Külügyi Közlöny 13. 1933

1933-01-25 / 1. szám

kasból a kiköltözködésre, illetőleg abba a beköltözködésre olyan időpontot kell meg­jelölni, hogy az államkincstárt lakáspénz­többlet ne terhelje. Ha pedig valamely tisztviselő, vagy egyéb alkalmazott a természetbeni lakás­ból előzetes felhívás, vagy engedély nélkül költözik ki, részére a pénzügyministerium ügykörére vonatkozó szolgálati szabályok 1896 évi gyűjteménye 127. §-ának má­sodik bekezdésében foglalt rendelkezésre való tekintettel semmiféle lakáspénz nem utalványozható. Természetbeni lakásnak hivatal céljaira való igénybevételét kerülni kell <s azt csak elengedhetetlen szükség esetén szabad megengedni. Tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, hogy az alája rendelt hatóságokat (hivata­lokat, intézeteket, intézményeket, üzeme­ket, stb.) az itt foglaltaknak szigorú betar fására utasítani méltóztassék. Fogadja Nagymóltóságod kiváló tiszte letem őszinte nyilvánítását. Budapest, 1932 évi december hó 21-é:; dr. Imrédy s. k." Budapest, 1932 évi december hő 30-án. A minister rendeletére: Miklós s. k. 216/1—1933. szám. Rendelet az 1926 évi március hó 1-i kelet­tel ellátott első kibocsátású 100 pengős bankjegyek bevonása s új, 1930 évi julins hó 1-1 kelettel ellátott 100 pengős bank­jegyek kibocsátása tárgyában. A Magyar Nemzeti Bank a forgalomban levő 1926 évi március hó 1-i kelettel ellá­tott 100 pengős címletű bankjegyeknek 1932 évi október hó 25-től kezdődő bevo­nását s a bevont bankjegyek helyett 1930 évi június hó 1-i kelettel ellátott új 100 pengős címletű bankjegyeknek 1932 évi október hó 25-vel kezdődő kibocsátását határozta el. A behívott bankjegyek a forgalomban, valamint a Magyar Nemzeti Bank főinté­zete és fiókintézetei által 1933 évi április hó 30-ig fizetésképen, illetőleg kicserélés végett elfogadtatnak. Ezen időpont után 1936 évi április hó 30-ig az említett bank jegyeket a Magyar Nemzeti Bank intézetei már csak kicserélés végett fogadják el. Felhívom ennélfogva a m. kir. külkép­viseleti hatóságokat, hogy az ottani pénz­tárban, vagy letétekben esetleg kezelt régi kibocsátású 100 pengős bankjegyeket a becserélés eszközlése végett ide terjesszék fel. Budapest, 1933 évi január hó 5-én. A minister rendeletére: Miklós s. k. 11/1—1933. szám. Rendelet az 500 és 5000 drachma címletű bankjegyek bevonása tárgyában. A Banque de Grece (Görög Jegykibo­csátó Bank) a forgalomban lévő 500 és 5000 drachma címletű bankjegyek 1932 évi december hó 15-től számítandó 6 hónapon belüli forgalomból való kivonását hatá­rozta el. Ezen időpont után 10 éven ke­resztül az említett bankjegyek a Görög Nemzeti Bank által már csak kicserélés végett fogadtatnak el. A (forgalomból kivonásra kerülő bank­jegyek helyett újabb hasoncímletű és 1932 évi szeptember hó 1-i keletű bankjegyek bocsáttatnak forgalomba. Felhívom ennélfogva a m. kir. külkép­viseleti hatóságokat, hogy az ottani pénz­tárban vagy letétekben esetleg kezelt ily címleteket a becserélés eszközlése végett sürgősen terjesszék fel. Budapest, 1933 évi január hó 9-én. A minister rendeletére: Miklós s. k. 42.175/2—1932. szám. Rendelet a magyar hatóságok által kiállí­tott, lejárt útlevelekkel és magyar állam­polgároknak vélelmezhető egyének útlevél nélküli belépésének szabályozása, valamint az útlevelek érvénytelenné nyilvánítása tárgyában. A m. kir. belügyminister úrnak fenti tárgyban kiadott 141.424/1932. XI. számú körrendeletét tudomásvétel és miheztartás végett az alábbiakban közlöm azzal, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents