Külügyi Közlöny 18. 1938

1938-01-31 / 1. szám

X\ 115. évfolyam. Budapest, 1938 január 31. 1. szám. KÜLÜGYI m KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISTERIUM A Külügyi Közlöm] kizárólag a m. kir. külügyministerium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s igij abba csakis a m. kir. külügyministerium és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. KEND ELETEK. 1269/1.—1938. szám. Rendelet a hadipótlékra való igény jogosultság újabb szabályozása tárgyában. Miheztartás végett felhívom a Központ­ban, valamint a m. kir. külképviseleti ható­ságoknál szolgálatot teljesítő tisztviselők figyelmét az «1938 évi Országos Törvény­tár»-nak az 1938 évi január hó 9-én kiadott 1. számában közzétett és «az 1914—1918 évi világháború tűzharcosai érdemeinek elis­meréséről» szóló 1938 évi IV. törvénycikkre, amely a hadipótlékra való igény jogosultság megszerzését az 1925 évi 7000/M. E. számú kormányrendelet 45. pontjában foglalt hatá­rozmányoktól eltérőleg újból szabályozza és a hadipótlékra való igény jogosultságot a tűzharcos díjnokokra, kisegítő szolgákra és a hadipótlékra egyébként igényjogosult tűz­harcos nyugdíjas alkalmazottakra ís kiter­jeszti. Felhívom ennélfogva mindazokat a tiszt­viselőket és egyéb alkalmazottakat, akik a fenti törvénycikk alapján mint tűzharcosok hadipótlékra jogosultak, hogy a hadipótlék folyósíthatásának előfeltételét képező «Ká­roly csapatkereszt)) viselésére való jogo­sultságukat — amennyiben azt hiteltérdemlő módon, igazolványuk bemutatásával mind­ezídeig nem igazolták volna — a hadipótlék folyósítása iránt hozzám benyújtandó kérel­mük kapcsán, a «Károly csapatkereszt)) viselésére jogosító igazolványuk csatolásá­val pótlólag igazolják. Budapest, 1938 évi január hó 31-én. A minister helyett : Apor s. k. 40,079/10—1938. szám. Rendelet a jugoszláv hatóságok által, jugo­szláv honosok útleveleire vezetett kiutazási­vízumok tárgyában. A jugoszáv hatóságok, a külföldre utazni szándékozó jugoszláv honosok útlevelét kí­utazási-vízummal látják el, amelynek hatá­lya rendszerint egy, néha azonban több hónapra terjed. Az így meghatározott határidő azt az időszakot jelöli meg, amelyen belül az illetők a Jugoszláv Királyság területét el­hagyni kötelesek, nem pedig a külföldi tar­tózkodás tartamát. Ez utóbbit az útlevél­nek, nem pedig a vízumnak az érvényességi időtartama szabja meg. Fentieket a jugoszláv honosok részére adandó magyar útlevélvízumok körüli el­járás szabályozása céljából, miheztartás végett közlöm, azzal, hogy a vízumadási

Next

/
Thumbnails
Contents