Külügyi Közlöny 12. 1932

1932-01-25 / 1. szám

Terjékfalvi Parcher Félix rendkívüli követ és meghatalmazott minister a berni m. kir. követség vezetése alól történt felmentése után is ellátja Magyarország képviseletét Egyptom­ban és e megbízatásával kapcsolatos teendőit egyelőre Budapesten teljesíti. Nevezett követ hivatala a külügyministerium­ban van elhelyezve. Megbízólevél átadása. Sédeni és Memetei Gróf Ambrőzy Lajos a Svájcban való képviselet­tel is megbízott bécsi m. kir. rendkívüli követ és meghatalmazott minister megbízólevelét a svájci szövetségi tanácsnak 1932 évi január hó 8-án átnyújtotta. A stockholmi m. kir. követség meg­szüntetése. A stockholmi m. kir. követség 1932 évi január hó 31-vel megszüntettetett. Konzuli joghatóság gyakorlása Svéd­országban. A stockholmi m. kir. követség megszüntetése folytán a megszűnő követség konzuli joghatósága alá tartozó területen a konzuli joghatóság gyakorlását Pettersson Károly Axel m. kir. tiszteletbeli főkonzul fogja ellátni, aki főkonzuli teendőinek elláthatása céljából 1931 évi december hó 19-én alkalmaztatási okirattal ruháztatott fel. A rotterdami m. kir. tiszteletbeli konzu­látus 1931 évi december hó 19-én m. kir. tiszteletbeli főkonzulátussá szerveztetett át. Törvények és a külügyi igazgatást érdeklő rendeletek jegyzékének közlése az 53.085/ 5—1927 számú rendelet alapján. 59. szánul jegyzék. (Az 58. számú jegyzéket lásd a Külügyi Közlöny XI. évfolyama 12. számának 54. oldalán.) I. Az Országos Törvénytárban az 1931 év december havában kihirdettettek: az 1931 évi XXXII. t-c. a külföldi fizetési eszközök és követelések bejelentéséről, valamint a kivitt vagyontárgyak ellenértékének beszol­gáltatását biztosító kötbérről (0. T. T. 1931. december 25.); az 1931 évi XXXIII. t.-c. az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról (0. T. T. 1931. december 31.); az 1931 évi XXXIV. t.-c. az építkezések , előmozdítását célzó egyes intézkedésekről és az Országos Lakásépítési Hitelszövetkezetről szóló 1930 :XLI. t.-c. kiegészítéséről (0. T. T. 1931 december 31.); az 1931 évi XXXV. t.-c. a földbirtokrende­j zés befejezésével kapcsolatos tennivalók ellá­tásáról (0. T. T. 1931. december 31.); II. A Budapesti Közlönyben az 1831 év decem­i ber havában kihirdetett rendeletek közül a külügyi igazgatást érdeklik a következők: 6430/1931. M. E. sz. A külügyi szolgálat fogalmazói szakába való alkalmazáshoz szük­séges kellékek (B. K. 1931. december 6.); 86.687/1931. K. Ü. M. sz. A magyar­román Vegyes Döntőbíróság eljárási szabály­zatának újbóli módosítása, illetőleg kiegészítése (B. K. 1931. december 6.); 7000/1931. M. E. sz. Az állam és az ön­kormányzatok személyi kiadásainak további csökkentése (B. K. 1931. december 13.); 6900/1931. M. E. sz. A külfölddel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengőértékben való befizetése (B. K. 1931. december 23.); 123.242/1931. P. Ü. M. sz. A Német­birodalommal 1931 évi július hó 18. napján aláírt Kereskedelmi Szerződés életbelépésével kapcsolatos végrehajtási intézkedések (B. K. 1931. december 24.); 6910/1931. M. E. sz. A Magyar Királyság és a Német Birodalom között Genfben 1931 július hó 18. napján aláírt Kereskedelmi Szerző­dés életbelépése (B. K. 1931. december 24,); 7310 1931. P. Ü. M. sz. A külföldi fizetési eszközök és követelések bejelentéséről, valamint a kivitt vagyontárgyak ellenértékének beszolgál­tatását biztosító kötbérről szóló 1931: XXXII. t.-c. 1. §-ának végrehajtása (B. K. 1931. de­cember 25.); 216.876/1931. B. Ü. M. sz. A kivándorlók részére kilépőállomások kijelölése és a kivándor­lás ellenőrzése (B. K. 1931. december 25.);

Next

/
Thumbnails
Contents