Külügyi Közlöny 12. 1932

1932-01-25 / 1. szám

Kézirat. XII. évfolyam. Budapest, 1932 január 25. 1. szám KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISTERIUM. A Külügyi Közlöny 1927 évi január hó l-f Ól kizárólag a m. kir. külügyministerium és a külképviseleti hatóságok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügy­ministerium és a külképviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályzat mérvadó. 42.969/2—-1931 szám. Rendelet az Amerikai magánegyének (ügy­nökségek, közjegyző stb.) által kiállított személyazonossági igazolványok és utazási okmányok láttamozása tárgyában. A m. kir. belügyminister fenti tárgyban kiadott 216.358/1931—XI. számú körrendeletét tudomásvétel végett az alábbiakban közlöm azzal, hogy az ilyen utazási okmányok Magyar­országba való beutazásra nem láttamozhatok. Budapest, 1932 évi január hó 2-án. A minister helyett: Kimen-Héderváry s. k. Melléklet a 42.969/2—1931 számhoz. A m. kir. belügyminister 216.358/1931— XI. számú körrendelete. Valamennyi kerületi főkapitánynak. Magyar királyi révfőkapitánynak. Tudomásomra jutott, miszerint több eset­ben, Amerikában élő olyan egyének, akik részére magyar útlevél nem volt adható, a rendes el­járás elkerülésével magán egyénektől (ügynök­ségek, közjegyző) szereztek maguknak valamelyes, utazásra alkalmas személyazonossági igazolványt, melynek birtokában kísérelték meg Magyar­ország területére való beutazást. Annak meg­akadályozása végett, hogy az Amerikában élő és magyar állampolgárságukat már elvesztett, avagy hontalan egyének jogtalanul ne léphes­senek be az ország területére, nyomatékosan felhívom Cím figyelmét, hogy a határállomások csak a külképviseleti hatóságaink által kiállított útlevéllel vagy más szabályszerű utazási vagy visszatérési okmányokkal ellátott egyéneket léptethetik be az ország területére. Amennyiben az Amerikából visszatérők magánegyének által (ügynökségek, közjegyző) kiállított bárminemű igazolvánnyal kísérelnék meg a határ átlépését, az ilyenek beléptetése megakadályozandó és az illetők a határállomásokon visszautasítandók. Budapest, 1931 évi december hó 2-án. A minister rendeletéből: dr. Fráter Iván s. k. * ministeri titkár. 55.566/4—1931 szám. Rendelet a in. kir. külképviseleti ható­ságoknak Magyar Statisztikai Szemlével való ellátása tárgyában. A m. kir. Külügyministerium dologi kiadásai­nak csökkentése folytán a Magyar Statisztikai Szemlének külképviseleti hatóságainknak való megküldése a jelenlegi példányszámban nem lévén fenntartható, 1932 évtől kezdve, az általában minden külképviseleti hatóságunknak csak egy példányban fog megküldetni. Amennyiben valamelyik külképviseleti ható­ságunk kettő vagy több példányban kapja a Magyar Statisztikai Szemlét, úgy az illető követ­ség vagy konzulátus használatára szolgáló első példányszámon felüli példányok az ottani ille­tékes hatósághoz juttatandók el. Budapest, 1931 évi december hó 31-én. A minister helyett: Kimen-Héderváry s. k.

Next

/
Thumbnails
Contents