Külügyi Közlöny 13. 1933

1933-01-25 / 1. szám

Készirat. KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISTERIUM A Külügyi Közlöny 1927 évi január hó 1-től kizárólag a in. kir. kiUügymmisterium és a külképviseleti hatóságok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügy­ministerium és a külképviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályzat mérvadó. Magyarország Föméltóságú Kormányzója Budapesten, 193£. évi január hó 7-én kelt legfelsőbb elhatározásával d r. Bizáki Puky Endre külügyministert ezen állásától saját kérelmére felmenteni és a külügy ministerium ideiglenes vezetésével J ák fai vitéz Gömbös Gyula m. kir. ministerelnököt megbízni méltóztatott. A magyar királyi külügyi szolgálat tisztviselői karához. A Kormányzó Úr Ö Főméltósága a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság elnökévé kegyeskedett kinevezni és így megszűnik az a kapocs, amely engem mint külügyministert, e tárca tisztviselői karához fűzött. A külügyi szolgálat természetéből következik, hogy annak jelentékeny részéről a nagy­közönség kevéssé van tájékozva. Nekem is csuk külügyminiszteri működésem ideje alatt nyilt alkalmam közvetlen közelről mélyebben beletekinteni e gépezet működésébe. Rövid, alig három hónapra terjedő idő volt csak, amely alatt e tárcát vezettem, mégis elég idő arra, hogy megismerjem, megszeressem és nagyrabecsüljem a nehéz és felelősség­teljes külügyi szolgálat kötelékében álló kebelbeli és külképviseleti tisztviselői kar odaadó és buzgalomteljes működését, amely át van hatva attól az érzéstől, hogy ő is csak eszköz a magyar nemzeti állam fennmaradásának és fejlesztésének egyetemes céljai érdekében. Amidőn ez uton búcsút veszek a ministerium tisztviselői karától, kérem, hogy tartson meg jó emlékezetében, amint én is legkedvesebb közéleti emlékeim között fogom megőrizni a ministerium szolgálatában velük együtt eltöltött időt. Kívánom, hogy további munkájuk legyen bőven eredményes nemzeti nagy céljaink javára. Budapest, 1933 évi január hó 10-én. DR. PUKY ENDRE s. k. RENDE 23.341/9—1932. szám. Rendelet a 12—40 életévben levő és kül­földi államokban állást foglaló nőknek külképviseleti hatóságainknál való jelent­kezése tárgyában. A m. kir. belügyinmister úrnak a fenti tárgyban kiadott 141.414/1932. B. M. XI. LETEK. számú körrendeletét tudomásvétel végett az alábbiakban közlöm. Budapest, 1932 évi december hó 24-én. A minister helyett: Khuen-Héderváry s. k.

Next

/
Thumbnails
Contents