foglalt rendelkezések semmi tekintetben nem szenvedtek változást, hanem azok a Külképviseletek és a Külkereskedelmi Hiva­tali kirendeltségek viszonyának szabályo­zására továbbra is változatlanul irányadók. Budapest, 1938 évi január hó 4-én. A minister helyett : Apor s. k. KÖZLEMÉNYEK. A jeruzsálemi m. kir. tiszteletbeli konzu­látus új címe : Jaffa Road 20—22, (P. 0. B. 170.), bejegyzett sürgönycíme pedig: «Exung», ami a Külügyi Közlöny XVII. évfolyama 9. számának 75. oldalán feljegyzendő. A coloni m. kir. tiszteletbeli konzulátus megszüntetése. A coloni m. kir. tiszteletbeli konzulátus 1938 évi január hó 14-én meg­szüntettetett és a konzulátus volt hivatali körlete a panamai m. kir. tiszteletbeli konzu­látus hivatali körletéhez csatoltatott. A panamai m. kir. tiszteletbeli konzulátus új hivatali körlete. A coloni m. kir. tisztelet­beli konzulátus megszüntetése következté­ben a panamai m. kir. tiszteletbeli konzu­látus konzuli joghatósága kiterjed Panama köztársaság egész területére és a Panama­csatorna zónája területére, ami a Külügyi Közlöny XVII. évfolyama 9. számának 75. oldalán fel jegyzendő. Törvények és a külügyi igazgatást érdeklő rendeletek közlése az 53,085/5—1927. számú rendelet alapján. 131. sz. jegyzék. A 130. számú jegyzéket lásd a Külügyi Közlöny XVII. évfolyama 11. számának 89. oldalán. I. Az Országos Törvénytárban 1937 év de­cember havában kihirdettettek : az 1937 évi XXV. t.-c. az egyenes adók tekintetében a kettős adóztatás elhárítása céljából Budapesten, 1936 évi június hó 17. napján kelt magyar-svéd egyezmény becik­kelyezéséről (O. T. T. 1937 évi december hó 30-i 17. sz.) az 1937 évi XXVI. t.-c. az örökösödési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása céljából Budapesten, 1936 évi november hó 20. napján kelt magyar-svéd egyezmény becikkelyezéséről (O. T. T. 1937 évi december hó 30-i 17. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents