Külügyi Közlöny 18. 1938

1938-01-31 / 1. szám

II. A Budapesti Közlönyben 1937 év decem­ber havában kihirdetett rendeletek közül a külügyi igazgatást érdeklik a következők : 7200/1937 M. E. sz. A kereskedelmi áru­csere szabályozása tárgyában Rigában, 1937 évi november hó 16-án kelt magyar-lett megállapodás életbelépése (B. K. 1937 de­cember l.-i 273. sz.) ; 160,537/1937 P. Ü. M. sz. A vámtarifa 306. számához tartozó magyarázatok érvé­nyének meghosszabbítása. (B. K. 1937 de­cember 8-i 279. sz.); 7300/1937 M. E. sz. Az Olaszországgal 1928 évi július hó 4-én kötött kereskedelmi és hajózási szerződésnek az olasz birto­kokra és gyarmatokra való kiterjesztése iránt Rómában, 1937 évi március hó 9-én kelt magyar-olasz szerződés végleges életbelépése (B. K. 1937 december Il-i 281. sz.); 7680/1937 M. E. sz. Az 1929 évi április hó 19-én kelt magyar-észt kereskedelmi és hajózási egyezményhez tartozó, Tallinban 1937 évi december hó 2-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása (B. K. 1937 december 17-i 286. sz.) ; 7400/1937 M. E. sz. A 4950/1931 M. E. sz. rendelet 5. §-a értelmében külföldi pénz­nemekben felvett állami adósság esedékessé­gének újabb megállapítása és pengőben való visszafizetése (B. K. 1937 december 19-i 288. sz.) ; 7610/1937 M. E. sz. A külfölddel szem­ben fennálló egyes tartozásoknak pengő­értékben való befizetéséről szóló 6900/1931 M. E. sz. rendelet hatályának további meg­hosszabbítása (B. K. 1937 december 19-* 288. sz.) ; 7620/1937 M. E. sz. Az aranyban teljesí­tendő fizetésekről szóló 410/1932 M. E. sz, rendelet hatályának meghosszabbítása (B. K. 1937 december 19-i 288. sz.) ; 2750/1937 P. M. sz. A külfölddel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengőérték­ben való befizetéséről szóló 6900/1931 M. E. sz. rendeletben megszabott letéti kötelesség mérvének megállapítása (B. K. 1937 decem­ber 19-i 288. sz.) ; 7801/1937 M. E. sz. A Sinaiában, 1931 évi augusztus hó 12. napján kelt magyar­román letelepedési, kereskedelmi és hajózási egyezmény végleges életbeléptetése (B. K. 1937 december 23-i 291. sz.) ; 61,129/1937 K. Ü. M. sz. Az 1930 évi január hó 20-án kelt Hágai Megállapodá­sokkal létesített Agráralap Intézőbizott­ságának tájékoztatása az Agráralap álta­lános helyzetéről (B. K. 1937 december 23-i 291. sz.); 7690/1937 M. E. sz. A kereskedelmi áru­cserévei kapcsolatos fizetések rendezése tár­gyában Rómában, 1937 évi november hó 19-én kelt magyar-olasz Megállapodás életbe lépése (B. K. 1937 december 29-i 295. sz.). SZEMÉLYI HÍREK. Kinevezés. vitéz Stanogorai SölymOSSy Ulászló vk. alezredes katonai attachévá a prágai m. kir. követséghez 1938 évi február hó 1-én. Cím- és jellegadományozások. dr. Vágó Kálmán ministeri titkárnak a ministeri osztálytanácsosi cím és jelleg 1937 évi december hó 31-én­FereilCZ Béla irodafőtisztnek az irodaigazgatói cím és jelleg 1937 évi december hó 31-én. Jellegadományozások. dr. Nagysötétági Hofímann Sándor II. osztályú követségi tanácsosi címmel felruházott I. osztályú követségi titkárnak a II. osztályú követségi taná­csosi jelleg 1937 évi december hó 31-én. dr. vitéz Rényey Viktor II. osztályú követségi tanácsosi címmel felruházott I. osztályú követségi titkárnak a II. osztályú követségi tanácsosi jelleg 1937 évi december hó 31-én. Címadományozások. dr. Winter Károly I• osztályú főkonzulnak a rendkívüli követi és meghatalmazott ministeri cím 1937 évi december hó 31-én. dr. Csurgay Tibor ministeri tanácsosnak a rend­kívüli követi és meghatalmazott ministeri cím 1937 évi december hó 31-én. dr. Sebestyén Pál ministeri osztálytanácsosnak a ministeri tanácsosi cím 1937 évi december hó 3l-én.

Next

/
Thumbnails
Contents