Külügyi Közlöny 16. 1936

1936-01-31 / 1. szám

Kézirat. 1. szám. KÜLÜGYI m KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISTERIUM A Külügyi Közlöny kizárólag a m. kir. külügyminisleriam és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügyministerium és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. A külügyministerium tisztviselőinek, akik a karácsonyi ünnepek és az Újév alkalmából jókívánságaikat nyilvánították, őszinte köszönetemet fejezem ki és e kívánságokat szívélyesen viszonzom. M s k RENDELET. 244/1—1936. szám. Rendelet svájci 20 frankos bankjegyek bevonása tárgyában. A svájci nemzeti bank az 1914—1930 években kiadásra került 20 frankos női fejes, vignettás bankjegyeket 1936 június hó 30-val a forgalomból kivonja. Az említett bank­jegyek bevonása után csak a kisebb méretű, Pestalozzi fejét ábrázoló, kék 20 frankos bankjegyek maradnak érvényben, melyek­nek első sorozata 1929 június 21-i kelettel bocsáttatott ki. Felhívom a m. kir. Külképviseleti ható­ságokat, hogy a hivatali pénztárban (letét­ben) netán kezelt, kivonásra kerülő 20 svájci frankos bankjegyeket a kicserélés eszközlése végett terjesszék ide fel. Budapest, 1936 évi január hó 13-án. A minister rendeletére Csurgay s. k. 56,787/4—1935. szám. Rendelet az Iparügyi Ministerium szervezése tárgyában. Az iparügyi ministerium megalakítására való tekintettel a jövőben a Külügyi Köz­löny 13. évfolyama 91. oldalán közzétett 55,732/4—1933. számú rendelet első be­kezdésében körülírt esetekben a követségi jelentések másolatban a mellékletekkel együtt a m. kir. iparügyi minister úrnak is felterj esztendők. Az említett rendelet egyéb rendelkezései változatlanul fennmaradnak. Budapest, 1936 évi január hó 2-án. A minister helyett : Apor s. k.

Next

/
Thumbnails
Contents