Külügyi Közlöny 6. 1926

1926-01-10 / 1. szám

ból saját házassági és gyermekeik születési anyakönyvi kivonatát. A hatóságok részéről beérkezett jelentések­ből azt látom, hogy az optálók leszármazás szerinti magyar állampolgárságuk igazolására bekívánt okmányokat igen sok esetben nem mutatják be -azért, mert a kívánt okmányok megszerzése az elcsatolt területekről igen nagy nehézségbe ütközik, vagy teljesen lehetetlen. Tekintettel arra, hogy a leszármazás sze­rinti magyar állampolgárság megállapítása nél­kül nincs módomban senkinek magyar állam­polgárságát elismerni, nehogy a hatóságokkal való hosszas tárgyalás következtében az ügyek függőben tartásából az érdekelteket indokolat­lan hátrány érje és sok esetben az állami érdekből is sürgős elintézés késedelmet szen­vedjen, a jövőben azokban az esetekben, amikor az optáló igazolja, vagy alapos okokkal való­színűsíti, hogy leszármazás szerinti magyar állampolgárságának igazolására bekívánt okmá­nyokat, vagy azok egyikét megszerezni semmi körülmények között sincs módjaban, a bekívánt anyakönyvi kivonatokat esetleg oly köziratok­kal pótolhatja, amelyekből az állampolgárság megállapításához szükséges adatok kétségtelenül kitűnnek. így a bekívánt okmányok pótolhatók len­nének olyan esetekben, ahol a személyi adatok — különösen a felmenőkre nézve — anyakönyvi kivonatokkal nem igazolhatók, többek között munkakönyvvel, cselédkönyvvel, illetőségi bizo­nyítvánnyal, katonai anyakönyvi lappal, iskolai bizonyítvánnyal, katonai végeibocsátóval (obsit), vagy állami alkalmazottaknál törzskönyvi lap­pal, továbbá, ha az apa meghalt volna, a reá­vonatkozó halotti anyakönyvi kivonattal. Az adózás igazolására meg kívánom jegyezni, hogy úgy, mint eddig is, az optálók az 1879 : L. t.-c. 48. §-a értelmében adófőkönyvi vagy telekkönyvi kivonatokkal, vagy ezek hiányában községi bizonyítvánnyal igazolhatják, hogy ma­guk, vagy szükséghez képest felmenőik az 1875—1879. években Magyarországon adót fizettek, illetőleg az említett időben adóköteles foglalkozást űztek. Általában az optálókat jegyzőkönyvileg ki keli hallgatni a szükséghez képest úgy a saját, mint édesatyja minden rendelkezésre álló sze­mélyi adataira nézve, amelyek esetleg a leszár­mazás szerinti magyar állampolgárság elismeré­séhez támpontul szolgálhatnak. Azokban a kivételes esetekben pedig, amikor az érdekelt felek az állampolgárság elismeré­séhez szükséges és fent megjelölt iratok vala­melyikét fontosabb indokból hosszabb ideig nélkülözni nem tudnák, ezekről az iratokról megfelelő másolatokat kell készíttetni s azokat hozzám az iratokkal együtt bemutatni. Mindezekhez képest tehát felhívom Alispán (Polgármester) urat, hogy a kiegészítés végett visszaküldött opciós kérvényeket az optáló ma­gyar állampolgársága fenntartásának, illetve visszaszerzésének végleges elismerhetése végett csak akkor terjessze fel hozzám, ha a kérdéses állampolgársági ügy ezen körrendeletemben fog­laltaknak megfelelően már kellően elkészíttetett. Budapest, 1925. évi december hó 10-én. T)r. Bákovssky Iván s. k., m. kir. belügyminister. KOZLEMENYEK. Konzuli joghatóság gyakorlása Liechten­stein hercegségben. Liechtenstein hercegség egész területére ki­terjedő konzuli joghatóságnak főkonzuli minő­ségben való gyakorlásával Bécs székhellyel sédeni és remetei gróf Ambrózy Lajos rendkívüli követ és meghatalmazott minister bízatott meg 1925. évi november hó 13-án. Porto-Alegreben tiszteletbeli m. kir. kon­zulátus felállítása. Porto-Alegreben a Brazíliai Szövetséges Államok Rio Grandé do Sul és Santa Catha­rina államainak területére kiterjedő hatáskörrel tiszteletbeli m. kir. konzulátus állíttatott fel. A konzulátus vezetője: Ebner Károly tisz­teletbeli konzul. A clevelandi m. kir. konzulátus pitts­burghi kiküldöttje rövidített távirati címé­nek bejegyzése a jövőre megszüntettetek, ami a Külügyi Közlöny V. évfolyama 8. számának 73. oldalán feljegyzendő. Tengeri gözhajóstársaságok részére kiván­dorlók szállítására adott engedélyek meg­hosszabbítása. A m. kir. belügyminister úr az alábbi hajóstársaságoknak kivándorlók szállítására adott engedélyeket 1926.' évi december hó 31-ig meghosszabbította: Cunard Steam SJiip Company Ltd. Liverpool. The Oceanie Steam Navigátion Company Ltd. (White Star Line) Liverpool. Compagnie GénércUe Transatlantique Havre.

Next

/
Thumbnails
Contents