Külügyi Közlöny 13. 1933

1933-01-25 / 1. szám

Melléklet a 23.341/9—1932. számhoz. A m. kir. belügyminister 141.414/1932. B. M. XI. számú körrendelete. (Valamennyi útlevélkiállító hatóságnak.) A külképviseleti hatóságainktól arról értesültem, hogy az utóbbi időben a kül­földi államokban állást foglaló 12—40 élet­évben levő artistanők az illető államba való megérkezésük után egyáltalán nem jelent­keznek náluk s ennek következtében kül­képviseleti hatóságaink az illetők érdeké­ben különböző ügyökben az ottani hatósá­goknál kellő időben közbenjárni nem tud­nak. Alispán Felhívom ennekfolytán Főkapitány Urat, J Kapitány hogy az említett életkorban levő és külföl­dön állást foglaló azon nőket, akik részére külföldi államokba, főleg azonban Jugo­szláviába, Romániába, Törökországba, Oroszországba, általában keletre és Dél­amerikába állított ki útlevelet, útlevelük kézbesítése alkalmával az 1926 évi 188.098. B. M. számú körrendelet értelmében, nyo­matékosan figyelmeztesse arra, hogy érde­keik védelme végett külföldi tartózkodási helyükre való megérkezésük után haladék nélkül, de legkésőbb 48 órán belül jelent­kezzenek a legközelebbi külképviseleti ha­tóságunknál, illetőleg ilyennek hiányában érdekeinket ott ellátó idegen külképviseleti hatóságnál. Amennyiben pedig a külkép­viseleti hatóságnál való személyes jelent­kezésük akadályba ütköznék, úgy írásban jelentsék be oda személyi adataikat (név, születés ideje és helye, vallás, foglalkozás stb.), valamint tartózkodási és alkalmazta­tási helyük pontos címét. Alispán Végül felhívom Főkapitány Urat arra is, Kapitány hogy az idézett körrendeletben előírt és a fennközölt jelentkezésre vonatkozó figyel­meztetést is minden esetben Írassa be a külföldön állást foglaló nők útlevelei fedő­lapjának belső oldalára. Budapest, 1932 évi november hó 19-én. A minister rendeletéből: Fiáth s. k. ministeri tanácsos. 14.922/1—1932. szám. Kendelet a természetbeni lakásban elhelye­zett alkalmazottaknak a lakásból való ki­költözése és lakáspénzük utalványozása tárgyában. Az állami épületekben a természetbeni lakások céljaira rendelkezésre álló helyi­ségek kihasználására az ezidőszerinti gaz­dasági viszonyokra való tekintettel különö­sen súlyt kell helyezni. Erre való tekintettel miheztartás és tudomásvétel végett az aláb­biakban közlöm a pénz ügy minister úrnak a fenti tárgyban hozzám intézett folyó évi december hó 21-én kelt 1734/1932. IV. a. fő. számú átiratának másolatát. ,,Az utóbbi időben mind gyakrabban előfordult az, hogy olyan közszolgálati alkalmazottak, akik eddig természetbeni lakásban részesültek s akiknek a lakás­pénze ennélfogva az állami költségvetésben nem iránvoztatott elő, a természetbeni la­kásból kiköltöztek anélkül, hogy az általuk elhagyott természetbeni lakás egyidejűleg más közszolgálati alkalmazott részére utal­tatott volna ki természetbeni lakásképen. A természetbeni lakásnak kiürítése és a lakáspénznek egyidejűleg kiutalványozása következtében ezáltal az államkincstárra indokolatlan költségtöbblet hárul. A magam részéről feltétlenül keriilen­dőnek tartom azt, hogy az állami hatósá­gok, hivatalok, intézetek és intézmények, a jelenlegi nehéz pénzügyi viszonyok kö­zött fokozottan szükséges egyszerűsítések helyett, szervezeteik kibővítésére töreked­jenek s ennek következtében a hivatali épületekben levő természetbeni lakásokat hivatali célokra vegyék igénybe. Másrészt pedig útját kívánom állni annak, hogy a természetbeni lakásban elhelyezett tiszt­viselők és egyéb alkalmazottak a magán­lakások bérének csökkenő irányzatára való tekintettel természetbeni lakásuktól meg­válni igyekezzenek. Mindezekre való tekintettel a természet­beni lakásban elhelyezett tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak a természetbeni lakásból való kiköltözését általában csak akkor tartom megengedhetőnek, ha a ter­mészetbeni lakás egyidejűleg olyan alkal­mazott részére jelöltetik ki, aki legalább is olyan összegű lakáspénz élvezetében áll, mint amilyen összegű lakáspénz jár annak az alkalmazottnak, aki a természetbeni lakásban eddig lakott. A természetbeni la-

Next

/
Thumbnails
Contents