Külügyi Közlöny 17. 1937

1937-01-31 / 1. szám

Kézirat. XVII. évfolyam. Budapest, 1937 január 31. 1. szám. KÜLÜGYI KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISTERIUM A Külügyi Közlöny kizárólag a m. kir. külügyministerium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügyministerium és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. RENDELETEK. 16,912/1—1936. szám. Rendelet a Németországba vagy azon át utazó magyar külügyi futárok kötelességei tárgyában. A német kormány tudomásomra hozta, hogy a Németországba vagy azon át utazó futárokra bízott hivatalos küldemények sért­hetetlenségét csak az esetben ismeri el, ha a futár a magyar külügyi futárok kötelességei tárgyában kiadott 4647/1—1930. számú ren­delet (megjelent a Külügyi Közlöny X. évfolyamának 17. számában) 2. bekezdésé­nek a), b) és c) pontjaiban felsorolt okmá­nyokkal rendelkezik, de ezenkívül az egyes csomagokon azoknak hivatalos jellege fel van tüntetve. Ehhez képest elrendelem, hogy mindazon futárpostát tartalmazó csomagok, melyek Németországba vagy azon át lesznek futár útján szállítva, a címzés felett feltűnő módon «courrier ofíiciel» felírással legyenek ellátva. Fentiekkel egyidejűleg tudomásomra hozta a német kormány azon álláspontját is, mely szerint azok a futárok, akik nem tartoznak a m. kir. külügyministerium vagy valamely m. kir. diplomáciai misszió személyzetéhez, saját személyükre, illetőleg magánpoggyá­szukra vonatkozólag nem igényelhetik a diplomáciai immunitás kedvezményét. Tekintettel arra, hogy a német kormány e felfogása a nemzetközi jognak és gyakor­latnak megfelel, elrendelem, hogy a külügyi szolgálaton kívül álló személyek alkalmi fu­tárként való indítása tárgyában kiadott 5754/1—1936. számú rendelet (megjelent a Külügyi Közlöny XVI. évfolyamának 4. számában) alapján futárként indított szemé­lyek figyelme a futárindító hatóság által nyomatékosan felhívassék arra, miszerint saját személyükre és magánpoggyászaikra vonatkozólag semminemű kedvezményes el­bánást sem igényelhetnek. Budapest, 1937 évi január hó 13-án. A minister rendeletére : Csurgay s. k. 50,103/4.-1937. szám. Rendelet a m. kir. külképviseleteknek a m. kir. Külkereskedelmi Hivatallal való érint­kezése tárgyában. Konkrét esettel kapcsolatban szükséges­nek tartom megállapítani, hogy a m. kir. Külkereskedelmi Hivatalnak a 6100 és 6200/1936. M. E. számú rendelettel a külügyministeriumnak történt alárendelése semmiben sem érinti a Külügyi Közlöny XIII. évfolyama 90/91. oldalain megjelent 55,594/4—1933. rendeletben foglalt rendel­kezéseket, tehát államközi megállapodások megkötése kizárólag a követségek feladatát képezi még abban az esetben is, ha az arra vonatkozó tárgyalásokat a követség minden közreműködése nélkül a Külkereskedelmi Hivatal kirendeltsége folytatta le. Budapest, 1937 évi január hó 20-án. A minister helyett: Apor s. k.

Next

/
Thumbnails
Contents