Külügyi Közlöny 8. 1928

1928-01-20 / 1. szám

M AGYA R KIRÁLY! KO'VETbiiü LÉG AT ION ROYÁLE D E. HONGRl.E VIII. évfolyam. HELS1N Kfludapest, 1928 január 20 . L szá m. KÜLÜGYI # KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. A Külügyi Közlöny 1927. évi január hó 1-től kizárólag a m. Jár. külügyministerium és a külképviseleti hatóságok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügy­ministeriim és a külképviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályzat mérvadó. RENDELETEK. 91.083/4—1927. szám. Kendelet a m. kir. : követségek által fel­terjesztendő összefoglaló évi gazdasági jelen­tések ügyében. A Külügyi Közlöny 1924. évi 8. számában megjelent 86.342/8. a. számú rendeletem egy­idejű hatályon kívül helyezése mellett felhívom a magyar királyi követségek vezetőit, hogy ezentúl legkésőbb minden év február havának végéig az elfogadó állam előző évi gazdasági és pénz­ügyi helyzetéről az alábbi szempontok szerint szerkesztendő összefoglaló jelentést terjessze­nek elő. I. Rövid általános helyzetkép. II. Állami pénzügyek. Költségvetés végösszegei és rövid jellem­zése. A külföldön felvett állami és városi köl­csönök összege. Fejenkénti adózási teher. ül. Hitelélet. A jegybank bankjegykibocsátásának ösz­szege. A kibocsátás fedezeti aránya. Hivatalos váltóleszámítolási kamatláb. Belföldi tőkeképződés. A pénzintézeteknél elhelyezett pénzbetétek szaporodása. Csődök száma. IV. Őstermelés. A fontosabb mezőgazdasági termelési ágak helyzetének rövid ismertetése. Termés mennyisége. Gabonaárak. Y. Ipar. A legfontosabb iparágak helyzete. A széntermelés és vastermelés eredménye. VI. Kereskedelem. A külkereskedelmi mérleg végösszegei és rövid analizise összehasonlítva az előző évvel. Magyarország helyzete az illető állam kül­forgalmában. Mely magyar termények és termékek kivitelére van megfelelő lehető­ség. Melyek e cikkek kivitelének esetleges akadályai. • Az illető állam fennálló külkereskedelmi szerződéseinek felsorolása. VII. Közlekedésügy. Vasútak teher- és személyforgalmi adatai az előző évvel Összehasonlítva; Nagyobb kikötők forgalma. VIII. Munkapiac. Munkabérek. Munkanélküliség mérve. Kivándorlás. Bevándorlás. IX. Ott élő magyarok száma, gazdasági elhelyezkedése és helyzete. Minden egyes kérdés tárgyalásánál különösen kiemelendők azok a mozzanatok, amelyek a magyar gazdasági élet szempontjából netalán fontossággal ós érdekkel bírnak, mely szem­pontot az eddigi jelentések egy része figyelmen­kívül hagyta. A new-yorki és a milanói főkonzulátusok­nak, valamint a müncheni és montreali kon­zulátusoknak évi gazdasági jelentései, továbbá a hamburgi és trieszti konzulátusoknak a hajózással összefüggő kérdésekre vonatkozó összefoglaló évi jelentései, úgyszintén a tb. konzulátusoknak az 1921. évi 9100/1. b, számú külügyminiszteri rendelet II. pontja értelmé­ben szerkesztendő évi gazdasági jelentései ezen­túl a felettes követség útján terjesztendők elém. Utóbbi követségeket felhívom, hogy az említett alárendelt konzuli hivatalokat a szóban­lévő gazdasági jelentések szerkesztése tekinteté­ben, — amennyiben azt a fentebbiek folytán szükségesnek látják, — megfelelő utasítással lássák el. Úgyszintén felhatalmazom a Követségeket, hogy a joghatóságuk alá tartozó összes konzuli

Next

/
Thumbnails
Contents